IMF: Langdurige terugval van economie m BSEN ÈiTüZ PRIJZEN ECONOMIE Sukkelend NBBS dreigt nu ten onder te gaan Geen voorkennis bij handel in opties KLM Bezwaren NMa tegen gascontract tuinbouw Koploper Nederland wordt hekkensluiter Groeiprognoses over hele wereld naar beneden bijgesteld Koffieboeren langs A2 Geen euro voor Kerstmis 'Zorgelijke achterstand' bij sociale diensten Euromunten niet besteld lederland trekt feel uit voor EU hussel - Nederland is zowel bsoluut als relatief gezien de j twee na grootste nettobeta- >r aan de Europese Unie. De drachten aan 'Brussel' minus e inkomsten uit subsidies be- kenen per saldo een kosten- ost van 1,74 miljard euro (3,83 ïiljard gulden), ofwel 0,44 pro mt van het bruto nationaal roduct. Alleen Zweden en uitsland stonden vorig jaar en een groter deel af, zo blijkt gisteren vrijgegeven cijfers in de Europese Commissie. iegon stort ich op China en ha ao - Aegondochter ransamerica heeft van de Chi- ese overheid een vergunning ekregen om levensverzekerin- en te gaan verkopen. Het moet el eerst een Chinese partner nden om een samenwer- ngsverband mee op te rich- n. Aegon denkt in de loop van J02 de onderhandelingen aarover af te ronden. Concur- int ING kreeg vorig jaar toe- emming om zich op de Chi- ese markt te begeven. Ishio sluit alogeenfabriek lburg - Het Japanse Ushio irope Tilburg bv (UET) sluit nd dit jaar zijn fabriek voor dustriële halogeenlampen in lburg. De 46 personeelsleden n over de naderende sluiting ïnformeerd. Productiemana- r Eggink bevestigt dat er voor it overwegend vrouwelijk per- meel in overleg met onderne- ingsraad en bonden een soci- I plan wordt gemaakt. Ushio ed de afgelopen tijd steeds eer verlies. lachten over otaristarieven n haag - De Vereniging Eigen nis en de Consumentenbond agen staatssecretaris Kalsbeek istitie) met klem de stijgende rieven van notarissen af te mmen. Beide organisaties siten voor de notaris in loon- ;nst. De huidige prijsspiraal irdt, volgens hen, onder meer roorzaakt door de dubbelrol n vrije ondernemer en amb- ïaar. Daarbij hopen Eigen lis en de Consumentenbond versoepeling van toetre- i- en vestigingseisen en Hen zij openheid over prijs- rming van notarissen. luziekuitgever Al bezuinigt en - De muziek van Robbie lliams, Lenny Kravitz en Pink iyd wordt dit jaar zoveel min- verkocht dat producent II ingrijpend gaat reorganise- Het Britse concern kondig gisteren maatregelen aan or ongeveer 350 miljoen gul- o. EMI zegt te overwegen iductie en distributie geheel e stoten. De concernleiding laarover in gesprek met an- e bedrijven en verwacht id de jaarwisseling duidelijk- id te hebben. Op de beurs in iden reageerde de aandelen- :rs van de muziekgigant met i vrije val van 27 procent. woensdag 26 SEPTEMBER 2001 Washington/ANP - De terroristi sche aanslagen in de VS hebben de risico's voor de wereldecono mie vergroot. Daardoor blijft er een aanzienlijk gevaar dat de huidige terugslag langduriger en dieper wordt. Dat zegt het Internationaal Mo netair Fonds (IMF) in zijn van daag gepubliceerde World Eco nomie Outlook, het halfjaarlijkse rapport over de wereldecono mie. De groeiprognoses zijn voor vrijwel alle regio's verder verlaagd. Mogelijke effecten van de aanslagen zijn nog niet mee genomen, wat betekent dat de cijfers vermoedelijk nog slechter uitvallen. Het IMF heeft aange kondigd later vandaag met een raming te komen van de econo mische gevolgen van de aansla gen. De prognose van de groei van de wereldeconomie dit jaar is ten opzichte van het vorige rapport verlaagd van 3,2 tot 2,6 procent en die voor 2002 van 3,9 tot 3,5 procent. De raming van de groei in de VS in 2001 is ge zakt van 1,5 tot 1,3 procent. Vol gend jaar wordt het 2,2 procent in plaats van 2,5 procent. De eurozone zal dit jaar uitko men op 1,8 procent en volgend jaar op 2,2 procent, in beide ge vallen 0,6 procent minder dan het IMF een halfjaar geleden dacht. Nog groter zijn de aan passingen voor Japan. Het land zal zijn economie dit jaar zien krimpen met 0,5 procent en kan in 2002 niet meer verwachten dan een minimale groei van 0,2 procent. Het IMF ziet wel enkele lichtpuntjes. De rente is in veel landen verlaagd, vooral in de VS. Verder zijn de olieprijzen terug gezakt. Ook andere factoren die bijdroegen tot vertraging van de economische groei zijn afge zwakt. „Dit kan helpen de be drijvigheid en het vertrouwen de komende periode te steunen", aldus het IMF. De zeven belang rijkste industrielanden (G7) ver wachten dat de terroristische aanslagen in de Verenigde Sta ten een negatief effect zullen hebben op de economische ontwikkeling. „Maar in de na bije toekomst zal er een terug keer zijn naar duurzame econo mische groei en stabiele financi ële markten." Dat staat in een Zalm geeft Kamer opheldering den haag/anp - 'Met zekerheid' is vastgesteld dat er kort voor de aanslagen in de Verenigde Sta ten niet met voorkennis is ge handeld in aandelen van lucht vaartmaatschappij KLM. Dat heeft minister Zalm van financi en gisteravond aan de Tweede Kamer gemeld. De ongewoon drukke handel op de dag voor de terroristische aanslagen deed vermoeden dat terroristen, op de hoogte van de komende terreur, met zoge noemde put-opties grote win sten probeerden te behalen. Met put-opties wordt gespeculeerd op een sterk dalende koers. Zalm zei in de Kamer dat onder zoek heeft uitgewezen dat de koper van de put-opties een 'be trouwbaar persoon met een dui delijk motief was'. Volgens han delaren waren de omzetten in KLM-opties op vrijdag 7 sep tember en maandag 10 septem ber tien maal zo groot als nor maal. De Stichting Toezicht Effecten verkeer (STE) is vervolgens een onderzoek gestart. Zalm zei gis teren in de Kamer dat er even eens geen aanwijzingen zijn dat er op de AEX-index in Amster dam koersbewegingen te verkla ren zijn door voorkennis bij per sonen. Momenteel controleren de STE en De Nederlandsche Bank nog of terroristische organisaties via bankrekeningen in Nederland actief zijn op financiële mark ten. Dat doen de twee op basis van een lijst van de FBI waarop verdachte organisaties en perso nen staan vermeld. Kort na de aanslagen in de Ver enigde Staten werd bekend dat de verdachte terrorist Bin Laden mogelijk in aandelen heeft ge handeld. Zalm vertelde de Ka mer dat het op basis van de zo genoemde Talibanlijst van de Verenigde Naties mogelijk is om tegoeden van terroristische or ganisaties te bevriezen. den haag/anp - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vindt het niet wenselijk dat tuin ders opnieuw gezamenlijk gas inkopen. Die visie heeft de an- tikartelorganisatie per brief ge meld aan het Productschap Tuinbouw, aldus een woord voerster van de NMa. Volgens de NMa is een contract niet in het belang van de gebrui kers. Ook zet de organisatie vraagtekens bij het aparte prijs - regime voor de tuinbouw. Di recteur-Generaal A. Kist van de NMa spreekt vandaag met het productschap over zijn opvat ting. Tuinders hebben de afgelopen dertig jaar gezamenlijk gas inge kocht. De tuinbouw deed dit om als grote afnemer kortingen te krijgen. Het huidige contract, dat 1 januari afloopt, omvat zo'n 10.000 tuinders die samen 4,5 miljard kuub aardgas per jaar verbruiken. De tuinbouw is zeer ontevreden over de opvatting van de NMa. „Dit komt uiterst ongelegen", aldus voorzitter J. van der Veen van het Productschap Tuin bouw te Zoetermeer. De tuin ders hebben volgens hem al te maken met hogere energiekos ten door een nieuw tariefsys teem van de Gasunie. Als het aparte contract ver dwijnt, kost dat een gemiddeld tuinbouwbedrijf jaarlijks 25 30.000 gulden, aldus Van dqr Veen. Bedrijven met een relatief klein verbruik zouden het hardst getroffen worden. Het productschap zet zich sa men met landbouworganisatie LTO-Nederland en juridische adviseurs in om de NMa-opvat- üng van tafel te krijgen. „We zien in de opvatting van de NMa geen reden niet tot een nieuw contract te komen", aldus Van der Veen. utrecht - Vier koffieboeren uit Zuid-Amerika en Afrika hebben gisteren koffie uitgedeeld aan automobilis ten op een parkeerplaats langs de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Met de actie protesteerden ze tegen de lage koffieprijzen op de wereldmarkt. Gisteren besloot de Associatie van Koffieproducerende Landen (APPC) het programma in de koelkast te zetten om twintig procent van de mondiale koffieoogst niet op de markt te brengen en zo de prijzen op te drijven. In reactie daarop daalden de prijzen op de koffiemarkt in New York tot het laagste niveau in dertig jaar. Oorzaak van alle problemen is het feit dat er meer koffie wordt geoogst dan er wereldwijd wordt gedronken. Foto: ANP/Mark Prins Fotowerk Reisorganisatie verloor eigen gezicht en aansluiting met de markt r Annet van Aarsen en - NBBS Reizen is één van jrote reisorganisaties in Ne- and. In de top tien van tour- rators stond het bedrijf met hoofdvestiging in Leiden en vijftig reiswinkels verspreid het land begin dit jaar op imer acht. Een uitstekende ktpositie zo lijkt het, maar rendement van het bedrijf is te laag. IS leed vorig jaar een verlies 8,3 miljoen gulden (3,77 oen euro) op een omzet van miljoen gulden (158 miljoen In februari van dit jaar digde de reisorganisatie een e inkrimping aan: op het fdkantoor zouden 125 van 00 banen verdwijnen. Bij de IS werkten op dat moment itaal zo'n zevenhonderd as en. Dè reorganisatie was het einde van de ellende, eren maakte NBBS Reizen end dat ze haar financiële ilichtingen niet langer kan omen. lechte resultaten van het g jaar zetten interim-direc- Van der Zijl - aangesteld puin te ruimen' nadat in jber 2000 het bestuur van de gedwongen was om op te aan het denken. JBS, opgericht in het begin le vorige eeuw, moest terug [waar het ooit begon. „De De NBBS-Reiswinkel in de Leidse Breestraat. Foto: Hielco Kuipers Fotoprodukties student is nog steeds een be langrijk deel van onze doel groep", verklaarde Van der Zijl in februari. „Daarnaast richten we ons ook op wat er uiteindelijk van de student geworden is. We groei en als het ware met onze doel groep mee." Hij gaf bij die gele genheid tegelijkertijd toe dat het contact met de doelgroep ver slechterd was. „We waren de laatste tijd te veel bezig met de verkoop van onze producten en te weinig met wat onze klanten eigenlijk willen." Hoe anders was het bij de op richting van het Nederlandsch Bureau voor Buitenlandsche Studentenbetrekkingen. De or ganisatie werd in 1927 door een aantal studentencorpsen, ver enigd in de Algemene Senaten Vergadering, opgericht als 'reis commissie voor internationale uitwisselingen tussen studen ten'. In de zomer van dat jaar was de eerste reis een feit. Een muziekkapel kwam er aan te pas om het reisgezelschap van Ne derlandse studenten uitgeleide te doen. De reizigers vertrokken met de trein naar Boedapest, op uitnodiging van een Hongaarse studentenvereniging. Overigens was de reiscommissie in die eerste jaren slechts ver antwoordelijk voor de techni sche en financiële organisatie van de reizen. Het daadwerkelijk vervoer per trein en bus - werd regelmatig uitbesteed aan Ne derlands oudste reisbureau Lis- sone-Lindeman in Den Haag. Pas in 1933 ging het Neder landsch Bureau voor Buiten landsche Studentenbetrekkin gen officieel van start, schuin te genover het pand aan de Leidse Breestraat, waar nu nog een NBBS-reiswinkel is gevestigd. In die eerste jaren draaide het bu reau volledig op vrijwilligers. Vlak na de oorlog legde de stu dentenreisorganisatie zich voor al toe op de organisatie van 'werkkampen', bedoeld om stu denten te laten helpen bij het opruimen van oorlogspuin, het herstellen van wegen en de oogst van fruit. En tijdens de Watersnoodramp van 1953 kwa men Franse studenten naar Zeeland om de bevolking te hel pen. Halverwege de jaren vijftig kreeg de reisorganisatie de beschik king over Volkswagenbusjes waarmee studentenchauffeurs andere studenten naar congres sen in het buitenland vervoer den. Eén van de chauffeurs was Pieter van Vollenhoven. En om dat het aantal reizen snel toe nam, ging NBBS zelfs studen tenhotels exploiteren. Het blikveld werd wijder en wij der, zo bleek in 1972 toen de or ganisatie haar doelstelling ver anderde in 'het zonder winst oogmerk studenten en jongeren uit verschillende landen de mo gelijkheid bieden tot ontmoe ting en studie, zodat zij uit eigen ervaring andere volken en lan den beter leren kennen'. Vlak daarna trad de professiona lisering in: NBBS verliet het con cept van vrijwilligers die reizen aanbieden in een wetenschap pelijke omgeving. En om een grotere doelgroep te kunnen aanspreken veranderde de reis organisatie in 1985 haar naam NBBS Jongerenreizen in NBBS Reizen. De organisatie verhuis de naar een spiksplinternieuw en groot kantoor. Er kwamen nieuwe takken bij, zoals Budget Air en een speciale divisie voor zakenreizen: Professional World Travel. Die laatste loot werd bij de reor ganisatie van februari opge doekt, net als de afdeling die rei zen organiseerde voor buiten landers die naar Nederland kwamen. Maar het lijkt er nu op dat het te laat is om het tij te ke ren. Omdat de NBBS haar gezicht heeft verloren, zeggen sommi gen. Omdat de NBBS steeds meer concurrentie heeft op het gebied van avontuurlijke reizen en pakketreizen. En omdat ze niet kan terugvallen op een sta biele stroom aan boekingen van meer traditionele vakanties, zeg gen anderen. Collega's in de reisbranche wijzen ook op de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pen tagon in Washington. Reizen naar Amerika vormden een ui terst belangrijk onderdeel van het complete reisaanbod van NBBS. De reisorganisatie zag het aantal boekingen sinds 11 september met vijftig procent dalen. Die onverwachte tegenvaller kan wel eens de genadeklap zijn. verklaring die de ministers van financiën van de VS, Canada, Ja pan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië giste ren uitgaven. De ministers hadden voor vrij dag een vergadering op de agen da staan aan de vooravond van de geplande jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington. Deze bijeenkom sten zijn wegens de aanslagen geannuleerd. Volgens de verkla ring komen de ministers nu be gin volgende maand bijeen in de Amerikaanse hoofdstad. Volgens de ministers zullen de gevolgen van de aanslagen lei den tot vertraging van het her stel van de Amerikaanse econo mie, dat aanstaande was. „Maar ons economische beleid en de fundamenten van cje economie blijven sterk." washington/anp - De groei van de Nederlandse economie zal inzakken van 3,5 procent in 2000 tot nog maar 1,4 procent dit jaar. Dat voorspelt het Inter nationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie. Het Cen traal Planbureau (CPB) rekent voor dit jaar nog steeds op twee procent. Zowel het IMF als het CPB heeft bij de prognose nog geen reke ning gehouden met negatieve economische gevolgen van de aanslagen in de Verenigde Sta ten. Over volgend jaar zijn de twee instellingen het vrijwel eens. Het IMF verwacht dan 2,2 procent groei en het CPB twee procent. Nederland behoorde de afgelo pen jaren tot de sterkst groeien de landen in West-Europa, maar is nu een van de hekkensluiters. Het IMF verwacht voor dit jaar alleen in Duitsland een nog ge ringere economische groei (0,8 procent). Denemarken zal net als Nederland uitkomen op 1,4 procent. De prognose voor de eurozone is 1,8 procent. In het vorige rapport werd voor Neder land nog een groei in 2001 ver wacht van 2,9 procent. Ook wat betreft de inflatie is Ne derland een negatieve uitschie ter. De geldontwaarding zal volgens het IMF dit jaar uitkomen op 4,9 procent, op IJsland na het hoog ste percentage van alle West-Eu- ropese landen. Het CPB rekent op een inflatie van 4,25 procent. Zowel het IMF als het CPB ver wacht in 2002 een vermindering tot 2,5 procent. Het percentage werklozen onder de beroepsbe volking gaat volgens het IMF omhoog van 2,8 procent vorig jaar tot 3,6 dit jaar en 3,9 in 2002. Kerstpakketten wil het bedrijfs leven wel, zolang er maar geen eurocadeautjes inzitten. De Bra bantse Kerstpakketten Specialist (BKS) in Goirle heeft nog geen enkel pakket met eurospullen verkocht aan het bedrijfsleven. DE URO Nog 96 dagen Een woordvoerder van BKS zegt dat het bedrijfsleven, drie maan den voor de introductie, de buik vol heeft van de euro. „De klan ten vragen ons expliciet om pak ketten zonder ook maar iets wat met de euro te maken heeft." BKS omschrijft zichzelf als een 'middelgrote' leverancier van kerstpakketten. Groothandel Sligro, die tot de grotere spelers op de markt behoort, heeft de zelfde ervaring als de Brabantse onderneming. Het millennium twee jaar geleden was een enor me hype, maar bij de euro is daarvan volgens Sligro absoluut geen sprake. „Integendeel, de euro is geld en geld is geen kerstthema. Onze klanten vin den de euro niet gezellig voor in het pakket." De artikelen die Sligro in de pakketten heeft, zijn ook wat vergezocht, erkent de woord voerder. Badschuim met het eu roteken, een eurochocoladelet ter, een kaars in de vorm van een euro. Ook internetkerstpakkettenbe- drijf, www.kerstpakket.nl, noemt de euro absoluut geen topper. Het intemetbedrijfje biedt een aantal kleine eurodin getjes aan, zoals een pakket met twee flessen wijn. Op de ene staat 'de laatste gulden' en op de andere 'de eerste euro'. Een woordvoerder zegt wel pakket ten met eurospullen in reserve te houden, mocht er toch vraag ontstaan. Relatiegeschenken die met de euro te maken hebben, lopen wel enorm goed. „Vanaf mei dit jaar zijn vooral de eurocalcula tors niet aan te slepen", zegt de woordvoerder van internetbe drijf www.multigifLnl. Ook de antistresseuro wordt erg veel verkocht. De sociale diensten hebben een 'zorgelijke achterstand' bij de invoering van de euro. De kans bestaat dat sommige diensten in januari de uitkeringen nog in guldens in plaats van euro's be talen. „Cliënten zijn in ieder ge val nooit de dupe", aldus voor zitter Van Dijkhuizen van het Nationaal Forum voor de intro ductie van de euro gisteren. De Rekenkamer constateerde in maart al dat er sprake was van een zorgwekkende toestand. Nu concludeert het Euroforum dat een aantal grote sociale diensten niet op tijd klaar lijkt te zijn. Maar het ministerie van sociale zaken is minder verontrust. In mei concludeerde het ministerie dat ongeveer veertig procent van de sociale diensten niet op schema lag. „Dat vonden we destijds niet zorgwekkend", al dus een woordvoerder. Over twee weken komt het ministerie met een actuele stand van zaken naar buiten. „Dan kunnen wij pas zeggen hoe de situatie op dit moment is." Het uitbetalen in guldens levert volgens Sociale Zaken slechts administratieve rompslomp op, maar zeker geen problemen voor ontvangers van een uitke ring. „Met de banken is afge sproken dat de betaling in gul dens in noodgevallen wordt ge accepteerd", aldus de woord voerder. „De banken zorgen dat de uitkeringen in euro's op de rekening terechtkomen. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze mogelijkheid niet hoeft te worden gebruikt." Behalve de sociale diensten blijft ook de zorgsector qgra aan dacht vragen. Naai*hatting dertig procent van de instellin gen zal per 1 januari nog niet helemaal klaar zijn met de in voering van de nieuwe munt. De helft van de winkeliers heeft het aanvraagformulier voor eu romunten in de prullenbak ge gooid, vaak in de veronderstel ling dat het om reclame ging. Het Nationaal Forum voor de introductie voor de euro heeft gisteren het midden- en klein bedrijf nog een maand extra de tijd gegeven om euromunten te reserveren. „Wie niet voor eind oktober be stelt, heeft op 1 januari geen eu romunten in zijn kassa", zegt voorzitter Van Dijkhuizen van het Forum. Tussen de twintig en dertig procent van de onderne mers heeft het bestelformulier ingevuld. „Veel te weinig", stelt Van Dijkhuizen. Volgens MKB Nederland heb ben veel ondernemers de for mulieren aangezien voor recla me. „Ondernemers krijgen ont zettend veel post. Ze verdrinken in de reclame. Het is jammer dat op de envelop niet stond wat er in zat", zegt eurospecia list Prins.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 9