Iran niet tegen militaire actie BUITENLAND Moermansk wacht berustend op komst Koersk '"f 6,95 Mugabe blijft populair op het platteland Mooie premier populair in Japan NIEUW! ariadne at Home Ex-generaal Bosnië geeft zich over Bolkestein kiest voor Deense chef Arubanen hebben weinig te kiezen ransen dood lij vliegtuigcrash iNTAnanarivo - Bij een onge luk met een klein vliegtuig op Madagaskar zijn maandag ze- mensen omgekomen. De slachtoffers, allen Fransen, wa- en op weg naar het eiland Réu- lion in de Indische oceaan oen de piloot merkte dat hij te reinig brandstof had. Hij wilde en noodlanding maken, maar laaide het vliegveld van Anta- i ianarivo niet meer. Het toestel tortte neer op drie kilometer oor de landingsbaan. U verhoogt hulp tan Palestijnen mm an - De Europese Unie leeft beloofd haar jaarlijkse fi- i anciële steun aan de Palestijn- r e vluchtelingen te verhogen, let VN-bureau dat deze hulp oorsluist, UNRWA, heeft dit isteren bekendgemaakt. De larlijkse EU-contributie, die 20 miljoen euro bedroeg, I ordt verhoogd tot 174 miljoen uro (ruim 380 miljoen gulden). INRWA-hoofd Peter Hansen ei maandag dat het bureau in en financiële crisis verkeert mdat veel donors hun toezeg- ingen niet nakomen. roces tegen 1 urkse journalist tanbul - Een Turkse aankla- er heeft gisteren een gevange- isstraf van 2,5 jaar geëist tegen en journalist die de verwoes- nde aardbeving van 1999 een raf van Allah heeft genoemd uor de scheiding van kerk en aat in Turkije. Fehmi Koru, en politiek analist bij de pro- J lamitische krant Yeni Scifak, is Dor de rechter gedaagd voor J itlatingen die hij op de tv heeft j daan. Koru zei dat de aardbe- ng een straf is voor het verbod p het dragen van hoofddoek- t sin publieke gebouwen. lomohuwelijk in panje taboe adrid - In Spanje blijft een jwelijk tussen homoseksuelen jorlopig taboe. Het parlement i Madrid heeft een wetsvoor- »el daartoe weggestemd. Het lorstel was ingediend door ikele oppositiepartijen, maar regerende conservatieve 1 dkspartij (PP) haalde er een reep door. De oppositiepartij- iverwijten de PP zich te heb- >n te laten dicteren door de i omskatholieke kerk 'in plaats ui de huidige sociale realiteit ider ogen te zien'. Volgens het lorstel zouden homo- en les- sche paren dezelfde rechten i plichten krijgen als heterot ksuele paren in Spanje. log steeds geen tgering in Oslo io - De onderhandelingen in oorwegen over een nieuwe re- ringscoalitie zijn op niets uit lopen. De Christelijke Volks- irtij en de Liberale Partij deel- n gisteravond mee dat ze de Verhandelingen hebben af- broken met de Conservatieve irtij. Die zou te veel zeggen- hap in een nieuwe regering eisen. Partijleider Petersen q de conservatieven zei dat n partij nu zal kijken of de rming van een minderheids- gering door zijn partij tot de Dgelijkheden behoort. Twee iken geleden leden de rege nde socialisten een grote ne- rlaag. den haag/anp-afp-rtr - Ex-generaal Sefer Halilovic, tijdens de oor log in Bosnië-Herzegovina (1992/95) de eerste commandant van het door moslims gedomineerde regeringsleger, heeft zich gisteren vrij willig overgegeven aan het Joegoslavië-Tribunaal. Het VN-hof in Den Haag beschuldigt hem in een tot nu toe geheime aanklacht van oorlogsmisdaden. Halilovic is aangeklaagd omdat hij niets heeft gedaan om moorden door ondergeschikten te voorkomen en te bestraffen. Hij coördi neerde in september 1993 de operatie Neretva-93 waarbij de mos lims probeerden rond de stad Mostar terrein te veroveren op de Kroaten. Tijdens die operatie werden in het dorp Grabovica zeker 33 Bosnisch-Kroatische burgers vermoord door moslimsoldaten. (advertentie) Teheran vooral bang voor vluchtelingenstroom door onze correspondent Jessica Lutz teheran - De pogingen van de Verenigde Staten om een inter nationale anti-terreur-coalitie te vormen, hebben in Teheran indi recte goedkeuring gekregen. Te heran benadrukte tijdens een be zoek van de Britse minister van buitenlandse zaken, Jack Straw, niet de weerstand die het voelt tegen militaire actie in Afghanis tan, maar gaf te kennen juist mee te willen praten over hoe het beste kan worden opgetre den. „Terrorisme is een grote bedrei ging voor de mensheid, en we zijn het erover eens dat het moet worden bestreden", zei de Iraanse minister van buiten landse zaken, Kemal Kharrazi, tijdens een persconferentie in Teheran. Irans conservatieve en hervormingsgezinde bestuur ders hebben unaniem de aan slagen van 11 september in New York en Washington veroor deeld. Iran is een van de zeven staten die door Amerika worden be schuldigd van het steunen van terrorisme. Voordat Straw af reisde, zei zijn Amerikaanse col lega Powell echter dat zijn land in principe geïnteresseerd is in samenwerking. Straws bezoek, het eerste hoge bezoek sinds de islamitische revolutie in 1979, wordt dan ook gezien als een poging van het Westen om een opening te zoeken in de verstar de relaties. Het gebaar werd in Teheran niet onbeantwoord gelaten. Terwijl Iran er tot nog toe op stond dat optreden in Afghanistan onder de paraplu van de Verenigde Naties zou gebeuren, vermeed Kharrazi gisteren angstvallig de VN te noemen. „De belangrijk ste overweging voor actie moet zijn om internationale overeen stemming te bereiken, vooral in de publieke opinie van deze re gio. Als die er achter staat, kun nen wij ook onze goedkeuring geven", zei hij. Overeenstemming tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk be staat, volgens minister Straw, wat afkeer betreft van de Af ghaanse Taliban en hun Saudi - sche beschermeling Osama bin Laden en diens al-Qaida bewe ging. Er is een groot doctrinair verschil tussen de twee, in de ogen van het Westen gelijksoor tige, islamitische regimes: Iran is sji'itisch, Bin Laden en de Tali ban zijn soennieten. Bovendien is het voor de meeste Iraniërs onaanvaardbaar hoe de Taliban hun vrouwen behande len. Terwijl zij in Afghanistan zich van top tot teen moeten sluieren, en niet mogen stude ren of werken, wordt in Iran de meerderheid van de universi teitsstudenten gevormd door meisjes. Iraanse vrouwen wer ken, rijden auto en mogen hun gezicht laten zien. Iran steunt al jaren de anti-Talibaanse Noor delijke Alliantie en zal zich aller minst verzetten wanneer de economische en politieke struc tuur van het buurland grondig gewijzigd zal worden, zoals Straw aankondigde. Iran is vooral bezorgd dat mili taire actie een nieuwe stroom Afghaanse vluchtelingen op gang brengt, die zich zouden voegen bij de twee miljoen die zich al in het land bevinden. Hun aanwezigheid zorgt voor permanente instabiliteit aan de grens. Zwaar bewapende ben des maken daar gebruik van om op grote schaal drugs te smok kelen en hebben in twee decen nia bijna vierduizend Iraanse politieagenten en soldaten om het leven gebracht. De Britse re gering heeft volgens Straw 25 miljoen pond opzij gezet om Af ghanistan buren te helpen bij de opvang van nieuwe vluchte lingen Een van de pluggen die aan de binnenzijde van de Koersk wordt bevestigd om de onderzeeër omhoog te tillen. Ondanks de hoge golven in de noordelijke Barentszzee verwacht het Nederlandse bedrijf Mam moet de Koersk half oktober te hebben geborgen. Foto: CPD/Jaap de Boer j or onze correspondent ink Hendrickx iermansk - Het uur U nadert or de Nederlandse bergers van Russische atoomonderzeeboot llersk. De spanning over het Ijslagen van de operatie neemt |k maar de bevolking lijkt be tend af te wachten hoe samen 11 de Koersk twee kernreacto- laan land worden gebracht. 1 'e hebben niets te vrezen." 0 van Oostrum heeft een ein- loze reeks verhalen over oeilijke klussen' in het bui- iland. De specialist in 'hy- lulisch hefwerk' zette 120 me lange palen recht in de woes- ivan Saudi-Arabië, tilde lood- are objecten door industriële loorstenen en hielp bij het nleggen van de kanaaltunnel, fs als Van Oostrum de Eiffel- en moet optillen 'dan kan maar toen Jan van Seume- 1 van Mammoet hem enkele landen geleden vertelde dat I lichten van een verongelukte lomonderzeeboot de volgen- klus zou worden, schrok hij h. „Ik werd even stil en dat nt niet vaak voor." niddels zit Van Oostrum al ken in Moermansk. Iedere l reist hij vroeg in de ochtend ir de voor buitenstaanders loten marinewerf in het atsje Rosljakovo bij Moer- insk. De Utrechtenaar is de tste schakel in de berging van vorig jaar augustus veronge lukte onderzeeboot Koersk. Hij moet met behulp van twee pon tons - „Zie het als twee enorme dozen" - het zwaar beschadigde gevaarte in het dok tillen. Op zijn ticket staat dat hij op 12 ok tober terug vliegt naar Amster dam en voor die tijd is de klus geklaard. „Dat voel ik intuïtief aan." Op een servetje tekende Jan van Seumeren van berger Mammoet voor hoe de Koersk omhoog moet komen. Leo van Oostrum begreep het meteen. Over twij fels wil hij niets horen. De ge ruchten dat de door de Russen gebouwde pontons niet goed zijn, lacht hij weg. „Je denkt toch niet dat Jan van Seumeren voor een paar miljoen dollar wat conservenblikjes in elkaar laat lassen." De Utrechtse 'freelan cer voor moeilijke klussen' heeft een rotsvast vertrouwen in Jan van Seumeren, de technische man van het familiebedrijf Mammoet. Ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Ze delen samen een jarenlange fascinatie voor 'alles wat tilt, trekt en rolt'. „Daarom weet ik ook dat Jan dat ding omhoog krijgt." De weg die Leo van Oostrum ie dere ochtend aflegt naar Rosl jakovo bewijst dat Moermansk ervaring te over heeft met ver ongelukte schepen. Aan de an dere kant van de kade ligt een maritiem kerkhof. Zwart gebla kerde karkassen steken alleen hun gehavende neuzen nog bo ven water. Een oude onderzee boot worstelt als een drenkeling met het tij. Ooit was het schier eiland Kola, ingeklemd tussen de Barentszzee en de Witte Zee, de uitvalbasis voor de machtig ste vloot ter wereld, maar de in woners weten al jaren dat alleen de illusies en het gevaar zijn ge bleven. Verwaarloosde atoomonderzee boten en -ijsbrekers hebben de Noordelijke Vloot de bijnaam van een 'drijvend Tsjemobyl' gegeven. „Misschien blijven de bewoners van Kola daarom wel zo rustig." concludeerde Sergej Fillipov van de milieuorganisatie Bellona in Moermansk eerder. „Ze weten al jaren dat ze aan gevaren bloot staan." Van de opwinding en spanning die de bergers deze laatste da gen van de operatie doormaken, is zelfs op een steenwoip af stand van Rosljakovo, waar de twee kernreactoren van de Koersk uiteindelijk aan land ko men, weinig te merken. „Ik heb zelf gewerkt op de werf', zegt de gepensioneerde Leonid in een viswinkel. „We hebben al zo vaak schepen gerepareerd. Ook dit komt wel goed." De rest van de bewoners berust evenzeer in het gevaar. Alleen de 19-jarige economiestudent Maksim Nachodko laat iets van ongerustheid merken. „De auto riteiten hebben gezegd dat ze de inwoners van Rosljakovo zullen evacueren als er iets mis gaat. Alsof dat genoeg is! Bij een kern ramp zullen ze alle 400.000 in woners van Moermansk moeten evacueren, want de stad grenst aan de werf in Rosljakovo. Er heerst hier veel meer angst dan de mensen laten blijken." Een oude vrouw bij een nieuw kerkje zegt dat ze iedere dag bidt voor 'het land, het leger en de macht', maar ze is er van over tuigd dat God het goed voor heeft met Rusland. „Ik denk dat we niets te wezen hebben." Ook Leo van Oostrum gelooft dat het gevaar niet overdreven moet worden. Hij zit volgende maand weer in zijn geliefde woonplaats Montfoort. Tevergeefs zal de reis naar Rusland niet geweest zijn. De weersomstandigheden zijn onvoorspelbaar en er wachten de komende dagen nog tal van technische uitdagingen, maar Moermansk zal de Koersk mo gen verwelkomen. „Daar moet je gewoon in geloven." Zimbabwe en voormalig koloni aal heerser Groot-Brittannië. De Britten zegden financiële steun toe voor een 'eerlijke landher- verdeling' op voorwaarde dat er een einde komt aan het geweld en de wetteloosheid. Maar sindsdien blijven blanke boer derijen overvallen worden en moet de een na de ander de poorten sluiten omdat normale productie onmogelijk is. Vol gens de boerenbond CFU zijn meer dan vijfhonderd boerderij en al verloren gegaan. Mugabe's interpretatie van het herstellen van de wet is nu via het Hooggerechtshof een uit spraak afdwingen die de land bezettingen legaal verklaart. Tot nu heeft het hof steeds de bezet tingen in strijd met de wet ge noemd, maar na een aantal door Mugabe geregisseerde per sonele wisselingen binnen het hof lijkt een uitspraak in diens voordeel mogelijk. brussel/anp - Europees com missaris Bolkestein heeft geko zen voor een Deense kabinets chef als opvolger van de Neder lander Henk Post, die sinds sep tember 1999 zijn 'rechterhand' was. Laurs Norlund, tot nu toe adjunct-kabinetschef van de Nederlandse commissaris, volgt per 1 november Post op. Norlund (40) is al jaren werk zaam bij de Europese Commis sie. Hij is onder anderen kabi netschef geweest van de vorige milieucommissaris, Ritt Bjerre- gaard, een landgenote. Ingewij den noemen hem een efficiënt type en harde werker. Bolkestein, commissaris interne markt en belastingen, vond niet een geschikte Nederlandse kan didaat. De kabinetschef is de be langrijkste politieke steunpilaar van een EU-commissaris en leidt diens persoonlijke staf. Ayako Isaka bekijkt het 104 pagina's tellende foto-album van de immens populaire premier Junichiro Koi zumi. De eerste oplage van 80.000 boeken vliegt de winkels uit. Foto: Reuters/Haruyoshi Yamaguchi door onze correspondent Peter van Nuijsenburg Tokyo - Junichiro Koizumi is voor een Japanse politicus on gekend populair. Vooral bij de vrouwelijke kiezers. Een verkie zingsposter met zijn portret hangt boven menig meisjesbed. Een foto-album met snapshots uit het kennelijk veel bewogen leven van de gescheiden politi cus (59), schijnt bij veel dames op het nachtkastje te liggen. En een cd met een door hem geko zen selectie van Elvis-songs vindt vooral bij vrouwen, jong en oud, aftrek. Ook bij de mannelijke kiezers scoort de liefhebber van hard rock en Wagner goed. Ze her kennen in de premier die opzien baarde met een lofzang op de viagrapil, de macho die ze zelf graag zouden zijn. Die populari teit bij beide seksen vindt zijn weerslag in zijn beoordeling als minister-president. Ruim zeven tig procent van de kiezers vindt dat hij en zijn regering 'het goed doen'. Dat is een verbijsterend hoge score. Koizumi heeft zijn aan hang bij zijn aantreden in april 'pijn en ontberingen' in het vooruitzicht gesteld. Dat is meestal geen boodschap waar mee je als politicus populair wordt. Koizumi zegt te gaan doen wat zijn voorgangers minstens tien jaar hebben verzuimd. Hij wil de zieke man 'Japan' genezen. Dat hebben sommige voorgangers ook gezegd, maar op die aan kondiging zelden daden laten volgen. De kiezers waren er bij nader inzien nog niet rijp voor; oftewel de politici durfden de noodzakelijke, diep snijdende maatregelen niet te nemen. Het gevolg was dat de crisis die de tweede economie van de wereld nu al ruim tien jaar teistert, steeds ernstiger is geworden. Of de kiezers nu wel bereid of 'rijp genoeg' zijn die maatregelen te accepteren en te steunen, is een vraag die niemand bevestigend durft te beantwoorden. In elk geval geven ze Koizumi meer krediet dan zijn voornamelijk kleurloze voorgangers. Het recept dat Koizumi voor ogen staat, is de afgelopen de cennia ook in andere landen toegepast waar het bedrijfsleven aan artritis, en de overheid aan vetzucht leed. Het kan samen gevat worden als 'minder over heid en meer markt', waarbij de sleutelwoorden 'privatiseren' en 'dereguleren' zijn. De voormalige conservatieve Britse premier Margaret That cher was de grote gangmaakster van deze revolutie. Wat Koizumi zegt te gaan doen, wordt door sommige commentatoren qua omvang vergeleken met wat Thatcher twintig jaar geleden in gang zette. De kans dat Koizumi het succes van Thatcher zal evenaren, wordt door ervaren Tokyo-wat- chers niet hoog aangeslagen. Dat moet de premier ook zich zelf aanrekenen. Hij zegt wel wat hij van plan is, maar een blauwdruk van zijn hervormin gen heeft hij bijna een halfjaar na zijn aantreden nog niet voor gelegd. Het blijft vooralsnog bij woorden. Daarnaast moet hij rekening houden met obstructie en sabotage. Koizumi mag dan populair zijn bij de kiezers, in zijn eigen Liberaal-democrati sche Partij (LDP) wordt hij ge wantrouwd door de oude garde die alles graag bij het oude wil laten. De bureaucratie is een an dere geroutineerde spelbeder ver. Het ambtenarenapparaat is zeer machtig en wil niets van zijn macht kwijt raken door de fratsen van een zelfbenoemde hervormer. Het is in staat en ge neigd elk initiatief in de kiem te smoren. Maar het grootste probleem is het tijdstip waarop hij aan het avontuur wil beginnen. De Ja panse economie zit in een diep dal en die situatie zal door Koi zumi's hervormingen in eerste instantie nog verslechteren. Ja pan staat er volgens onheilspro feten net zo beroerd voor als de wereldeconomie aan de voor avond van de Grote Depressie van 1929. Koizumi wordt daar om ook door gezaghebbende economen geadviseerd de eco nomie eerst met een paar forse financiële injecties weer op de been te brengen. Daarna kan de Thatcher-kuur beginnen. Dat klinkt redelijk. Het gevaar be staat alleen dat de patiënt na die injecties weer tamelijk fit oogt, genezen wordt verklaard en de kuur niet doorgaat. Dat is de laatste jaren vaker gebeurd. Schaart ook Koizumi zich in de lange rij zachte heelmeesters? door onze correspondent Eelco van der Linden pretoria - President Robert Mu gabe van Zimbabwe heeft giste ren opnieuw een belangrijke po litieke overwinning behaald. Bij tussentijdse verkiezingen voor een open gevallen parlements zetel in het district Chikomba kreeg de kandidaat van zijn par tij Zanu PF drie keer zoveel stemmen als de kandidaat van de oppositionele Beweging voor Democratische Verandering (MDC). Het was de vierde keer dat de Zanu PF de MDC versloeg in tussentijdse verkiezingen op het platteland. Het bevestigt dat de traditionele machtsbasis van de 77-jarige Mugabe, die volgend voorjaar wil worden herkozen als president, nog intact is. De MDC daarentegen is opper machtig in de steden, wat on langs opnieuw werd onder streept door het winnen van burgemeestersverkiezingen in Masvingo en Bulawayo. De MDC onderstreepte gisteren met rapporten van mensen rechtenorganisaties in de hand dat de Zanu PF heeft gewonnen dankzij geweld en intimidatie. De secretaris van de MDC in Chikomba werd in de aanloop van de verkiezingen vermoord en de MDC-kandidaat met de dood bedreigd. De MDC zei gis teren te overwegen tussentijdse verkiezingen voortaan te boy cotten, maar daar zal Mugabe niet van wakker liggen. De oude president heeft sinds de spectaculaire opkomst van de MDC gekozen om de partij met geweld het leven zuur te maken en met een programma van gedwongen landonteige- ning arme plattelanders en werklozen aan zich te binden. Regisseur van dit alles was de leider van de zogenaamde oor logsveteranen, 'Hitier' Hunzvi, die eerder dit jaar stierf aan aids en wiens vrijgekomen parle mentszetel nu moest worden opgevuld. De MDC won vorig jaar, on danks al het geweld, 75 van de 120 parlementszetels en ieder een voorspelde dat MDC-kandi- daat Morgan Tsvangirai Mugabe in een direct duel makkelijk zal verslaan. Een jaar later lijkt dat verre van zeker. De MDC zelf is sterk geïntimideerd en weet na een aantal mislukte acties, zoals een nationale staking, niet een koers te bepalen. Het geweld is ook sterk toegeno men ten opzichte van de blanke boeren, die door Mugabe ervan worden beschuldigd - niet onte recht - de MDC te steunen. Zijn aanhangers hebben tot nu 1.700 boerderijen bezet, terwijl vol gens de president 4.000 van de in totaal 5.500 'blanke boerderij en' zullen worden onteigend zonder schadeloosstelling. Eerder deze maand werd in Ni geria een akkoord bereikt tussen door onze correspondent Armand Snijders Paramaribo - Als de stemloka len vrijdagmorgen op Aruba de deuren openen, staat één ding vooraf al vast: na afloop van de stembusgang zal er aan het poli tieke klimaat niet veel verande ren. Wie er ook in het zadel zit, een beleidswijziging valt nauwe lijks te verwachten. Een nieuw kabinet zal het wel moeten doen zonder het vertrouwde gezicht van de huidige demissionair premier Henny Eman, want hij geeft er na drie kabinetten de brui aan. De verkiezingen vinden enkele maanden eerder plaats dan ge pland. In juni struikelde het ka- binet-Eman over de privatise ring van de Aruba Tourism Au thority (ATA). De coalitiepartner van Emans Arubaanse Volks Partij (AVP), de Organisacion Li beral Arubiano (OLA), was tegen de verzelfstandiging en zegde het vertrouwen in de regering op. De AVP, met tien zetels de grootste partij in het 21 zetels tellende Arubaanse parlement, raakte daardoor de meerderheid kwijt waarop Eman niets anders kon dan de voor december vast gestelde reguliere verkiezingen met drie maénden te vervroe gen. Grootste opponent bij de verkiezingen van vrijdag voor de AVP is traditiegetrouw de Movi- mento Electoral di Pueblo (MEP) van Nelson Oduber, dat nu de resterende negen zetels heeft. De 56.617 geregistreerde kiezers hebben vrijdag de keuze uit 169 kandidaten van zeven verschil lende partijen. Naar verwach ting zullen de MEP en de AVP wederom met vrijwel alle zetels aan de haal gaan. Als de voor spellingen van politiek deskun digen ldoppen, komt de AVP op nieuw als winnaar uit de bus. De vraag is of de partij de beno digde elf zetels binnen krijgt om zelfstandig een nieuwe regering te kunnen vormen. Zo niet, dan zal de partij van de scheidende premier Eman om de tafel moe ten gaan zitten met de MEP. De kabinetsformatie zal vervolgens heel lang op zich laten wachten. Want de ervaren Oduber staat in de Arubaanse politiek bekend als een dwarsligger die het on derste uit de kan wil halen. En mocht hij zijn zin krijgen en de AVP aan zijn wensen voldoet, dan nog is het maar de vraag of de nieuwe regering een lang le ven beschoren zal zijn. Want de AVP en de MEP op één stoel is vragen om problemen, zo weet zelfs ieder kuid op Aruba. nu voor maar binnenkijken 3 badkamers eigen stijl 1 buitenhuis stadshuis persoonlijk reis door Bretagne vrouwen over wonen praktisch alles over lichtworkshop styling extra gids vol styling ideeën gratis lief bloemenboekje in oktober 160 pagina's dik!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 7