t de Grutto FAMILIEBERICHTEN V* Van der Luit Dames opgelet! Executie verkoop Warmond Leiden Vogelbescherming WOENSDAG 26.SEPTEMBER 2001 901 Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Opa Bobbie We hadden nog zoveel van je kunnen leren, maar nu sta je op de hoogste hoogwerker die er is en blijft bü ons een koffiekopje leeg. Diep geschokt zijn wü door het overlijden van HARRY STAM MIS De man die met heel zijn hart en ziel. niet al leen het bedrüf. maar ook ons heeft gemaakt tot wie we nu zijn. Wjj wensen Tine, de kinderen en de kleinkin deren veel sterkte met dit verlies. Alle medewerkers van STAMMIS HORECA VERHUUR B.V. Op 24 september 2001 is onze directeur en oprichter van Stammis Verhuur BV. HARRY STAMMIS overleden. We verliezen in hem een inspirator en een man met visie. Harry was voor ons een persoonlük- heid met een sterk gevoel voor humor en gevleugelde uitspraken. Wü wensen zün vrouw Tine, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verschrikkelüke verlies. JOHAN. ARJEN. HENK. WIJNAND. MARCEL. EVERT, SYLVIA. NICOLE. MONIQUE. LENNERT, ANJA, MARCO. YKO, FRANK. WILCO. ERWIN, JOOR MICHEL. FRED. IVO, DENNIS. JAN. Vanwege het plotseling overlijden van de heer H. G. STAMMIS oprichter en directeur van STAMMIS VERHUUR B.V. STAMMIS HORECA VERHUUR B.V. zün alle vestigingen vrüdag 28-9 vanaf 12.00 uur gesloten. Heerhugowaard Beverwijk Leiden "Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde wegen. Hij voor mij uit, want God is Zijn naam". Psalm 23. 2-3 Na een langdurig lüden is heden in het Spaar- ne Ziekenhuis te Haarlem overleden onze be minde medezuster, zus. schoonzus en tante Zuster WILHELMA KASTELEIN FRANCISCANES van Aerdenhout Geboren 18 juni 1930 te Helvoirt. Z'ü was 51 jaar lid van onze Congregatie. Namens familie en medezusters: Zuster NICOLETTE ARKESTEUN prov. overste 25 september 2001 2111 HJ Aerdenhout, Boekenroodeweg 9 We gedenken Zuster Wilhelma 's avonds in het gezamenlük rozenkransgebed in de kapel van Klooster "Alverna", Boekenroodeweg 9 te Aerdenhout, (ingang Zonnebloemlaan). Donderdag 27 september wordt om 18.45 uur de Vesper van de overledenen gebeden, waarna gelegenheid is om afscheid te nemen. De Uitvaart is vrüdag 28 september om 10.30 uur in de kapel van Klooster "Alverna" te Aer denhout. waarna de begrafenis zal plaatsvin den op het kloosterkerkhof aldaar. Enige en algemene kennisgeving In alle rust overleed na een kortstondig ziek bed ANDRÉ NIEVAART 25 september 1931 23 september 2001 Personeel en bewoners intensieve zorg ouderen unit 3 Rüngeest Groep Correspondentieadres Endegeesterstraatweg 5 2342 AJ Oegstgeest André is overgebracht naar het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwügerlaan 179 te Leiden, alwaar geen bezoek. De afscheidsdienst wordt gehouden op don derdag 27 september om 10.30 uur in ,,Het Kruispunt", van ..Rüngeest" aan de Ende geesterstraatweg te Oegstgeest. Aansluitend, omstreeks 11.30 uur. zal de be grafenis plaatsvinden op de begraafplaats ..Rhünhof". Laan te Rhünhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Haar ziekte heeft zij stil aanvaard vanaf de eerste dag. Ondanks angst en ondanks pijn was er telkens weer haar lach. Dankbaar voor alles wat zü voor ons heeft be tekend delen wü u mede dat. na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan mün lieve vrouw, moeder en schoonmoeder GERIDA HENNIK Gerie Leiden. 1 1 augustus 1 945 Leiderdorp, 25 september 2001 Wij danken de thuiszorg Groot Rijnland en dr. Krispijn-de Baan voor de steun en goede zorg tijdens Gerie's ziekte. FRANS TURK Nieuw Vennep: PATRICK HENNIK LÉONIE WEBBERS XAJA Bosdreef 16 2352 BC Leiderdorp Gerie is overgebracht naar Uitvaartcentrum Soek. Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, al waar op donderdag 27 september van 18.30 tot 1 9.00 uur gelegenheid is tot afscheid ne men en condoleren. De samenkomst voorafgaande aan de begra fenis zal plaatshebben op vrüdag 28 septem ber om 10.30 uur in de aula van bovenge noemd uitvaartcentrum, waarna omstreeks 11.15 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogma- deseweg te Leiderdorp. Na de begrafenis is er in de ontvangkamer van het uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Met grote verslagenheid geven wij kennis dat, in aanwezigheid van zün dierbaren, is overle den mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa LEENDERT JACOBUS DEN BRABER 2 september 1930 t 24 september 2001 MIEKE DEN BRABER-VLEKKE MIRJAM en LUC RUBEN DAVID JOSHUA ANDRÉ en ANGÉLIQUE NICO en ELS Leidseweg 371 A 2253 JD Voorschoten Leendert is thuis opgebaard, aldaar is gele genheid om afscheid van hem te nemen. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrüdag 28 september om 11.00 uur in de parochie kerk van de H. Laurentius aan de Leidseweg te Voorschoten. Aansluitend vindt de begrafe nis plaats op het parochiekerkhof aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren. Lieve STEPHAN Ik heb je alles gegeven, maar ik kwam te kort. We keken elkaar aan en je bent in alle rust uit mijn handen weggegaan. Mün medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. Liefs. ANDREA JANE OUWEHAND IRENE Wü denken aan je De Stamgasten van Café Jantje van Leiden Bedroefd geven wü kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is overleden onze zorgzame vader, schoonvader, groot vader en overgrootvader FRANCISCUS DE LAAF drager van de kerkelüke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifïce weduwnaar van THEODORA CORNELIA RUSDUK 21 februari 1912 t 24 september 2001 Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Correspondentieadres: De Wetstraat 13 2332 XS Leiden Onze vader is overgebracht naar het uitvaart centrum van Ad Sanctos ,,'t Leidse Huys", Gitstraat 1 te Leiden, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 27 september van 19.45 tot 20.30 uur. De uitvaartmis wordt opgedragen in de kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Harte- brugkerk) aan de Haarlemmerstraat te Leiden op vrüdag 28 september om 14.00 uur. De be grafenis zal aansluitend plaatsvinden op de R.K. begraafplaats Zülpoort, Haven 64 te Lei den. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kapel van de begraafplaats. Met grote verslagenheid hebben wü kennis genomen van het plotselinge overlüden door een noodlottig ongeval van onze bakkersleer ling MARC VAN HERK Voor ons was Mare een inspirerende leerling in onze bakkersopleiding. Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en familieleden. Namens docenten, mede werkers en leerlingen van het ROC Leiden Consumptief R. L. G. HOGENELST, directeur uitvaartverzorging sinds 1935 Uw wensen staan centraal DRIE ROUWCENTRA Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Wassenaar, Deijlerweg 127 Oegstgeest, Piet Heinlaan 42a ÉÉN TELEFOONNUMMER 071 - 5213231 (dag en nacht bereikbaar) damesmode bij Berthine Heeft nu haar kollektie op z'n mooist. Kom eens een kijkje nemen op Gangetje 4 Leiden. Doe er Uw voordeel mee!.' Astma Fondsen Leidse Regio, Alphen a/d Rijn en Duin- en Bollenstreek organiseren i.s.m. de afdeling fysiotherapie van het LUMC op zaterdag 6 oktober a.s.: "Evenement Jeugd en Sport" voor jongeren van 6 -16 jaar met medewerking van o.a.: Dhr. Klijn, Astma Centrum Heideheuvel, fysiotherapeuten Aanvang: 15.00- 18.00 uur In het LUMC Albinusdreef 2 te Leiden afd. Fysiotherapie De toegang is gratis. Er mag niet gerookt worden. Voor informatie en aanmelding voor 27 september a.s. 071-5768351/5763410 PRINGLE FOR LADIES KORTE LODEN JASJES een warme combinatie met een PRINGLE JUMPER OF VEST Ook in gedesineerde jumpers KLAASSENS BREESTRAAT 114ab LEIDEN Op donderdag 27 september 2001 om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats voor reke ning van: J. Boutier Storm Buysingstraat 32, 2332 VX Leiden De verkoop gebeurt in opdracht van de Belas tingdienst Particulieren/ Ondernemingen Leiden, Stationsplein 7, Leiden. Te koop wordt aan geboden: 1 personenauto Volvo 340 GL. kenteken: TY-17-ZZ Plaats van verkoop: De zaak is te bezichtigen op donderdag 27 septem ber 2001 van 10.45 uur tot 11.00 uur. Verkoop bij opbod. Geen opgeld. De Belastingdeurwaarder, A. J. M. Boekei tel. 071-5244362 tot 10.00 uur) Belastingdienst Goedkeuring le wijziging bestemmingsplan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 september 2001 goedkeu ring verleend aan het besluit van burge meester en wethouders van 12 juni 2001 tot het vaststellen van de 1 e wijziging van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veerpolder'. Het wijzigingspion heeft be trekking op de precelen kadastraal be kend onder sectie C nrs. 683 en 688, plaatselijk gekenmerkt Veerpolder 1 en voorziet in de mogelijkheid tot het reali seren van een botel met een bijbehorende jachthaven en parkeerplaatsen. Het goedkeuringsbesluit, het wijztgings- plan en het desbetreffende bestemmings plan liggen van 27 september t/m 7 no vember 2001 ter inzage bi| de sector Grondzaken in het gemeentehuis, op werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur. Voor inzage buiten deze uren kunt u zo nodig een afspraak maken, telefoon (071)3061111. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn tegen het besluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zi| die beroep instellen kunnen ge durende genoemde termi|n ook een ver zoek om voorlopige voorziening indie nen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot goedkeuring treedt in wer king daags na afloop van de beroeps termijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 26 september 2001 Burgemeester en wethouders van Warmond Servicepunt Burgerzaken en Belastingen maandagochtend gesloten Het servicepunt is iedere maandagochtend tot 12.30 uur gesloten met uitzondering van de informatiebalie en de Burgerlijke Stand voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. Voor algemene vragen over Burgerzaken en Belastingen kunt u bellen met de servicelijn, tel.: 516 55 00 (9.00 -12.00 en 13.00 -16.00 uur). Bestuursdienst Help mee deze zo kenmerkende weide vogel voor het Nederlandse landschap te behouden. Stort nu uw bijdrage op giro 65 65 00 t.n.v. Vogelbescherming Nederland o.v.v. Grutto. NEDERLAND De Kamer van Koophandel voor Rijnland heeft de navol gende rechtspersonen op 25 september 2001 ontbon den op grond van artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek J. Lom- merse en Zonen B.V. dossier nummer 28047972. Belang hebbenden kunnen hiertegen binnen zes weken bezwaar aantekenen bij genoemde Kamer van Koophandel, Post bus 2059,2301 CB Leiden Felicitaties en bedankjes worden dagelijks in on bladen geplaatst. Een originele manier om uw fai vrienden en kennissen te bedanken of te felicite 1 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie (9 regels) 2 koloms felicitatie foto (11 regels) "LWHIflH !I)(L I. mm wimwm Felicitatie een dag voor plaatsing om 14.00 uur. Felicitaties met foto 2 dagen voor plaatsing om 14.0 rrmrj* www Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82, Leidei Schriftelijk opgeven: H.D.C. Rubrieksadvertentii Postbus 2 - 1800 AA Alkn) fut, Buddyzorg. Dat doet je wat. buddynet@wxs.nl 070 - 364 95 00 ki

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 4