'Allochtonen actiever op arbeidsmarkt' BINNENLAND Veroordeelde kindermoorden overleden aan brandwonden SCP wil sturende rol overheid in onderwijs Wel meer tijdelijke contracten 'Eerste Kamer geen beroepsinstantie' Polarisatie Haven van Rotterdam mogelijk doelwit aanslag Archief van voorloper BVD naar Algemeen Rijksarchief Start verkoop kinderzegels oorsteenbrand rematorium ad - Een schoorsteen- I heeft gisteravond een itorium in Lelystad fors adigd. De brand ontstond cv-afvoer, waarschijnlijk ien constructiefout. Het was snel onder controle, and raakte gewond. In een e ruimtes van het crema- n lagen enkele lichamen taard. Daar is volgens de niets mee gebeurd. tenredder rlijdt na val ts d rmeer - Een 21-jarige man °i letermeer is maandag om 10 ren gekomen doordat hij ed op een balkon op de to verdieping van een flat. ilitie vermoedt dat de man lezig was met het redden le' en kat. Omstanders heb- 5® evergeefs geprobeerd de edte reanimeren. De toe van de kat is onduidelijk. ns ziekenfonds it omhoog ~j lveen - Het College voor trzekeringen (CVZ) advi- minister Borst (volksge- ïeid) de loongrens voor ekenfonds volgend jaar te gen. Voor werknemers die dan te liggen op euro (67.654 gulden) per jaar. Kleine zelfstan- komen in het zieken- vvanneer hun inkomen (j( de 19.650 euro (43.302 3]e n) ligt. Voor 65-plussers de inkomensgrens 19.550 43.082 gulden). woensdag 26 SEPTEMBER 2001 3 ipensatie voor ^weekendkaart iag - Studenten met een ^ei irkaart die in het week- geldig is, krijgen een ;vergoeding als zij door uwe dienstregeling van veel langer onderweg zijn in kamer naar hun ou- '9 huis en terug. Ook krij- de mogelijkheid de kaart in te ruilen voor een 'e' aait. Dat verklaarde voor- n( Zondag van het Interste- Studenten Overleg giste- lS® een overleg met minister f.jj ans (onderwijs). De rege- lJJ ordt nog verder uitge- en treedt volgens Zondag lig' in werking. criminatie er aanpakken' »k - De PvdA wil dat mi- Korthals (justitie) uit- of het wetboek van straf - vel voldoende mogelijk- biedt om mensen die ninerende taal bezigen, pakken. Kamerlid Reh- betwijfelt dit, zo liet hij n weten. Aanleiding voor gen van Rehwinkel zijn :eptabele' extremistische yl ngen die de afgelopen tijd daan na de aanslagen in pisterende' etjesdrager 'l Rdam - De Amsterdamse heeft in de nacht van g op maandag op het Sta- lein een 23-jarige man 1 houden op verdenking y' ugshandel. De 'bolletjes- f viel volgens de politie dat hij niet met volle nl. wilde praten toen hij langesproken. Bij nader 63 toek bleek dat hij 86 bol- ■ocaïne en heroïne ter evan een erwt in zijn 'had zitten. d n vaccinatie ingokokken aag - Het preventief inen- n alle kinderen tegen be ing met meningokokken is 'niet effectief. Dat ïinister Borst (volksge- ïeid) in antwoord op Ka- agen. Hiermee loopt vooruit op een advies dat d dit jaar krijgt van de Ge- leidsraad. Volgens Borst is reden voor inenting als ^Jake is van samenhangen- ktegevallen in een afgeba- s0 gebied, zoals deze zomer st st-Brabant. ig de !b° leren maken ijj ren kapot .a|io - Vier kinderen uit 0 zijn maandag aange- 311 :n, omdat ze afgelopen ,SI inde elf graven hebben 1S ld op een begraafplaats in De twee meisjes en twee ;re is van 11, 15,16 en 17 okken houten kruizen uit nd, gooiden stenen ïn es kapot en namen speel- aa lij de graven weg. De elf- e is terug naar huis ge- 1WI, de andere drie zijn in- e 8 en op het politiebureau in den haag - Premier Kok heeft gisteren in Den Haag de eerste kinderpostzegels besteld. Het was het startsein voor de 77de editie van de jaarlijk se landelijke verkoopactie. Naar schatting 250.000 scholieren gaan vandaag met zegels en wenskaarten langs de deuren. Met de opbrengst worden honderden projecten voor kwetsbare kinderen gesponsord. Het gaat onder meer om gerichte vakopleidingen voor straatkinderen. Op 7 november leveren de postzegelsverkopers de bestellingen af bij hun klanten. De kinderpostzegels zijn dit jaar ontworpen door Harmen Liem- burg en Richard Niessen. Het thema Kind en Computer stond centraal. Eric Hill illustreerde de kinderwenskaarten met het figuurtje Dribbel. Foto: ANP/Marco de Swart Groenlinks wil tijdelijk zitting in BVD-commissie den haag/anp - Groen- Links wil in verband met de gevolgen van de aansla gen in de Verenigde Staten tijdelijk deel uitmaken van de strikt vertrouwelijke Ka mercommissie voor de in lichtingen- en veiligheids diensten. Bovendien stelt GroenLinks de voorwaarde dat ook andere kleine frac ties aan het werk van die commissie moeten deelne men. Vorige week tijdens de al gemene beschouwingen vroeg PvdA-fractievoorzit- ter Melkert aan zijn Groen- Links-collega Rosenmöller, of de fractie haar weigering in deze commissie deel te nemen niet wilde herover wegen. In de commissie zijn op dit moment alleen de fractievoorzitters van PvdA, WD, CDA en D66 vertegenwoordigd. De be trokken fractievoorzitters hebben zich daarbij ge bonden aan strikte ge heimhouding, ook tegen over hun fractiegenoten. GroenLinks stond tot nu toe op het standpunt, dat dat niet strookt met de openbaarheid van de par lementaire controle. De fractievoorzitters van de ChristenUnie en de SGP hebben inmiddels te ken nen gegeven ook aan het werk van de commissie te willen deelnemen. De SP heeft geen belangstelling voor een plaats in de com missie. den haag/anp - De werkloosheid onder Turken en Marokkanen is sinds 1995 gedaald van 35 naar 10 procent. Hun positie op de ar beidsmarkt is toch vrij wankel omdat ze vooral tijdelijke ar beidscontracten hebben. Het So ciaal- en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dit in een on derzoek naar de arbeidsmarktpo sitie van allochtonen. Het SCP verwacht dat de alloch tonen met een tijdelijk contract in tijden van recessie het eerst worden ontslagen. Meer dan twintig procent van de allochto nen heeft een contract voor be paalde tijd. Bij autochtonen ligt dit percentage op zeven. De toename van werkgelegen heid onder allochtonen wordt volgens het SCP vooral veroor zaakt door de economische hoogconjunctuur van de afgelo pen jaren. Werknemers zijn al lochtonen in dienst gaan nemen toen er nauwelijks autochtone Nederlanders meer te krijgen waren. Ook dit maakt volgens het Planbureau de positie van de allochtonen wankel. Het SCP is lovend over de af spraken die het kabinet heeft gemaakt met midden- en -klein bedrijf over aantallen allochto nen die bij de bedrijven aan de slag kunnen. Deze praktische aanpak werkt, zo vindt het SCP. Gemeenten en sociale diensten zouden vaker concrete afspra ken moeten maken met werkge vers over het in dienst nemen van allochtonen. Het SCP con stateert dat veel gemeenten nauwelijks zicht hebben op het aantal allochtonen in de bestan den van sociale diensten. Hier door kunnen ze de migranten ook geen goede hulp bieden bij de zoektocht naar werk. De helft van Turken en Marok kanen neemt nu deel aan de ar beidsmarkt, zo blijkt uit het on derzoek van het Sociaal- en Cul tureel Planbureau. In het begin van de jaren negentig lag dit percentage nog op veertig. Bij autochtonen werkt zeventig procent van de arbeidsbevol- king. Surinamers hebben hun achterstand volledig ingehaald. Hun aanwezigheid op de ar beidsmarkt ligt net zo hoog als bij autochtonen. Surinaamse vrouwen hebben zelfs vaker een baan dan Nederlandse vrouwen. Bij Surinaamse vrouwen ligt de arbeidsmarktparticipatie op zes tig procent, bij Nederlandse vrouwen op 54. scheveningen-beverwijk/gpd - Een man die een gevangenis straf uitzat voor verschillende kindermoorden is gisteren be zweken aan brandwonden die hij vorige week opliep in de ge vangenis in Scheveningen. Vol gens de politie is sprake van een ongeval. De 59-jarige man werd in 1992 veroordeeld. Het hof in Amster dam hield de van oorsprong uit België afkomstige en in Assen wonende vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk voor verkrach ting en moord op drie kinderen: de elfjarige Jessica Laven uit Blokker (1991) en twee Duitse jongens van 10 en 14 (in 1990 en 1989). Hij kreeg een gevangenis straf van 20 jaar en tbs. Eerder was hij al veroordeeld voor het seksuele misbruik van negen andere kinderen, die hij wel in leven had gelaten. De politie heeft het gevange nisongeval van vorige week dinsdag onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder was de man aan het schilderen. Hij heeft daarbij per ongeluk tege lijk een fles terpentine en een lamp omgestoten. De lamp die op een kast stond brak en vonk te, waardoor de terpentine en de man zelf ook vlam vatte. De man werd daarna meteen over gebracht naar het brandwon dencentrum waar hij gisteren is bezweken. De politie conclu deert dat er geen sprake is van een misdrijf of van verwijtbaar gedrag van anderen. Wel heeft de Arbeidsinspectie de zaak in onderzoek, zoals gewoon bij dit soort ongevallen. De naam van de man werd ook tijdens zijn detentie regelmatig in verband gebracht met andere onopgeloste kindermoorden in Nederland, Frankrijk en België. Hij was twee keer verdachte in de zaak rond de verdwijning van het zevenjarige meisje Cheryl Morriën uit IJmuiden en de Bel gische justitie ging er ondanks zijn stilzwijgen vanuit dat hij de 10-jarige Nathalie Geijsbregts den haag/anp - Om kinderen hun onderwijsachterstand snel ler te laten inlopen, moet de overheid zich bemoeien met de methodes waarmee scholen de zwakke leerlingen lesgeven. Zo moet bijvoorbeeld het traditio nele, klassikale onderwijs een steuntje in de rug krijgen. Dat opmerkelijke pleidooi houdt het Sociaal en Cultureel Planbu reau (SCP) in Vorderingen op school, het onderwijsdeel van de Rapportage minderheden 2001. Volgens het planbureau vergt een doeltreffend achter standsbeleid een sturende over heid in plaats van eentje die de autonomie van scholen voorop stelt, zoals nu het geval is. Het advies van het SCP is opval lend omdat de onderwijsbe- windslieden Hermans en Adel- mund juist meer ruimte voor scholen als stokpaardje hebben. Ook is er een sterke tendens ge richt op leerlinggericht lesgeven, waarbij 'maatwerk' en 'sociaal- emodonele ontwikkeling' een belangrijke plaats innemen. Het planbureau constateert ech ter dat de leerkrachtgerichte werkwijze beter werkt bij de be strijding vein achterstanden. De overheid zou daarom 'onder wijskundig leiderschap' moeten tonen en via projecten en pro gramma's stimuleren dat zwak ke leerlingen vooral klassikaal les krijgen. Uit de rapportage blijkt dat al lochtone leerlingen tussen 1988 en 1998 beter zijn gaan preste ren op school. Turkse, Marok kaanse en Surinaamse leerlin gen hebben ongeveer de helft van hun rekenachterstand inge lopen. Op taalgebied liggen Turkse, Marokkaanse en Antilli aanse kinderen echter nog steeds twee jaar achter op hun gemiddelde Nederlandse leef tijdsgenoot. De achterstand bij het begin van de basisschool is vrijwel gelijk gebleven. De betere prestaties schrijft het SCP daarom toe aan de aanpak van de scholen. Hier door is ook de doorstroming naar het voortgezet onderwijs verbeterd. den haag/gpd - De Eerste Ka mer moet ervoor waken dat burgers haar zien als een soort beroepsinstantie om wetsvoor stellen terug te draaien die de Tweede Kamer heeft aanvaard. Dit advies gaf Frits Korthals Al- tes gisteren aan de senatoren bij zijn afscheid als Eerste-Kamer- voorzitter. Soms krijgen burgers namelijk het idee dat de Senaat zich zal verzetten terwijl het wetsvoor stel uiteindelijk gewoon wordt aangenomen, aldus Korthals Al- tes. En dat behoort volgens hem ook het resultaat te zijn. „De Eerste Kamer heeft niet als doel het werk van de Tweede Kamer nog eens over te doen." Zij moet immers de voorstellen aan de grondwet toetsen en bezien of de wet uitvoerbaar is. Zij dient geen alternatieven aan te dra gen. Dat was uit het hart gegrepen van Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Als de Tweede Kamer een compromis bereikt, moet dat niet de volgen de dag weer ter discussie wor den gesteld in de Eerste Kamer, vindt Van Nieuwenhoven. „Maar", voegde zij daaraan toe, „de politieke afweging van de Tweede Kamer wordt hier bijna nooit doorkruist." Recent liet zij zich in een krantenartikel ont vallen dat wat haar betreft de Eerste Kamer overbodig is. Zowel Van Nieuwenhoven als premier Kok roemde de 'niet te evenaren plichtsbetrachting' van Korthals Altes. De WD'er stopt met het voorzitterschap vanwege een politiek akkoord dat twee jaar geleden werd be reikt na de Eerste-Kamerverkie- zingen. Het CDA werd toen de grootste fractie in de Senaat. Destijds is afgesproken dat Kort hals Altes, toen al twee jaar voorzitter, nog een halve perio de mocht aanblijven. Volgende week kiest de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter, uit de CDA- fractie. Beoogd opvolger is Ger- rit Braks, oud-minister van landbouw. om het leven had gebracht. Hij zou het meisje ergens in de buurt van Maastricht hebben begraven. De ouders van Jessica Laven hebben gisteren met 'grote blijdschap' kennis genomen van het overlijden van de moorde naar van hun dochter. Vader Aad Laven werd door de recher che op de hoogte gebracht. „We zijn blij dat die man dood is, vooral ook omdat we telkens weer met de moord op Jessica werden geconfronteerd, zodra er iets aan de hand was met hem. En dat was nogal vaak het geval", aldus Aad Laven. De vader van Nathalie Geijs- brechts reageerde gisteren gela ten op het bericht. „Ik vraag me af of we nu nog ooit te weten zullen komen wat er met Natha lie gebeurd is", zei Eric Geijs- brechts gisteravond. Hij betwij felt of er sprake is van ongeluk en sluit niet uit dat de man zelf moord heeft gepleegd. Korthals Altes bekijkt de maquette van het Binnenhof die hij gisteren kreeg bij zijn afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. Ook zijn moeder werpt vanaf een afstand een blik.Foto: ANP/Robin Utrecht COMMENTAAR Jarenlang sluimerde de angst voor het 'islamitisch gevaar' onderhuids in de samenleving, maar na de terreuraanslagen in Amerika wordt de polarisatie steeds openlijker. Het is een ontwikkeling die alle academische debatten over integratie van (Arabische) vreemdelingen in een klap praktisch én ex plosief maakt. Zo lang niet de angst gaat regeren, is daar ook niets mis mee. Te lang immers is de positie van buitenlandse nieuwkomers in de Nederlandse samenleving omgeven ge weest door een waas van goede bedoelingen en politieke correctheid, terwijl de problemen zich ver van ons bed af speelden in de achterstandsbuurten van grote steden. Na de aanslagen in Amerika is er een stroom van onderzoe ken gepubliceerd waarmee getracht werd de stemming te peilen onder 'blanke Nederlanders' en onder met name Ma rokkanen en Turken. De resultaten waren weinig opbeu rend: een flink deel van de Marokkaanse jongeren bleek sympathie op te kunnen brengen voor de terreurdaden; een opvatting die sommigen luidkeels kracht bij zetten tijdens de herdenkingen van de ramp. Maar de onderzoeken waren ook ongenuanceerd, peilden te vaak slechts de stemming van het moment Een recent onderzoek van het NIPO onder 'blanke Neder landers' toont dat zestig procent van 'ons' vindt dat moslims die de terreur goedpraten, het land uit moeten. Tweederde van de ondervraagden is voor een algemene identificatie plicht. Ook dat tekent de polarisatie, hoe onzinnig de uit komst ook is. Bij het verstrekken of intrekken van verblijfs vergunningen hoort geen examen, waarbij de buitenlander gevraagd wordt naar zijn opvattingen. En hoewel er voor een identificatieplicht best goede argumenten zijn, zo'n maatre gel helpt weinig tegen terroristen. Ons taalgebruik is ongemakkelijk: we praten over 'buitenlan ders', 'allochtonen' en 'Nederlanders', alsof dat simpel aan te wijzen en afgebakende groepen zijn. We praten over mos lims en christenen, alsof dat eenduidige geloofsopvattingen zijn. Wie in dit land woont, hoort zich te gedragen naar de mocratische normen. Dat betekent ook respect voor afwij kende opinies. Aan die eis moet iedereen voldoen, ongeacht kleur, geloof, afkomst. 'Risico voor Schiphol minder groot' rotterdam/anp - De Rotter damse haven is voor terroristen momenteel een van de belang rijkste doelwitten in Europa. „De haven vormt een potentieel heel voornaam doel voor terro ristische aanslagen", zegt terro- risme-onderzoekster M. van Leeuwen van het Instituut Clin- gendael, het Nederlands insti tuut voor internationale betrek kingen. De deskundige reageert daarmee op waarschuwingen vanuit de Verenigde Staten dat terreurgroepen ook buiten Ame rika aanslagen hebben gepland. De Rotterdamse haven is vol gens Van Leeuwen in verschil lende opzichten zeer interessant voor terroristen. Het lamleggen van de grootste haven in de we reld zal volgens haar niet alleen de gehele westerse economie in de war sturen, maar ook de mondiale infrastructuur ernstig ontregelen. De haven in Rotterdam is vol gens Van Leeuwen, die zich als onderzoeker probeert te ver plaatsen in de schoenen van een terrorist, ook aantrekkelijk we gens de petrochemische indu strie. Bij eventuele militaire ac ties van Amerika en zijn bond genoten tegen de verantwoorde lijken van de aanslagen in de VS, is brandstof onmisbaar. Kan in oorlogstijd een haven nog van nut zijn voor een bezet ter, deze relatieve veiligheidsga rantie gaat in de huidige terreur dreiging volgens Van Leeuwen niet op. „Het belang voor terro risten ligt eerder bij vliegvelden. Terroristen zijn er bij gebaat zich snel te kunnen verplaatsen. Schiphol loopt daarom minder risico", zegt Van Leeuwen. Een woordvoerder van de ge meente Rotterdam zegt dat er op verschillende niveaus zowel gemeentelijk als nationaal over leg plaatsvindt over de veilig heidssituatie. jaar of wat geleden door het mi nisterie van justitie werd overge dragen aan het Algemeen Rijks archief en vooral werd geraad pleegd door kinderen van 'foute' Nederlanders. Plantinga: „Maar interessant is het zeker wel. Er zijn mensen die me wel eens de vraag stellen: 'Zijn we nu nog niet uitgeschreven over die Tweede Wereldoorlog? En dan zeg ik: 'Nee, dat zijn we niet'." Tijdens de overhandiging van het archief zal een oud-mede werker van het Bureau Nationa le Veiligheid een praatje komen houden. Plantinga: „Ongetwij feld zal de anekdote worden verteld dat het BNV een aantal medewerkqrs had, die, naar la ter bleek, de SS-nummers nog in de oksel hadden staan." door Cees van Hoore den haag - Ruim tweeduizend onderzoeksdossiers van het Bu reau Nationale Veiligheid (BNV), de voorloper van de huidige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), zullen op 4 oktober door minister De Vries van binnen landse zaken worden overgedra gen aan het Algemeen Rijksar chief in Den Haag. Het gaat hier om persoonsdossiers uit de ja ren '45 en '46. Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur zal het archief in ontvangst nemen. Het Bureau Nationale Veiligheid hield zich bezig met onderzoek naar personen die mogelijk voor de Duitsers zouden hebben ge spioneerd. Volgens S. Plantinga, archivaris van het Algemeen Rijksarchief, zijn de dossiers vooral waardevol omdat ze 'de manier van denken' in die tijd goed demonstreren. „Natuurlijk zijn er feitelijk gezien interes sante dossiers bij. Maar er is toch ook een hoop 'hear-say', een hoop roddel bij. Wanneer het echt tot een strafzaak kwam, werd de zaak natuurlijk doorge speeld aan de Politieke Recher che Afdeling. Die dossiers be vinden zich in ons Centraal Ar chief Bijzondere Rechtsple ging." Tussen de dossiers bevindt zich het verhoor van King Kong, af genomen door de British Intelli gence Service, een dossier dat tot nu toe in Nederland officieel niet openbaar was. Daarnaast zijn er dossiers over de latere communistenleider Paul de Groot, de schrijfster en historica Annie Romeijn-Verschoor en de schrijver Anton Koolhaas. Ook Pieter Menten komt voor op de inventarislijst yan het archief. Plantinga veiwacht geen run op het archief, zoals dat het geval was bij het Centraal Archief Bij zondere Rechtspleging dat een (advertentie) fkTniirkurlen Hürsmajrmr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 3