MENINGEN 'Maxima is een prima meid, dus dat zit wel goed Moet Nederland verworden tot een normloze maatschappij Gemeente Leiden ramt willens en wetens de Aalmarktplannen erdoc Nu een feestje bouwen rond 3 oktober is eigenlijk een schande Haarlemmermeerse wethouder Van der Linden bijt in eigen staart Voor carillon Benthuizen geldt kennelijk geen wet 945 WOENSDAG 26 SEPTEMBER 20 SPELREGELS De pagina 'Meningen' staat open voor alle lezers. Bij uw brief gaarne vermelding van onderwerp en publicatiedatum van het ar tikel waarop u reageert. De redactie kan brieven bewerken, be korten of weigeren. Alleen brieven ondertekend met naam en adres komen voor plaatsing in aanmerking. Bijdragen sturen naar: Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden, of faxen naar: 071 - 5321921, of e-mailen naar: redactie.ld@damiate.hdc.nl Eigenlijk is het een schande. De wereld is hard bezig om een flinke oorlog op te starten. Dui zenden doden in de VS. Duizen den werklozen. Ook in Nederland zijn velen, zeer velen bezorgd over de we reldvrede, hun eigen baan en de economische situatie. Ook in Nederland verliezen nu al hon derden hun baan. Binnenkort worden dat er waarschijnlijk duizenden. En wat doet Leiden? Dat gaat een feestje bouwen met de grootste kermis van het land. Schandalig. De Amerikanen zul len met de stad waaruit de Pil grim Fathers ooit vertrokken wel niet meer zo veel op hebben. Wim van Muijen, Leiden. Wethouder Van der Linden van Haarlemmermeer ziet nog één lichtpuntje in het vonnis van de Haarlemse rechtbank, waarbij de miljoenenclaim van de ge meente inzake de slakkenaffaire in nieuwbouwwijk Getsewoud werd afgewezen. De politicus zegt namelijk dat hij 'blij is dat de rechter in zijn uitspraak be grip toonde voor de snelle ver wijdering van de slakken om po litiek/bestuurlijke redenen'. Van der Linden bijt hiermee in zijn eigen staart. Juist die snelle politieke actie vormde voor de rechter één van de redenen om de claim af te wijzen. De ge meente heeft vanwege die haast, zegt de rechter, nagelaten de mogelijkheid van minder kost bare alternatieven te onderzoe ken. Uit het vonnis valt ook af te lei den waarom de gemeente zo veel haast had: 'Ze wil niet nog eens negatief met Getsewoud in de krant komen'. De wethouder heeft, naast zijn blijdschap, nóg het één en an der uit te leggen. H. van der Molen, Cruquius. Graag vraag ik uw aandacht voor de gang van za ken en de inhoud van het vorige week gepresen teerde 'nieuwe' plan Leve de Aalmarkt. Ik ben verbijsterd dat ik (weer) de conclusie moet trekken dat de gemeente zich voor 0,0% iets aan trekt van haar burgers. Hoeveel belangenvereni gingen, organisaties en individuele burgers zijn nodig om dit kenbaar te maken? Het enige dat de gemeente heeft veranderd, is de term 'kleinscha ligheid', die wordt geïntroduceerd om iedereen gerust te stellen. Ondertussen is er niets maar dan ook niets veranderd aan de punten in de plannen die verschillende belangenorganisaties veelvuldig hebben opgevoerd (steeg, brug, school etcetera). Het zindert onder de aanwezigen van het wel haast besloten karakter van de presentatie van het nieuwe plan. Men dacht waarschijnlijk: laten we maar zo weinig mogelijk mensen uitnodigen op een onmogelijk tijdstip, dan kan er ook niet te veel weerstand komen. Daarbij wordt de gelegenheid tot vragen stellen - en er zijn honderd verontruste vragen - beperkt tot een half uur en afgekapt met het gegeven 'de tijd is om'. Raadsleden mogen al helemaal geen vragen stellen. En idereen heeft ge zien dat op inspraakrondes raadsleden met elkaar zitten te kletsen, weglopen, uit hun neus peuteren etcetera als burgers hun zorgvuldig geformuleerde bezwaren én alternatieven kenbaar maken. Een aantal organisaties en bewoners bleef tot nu toe handenwringend coöperatief, maar vorige week is gebleken dat iedereen steeds in slaap is gesust met de woorden dat het allemaal nog niet vaststaat. Nou, het staat rotsvast. Iedereen begint nu handenwringend ongerust en kwaad te wor den. Hetzelfde verhaal in een andere verpakking met de dubbele moraal om het eerst zelf te laten verpauperen, dan te zeggen dat het er niet uitziet en daarna de weg terug te blokkeren. De gemeen te ramt willens en wetens de plannen erdoor. De Oude Singel is nog zo'n mooi voorbeeld van gemeentelijke verpaupering. Godzijdank is het Elisabeth gered, maar niet dankzij de gemeente. Tegenwoordig moeten burgers en bedrijven panden beschermen tegen de 'monumenten de toekomst' van de gemeente. Natuurlijk moet er iets gebeuren - graag - alsjeblieft stapje voor stapje, voordat we een gaan doorslaan, de Aalmarktschool neergooi» de hele singel een grote nieuwbouwpui is dii op leuke individuele geveltjes. Er zijn profess le alternatieven genoeg, maar de gemeente zil aan MAB, die niet is gespecialiseerd in behou houd m'n hart vast. Nicole van derl Li KLANKBORD Teneinde de discussie omtrent het zwijgen van het carillon in Benthuizen vorige week vrijdag - op de Europese dag van rouw - zuiver te houden, het volgen de. Het 'carillon' in Benthuizen beslaat slechts uit een vier meter hoge paal met negen bellen, ge heel door woningen omsloten. Bij carillonspel bedraagt de ge luidsterkte op de gevel daardoor maar liefst 72,5 decibel. In het artikel over het carillon dat zaterdag in het Leidsch Dag blad verscheen, doet wethouder Geenjaar van Rijnwoude voor komen alsof het initiatief voor het uitschakelen van het carillon van het gemeentebestuur van Rijnwoude afkomstig is. On danks mijn verzoeken, zowel bij deze als alle rampen en herden kingen in het verleden - onder meer de vuurwerkramp in En schede, de brand in Volendam en de Herculusramp in Eindho ven - vond het college geen en kele aanleiding om ons in de ge legenheid te stellen deze ram pen op onze eigen manier te verwerken, zonder carillonspel, maar speelde het carillon ge woon zijn kinderliedjes. Pas na dat de rijksoverheid vorige week vrijdag, in navolging van vele andere landen, deze dag tot een dag van rouw heeft aangegeven, heeft het college het carillon slechts één dag stilgezet. Hoewel de nationale herdenking van deze verschrikkelijke ge beurtenis op zaterdag in de Domkerk werd gehouden en op zondag nog vele rouwdiensten in binnen- en buitenland volg den, was dit gegeven voor de ge meente Rijnwoude géén enkele reden om het carillon ook op die dagen stil te houden. Vanaf zaterdagmorgen speelde het ca rillon er weer lustig op los, met kinderliedjes. Het college van B en W geeft als officiële reden op dat het geen gevolg geeft aan verzoeken tot stopzetting 'om het spelen van het carillon afhankelijk te ma ken van bepaalde radio- of tv- programma's'. Ook voor plaat selijke begrafenissen wordt het carillon, al jarenlang, niet stilge zet. Dat opgedrongen geluid scha delijk is voor de gezondheid is algemeen erkend. Zowel in de lokale als in de nationale wetge- veing staan regels ter bescher ming van de woonomgeving, onder meer in de Algemene Po litie Verordening (APV), de Zon dagswet, de Wet Geluidshinder en dergelijke. Het carillon maakt zoveel herrie dat het slechts kan spelen op grond van ontheffin gen, welke uiteraard door de ge meente Rijnwoude alle aan zichzelf zijn ontleend. In het artikel geeft wethouder Geenjaar verder aan dat Baten burg 'geen liefhebber is van het carillon', en dat 'over smaak nu eenmaal niet valt te twisten'. Het is bijzonder wrang te moe ten constateren dat de wethou der deze denigrerende opmer king aan mijn adres maakt, ter wijl het college zelf heel goed weet wat de nadelige gevolgen Maxima Zorreguieta blijft ook na haar huwelijk met kroonprins Willem-Alexander rooms-katho- liek. Volgens De Telegraaf en het Algemeen Dagblad heeft oud bisschop Bar dat afgelopen weekeinde bevestigd tijdens het huwelijk van prinses Margarita, de oudste dochter van prinses Irene. Bar zou verder hebben gezegd dat de kerkelijke inzege ning van het huwelijk plaats vindt tijdens een protestantse kerkdienst. De katholieke kerk heeft daar toestemming voor gegeven en erkent de geldigheid van het huwelijk. Nederland krijgt voor het eerst in de ge schiedenis een katholieke ko ningin. Is het land daar al aan toe? Of ligt niemand er wakker van? W. H. B. ten Voorde, hervorm de predikant in Katwijk: „Persoonlijk zou ik het prettig vinden als Maxima net als Wil lem-Alexander protestant wordt. Dat zou goed zijn voor de ver bondenheid tussen haar en de kroonprins. Er zijn toch belang rijke verschillen tussen het pro testantse en katholieke geloof. Ook voor de band tussen het koningshuis en de Nederlands hervormde kerk is het belangrijk dat de toekomstige koningin protestant is. In de traditie van het hervormde koningshuis zouden we het moeten toejui chen als Maxima hervormd wordt. Maar als zij anders heeft besloten, is dat haar eigen keu ze." Willem Drees, hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Uni versiteit Leiden: „Daar maak ik me absoluut niet druk over. Dat is een privézaak van die mensen." Rianne Heemskerk, kapster uit Rijnsburg: „Waar maakt iedereen zich druk om? Ik vind Mcböma gewoon een leuke vrouw en eerlijk ge zegd interesseert het me totaal niet welk geloof ze aanhangt. Ik heb daar ook nog nooit over na gedacht. Dat zijn haar zaken. En daar bemoei ik me niet mee. Het aanstaand bruidspaar Willem-Alexander en Maxima. De Argentijnse wil katholiek blijven. Foto: ANP Dat zouden anderen ook niet moeten doen. Maar sommige mensen moeten zich gewoon overal mee bemoeien." Floor van Duijn, 17 jaar, scho liere uit Katwijk: „Mij maakt het niet zoveel uit. Ik vind het belangrijker hoe ie mand als persoon is, dan wat voor geloof hij of zij heeft. Dat zit bij haar wel goed. Ze maakt op mij een leuke indruk, in ieder geval veel leuker dan Willem- Alexander. Hij is waarschijnlijk zo blij met haar, dat hij elk ge loof wel had geaccepteerd. Wat ze ook zou geloven, Willem- Alexander doet haar echt nooit weg. Van de bevolking hoeft ze ook niet veel tegenstand te ver wachten. Als ze het in Noorwe gen goedvinden dat de prins met een alleenstaande moeder trouwt, gaan ze in Nederland over dit onderwerp ook niet las tig doen." Peter Ankoné, directeur van rooms-katholieke basisschool De Waaier in Warmond: „Ik vind het prima dat Maxima een eigen keuze maakt. Het is ook goed dat dit kan in Neder land. Ik vind het heel begrijpe lijk dat Maxima haar eigen ge loof aan wil houden. Ons pro testantse koningshuis stamt af van een oude traditie, maar mis schien is het wel tijd om die bij te stellen. Het zijn nu zulke an dere tijden. Wat iemand gelooft, is een persoonlijke keuze. Ik maak me niet druk over wat Maxima gelooft. Er zijn wel an dere dingen om je druk over te maken." Monique Nieuwpoort, assis tent-accountant en lid van de Nederlands hervormde ge meente in Katwijk: „Ik vind dat Méxima net als prins Willem-Alexander protes tant moet worden. Ik denk dat het problemen oplevert, wan neer ze katholiek blijft. Bijvoor beeld met de opvoeding van de kinderen. Je kunt wel beweren dat hun kinderen een protestan te opvoeding krijgen, maar hun moeder blijft katholiek en die heeft wel invloed op ze. Ik denk ook dat het voor een relatie niet goed is, wanneer je niet dezelfde godsdienst hebt. Er is toch een verschil in opvattingen. Je zit niet op een lijn. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Met dat gezegde ben ik het helemaal eens." Hein Buskermolen, pastoor in De Zilk: „Ik vind dat Maxima zelf moet weten of ze katholiek blijft of niet. Dat is een persoonlijke keuze. Ik vind het niets bijzon ders dat ze katholiek blijft. In deze tijd komt het zelden voor dat iemand zijn geloof verandert na een huwelijk. Zo gaat dat te genwoordig. En dat moet bij het koninklijk huis ook kunnen. Dat zijn ook maar gewone mensen. Al dat gezeur over die verschil lende geloven vind ik zo onno dig. Natuurlijk zijn er verschillen tussen die twee geloven, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is juist goed dat een katho lieke en een protestant samen willen leven. Dat betekent dat er aan beide kanten erkenning is voor het geloof van de ander." Kees van Velzen uit Benthui zen, raadslid SGP/Christenunie in Rijnwoude: „Ik heb hier nog even geen commentaar op. Ik denk dat het verstandig is als ik wacht op het officiële standpunt van de partij, na de mededeling van de Rijks voorlichtingsdienst." Marianne Mulderij, rechten studente uit Leiden: „Ik vind het prima dat Maxima katholiek blijft. Ze heeft het recht om daar zelf over te b sen. Ik denk dat het niet eei veel uit maakt of je nu kathi of protestant bent. Volgens gaan die twee geloven heel samen. Ik voorzie ook geen blemen als er kinderen kon Kijk maar naar prins Mauri zijn vrouw Marilène, die he ook een gemengd huwelijk gaat toch hartstikke goed? 1 dochter is gedoopt tijdens oecumenische kerkdienst. 1 een prachtoplossing." Pieter Haasnoot, 16 jaar, s lier uit Katwijk: „Maxima blijft dus katholie Dat was toch al bekend toe hun verloving aankondigde Niet? Dus ze heeft daar ove moeten denken. Nou als d: is, zal het wel goed zijn. Hel toch al een half jaar geleder ze zijn verloofd." Meiny van Asperen uit K01 kerk aan den Rijn, 66 jaar „Ik vind het heel goed dat J ma katholiek blijft. Wel een deme oplossing eigenlijk. A ger mocht je als protestant! echt geen katholiek vriendj hebben. Dat was een schar Ik ben blij dat die tijden vo zijn. Wat maakt het nou ui katholiek bent of protestan zie het verschil niet tussen twee geloven. Ik vind dat je peet moet hebben voor de loofsovertuiging van een ai Je mag mensen nooit op hl geloof beoordelen, maar al op hun persoonlijkheid. H< gaat er toch om hoe je ben mens? Méxima is een prim meid, dus dat zit wel goed.' H. Haasnoot uit Katwijk, 1 onhoofd bezorging van he formatorisch Dagblad: „Ik betreur het dat Maxim: tholiek blijft. In de tachtigj: oorlog zijn er vele protesta vanwege hun geloof op de brandstapels omgekomen, ook prins Willem van Oran toen doodgeschoten. Na w katholieken hebben gedaai die oorlog, kan Nederland katholieke koningin hebbe heb niets tegen Maxima en gun onze kroonprins alle g met haar. Maar ik spreek dl wens uit dat onze toekomsl koningin protestants wordt Rosita van der Kwaak van het carillon zijn. Al mijn argumenten tegen het carillon zijn door het college in tern immers geheel gegrond verklaard en worden overgeno men om géén carillon in de staalconstructie op de toren van het raadhuis in Hazerswoude te hoeven plaatsen, terwijl deze daar wel voor bestemd is. Bur gemeester Boelen verklaarde reeds in 1995 in de media: „Er zijn genoeg carillonklokken in de gemeente Rijnwoude. Na de ervaringen met het klokkenspel in Benthuizen heeft de gemeen te geen behoefte aan nog meer melodisch klokgelui. Wij heb ben van Benthuizen geleerd". Volgens de grondwet heeft een ieder recht op eerbiediging van zijn persoonlijke leefsfeer en recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Verder dient de zorg van de overheid gericht te zijn op verbetering van het leef milieu. Daarbij dienen allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen behandeld te worden. Discriminatie, op welke grond dan ook, is niet toege staan. In het geval van het carillon te Benthuizen worden deze grond wettelijke rechten echter door het college van Rijnwoude zon der enig probleem terzijde ge schoven. In Hazerswoude-Rijn- dijk echter hoeft er kennelijk geen centrale plaats door het carillon te worden ingenomen. De toren blijft leeg. Ironisch genoeg wordt de be staande beschermende wetge ving daar juist gebruikt om géén carillon te plaatsen. DJ. Batenburg, Benthuizen. Het carillon in Benthuizen. Foto: Henk Bouwman Even wat feiten op een rij. In de Verenigde Staten worden dui zenden, onschuldige mensen vermoord door een terroristi sche actie die zijn oorsprong vindt in extreem moslim-funda- mentalisme. In Ede vieren Marokkaanse jon geren dit afschuwelijke feit zon der dat ze tot de orde worden geroepen. Op de Nederlandse publieke te levisie is, vlak na de drie minu ten stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers in de VS, een uit zending van de Nederlandse Moslim Omroep te zien waarin letterlijk in beeld de volgende tekst uit de Koran is te lezen: 'Zij die ongelovig zijn, hun bezittin gen en hun kinderen zullen hen bij Allah volstrekt niet baten. Zij zijn brandstof voor het vuur'. Afgezien van een excuus voor het beroerde moment van uit zenden, neemt directeur Wil liams van de Nederlandse Mos lim Omroep geen afstand van een tekst uit de Koran die onder meer de dood van de duizenden slachtoffers in de VS rechtvaar- digt. Tolerant Nederland 2001. Op een aantal Nederlandse scholen zijn docenten bang voor de gevolgen van de drie minuten stilte omdat de leerlin gen van allochtone afkomst daar wel eens trammelant over zouden kunnen maken. In Utrecht geeft onderwijsdes kundige Hautvast van het Alge meen Pedagogisch Studiecen trum het advies aan docenten om in een discussie met leerlin gen niet met de algemene uit spraak te beginnen dat 'geen enkel standpunt een aanslag met zoveel doden rechtvaar- digt'. Deze visie sluit aan op de uit spraak van de heer Spelt, rector van het openbare Valleicollege 't Atrium in Amersfoort, die vindt dat je ook begrip moet opbren gen voor leerlingen die de aan slag in de VS niet willen veroor delen want, zo zegt hij, 'hoe kun je iemand straffen voor zijn me ning'. Letterlijke uitspraken van twee hoogopgeleide mensen die een grote verantwoordelijkheid heb ben in het op een verantwoorde manier bijbrengen van normen en waarden van jongeren in on ze Nederlandse democratie. Uitspraken gedaan in een perio de van rouw waarin vrijwel alle inwoners van Nederland van al le gezindten een aanslag veroor delen waarbij duizenden on schuldige mensen van alle ge zindten zijn vermoord. Pedagogisch Nederland 2001. Bijna de helft van de moslims in Nederland heeft begrip voor de terreuraanslagen tegen de Ver enigde Staten. Desalniettemin keurt ruim 60 procent de aan vallen af, terwijl 5 procent met de aanvallen instemt. Een kwart van onze medelanders staat neutraal tegenover de terroristi sche aanslagen in de VS. De Nederlandse politiek rea geert geschokt, maar relativeert direct door te stellen dat het aantal geënqueteerden (426) re latief ldein is. Absoluut waar, maar de feitelijke constatering is dat op slechts 426 in Nederland wonende ondervraagde Mos lims er in elk geval al 21 zijn die met volle verstand instemmen met de terreuraanslagen in New York en Washington. 21 Burgers van een land dat haar vrijheid voor een belangrijk deel te dan ken heeft aan de Verenigde Sta ten. Multicultureel Nederland 2001. Deze voorbeelden zijn helaas geen voorbeelden van propa ganda ontsproten uit de mini Verdriet om de doden die vielen bij de aanslagen in New York en Washington. Foto: DPA/Ralf Hirschberger malistische breinen van heden daagse randdebielen als Haider en andere rechtse extremisten, maar feiten zoals ze vorige week gebeurden in ons land. Mag ik onze regering vragen om met terugwerkende kracht als nog in te grijpen naar aanleiding van voornoemde gebeurtenis sen? Of moet democratisch Ne derland verworden tot een normloze maatschappij waarbij ultra-rechts eindelijk de kans krijgt zijn misselijkmakend ge dachtegoed te botvieren op in woners van onze multiculturele samenleving? Medelanders van alle gezindten die vrijwel alle maal de aanslag in de VS heb ben veroordeeld. Moet onze multiculturele sa menleving echt nog langer in gevaar worden gebracht door incapabele mensen zoals minis ter Van Boxtel die met zijn stuurloze en weinig krachtdadig beleid indirect verantwoordelijk is voor het toenemende geweld tegen allochtone inwoners van Nederland die niets kwaads in de zin hebben? Laat deze we reldvreemde politicus alstublieft heel snel van het toneel verdwij nen. Het Marokkaanse Kamerlid Oussama Cherribi lijkt me een prima opvolger die bijvoorbeeld vindt dat de Nederlandse over heid grenzen moet stellen zodat minderheden tenminste v waar ze aan toe zijn. Kan 1 heer Cherribi niet snel begü als minister van integratie? de brandstichting op een mitische school in Nijm nog niet erg genoeg? Moet» soms slachtoffers vallen, 1 regering en (ex-)minister Boxtel in het bijzonder? J. de N Oegstg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 20