NBBS vraagt uitstel van betaling aan Ruime meerderheid Nederlanders voor identificatieplicht Arabische haatkalender schokt Almere Leidsch Dagblad tr<? Raadslid Vlasveld wil referendum over omstreden Aalmarktplan 3Het zal je buurvrouw maar wezen die voor hoer zif izenden en weg ichiphoP Twee weken later Consumenten pessimistisch na aanslagen Vandaag, als derde katern van uw krant, de najaarsmodebijlage rTfr Leidsch Dagblad ie premier Japan enezen rdenaar I door randing a voorkennis andel M-opties ste zusters lekken uit ster De Engel militaristen' «et tegen ogshysterie' eren snel e brand door ibonnement rd Mooyman Bij bedrijven op en iphol verdwijnen vol- Bondgenoten zeker ld arbeidsplaatsen als de aanslagen in de appen vallen volgens jestuurder J. Smeets alleen onder uit- iten en ander tijdelijk Alleen de vrachtbe- p Schiphol lijken te van de luchtvaartcri- kondigde vorige week lelijke inkrimping van regeling aan om de te beperken. Bijna alle ichten moeten ver- n tijdelijke contracten liet verlengd. Volgens illen ook elders ldap- ls bij catering- en akbedrijven. „Er zijn laaltijden nodig en er ninder vliegtuigen te hoongemaakt." Jestuurder denkt dat overtollige tijdelijke Iders aan de slag kun- ukkig is de aibeids- behoorlijk krap." Per bonden zien intussen nning verdergaande :n van de KLM tege- iwacht wordt dat met i de winterdienstrege- vluchten zullen ver- Je KLM overweegt in arbeidstijdverkorting ;n. terie van sociale zaken tegenheid meldt dat n 35 bedrijven infor- ben gevraagd over de xlen van arbeidstijd- Dat is meer dan nor- s een woordvoerster, genoeg draaien de Itafh andelaren op juist op volle toeren, tuurslid S. Hofstra van rganisatie ATAN. Hof- dat veel vracht nu via vordt gestuurd, omdat eling op andere lucht - oor de extra veilig- begelen vaak veel lan- „Daar moet de vracht elfs 72 uur vooraf wor- jeleverd." Door de douane-apparatuur annen van containers ichiphol veel sneller Averkt. NR. 42731 LOSSE NUMMERS 2,251,02 ZATERDAG 2,75/€1,25 Leidsch woensdag 26 SEPTEMBER 2001 OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad 'Moslims die aanslagen in VS goedkeuren land uitzetten' amsterdam/anp - Ruim zestig procent van de Nederlanders vindt dat mos lims die de aanslagen in New York en Washington goedkeuren, het land moeten worden uitgezet. Daarnaast is tweederde van de Nederlanders voor invoering van een identificatieplicht. Dat blijlrt uit een representatieve en quête van het NIPO over de aanslagen in de Verenigde Staten. Uit het onder zoek dat is uitgevoerd in opdracht van De Volkskrant, blijkt verder dat een ruime meerderheid van de bevolking wil dat er binnen Europa weer grens controles worden ingevoerd. Onge veer de helft van de Nederlanders is bang dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken. Een klein percentage, zes procent, vindt dat Nederland in staat van oorlog is. De helft van de be volking is bereid een deel van haar vrijheid in te leveren in ruil voor meer veiligheid. De wereldeconomie zal flinke schade ondervinden van de aanslagen, denkt 66 procent. Ook de Nederlandse economie krijgt met een inzinking te maken, hoewel hier een kleiner percentage rekening mee houdt: 47 procent van de ondervraag den. Ook minister Van Boxtel (integratiebe leid) is voorstander van invoering van een algemene identificatieplicht in Nederland. Hij zei dat gisteren in het Vara-televisieprogramma B&W. De minister wil op korte termijn een dis cussie over de identificatieplicht, naar aanleiding van de aanval op de Ver enigde Staten. Die zou kunnen bijdra gen aan het voorkomen van daden die de veiligheid in gevaar brengen. Premier Kok gaf vorige week tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer aan vooralsnog niets te voelen voor invoering van een dergelijke identificatieplicht. Maar hij sloot niet uit dat op termijn een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen het belang van het bestrijden van terrorisme en de privacy. Duizenden vakantiegangers kunnen niet op reis door Annet van Aarsen en Marijn Kramp leiden - Duizenden vakantie gangers zien hun reis in het wa ter vallen nu de NBBS gisteren heeft aangekondigd dat ze haar financiële verplichtingen niet meer na kan komen. De Stich ting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft alle NBBS-klanten gebeld, die vandaag of morgen hadden moeten vertrekken. Zij krijgen hun geld terug maar gaan niet op reis. Klanten die la tere vakanties hadden geboekt, krijgen een brief met dezelfde boodschap. De NBBS vraagt uitstel van be taling aan. De reisorganisatie, met het hoofdkantoor in Lei den en nog eens ruim vijftig reiswinkels verspreid over het land, is daartoe gedwongen omdat huisbankier ING de kre dietovereenkomst heeft opge zegd. De bank nam die stap nadat een overname door Tra vel Unie op het laatste moment op de lange baan werd gescho ven. De NBBS verkeerde al lan ger in moeilijkheden: Travel Unie - de grootste reisorgani satie van het land - was de eni ge overgebleven overname- partner. Volgens NBBS-direc- teur B.J. van der Zijl zijn de aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten de directe aanleiding voor de problemen. „De gebeurtenissen in de USA zijn er de oorzaak van dat de laatste weken circa vijftig pro cent minder reizen bij de NBBS worden geboekt en dat een groot aantal reizen is geannu leerd. Dit is niet alleen bij de NBBS gebeurd maar in de hele reisbranche. Als gevolg hiervan is door Travel Unie aangegeven dat de overname van NBBS, die nagenoeg rond was, nu nog niet kan doorgaan", meldt Van der Zijl. „Door de sterk vermin derde inkomsten en anderzijds het plotseling intrekken van de kredietovereenkomst, kan de NBBS niet meer aan haar fi nanciële verplichtingen vol doen." Directeur P. Silbermann van de Stichting Garantiefonds Reis gelden heeft niet veel hoop op een goede afloop. „Het is defi nitief afgelopen met de NBBS", voorspelt hij. De SGR verwacht hierdoor de grootste kosten post uit haar geschiedenis. Sil bermann schat in dat 'vele dui zenden vakantiegangers' nu niet naar hun vakantieplek kunnen afreizen. De SGR heeft gisteren dan ook het deelnemerschap van NBBS Reizen bv beëindigd. Bij de NBBS kunnen geen reizen meer worden geboekt. De reis winkels blijven open om klan ten in te lichten over hoe het verder moet met reeds geboek te reizen. Woordvoerster P. Égelie van Travel Unie ontkent overigens dat haar reisorganisatie de overname van de NBBS op het laatste moment heeft afgebla zen. Travel Unie is er - zo zegt ze - dan ook niet de oorzaak van dat de NBBS nu in acute problemen is geraakt, maar het stopzetten van het krediet door de ING. „We hebben vanaf het begin van de overnamebespre kingen gezegd dat onze Raad van Commissarissen op 18 ok tober een beslissing zou ne men. Overname hangt af van een aantal financiële en opera tionele voorwaarden. Travel Unie wil de NBBS heel graag overnemen, nog steeds, maar dan moet wel aan die voor waarden worden voldaan." Pagina economie: Sukkelend NBBS dreigt nu ten onder te gaan door Wim Koevoet leiden - Fractievoorzitter Margje Vlasveld van LWG/De Groenen wil 'alles op alles' zetten om van het omstreden Aalmarktproject een onder werp voor een referendum te maken. Het referen dum moet, als het aan haar ligt, samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart vol gend jaar. Als Vlasveld in haar opzet slaagt, gaat ze de geschiedenis in als het raadslid dat twee keer aan de wieg stond van een referendum. Eerder was zij de initiatiefneemster van het referendum over de bouwplannen bij het Koninklijk Militair Invalidenhuis (KMI) aan de Hoge Rijndijk. Vlas veld had daarmee succes, want een meerderheid van de kiezers stemde tegen die plannen. Hier door kon een aantal monumentale bomen be houden blijven. Vlasveld, die de enige zetel in de raadszaal van haar partij bezet, neemt mogelijk na de verkiezingen afscheid. „Een referendum over het Aalmarktproject zou mijn afscheidscadeau wel eens kunnen worden, ja." Vlasveld wil eerst proberen met een motie een meerderheid in de gemeenteraad achter een volksraadpleging te krij gen. Lukt dat niet, dan wil ze handtekeningen in zamelen onder de Leidse burgerij om het referen dum zo mogelijk te maken. Pagina Leiden: LWG rekent op steun buurt new york - Twee weken na de aanslagen in New York en Washington rouwt een vrouw bij een replica van de verwoeste Twin Towers van het World Trace Center. De replica is ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag opgesteld in Union Square in New York. Foto: EPA/Timothy A. Clary. Brandstof goedkoper Rotterdam - De prijsdaling van autobrandstof lijkt door te zet ten. Benzine is vandaag vijf cent goedkoper geworden. Een liter euro ongelood komt aan de pomp op 2,46 gulden en su per plus gaat naar 2,58 gulden. Ook diesel is goedkoper gewor den. Marküeider Shell heeft de prijs met drie cent verlaagd. Gevechten in Afghanistan Islamabad - De regerende Tali ban en de oppositionele Noor delijke Alliantie hebben van ochtend gevochten in de pro vincie BaJkh in het noorden van Afghanistan. Dat heeft een mili taire commandant van de Alli antie gezegd. Pagina Buitenland Spanje ontmantelt 'terroristische cel' Madrid - De Spaanse politie heeft zes personen aangehou den die lid zouden zijn van een 'terroristische cel'. Deze zou banden hebben met de terro ristenleider Osama bin Laden. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van binnen landse zaken in Madrid van ochtend bekendgemaakt. De verdachten zijn allen van Alge rijnse herkomst. De drie man nen die gisteren werden aange houden in het Britse Leicester, worden in verband gebracht met plannen voor een terreur- campagne in Frankrijk en Bel gië. Arafat en Peres praten in Gaza gaza - Op de luchthaven van Gaza is vanochtend de langver wachte top tussen de Israëli sche minister van buitenlandse zaken Peres en de Palestijnse leider Arafat begonnen. Door een aanslag in de Gazastrook eerder op de dag was het onze ker geworden of het overleg nog zou doorgaan. Sharon had eerder na aanslagen twee ont moetingen tussen Peres en Ara fat verboden. Sharon eiste 48 uur rust als voorwaarde voor besprekingen. Door de aanslag, niet ver van de grens met Egyp te, raakten drie Israëlische sol daten gewond. Gewipt wegens begrip aanslagen Leeuwarden - Een Marokkaan se jongen, die begrip zegt te hebben voor de aanslagen in de VS, mag de vooropleiding van de Koninklijke Landmacht aan de Friese Poort in Leeuwarden niet meer volgen. Tijdens een les maatschappijleer maakte de leerling zijn sympathie duide lijk. Enkele klasgenoten stapten daarop geschokt naar de direc tie. Na overleg tussen de school en de Koninklijke Landmacht is de jongen de plaats aan de vooropleiding ontzegd. den haag/gpd - Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is flink gedaald na de terreuraanslagen in de VS. De vertrouwensindex van het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) zakte na de aanslagen met 9 punten ten opzichte van het eerste deel van september. Anderhalve week na de aansla gen is de consument veel min der bereid geld uit te geven. De huishoudens hebben minder gunstige verwachtingen over de eigen financiële situatie. (advertentie) door Bart Vuijk almere - Het Almeerse gemeen tebestuur heeft vanochtend ge schokt gereageerd op een ka lender, die in mei in of nabij de islamitische basisschool Al- Iman zou zijn verspreid. In de kalender staat een tekening waarop is te zien hoe een kolos saal passagiersvliegtuig omge ven door wolken van vuur op het punt staat in het water te storten, met op de achtergrond de skyline van New York. De tekening gaat vergezeld van de in het Arabisch geschreven tekst 'Ik steun op Allah om te sterven voor Allah'. Het neer stortende vliegtuig is te zien op het kalenderblad van de maan den oktober, november en de cember. Elders in de kalender staan plaatjes van stenengooi ende Palestijnen en de 'bevrij ding van Jeruzalem'. Burgemeester Hans Ouwerkerk van Almere is door dagblad De Telegraaf op de hoogte gesteld van het bestaan van de kalen der. en van het feit dat die ken nelijk in Almere is verspreid. De kalender is hem door de krant toegefaxt. De burgemeester heeft direct de politie en de BVD op de hoogte gesteld. Het college van b en w heeft voorts een brief gestuurd aan het be stuur van de islamitische basis school, waarin de school wordt aangeraden om zelf aangifte te doen bij de politie. „Verder staat er de bekende op roep tot verdraagzaamheid in, en dat wij graag willen dat de verhoudingen tussen de diverse bevolkingsgroepen in Almere zo blijven als ze zijn", aldus loco burgemeester Henk Smeeman vanochtend in een toelichting. „Voor het overige valt deze zaak niet onder de verantwoordelijk heid van het gemeentebestuur. Tenzij wij van de school op on ze brief het antwoord krijgen dat zij er iets anders over vin den." De school zelf ontkent ie dere betrokkenheid met de ka lender. Almere was al eerder landelijk in het nieuws toen bekend dat de Afghaanse Talibanbeweging drie weken geleden een afdeling wilde oprichten in de polder stad. Al in februari is een Tali-v ban-minister in Almere geweest om zo'n honderd aanhangers toe te spreken in het zalencen trum Exotic Almeria. Enkele we ken geleden trachtten Taliban - aanhangers uit Amsterdam de zaal opnieuw te huren voor de 'oprichtingsvergadering' van hun Almeerse afdeling. De zaal verhuurder weigerde de Taliban echter toe te laten. Bewoners Leiderdorpse Wilddreef zijn 'bordeel' spuugzat door Eric Went leiderdorp - Bewoners van de Leider dorpse Wilddreef weten het zeker. In een van de flats op de derde etage wordt een bordeel annex parenclub gerund. De he le dag door bellen er 'vieze mannetjes' aan, die schuchter en verdacht over de galerij schuifelen. „Gewoon visite", zegt een van de huurders van het betreffende pand. „Hoerenlopers", beweren de buurtbewoners. De gemeente houdt het op het laatste en eist dat het echtpaar van de verdachte flat alle activiteiten on middellijk staakt. Op straffe van een dwangsom. Sinds mei is het volgens de galerijbewo ners een komen en gaan van 'engbekken' in de flat. „Het zijn stuk voor stuk flap drollen, die hun uiterste best doen om niet gezien te worden", verklaart een van hen. „Vaak komen ze in enorm dikke Mercedessen aanrijden, en nemen ex pres de trap als ik de lift neem. En als ik naar ze kijk, duiken ze schielijk weg. Of je ziet ze de hele tijd nerveus naar boven staren, totdat het tijd is voor hun weke lijkse wip. Ik durf nauwelijks nog op mijn eigen balkonnetje te staan." Twee maanden geleden kregen alle buurtbewoners een foldertje van onbe kende makelij in de brievenbus. 'Het zal je buurvrouw maar wezen die voor hoer zit', stond er met grote vette letters op. De folder bevatte het 06-nummer van 'buuf Anneke' en een websiteadres waar zij haar 'diensten' tegen betaling van 175 gulden per uur aanbiedt. „Daar kom je haar tegen in standjes waar de honden geen brood van lusten. Het is gewoon te smerig voor woorden", klaagt een van de buurtbewoners die de site 'uit nieuwsgie righeid' bezocht heeft. Nu de naaste bewoners ook nogal eens bij nacht en ontij uit hun bed gebeld worden door 'verdwaalde klanten', is de maat vol. Zestien Wilddreefbewoners zijn het zo spuugzat dat zij eisen dat het bor deel onmiddellijk dicht moet. Dat ver zoek ligt nu bij de gemeente en bij de Al gemene Woningbouwvereniging Leider dorp, die eigenaar is van de flat. Pagina Regio Leiden: 'Kennissen over de vloer is toch niet verbo den' Ja, ik word abonnee en ontvang Naam Straat Postcode Plaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 16,93 (FL kwartaalabonnement automatische betaling 48,53 jfl betaling per acceptgiro 48,99 <fl. de krant eerst 2 weken gratis. MD V (tvm oontrote nabezorgngl Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met 106.95) jackpot cadeau 107.95) automated* betefcng is m(n 37,30) Handtekening: 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Lelden www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 1