wil fusie net Rijnstreekdorpen RIJN VEENSTREEK Veel vernieuwing op kieslijst van WD-bestuur Alphen Nieuwe bouwer Koudekerkse huizen Alsnog subsidie voor ophoging Hoogmade 'Ik heb mijn vrouw ongemerkt op proef gehad Hardenberg kandidaat voor WD-zetel Ter Aar ronden bij eval op N207 TERwouDEBij een ongeval provinciale weg N207 Alphen en Leimuiden 3 ee personen gewond ge- Een van de slachtoffers, i-jarige Alphense auto- st, walde gisterochtend o >gte van Rijnsaterwoude maar reed daarbij een u ge plaatsgenoot aan die jj an hem, eveneens naar a iden, reed. De jongste Al- i; ar moest volgens de poli- [e t letsel in de buikstreek a et Rijnland Ziekenhuis in dorp. Ook de 26-jarige die met hem meereed Ide daar met nekklach- voor jonge [(kweker (ju - Leliekweker Remon •en is uitgeroepen tot de onge ondernemer van de lar-, Gouwe en Rijnlan- n de WLTO. De 24-jarige rder kreeg maandag in lonplaats duizend gul- ei »n oorkonde en een pla- uit handen van acteur n ran der Vlugt. Met zijn iezing troefde Van Veen :o rpsgenoot Jeroen van ni orn en Gert-Jan van Rijn n jrden af. if woensdag 26 SEPTEMBER 2001 Comelis en Arisje van Vliet zestig jaar getrouwd door Joris Rietbroek oude wetering - Op de kop af zestig jaar geleden ontbrak de handtekening van haar moeder op de trouwakte van Arisje de Gier. Haar huwelijk met Come lis van Vliet was daardoor ongel dig, maar 26 september be schouwen zij wel als hun trouw dag. Daarom is het, zestig jaar na die gedenkwaardige dag in Vleuten, feest in Oude Wetering. Nog iets langer geleden, in 1940, ontmoetten Arisje en Comelis elkaar in Driebergen. De in Reeuwijk geboren Comelis was daar gelegerd. Arisje de Gier, ge boren in Maartensdijk, werkte in een damespension in Utrecht. Het was liefde op het eerste ge zicht. Anderhalf jaar later trouw den zij. In 1943 kregen ze een zoon, Pieter. In de loop der ja ren werd het paar nog twee kleinkinderen rijker, die allebei al getrouwd zijn. Achterklein kinderen zijn nog niet in zicht. De eerste huwelijksjaren in Reeuwijk waren vanwege de oorlog niet gemakkelijk. „Als de Duitsers tijdens de oorlog raz zia's hielden", zegt Comelis (86), „Dan vloog ik via de achterkant het huis uit en dook ik zo de Reeuwijkse plassen in. Dan kon den ze me niet vinden." Na de bevrijding vertrok Come lis in 1947 voor zijn werk naar Indonesië. Hij handelde daar voor de Amsterdamse firma Crone in rubber, cacao, koffie, thee en tabak. In 1950 kwamen zijn vrouw en zoontje ook over voor een periode van vijf jaar. In 1958 moest Comelis Indonesië verlaten. Daarna vestigde hij zich met zijn gezin in Oude We tering, waar hij een bloemen- kwekerij huurde. Het paar woont op een prachtige plek aan het Braassemermeer. „Ik heb altijd met mijn man samen gewerkt," zegt Arisje (81). „Ik heb vérder nooit iets anders ge daan, ook in Indonesië niet." Pas in 1981 stopten ze met de kwekerij om het wat rustiger aan te doen. Comelis en Arisje zijn nog steeds gelukkig, ook al is hun gezondheid niet meer wat zij ooit was. Ze zijn niet meer zo goed ter been, hij heeft last van zijn longen en zij heeft een paar lichte beroertes achter de mg. Het feest vieren zij daarom ge zellig thuis. „Het heeft voor ons geen zin om een zaaltje te hu ren, want we zijn niet meer zo mobiel", zegt Comelis. „Maar iedereen is hier welkom." Het paar heeft al een paar keer hun huwelijksdag in een ander land gevierd. „In Indonesië vier den we onze twaalf en een half jarig huwelijk", vertelt Arisje, „en onze veertigjarige trouwdag hebben we in Texas gevierd. Onze zoon woonde daar en wij waren er zes weken op vakan tie." Na zestig jaar heeft Comelis nog geen advies voor een langdurig huwelijk. „Het is een kwestie van geven en nemen", zo luidt zijn devies. Hij en zijn vrouw gruwen daarom ook van het grote aantal scheidingen. „Het is verschrikkelijk. Scheiden gaat vandaag de dag zo gemakkelijk. Wij oude mensen kunnen dat maar slecht begrijpen." Dan dwalen de gedachten van het diamanten paar weer af naar de 'valse start' van hun huwelijk. „Want eigenlijk zijn we twee keer getrouwd", zegt Arisje. „Toen we op 26 september 1941 trouwden in Vleuten, vergat de wethouder mijn moeder af te roepen. Zonder haar handteke ning was ons huwelijk ongeldig, maar dat merkten we pas later." Het bruidspaar moest het bur gerlijk huwelijk overdoen. In ja nuari 1942 trouwden Comelis en Arisje in Reeuwijk in stilte. Comelis grapte altijd al dat je in het huwelijk een proeftijd zou moeten hebben. „Nu heb ik mijn vrouw dus toch nog onge merkt op proef gehad", zegt hij lachend. Cornelis en Arisje van Vliet vieren vandaag hun diamanten bruiloft en kunnen nog steeds niet zonder el- kaar.Foto: Hielco Kuipers J skia Buitelaar x eek - De gemeente Itoop wil fuseren met Ter meer en de dorpskernen lerveen en De Meije. Dat lieuwkoopse burgemees- Veldhuizen gisteren na J /an een overleg dat de leesters en wethouders Rijnstreek voerden. Zij over de toekomst van de laar aanleiding van het apport daarover. ;oop staat nog alleen in ^hs voor herindeling, met st il om een sterke Groene a;meente te ontwikkelen. dere gemeenten willen "irst richten op meer en e samenwerking, binnen en de Rijnstreek. Fuseren n p de tweede plaats. Wat voude betreft zouden Al- iee, Warmond, Zoeterwou- 'e Bodegraven tot de Rijn- ni moeten toetreden. Ener- temdat het voor de hand lee samenwerkings- of fil lers zijn voor sommige van Rijnstreek vindt herindeling nog te voorbarig gemeenten, anderzijds om sa men de belangen van de dorpen in het Groene Hart beter te be hartigen. Over die wens zijn de zes (Al phen, Jacobswoude, Rijnwoude, Ter Aar, Nieuwkoop en Liemeer) het in elk geval eens. De Rijn streekgemeenten willen hun strategische krachten bundelen. Door samen op te trekken ho pen ze meer te bereiken bij de provincie en de overheid als het gaat om de toekomst van het Groene Hart. Daarnaast willen ze op een aan tal praktische terreinen de sa menwerking verstevigen, bij voorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, zorg en recreatie. De zes verschillen echter flink van me ning over welke vorm die sa menwerking moet krijgen. De innige wens van Nieuwkoop om samen te gaan met Ter Aar, Liemeer, Aarlanderveen en De Meije, delen de betreffende ge meenten niet. Ter Aar en Lie meer zien herindeling pas als tweede optie. Eerst willen ze proberen te overleven door be paalde taken samen uit te voe ren, in navolging van de geza menlijke sociale dienst. Burge meester Epskamp van Ter Aar zegt daarbij dat hij schaalver groting niet uitsluit, als blijkt dat samenwerken niet de juiste weg blijkt. Als burgemeester van de klein ste Rijnstreekgemeente is Ba- rendregt van Liemeer overtuigd van de noodzaak om samen te werken. Ook hij houdt, als twee de keus, de deur naar samen voeging open. Burgemeester Van Beek van Ja cobswoude schetste het dilem ma waar hij mee worstelt. Zijn gemeente voelt zowel betrok kenheid bij de Rijnstreekpart ners (met name Ter Aar, Nieuw koop en Liemeer) als bij Al kemade en Warmond, aan de andere kant van het plassenge- bied. Van Beek wil daarom uit zoeken wat de beste optie is. „Eén groot cluster met al die ge meenten is te hoog gegrepen." Ook voor Rijnwoude is een fusie pas stap twee. „Ons hart ligt bij versterking van de samenwer king", zei de nieuwe burge meester Westra. „Vergeet niet dat Rijnwoude pas tien jaar oud is en soms nog de naweeën voelt van de vorige herindeling." Alphen volgt de discussies bij de 'buren' met grote interesse. Bur gemeester Schoof is blij dat zij Alphen als centrumgemeente zien. „Daar gaan wij verder aan werken." Over een eventuele afsplitsing van Aarlanderveen geeft Schoof nog geen oordeel. Hij hecht be lang aan de mening van de in woners, instellingen en bedrij ven in zijn gemeente, maar zegt ook: „Bij een nauwe samenwer king maakt het niet uit of je on derdeel uitmaakt van de ene of de andere combinatie. Aarlan derveen is het er vooral om te doen dat problemen met de Dorpsstraat of de provinciale weg worden opgelost." Kandidaat-lijstduwer Van der Veen Meerstadt. Archieffoto: Hielco Kuipers alphen aan den rijn - Het be- stuur van de WD in Alphen aan den Rijn kiest voor vernieuwing bij de gemeenteraadsverkiezin gen in maart 2002. Op de kies lijst die het bestuur ter beoorde ling aan de leden voorlegt, staan diverse nieuwkomers hoog ge noteerd. De oude garde is bijna uit beeld verdwenen. Oud-wet houder Lyczak staat op nummer 18, zijn weggestuurde collega Van der Veen Meerstadt heeft de ereplaats van lijstduwer gekre gen; hij staat op 30. Fractievoorzitter Van der Schil den vertrekt en is dus niet meer terug te vinden op de lijst. De nieuwe wethouders Wienbelt en Blom staan bovenaan, gevolgd door Windhorst en nieuwkomer Gebel. Ook op de plaatsen 6, 9, 10 en 11 staan mensen die vier jaar geleden niet of onderaan de kieslijst stonden. Als de WD op nieuw negen zetels binnenhaalt, en de wethouders zich afsplit sen omdat zij straks van buiten de raad mogen komen, maken zij een kans om in de gemeente raad te komen. Volgens Lyczak is zijn achttien de plaats een misverstand. „Ik twijfel of ik mijn formulier goed heb ingevuld." De oud-wethou der die een jaar geleden opstap te vanwege problemen met het nieuwe stadhuis, wil graag terug in de raad, tenzij onderhande lingen over een goede baan gunstig uitvallen. „Dat is nu mijn grote dilemma. Ik moet binnenkort een keuze maken tussen de politiek of mijn werk, maar dat komt nu eigenlijk slecht uit." Of hij zich beschik baar stelt als wethouder van buiten de raad, weet hij nog niet. Bestuursvoorzitter De Lijster be nadrukt dat de leden nog moe ten stemmen over de voorlopige lijst. „De keuze van het bestuur is om de beste mensen op de beste plaatsen te zetten, op ad vies van de verkiezingscommis sie." door Marieta Kroft koudekerk aan den rijn - De bouw van huizen aan de Kerk- laan in Koudekerk aan den Rijn loopt nauwelijks vertraging op nu aannemer Gesman failliet is. Makelaar Koppes heeft een nieuwe partner gevonden die de 35 huizen op de plaats van de voormalige waterzuiveringsin stallatie gaat bouwen. Aannemer Volker Wessels Vast goed BV uit Zoetermeer wil in september 2002 beginnen met de bouw. In 2003 moeten de huizen in gebruik worden geno men. De verkoop van de huizen begint al dit voorjaar. De gemeente Rijnwoude koos vorig jaar bij de invulling van het braakliggende gebied voor een nieuwe aanpak. Projectont wikkelaars mochten plannen maken en deze bij de gemeente indienen. Burgemeester en wethouders kozen er, na een vooral door Koudekerkers drukbezochte in formatieavond, drie uit waaruit de gemeenteraad een definitieve keuze mocht maken. Het ging om Gesman uit Alphen, Hop man Interheemgroep uit Zoeter meer en Groen en Bregman uit Benthuizen. Een kleine meer derheid koos voor het plan van Gesman, vanwege de grote ver scheidenheid aan woningtypen en prijsklassen. De Alphense bouwer ging uit van 26 eengezinswoningen en tien appartementen die in prijs variëren van 350.000 tot 800.000 gulden. Het was, net als nu, de bedoeling dat de bouw in de tweede helft van 2002 zou be ginnen. Enkele maanden later ging Gesman echter failliet. Ten opzichte van het plan van Gesman brengt Volker Wessels Vastgoed BV enkele kleine ver anderingen aan, aldus een woordvoerster van de gemeente Rijnwoude. De gemeenteraad mag zich daar in november over uitspreken. Burgemeester en wethouders hebben volgens haar niet over wogen om het plan van Hop man Interheemgroep of van Groen en Bregman na de terug trekking van Gesman alsnog uit de kast te halen, omdat Koppes, die betrokken was bij de plan nen van Gesman, al een nieuwe partner heeft gevonden. OEVERLOOS Bijdragen aan deze rubriek van Tim Brouwer de Koning en Saskia Buitelaar ar smijt zijn geld niet er in het water. In de familie die Alphen heet lotseling hommeles. Aftands laat zijn inwoners niet 1. Als het water de .'e dorpsbestuurders naar ;e jen stijgt, draaien zij ik de geldkraan van na- embad Aarweide dicht, een zwembad dan een embad, denkt burgerva- e Epskamp, in zijn jon en een niet onverdien- doelman en later voet- idsrechter. Zo'n sportie- aring is broodnodig om ïen blijven smijten met yjior prestigieuze bouw- eldenkende Ter Aarder ch te storen aan sluiting aftandse bad. Welbe- rd ligt Aarweide nauwe- g op Ter Aars grondge- £(let een beetje goede wil es het bij buurgemeente r, dat ook voor vijftig eigenaar is van het na- rembadvoorzitter Klaas egt er zo graag zijn 5 wil blijven trekken, ij dat vooral doen. En kan de burgemeester :meer dan ook de Ter ubsidie voor zijn reke- If"6"' r ïog eens een vorm van jerking die de gemeen ten overstijgt. Ongetwij- elden de onderzoekers ,„,MG met hun aanbeve- voor intergemeentelijke werking op zulke bilate- Als andere buren Ter andere terreinen te hulp Tekening: Maarten Wolterink schieten, dan stemmen Arie en zijn trouwe vazallen volmondig in met herindeling. En of de nieuwe gemeente dan één, twee of geen zwembaden telt, zal het Ter Aarse college worst wezen. Zeker wethouder Frans Hoogervorst redt zich ook wel zonder sjofel natuur bad. Door al zijn bouwbesog- nes heeft hij niet eens tijd voor een frisse duik. Maar denk nu niet dat de WD-wethouder al leen uit eigenbelang handelt. Frans gunt ook zijn dorpsgeno ten het allerbeste. Daarom rust hij niet voor hij Ter Aar en wij de omgeving heeft volgeplempt met riante huizen. Uiteraard voorzien van een overdekt en verwarmd zwembad. Familiecrisis! Uw VIP-nieuwsrubriek heeft het heet van de naald: er is ru zie in de tent. Lees hier het ver slag van uw roddelreporter. De langzaam opgelopen span ningen in het 'gezin' Alphen aan den Rijn zijn ontaardt in een ordinaire scheldpartij. Waar normale families de vuile was binnenshuis proberen te houden, gooit het narrige zoon tje Aarlanderveen zijn frustra ties over gezinshoofd Alphen er het liefst publiekelijk uit. En denk niet dat die de boel pro beert te sussen. Papa Alphen smijt, in de gedaante van wet houder Hans Groen in 't Wout, lustig terug met modder, zo ontdekte uw reporter. Ze hebben het eigenlijk nog een hele tijd met elkaar volgehou den, als je bedenkt dat Alphen al tachtig jaar de baas is over Aarlanderveen. Weinig pubers bewaren zo lang de lieve vrede onder de vleugels van hun ou ders. Maar hoewel naar buiten toe het beeld van het gelukkige gezinnetje in stand bleef - van het grootste belang, nu nieuwe herindelingen voor de deur staan - stapelde de irritatie zich intern op. „Want van mijn ver langlijstjes", klaagt zoonlief, „kan ik nog steeds niets weg strepen." Aarlanderveen wil een nieuwe Dorpsstraat, eigen tennisbanen, flitspalen in plaats van een rotonde. En snel graag, want het ventje lijkt zijn geduld te verliezen. Desgevraagd briest pa terug dat hij zich uit de naad werkt voor zijn grut, maar dat het eens moet leren geduldig te zijn, „En niet altijd meteen zo defensief. Pa Hans vergelijkt de lastpak met - zeer onpedagogisch - zijn lievelingetje, Zwammerdam, dat niet klaagt, maar actie on derneemt. Daarmee lijkt hij de vinger op de zere plek te leggen. Want wat Aarlanderveen nog het meest steekt is een gebrek aan aandacht. „Hij bekommert zich niet om mij", huilt Aarlander veen. „Hij weet niet eens wat hij met mij aan moet." Het weerwoord van de volwas sene kan het arme kind niet troosten, dat de afschuiftactiek haarscherp doorziet. Hans: „Ik heb het beste voor met Aarlan derveen, het gaat mij aan het hart. Maar ik kan niet alles zelf regelen. Wij hebben hier in huis de taken verdeeld." Een oplossing voor de familie crisis lijkt nog niet in zicht. De standpunten liggen verder uit elkaar dan ooit. Wél kunnen we constateren dat de kemphanen tot dezelfde familie behoren. Hans, geboren en getogen Aar- landervener, doet niet onder voor zijn verontwaardigde zoon. Beiden drukken ze zich uit op onvervalst Aarlander- veense wijze, zo leren ons de woordenboeken: boers, onge manierd, plomp. ter aar - De WD-fractie in de gemeenteraad van Ter Aar be staat vanaf november weer uit twee personen. Jan Hardenberg is kandidaat om de zetel in te nemen die het afgescheiden raadslid Ingrid Riedel per 1 ok tober vrijmaakt. Riedel, die zich in 1998 afscheidde van de WD en doorging als eenper soonsfractie 'De Echte Liberaal', verhuist dan naar Den Haag. Daardoor vervalt haar zetel au tomatisch aan haar oude partij, waarvoor zij bij de vorige verkie zingen nog lijsttrekker was. Hardenberg is om twee redenen blij met de zetel. Hij vindt het lastig dat het enige WD-raadslid Frans Hoogervorst als wethou der aan de andere kant van de raadstafel zit. Daarnaast gaat voor Hardenberg een persoon lijke wens in vervulling. In 1998 stond hij als nummer twee van de WD op de nominatie om toe te treden tot de gemeenteraad. Nummer drie Hoogervorst ver drong hem toen omdat hij meer voorkeurstemmen kreeg. „Dat vond ik toen niet erg", zegt Har denberg nu. „Maar ik stond na tuurlijk niet voor niets hoog op de lijst. Ik wil graag de gemeen teraad in." De Ter Aarder vindt het jammer dat hij voor slechts een maand of drie de raad kan versterken. Omdat hij aan alle procedures moet voldoen kan Hardenberg op zijn vroegst in november bij de twaalf andere raadsleden aanschuiven. De gemeente raadsverkiezingen zijn al op 6 maart. „Helaas loop ik de begro- tingsraad fn oktober mis. Dat betekent dat de WD-wethouder dan tevens de WD-fractie is." hoogmade lacobswoude krijgt toch een bijdrage van de provin cie voor de ophoging van de straten, riolering en plantsoenen van de De Bruijnlaan en het Hendrik Meijerplantsoen in Hoogmade. Het gemeentebe stuur hoorde onlangs dat die werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie uit een provinciaal potje voor kleine kernen. Hoe groot de provincia le bijdrage is, weet de gemeente nog niet. Aanvankelijk had Jacobswoude gerekend op een half miljoen gulden uit een ander provinciaal potje. Tot teleurstelling van wet houder Vink wees de provincie zijn verzoek om een bijdrage voor Intergemeentelijke Stedelij ke Vernieuwing af. In plaats daarvan krijgt Jacobswoude een deel van de 2,2 miljoen gulden die de provincie voor zeven ge selecteerde projecten in kleine kernen beschikbaar heeft. Het werk, de eerste fase van een ingrijpende ophoging van Hoogmade, kostte Jacobswoude 1,8 miljoen gulden. Het is onze ker of Jacobswoude voor de op hoging van de rest van het dorp bijdragen uit datzelfde fonds kan verwachten. De gemeente heeft de komende jaren nog on geveer 12 miljoen gulden nodig om alle geplande herstelwerk zaamheden in Hoogmade uit te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 19