Leidse Schouwburg verhoogt zaalhuur CULTUUR KUNST Animator Piet Kroon gedijt in jungle van Hollywood Golden Earring voelt zich gebruikt door organisator expositie, Green Lizard levert perfecte Nirvana dynamic Cultuurraai! 'Inkrimping onhaalbaar Prijs voor fik over malaria* Bruna presenteert 'Ezelsoor' Van Gasteren schenkt films Concert Safri Duo gaat niet door De zon schijnt altijd in de schilderijen van Schimmel Fantastisch realisme in Hoorn door Danny Verbaan den haac/cpd - Golden Earring wil de kosten vergoed zien van het concert dat ze gaf bij de opening van de aan haar gewijde tentoonstel ling in het Haagse stadhuis. Dit betekent dat initiatiefnemer Jaap Schut een rekening krijgt van bijna 15.000 gulden. Hij had de band ge boekt om het feest van vorige week maandag, dat uitsluitend toegankelijk was voor enkele honderden genodigden, extra cachet te geven. Schut zegt het bedrag niet buitensporig te vin den, aangezien de prijs van een akoestisch op treden normaal het dubbele zou zijn. Deson danks hoopt hij dat er over de hoogte ervan nog 'valt te praten'. Earring-manager Rob Gerritsen stelt evenwel dat er apparatuur moest worden gehuurd en er nog eens tien mensen zijn ingeschakeld voor de opbouw en alle bijbehorende werk zaamheden. Bovendien kwam het idee voor de expositie niet van de Earring zelf, maar van Schut. „Wij hebben destijds meteen gezegd van: Jaap, zoiets hoeft nu niet", aldus Gerrit sen. „Als de band ooit zou stoppen met wer ken, is het altijd nog mogelijk om terug te blik ken. Maai' hij is toch doorgegaan." De manager zit enigszins met de kwestie in zijn maag, omdat het nu lijkt alsof de bandle den een soort geldwolven zijn. „Zouden wij dan alles maar voor niets moeten doen, omdat hij het zelf zo nodig vindt zo'n tentoonstelling te organiseren?", aldus Gerritsen. De aanleiding voor de expositie is dat veertig jaar geleden de basis voor de Earring werd ge legd. Hoewel de speciaal gebouwde 'poptem pel' met vier vitrines nog geen drie weken blijft staan, verstrekte het Haagse gemeentebestuur een subsidie van 100.000 gulden. Ook meldde zich een groot aantal sponsors. Dat moest ook wel, aangezien alleen al het feest veel geld kostte: behalve de Earring werd bijvoorbeeld ook het razendpopulaire Jiskefet ingehuurd. Schut ziet de expositie als voorproefje voor het popmuseum dat hij in de toekomst hoo|1 kunnen openen. 1 Gerritsen is enthousiast over het resu f maar blijft erbij dat het project bepaald niia schoonheidsprijs verdient. „Schut is een a 11 ge gozer, maar het enige dat hij écht wil isa zijn museum van de grond komt", stelt de1 nager. „Hij staat z'n eigen reclame te en daar heeft hij ons voor gebruikt. Als 1 d word je gewoon gedwongen om eraan m werken." den haag/anp - De Raad Cultuur zet grote vraagtekei >i de inkrimping van 25 naai i tien leden die staatssecre^ Van der Ploeg (Cultuur) voorgesteld. Het adviesco r van de bewindsman noen c in een brief aan hem „on y baar en volstrekt willekeurij wil minimaal achttien mek overhouden. De raad, die in 1995 werd richt, adviseert onder a over het toekennen van de sidies volgens de vierja; Cultuurnota. In het collegi alle sectoren uit het veld genwoordigd. Verder zijn sector commissies. De raad is bang dat dooi verkleining bepaalde disci] in het culturele veld niet herkenbaar zullen zijn vei woordigd. De uitbreiding het aantal commissieleden 35 naar 60) ziet het collegf als compensatie. Alle adviesraden die ondi Kaderwet Adviescolleges v worden ingekrompen. De voor Cultuur meent dat zi vergeleken kan worden me dere adviesraden. Zij wijst s andere op het grote aantal viduele adviezen dat vocE| Cultuurnota moet worderf gebracht. Utrecht - De film 'De Plaag' van Manfred van heeft de prijs voor de best tenschapsfilm gewonnen prijs werd gisteren, op d<L van de wetenschapsfilm va Ir Nederlands Film Festiv; Utrecht, uitgereikt aan de r van de film over malari Eijk stelt in zijn film de waarom er wereldwijd nie man en macht wordt ge g aan de bestrijding van m; terwijl dat bjj andere ziekte T gebeurt. De' jury kende de e toe omdat ze het „een pra< film over wetenschappelij derzoek" vond, maar ook wege de tegenstellingen t arm en rijk, noord en zui( in de film zichtbaar worde maakt. Verder roemde de het gebruik van verhelde animaties in de film van Eijk. muziek recensie hans keijzers Concert: Green Lizard, Marlboro Flashback to Nirvana Gezien: 25/9, Alhambra, Leiden. Ér' zïjri van die platen die het ene jaar waanzinnig hoog in je eigen favorietenlijstjes staan, maar een goed half jaar later netjes afgeserveerd worden en in een uithoekje van je cd bak terechtkomen. Heel soms heb je van die monumentale parel tjes die lang na verschijning nog steeds dezelfde impact hebben als bij die eerste keer draaien. 'Nevermind' van Nir vana van frontman Kurt Cobain is er zo eentje. Niet voor de broertjes Tjon Ajong van Green Lizard want die gaven in een re cent interview in OOR aan dat de grungeklassieker in eerste instantie niet echt doorkwam. Zanger Kurt Cobain was niet al leen de hoofdpeiler van de grunge maar bracht daarnaast een ongeëvenaarde dynamiek binnen zijn nummers. Gister avond was niet alleen de vraag welke nummers Green Lizard uit het beperkte materiaal van Nirvana zou spelen, maar des te meer of de band ook het ge raffineerde kunstje van de dy namiek op Nirvaniaanse wijze kon toepassen. Voor dat lastige toelatingsexa men slaagt Green Lizard voor '1 de volle 100 procent. 'Pfr royal Tea', 'Lithium' en the servants' zijn klassi beelden van nummers zacht ingetogen coupletti gewisseld met heftige ref en binnen die songs wordl de Tilburgers heerlijk gas genomen. Green Lizard het aan om juist niet dat li. darische singletje 'Smell!1' teen spirit' te spelen. Twê< geeft de band het aanzj voor het doorbraaknui van de band uit Seatlle, 'Rape me' en later het spi rige 'In Bloom' is het vèrvc Zanger Remi Tjon Ajong met gemak vocaal ove Niet alleen bij het rustige .- of All Apologies' maar zek< bij het smerige 'Scentles prentice' en het gr 'School' van het debuut, ach', waar de demonische van Kurt Cobain in al zijrc trekjes langskomt. Drie jr£ en een live plaat van een?, cert van MTV staan op he to van Kurt Cobain. Ong lijk dat zoveel rif)es en bas ,nj zo herkenbaar zijn en zo de catchyschaal op el Voor de alerte luisteraar aan het eind dan toch like teen spirit'. Niet Grei zard maar Tori Amos galilfl het optreden door Alha Maar haar vertolking van rit' wordt ruw verstoord het kroeggeluid. i(m Theater aan Oude Vest straks te duur voor amateurtoneel Amsterdam - Dick Bruna heeft in de Kleine Komedie in Am sterdam het prentenboekje 'Ezelsoor' gepresenteerd. Het boekje, dat door Bruna werd getekend, is één van de ge schenken van de Kinderboe kenweek. Sjoerd Kuyper schreef het andere geschenk, 'Eiber!' De Kinderboekenweek duurt dit jaar van 4 tot en met 14 ok tober en heeft als thema 'Drift kikkers, feestvarkens en andere boekenhelden'. Amsterdam - Cineast Louis van Gasteren (78) heeft zijn hele oeuvre aan het Filmmuseum in Amsterdam overgedragen. Het gaat om 67 films, aldus het mu seum. Volgens het Filmmuse um is met de schenking de „collectie Nederlandse filmcul tuur aanzienlijk verrijkt." leiden - Het theaterconcert van Safri Duo, op maandag 8 okto ber in de Leidse Schouwburg, gaat niet door. Het populaire Deense dance/percussieduo wenst, volgens de Leidse Schouwburg, geen zitconcerten meer te geven en is met veel zwaardere financiële eisen ge komen. Het theaterconcert in Leiden maakte deel uit van een najaarstoumee door Nederland en Vlaanderen. leiden - Onder amateurtoneelge zelschappen die voorstellingen geven in de Leidse Schouwburg is grote onrust ontstaan over een forse verhoging van de zaalhuur die de schouwburgdirecteur heeft aangekondigd. Het is niet on waarschijnlijk dat de deuren van het theater aan de Oude Vest in de toekomst gesloten blijven voor het Leidse amateurtoneel. „Het bedrag dat we nu rekenen, is al meer dan tien jaar niet ver anderd. Dat is inmiddels prehis torisch", verklaart schouwburg directeur B. van Mossel de ge plande verhoging. „We zijn als Leidse Schouwburg in feite de hoofdsponsor van het amateur toneel. Want de zaalhuur die we nu vragen, dekt slechts eentien- de van de gemaakte kosten. Op die manier kunnen we de schouwburg niet op een gezon de manier exploiteren." Vooruitlopend op de geplande verhoging van de zaalhuur brengt de schouwburg het ko mend seizoen al extra kosten in rekening voor het gebruik van faciliteiten als de foyer en het houden van repetities. „Maar, al met al zijn dat slechts kleine verhogingen", zegt Van Mossel. Deze kleine verhogingen ziet de theaterdirecteur dan ook als een tijdelijke oplossing. „In de toe komst moet de zaalhuur zeker naar een realistisch niveau wor den getild. Maar voor die tijd moeten we rond de tafel gaan zitten om een voor alle partijen geschikte oplossing te beden ken." Daarbij ziet Van Mossel duide lijk een duidelijke rol weggelegd voor de gemeente. Die zou een subsidiepot moeten creëren waaruit toneelgezelschappen kunnen putten wanneer ze de schouwburg willen afhuren. „Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij een 'nee' moeten verkopen aan het amateurto neel. Aan de andere kant is het gewoon niet realistisch dat wij als hoofdsponsor blijven optre den. Daar hoort de gemeente bij te springen." Cultuurwethouder A. Pechtold was vanochtend niet bereikbaar voor commen taar. De amateurtoneelgroepen die geregeld in de schouwburg staan, zijn in een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe tarieven. Wat de gevolgen zullen zijn van de tariefsverhogingen voor deze gezelschappen is niet precies duidelijk: Toneelvereni ging Tot Ieders Genoegen (TIG) heeft nog geen overleg gehad over de verhoogde prijzen. To neelgroep De Timdelerclub voert momenteel besprekingen met de schouwburg. Pas als die zijn afgerond, wil de toneel groep reageren. Van Mossel: „We hebben over legd met De Timdelerclub. Zij vieren dit jaar hun 75-jarig be staan en spelen bovendien al 40 jaar in de Leidse Schouwburg. Het mag niet gebeuren dat ze straks hier niet meer kunnen staan. Maar de samenwerking moet wel van beide zijden rea listisch zijn. Voorheen mochten ze bijvoorbeeld de parkeergara ge gratis gebruiken. Dat kan ge woon niet meer. Ik moet men sen Inhuren die daar zitten. Wij kunnen niet meer opdraaien voor al die kosten." De Timdelerclub moet dan ook op zoek naar extra inkomsten. Van Mossel heeft de toneel groep daartoe een aantal sug gesties aan de hand gedaan. „Zoals het verhogen van de en treeprijzen. Vaak heersen er bij het amateurtoneel nog heel conservatieve ideeën over wat er voor een theatervoorstelling ge vraagd kan worden. Het is van daag de dag absoluut realistisch om voor entreekaartje 25 gulden te vragen. Ook heb ik ze aange boden persoonlijk een brief naar donateurs te schrijven om ze de situatie uit te leggen." door Pieter van Lierop utrecht/gpd - Zes jaar geleden vertrok Piet Kroon Amerika. Als maker van het veel bekroonde te kenfilmpje 'Dada', was hem een contract aangeboden door War ner Brothers dat plannen had de concurrentie aan te binden met Disney. Piet Kroon is nu terug in Neder land als speciale gast van het Nederlands Film Festival. Hij heeft 'Osmosis Jones' meege bracht, de eerste Hollywoodfilm waarop zijn naam staat vermeld als regisseur. 'Osmosis Jones' draait vanaf 4 oktober in de Ne derlandse bioscopen en heeft een origineel concept In de fUm zien we hoe Bill Mur ray er als oppasser in de dieren tuin kwalijke gewoonten op na houdt met betrekking tot zijn gezondheid. Hij eet te vet, be weegt te weinig en heeft geen benul van hygiëne. Een hard ge kookt ei dat nog even over de grond is gerold door een chim pansee, wordt zonder blikken of blozen door Bill verorberd. Kor te tijd later krijgt de viespeuk last van een loopneus/koorts en braakneigingen. Hij is besmet door het virus van de Rode Dood. Het resterende driekwart van de film bestaat uit animatiefrag menten die tonen wat er bin nenin Bill Murray gebeurt. Een wit bloedlichaampje en een pla cebo-pil binden als buddy cops in een gigantische metropool de strijd aan met de boosaardige bacillen en persifleren talrijke clichés uit genrefilms. Ook al heeft 'Osmosis Jones' af gelopen zomer in de Ameri kaanse bioscopen zwak gepres teerd, Piet Kroon is toch trots op de film waarvan hij overigens niet de enige regisseur is. In die kwaliteit staan tevens de namen vermeld van Peter en Bobby Farrelly en Tom Sito, hetgeen wellicht de indruk zou kunnen wekken dat er tijdens het maken van 'Osmosis Jones' soms stevig is gevochten. Nou, dat is ook zo. Kroon had niet verwacht dat hij zo snel een project mocht regis seren. Dat wonder vond even wel toch plaats. Maar later werd zijn gezag weer danig onder mijnd. „Ik was al een jaar bezig met een klein team om 'Osmo sis Jones' te ontwikkelen toen we groen licht kregen om de film echt te gaan maken. Omdat men mij wellicht toch ietwat groen vond kreeg ik meteen een co-regisseur toegevoegd, als waakhond, in de persoon van Tom Sito. Hij is een oude rot die zijn sporen had verdiend bij Disney en DreamWorks en hij heeft een wat behoudende smaak." „Vanuit zijn situatie is het be grijpelijk dat hij vervolgens ook zijn stempel wilde zetten op de ze productie. Op zeker moment werkten we naast elkaar met ge scheiden verantwoordelijkheid over afzonderlijke stukken van de film en met allebei een eigen editor. Dat was een beetje mal. Aan die stammenstrijd is pas een einde gekomen toen we te maken kregen met een geza menlijke vijand." Piet Kroon: „We kregen instructies om in de zowat voltooide film alle cops, die eigenlijk witte bloedli chaampjes zijn, te voorzien van zonnebrilletjes." Foto: GPD/Peter Arno Broer Die vijand kwam in de personen van de gebroeders Farrelly, de makers van succeskomedies als 'There's Something About Mary". Zij zouden de supervisie krijgen over de 'live action'-scè nes aan het begin, maar ze on dernamen een coup naar de he le film. Met grote inspanning hebben Tom en ik de Farrely's kunnen bedwingen. Zo gaan die dingen in Holly wood, een gewest dat het para dijs toeschijnt in de ogen van ambitieuze filmmakers maar dat vaker meer weg heeft van een jungle. En dan heb je vanuit Ne derland niet eens een vermoe den van de macht van marke- ting-mensen. Piet Kroon heeft die nu leren kennen: „Ray Ban zou met geld over de brug ko men en wij kregen instructies om in de zowat voltooide film alle cops, die eigenlijk witte bloedlichaampjes zijn, te voor zien van zonnebrilletjes. Toen we met die klus klaar waren, sprong de deal met Ray Ban af." „Wamer Brothers heeft ook een contract om in hun films uitslui tend gebruik te maken van au to's die bij General Motors van daan komen. Aanvankelijk was niet bedacht dat die regel ook voor animatiefilms kon gelden. Toch moesten wij op zeker mo ment bij al die autootjes die door de bloedbanen van Bill Murray racen, overal kleine lo gootjes intekenen van GM-mer- ken." Het kan kortom heel frustrerend zijn als je in Amerikaanse stu dio's alleen maar uitvoerder bent, tekenaar of animator. Van daar dat Piet Kroon er behoor lijk gelukkig mee is in de hiërar chie te zijn gestegen. Buiten zijn werk voor Warner om is hij ook zijn eigen dingen blijven doen. Zo maakte hij intussen ook de bekroonde animatiefilm 'T.R.A.N.S.I.T' en ontwierp hij scripts voor anderen: een teken filmversie van Dickens' 'Christ mas Carol' en een bewerking van Salman Rushdie's kinder boek 'Harun and The Sea'. Zijn contract met Warner heeft hij nu uitgediend en Kroon verkast binnenkort naar DreamWorks om animatieprojecten te ont wikkelen voor Steven Spielberg. beeldende kunst recensie bernadette van der goes Expositie: Schilderijen, zeefdrukken en etsen van Fred Schimmel, keramiek van Miep de Wit, Ineke van de Burg en Goos Verwoest. Prijzen: f 95,- toten met f. 2.750,-. Te zien: t/m 10/10, wo 14 00- 16 00 uur, vrij. 15.00-17.00 uur en 19 00-21 00 uur. za. 12.00-17.00 uur, zo. 13.00-17.'00 uur, Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, Warmond. Van de vier exposanten bij de Warmondse galerie De Pomp maakt het werk van Fred Schimmel de meeste indruk. En dat komt niet alleen doordat zijn schilderijen, zeefdrukken en etsen verreweg de meeste ruimte innemen. Ook kwalita tief steekt hij met kop en schouders uit boven de creatie ve uitingen in klei van Miep de Wit, Ineke van de Burg en Goos Verwoest. Wat overigens nog niet wil zeggen dat Schimmels werk steeds van hetzelfde ni veau is. Sinds 1948 leeft en werkt deze van oorsprong Nederlandse kunstenaar in Zuid-Afrika. Dat verklaart waarom in zijn schil derijen de kleuren helder zijn en de zon altijd schijnt. Schim mel schildert vooral landschap pen in overwegend gele, roze, oranje en rode tinten. Kleuren en stijl doen onmiddellijk den ken aan het werk van de ab stract expressionist Willem de Kooning. Ook Schimmel schildert in vlot te, zwierige penseelstreken. Maar daarbij zorgt hij er na drukkelijk voor dat zijn land schappen nooit helemaal ab stract worden. Altijd is er wel een berg of een horizon te her kennen. Toch zijn niet al deze uitgestrekte paradijselijke land schappen even geslaagd te noe men. Door het vrijwel ontbre ken van de donkere tonen die een schilderij krachtig en span nend kunnen maken, zijn de meeste werken net iets te zoet en te lieflijk. Dat Schimmel toch heel goed in staat is sterke composities te maken, blijkt uit zijn etsen. Daarin laat hij een eigen ab stracte beeldtaal zien, die on danks het ontbreken van kleur, minstens even veelzeggend is als zijn beste schilderijen. De andere drie exposanten zijn nog niet zover. De potten, to rens en beeldjes van keramiek die Ineke van de Burg, Goos Verwoest en Miep de Wit ma ken, leunen nog te veel op tra dities om origineel te kunnen zijn. Hoewel zij de technieken van het werken in klei redelijk goed beheersen, hebben ze nog geen eigen visie op de beelden de mogelijkheden van hun ma teriaal ontwikkeld. Zij blijven nog te veel steken in het am bachtelijke, wat hen ervan weerhoudt artistiek vernieu wend werk te maken. hoorn - 'Hoogste Lichten en Diepste Schaduwen' is de titel van een expositie van kunstenaar Johfra die vanaf 6 oktober is te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Johfra is de kunstenaarsnaam van Francis- cus Johannes Gijsbertus van den Berg (1919-1998). Tijdens zijn leven was Johfra wereldwijd bekend door de posters van zijn twaalf zodiakschilderijen die helemaal pasten in de mystieke en bovenna tuurlijke sfeer van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zijn werk werd beïnvloed door Dali en de gnosti sche broederschap Rozenkruisers, waarvan hij lid was. Dat alles kwam terug in de wonderlijke wereld van zijn realistisch geschilderde droomwereld, waarin veel jongeren zich destijds herkenden, maar die door de officiële critici met veel dédain werden afgedaan als onbelangrijk. Nu de twintigste eeuw een gesloten boek is wordt het werk van Johfra als een van de stromingen van die eeuw erkend en is er, vooral uit nostalgische overwegingen, weer veel belangstelling voor de kunst die Johfra zelf het liefst als 'fantastisch realis me' bestempelde. De tentoonstelling in het Fries Museum is te zien van 6 oktober tot en met 25 november. Publiciteitsfoto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 18