Voorschoten weer in grote problemen LEIDSE REGIO 'Kennissen over de vloer krijgen is toch niet verboden?' Ouderen geholpen met zorgabonnement fO ruidsschat voor hooi Zoeterwoude mr voor armondse ibs hoger Drempel tegen chaos onlightshoppen Zoeterwoude m to schept iter schoten - Een Voorscho- ongetje van drie is gister- ig gewond geraakt toen de Prins Berhardlaan aangereden door een au- jongen rende tussen geparkeerde auto's de op. Een 29-jarige auto list uit Voorschoten kon liet meer ontwijken. Het loffertje is naar het LUMC :ht. vusteloos lotsing •.eest - Een 16-jarige Kat- is gisterochtend even bewustzijn geraakt na itsing op het fietspad van r.Tjalmaweg in Oegst- Het meisje reed op een :ts richting Leiden toen en een fietser uit Valken- 'lkaar raakten en ten val len. Ze is overgebracht iet LUMC. De Valkenbur- eef ongedeerd. iond - De Warmondse ver- ïgen die eind dit jaar on- k krijgen in het sociaal cul- centrum, krijgen een fikse 'erhoging voor hun kiezen, j 1 muziek- en toneelvereni- JMatthias moet flink in de tasten. Ten opzichte van ïur in zaal Klim Op gaat _iias ruim veertig procent betalen. Dat blijkt uit het dsplan sociaal cultureel ïm' van de gemeente. Ie hogere huur te kunnen tn is het volgens voorzitter Schavemaker van belang, u datthias inkomsten kan si halen uit de bar. Hier- is de vereniging nog in :g met de gemeente. „De- 11 die nu in de Klim Op ach- c bar staan, zijn ook bereid ept straks in het sociaal cul- centrum te doen." Ook ■tantal andere clubs wil de zelf bemannen, verdere verhoging van de butie voelt het bestuur jlatthias niet. „We hebben gs al een stijging doorge- Het is wel zo dat we de butie al jaren niet meer in verhoogd." De gemeen de clubs tegemoet komen de huurverhoging gefa- in te voeren. woensdag 26 SEPTEMBER 2001 Gemeente dreigt parenclub Leiderdorp met dwangsom door Eric Went vervolg van voorpagina LEiDERDORpHet echtpaar dat de flat aan de Wilddreef huurt, staat bij de galerijbewoners al langer te boek als 'een vreemd stel'. „Bij de buren is weieens een stapeltje verkeerd geadresseerde pornovideo's bezorgd. En toen de politie laatst bij ze aanbelde deed zij in werkkostuum open. Dat stelde natuurlijk erg weinig voor." 'Uitermate verdacht' is ook het dagelijkse bezoek van een ander echt paar. „Elke middag om twee uur hetzelfde liedje. Dan rijdt er een blauwe Mercedes de parkeerplaats op, komen ze met een aantal boodschappentassen vol sm-materiaal naar boven en kan de parenclub van start gaan." De mannelijke huurder van het vermeende bordeel wijst alle beschuldigingen met kracht van de hand. „Ik krijg hier vaak collega's op bezoek. Maar die komen voor computer ondersteuning. Dat zijn geen enge mannen. Ook krijg ik vaak kennissen over de vloer. Maar dat is toch niet verbo den? Daar is toch geen norm voor?" Van seksuele activitei ten van zijn echtgenote, of van 'groepsorgieën', weet hij niets. „Wel bezoeken mijn vrouw en ik regelmatig een pa renclub in Amsterdam. En sommige van die paren komen wel eens bij ons op bezoek. Maar om dan maar te zeggen dat wij hier ook zo'n club hebben raakt kant noch wal." Hij vermoedt dat hij en zijn vrouw het slachtoffer zijn van een hetze van zijn buurvrouw. „Zij is een enorme man- nenhaatster. Laatst belde ze om een uur of elf aan. Ik had alleen een badjas aan, omdat ik net uit de douche kwam. 'Normale mensen staan om zeven uur op', beet ze mij meteen toe. Ik heb haar vriendelijk uitgenodigd om even binnen te komen, maar zij wilde niets met 'al die viezig heid' te maken hebben. Kijk, zo komen de misverstanden in de wereld." De gemeente Leiderdorp is er echter ook van overtuigd dat er in de flat illegale praktijken plaatsvinden. Per brief sommeert zij de huurders onmiddellijk te stoppen 'met het ontvangen van personen in de trant van een paren club'. Gebeurt dat niet, dan legt de gemeente het Leider- dorpse echtpaar een dwangsom op. Omwonenden zijn blij met deze maatregel. „Mooi zo", reageert een van hen triomfantelijk. „Het is natuurlijk van de gekke dat iedereen hier zomaar een bordeel kan begin nen." Toch heeft zij grote twijfels of dat het einde betekent van de 'verboden activiteiten' van Anneke. „Want voorlo pig loopt het daar nog storm. Ongelofelijk hoeveel klanten dat mens per week afwerkt." Of het straks uit is met de vele bezoekjes aan huis, is een vraag waarop Anneke het antwoord nog even schuldig blijft. Op haar 06-nummer staat de automatische beant- woorder aan. „Sorry dat ik niet aan de telefoon kan ko men. Ik ben momenteel bezet" 'Zonder maatregelen ontstaan forse tekorten' wassenaar - Een verkeersdrempel bij de Wassenaarse basisschool Den Deyl moet een einde maken aan de dagelijkse 'chaotische situa tie' op de Fabritiuslaan. Ouders die hun kinderen met de auto afzetten zijn verantwoordelijk voor de verkeersproblemen. Wethouder Klooster opende vanochtend op de fiets de nieuwe verkeersdrempel, in het ka der van de jaarlijkse Schoolbrengdag. Het Stadsgewest Haaglanden, waartoe Wassenaar behoort, organiseerde vandaag voor de derde achtereenvolgende keer een Schoolbrengdag, met als motto laatje auto in de straat als je kind naar school toe gaat'. Op termijn hoopt de gemeente de verkeersveiligheid verder te verbeteren door Hillenaar- laan en omgeving als 30-kilometergebied in te richten. Foto: Taco van der Eb door Jan Preenen voorschoten - Voorschoten is opnieuw in grote financiële pro blemen gekomen. Zonder ingrij pende maatregelen ontstaan vol gens burgemeester en wethou ders forse tekorten, die 'een zwa re wissel trekken op de reserves'. Op aandringen van hoge ambte naren is daarom besloten de be grotingsvergadering in de ge meenteraad twee maanden uit te stellen. De gemeente komt daar door onder preventief toezicht van de provincie te staan. Zodra alsnog een sluitende begroting kan worden overhandigd, wordt dat toezicht opgeheven. „Het is een buitengewoon moeilijke beslissing. Net als u stelt dit ons erg teleur, maar we kunnen het onszelf en de nieu we gemeenteraad niet aandoen om vele financiële onzekerhe den te laten ontstaan", schrijven burgemeester en wethouder aan de gemeenteraad. De proble men worden veroorzaakt door de vertraging van de bouw van woningen in de nieuwbouwwijk Starrenburg II, de kosten die de gemeente moet bijdragen aan de 'brede school' in deze wijk (ongeveer twee miljoen gulden), de uitgaven voor het opknappen en moderniseren van zwembad Het Wedde (acht miljoen) en het achterstallige onderhoud van wegen (vijf miljoen gulden). Het managementteam (met on der anderen gemeentesecretaris C. Verlooij en de directeuren van de afdelingen ruimte, finan ciën en welzijn) heeft opdracht gekregen om een goed inzicht te verschaffen in de financiële situ atie. 'Nieuwe onderwerpen moeten tegen het bestaande be leid worden afgezet'. Bovendien moet het onderzoek door IME- consult naar de personeelssterk te bij de analyses worden be trokken. Drie jaar geleden deed zich een vergelijkbare situatie voor. Ook toen konden B en W niet op tijd een dekkingsplan presenteren. Destijds gaf de gemeente elk jaar vijf miljoen gulden meer uit dan er binnenkwam. Om herha ling te voorkomen, hebben de ambtenaren nu aan de bel ge trokken. Of dat opnieuw leidt tot forse verhoging van de onroe- rend-zaakbelasting (in 1999 maar liefst 21 procent), nieuwe an Preenen iwoude - De openbare loschool in Zoeterwoude van de gemeente 30.000 1 extra. Dat geld is enkele geleden door de gemeen- al als 'bruidsschat' toege- n het kader van de verzelf- ;1 ging van de school aan de indseweg. Zonder mede- ïg van de Stichting Katho- )nderwijs Leiden (SKOL) at bedrag echter nog niet n uitgekeerd. Inmiddels de stichting laten weten rj afziet van de wettelijke :hting om ook de drie ka- :e scholen meer geld te In totaal ging het om 0 gulden. prima ontwikkeling", al- oorzitter G. Bunschoten de Bestuurscommissie aar onderwijs Corbulo. rooi heeft net als de Ber- s, de Klaverweide en de roudschool onlangs gulden van de gemeente »en voor het wegwerken achterstallig onderhoud. ede 30.000 gulden die we u jgen, kunnen we eindelijk fonds vervangen. Die zijn k-jcht." Aubel, directeur primair wijs van de SKOL, beves- toezegging, maar wijst er- de afspraken nog schrif- noeten worden bevestigd, dien gaat het om een een toezegging en betekent tjet dat de katholieke scho len in Zoeterwoude ook in de toekomst van 'doorvergoeding' afzien. Inmiddels lijkt de kans groter te worden dat het openbaar en ka tholiek onderwijs in Zoeterwou de nauw gaan samenwerken. Omdat de Corbulo met onge veer 110 leerlingen (het wettelijk vereiste minimum is 103) te klein is om zelfstandig te kun nen blijven functioneren, is het onderzoeksbureau CED op zoek naar mogelijke partners. Dat on derzoek wordt eind deze maand afgerond, waarna de bestuurs commissie een beslissing moet nemen. In totaal worden zeven mogelijke kandidaten in onder meer Leiden, Leiderdorp, Voor schoten, Zoetermeer en de Rijn streek gepolst. Naast het open baar onderwijs is de SKOL een serieuze gegadigde. Volgens Bunschoten is het con tact met de SKOL altijd zeer goed. „Weliswaar praten we niet frequent, maar het overleg is steeds hartelijk en heel collegi aal. Vergaande samenwerking met de SKOL zou de problemen met de Corbulo voor een be langrijk deel oplossen. Deze stichting kan zorgen voor de grootschalige managementon dersteuning waarnaar wij op zoek zijn. De SKOL voert geen centralistisch beleid en laat lo kale scholen hun karakter en fi losofie behouden. Dat is belang rijk, omdat het openbaar onder wijs in Zoeterwoude natuurlijk wel moet blijven bestaan." 'Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren' woude - Alle winkels in intrum van Zoeterwoude inavond open. De winke- reniging organiseert de lightshopping', die moge- n terugkerend evenement „Het mooiste zou zijn elk jaar een moonlights- ïg kunnen houden", zegt sator E. Huttinga van Het enhuis. Voor skaters vanavond een toertocht n om het doip gehouden, nkels zijn van 19.00 tot uur open. In de Dorps gaan de muzikale optre- door tot 23.00 uur. De ivood LineDancers en fan farekorps VIOS zijn van de par tij. Huttinga: „De winkeliers zijn enthousiast en we hopen dat de klanten net zo enthousiast zijn." De toertocht voor skaters be slaat een parcours van 22,5 kilo meter en voert onder meer langs Voorschoten. De rolschaatsers beginnen om 19.00 uur in de Dorpsstraat. De organisatie van het 'moon- lightshoppen' verliep niet geheel vlekkeloos. Huttinga: „We heb ben het één keer uitgesteld we gens tijdgebrek en vorige week woensdag ging het niet door vanwege het slechte weer. Maar nu gaat het echt door." door Nancy Ubert oegstgeest - Een vrijwilliger die de boodschappen kan doen, een maatje om mee te scrabbelen, een (particuliere) verpleegster aan huis of een opvangadres voor als het echt niet meer gaat. Dankzij het zorgabonnement wordt dat voor oudere inwoners van Oegstgeest een stuk gemak kelijker. Service Bemiddeling Oegstgeest (SBO) staat haar abonnementhouders 24 uur per dag met raad en daad bij. „Ik woon alleen. Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren", zegt R. Boschma (75). „Als ik om wat voor reden dan ook hulp nodig heb hoef ik niet in paniek te raken. Eén telefoontje en de boel wordt voor me geregeld." Boschma is een van ongeveer zeventig ouderen die een servi ceabonnement hebben afgeslo ten. Binnen de zorg is dat een vrij nieuw fenomeen. Een alleenstaande betaalt 396 gulden per jaar voor een lid maatschap en partners 595 gul den. Daarmee zijn zij niet alleen verzekerd van een steuntje in de rug, maar ook van de hulp en de activiteiten die Hofwijck biedt. Dit woon- en zorgcentrum heeft de Service Bemiddeling Oegst geest opgezet. Hofwijck heeft het wiel niet zelf uitgevonden, maar behoort wel tot de groep instellingen die met de zorg- abonnementen pioniert. Boschma weet zeker dat het Oegstgeestse verzorgingshuis een plek voor haar heeft als zij het thuis even niet meer alleen redt. „En dat geeft me een rustig gevoel. Onlangs kreeg ik een staaroperatie aan mijn ene oog. Binnenkort is mijn andere oog aan de beurt. Stel dat het alle maal tegenvalt. Dan wil ik mijn kinderen niet tot last zijn, maar ga ik tijdelijk in Hofwijck wo nen." Dat zij met haar abonne ment is verzekerd van een tijde lijke opname in Hofwijck, is be langrijk voor haar. „Dan verkeer ik toch nog een beetje in mijn eigen woonomgeving en dat is belangrijk voor me." Voor een tijdelijk verblijf in Hof wijck hoeft een abonnement houder zelfs geen medische in dicatie te hebben. Wie wil 'bij- Conny Plomp (I), zorgcoördinator Hofwijck, in gesprek met R. Boschma. „Ouderenzorg zit zo complex in eikaar. Ouderen zien soms door de bomen het bos niet meer." Foto: Henk Bouwman tanken' kan zich tijdelijk laten opnemen. „Dankzij het lidmaat schap van de SBO kost dat slechts 88 gulden per dag. Net zo duur als een goedkoop hotel, maar dan wel met echte verzor ging", zegt Conny Plomp, die begin deze maand is begonnen als coördinator van de SBO. Plomp, die ruim twintig jaar er varing in de zorgverlening heeft opgedaan, is van mening dat het zorglidmaatschap ertoe bij draagt dat een oudere langer zelfstandig kan blijven wonen. „Een abonnee kan 24 uur per dag, ook in het weekeinde, tele fonisch contact opnemen met ons. De ouderenzorg zit zo complex in elkaar. De mensen zien soms door de bomen het bos niet meer. Nu onthouden ze één telefoonnummer: dat van ons. Wij treden op als bemidde laar, adviseur of regelaar. Het is dus niet zo dat we 's morgens een wasbeurt komen geven. Wel kunnen we zorgen dat de wijk verpleegkundige daarvoor wordt ingeschakeld. Voor elk pro bleem of iedere hulpvraag zoe ken wij het antwoord en zorgen we dat de juiste hulptroep wordt ingezet." Boschma vindt het prettig dat ze niet langer naar allerlei instan ties hoeft te bellen als ze iets no dig heeft. „Want laten we eerlijk zijn: wie weet tegenwoordig nog waar hij moet zijn? Er zijn zoveel organisaties." Ook vindt ze het fijn dat ze haar kinderen niet tot bezuinigingen of uitstel van nieuw beleid is nog niet bekend. Verlooij: „Ik kan alleen zeggen dat het om aanzienlijke maatre gelen gaat. Daarover willen we eerst het college en de raad in formeren. Het belangrijkste op dit moment is dat B en W naar ons luisteren en even pas op de plaats maken." Een van de mogelijkheden om de kosten terug te dringen, is bezuinigen op personeel. Het aantal formatieplaatsen is als gevolg van een vacaturestop al teruggebracht van 212 naar 192, maar dat zijn er nog altijd dertig meer dan in vergelijkbare ge meenten. B en W hebben er echter altijd op gewezen, dat de conclusie dat er nog meer ba nen moeten worden geschrapt te simpel is. De gemeente haalt bijvoorbeeld zelf het huisvuil op, terwijl andere gemeenten dat werk uitbesteden. De reserves van Voorschoten bedragen op dit moment ruim tachtig miljoen gulden. Het grootste gedeelte bestaat echter uit geld waarvoor al een be stemming bekend is. Het vrij be steedbare bedrag is 11.480.000 gulden. last is. „Begrijp me goed, ik heb vijf fantastische kinderen, die al les voor me willen doen. Maar ik vind dat ze hun eigen leven moeten leiden. Dat is druk ge noeg. Ze werken hard, hebben zelf kinderen. Ik ben echt van mening dat ze mijn beslomme ringen er niet bij mogen heb ben. Vanwege die operaties is mijn zoon uit België nu naar me toe gekomen. Maar als ik hem niet langer wil belasten, weet ik waar ik terecht kan." L DVD CD Radio Televisie Actieve luidsprekers l Bekijk de BeoCenter 1 eens goed en wat ziet u? Een ongecompliceerde buitenkant, maar waarachter een compleet beeld- en geluidssysteem schuil gaat Met dvd/cd-speler, met radio en tv, en dit alles periKt geïntegreerd, met actiev^Bd sprekers. Bovendien luisteren ze allemaal naar één en dezelfde afstandsbediening met slechts enkele toetsen, de Beol A LIFE LESS ORDINARY BANG OLUFSEN Botermarkt 25, Leiden Telefoon 071 512 26 69 Lange Voort 11 A, Oegstgeest. Telefoon 071 519 33 33 BANG OLUFSEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 17