Hotel Savoy mikt op appartementen DUIN BOLLENSTREEK Laatste zusters vertrekken uit klooster De Engel Gemeente Noordwijk juicht uitbreiden susploegen door horeca toe Fruit, lauw water en light-sigaretten Neem een proefabonnement "J WEKEN VOOR 45,00 BEL 071-5128030 Steppen in de Hobaho woensdag 26 SEPTEMBER 2001 Reiniging wordt duurder valkenburg - Inwoners van Valkenburg gaan volgend jaar fors meer betalen voor het op halen van het huisvuil. Meer- persoonshuishoudens gaan 166 gulden per jaar meer betalen. Daarmee komt het jaarbedrag op 666 gulden. Eenpersoons huishoudens betalen 500 gul den. De verhoging van de prij zen is een gevolg van de vuilop haaldienst, die in het Rijndorp door Katwijk wordt uitgevoerd. Ook moet er meer geld aan het vuilafvoerbedrijf in Voorhout worden afgedragen. De onroe rende-zaakbelasting stijgt met acht procent. Markies en motor in vlammen op lisse - Afgelopen nacht is in Lis- se op twee plaatsen brand ge sticht. Iets na twee uur werd van een woning in de Prins Hendrikstraat een markies in brand gestoken. Een buurtbe woner ontdekte de brand en waarschuwde de bewoners en de brandweer. Toen die arri veerde, hadden de bewoners met hulp van omwonenden de brand al met emmers water ge blust. Een half uur later werd aan de Van Speykstraat een motorfiets in brand gestoken. Behalve de motor liep ook een daarnaast geparkeerde auto flinke schade op. De politie stelt een onderzoek in. ING en Voorhout zijn er nog niet uit voorhout -Voorhout en ING Vastgoed bv uit Den Haag heb ben nog geen overeenstem ming bereikt over de ontwikke ling van het centrum. Hoewel beide partijen gisteren een be slissend gesprek zouden heb ben, is het zich alsmaar voort slepende overleg toch weer uit gesteld. Wethouder Van Riet (fi nanciën) verwacht nu binnen kort een schriftelijk antwoord op de voorstellen van Voor hout. Inhoudelijk wilde hij daar niet op ingaan. Maar Voorhout heeft deze maand al wel ge dreigd te onderhandelingen te staken als aan de wensen niet wordt voldaan. Eigenaar Kornet dient nieuw plan in katwijk - Hotel Savoy aan de Katwijkse boulevard wil grondig gaan verbouwen en uitbreiden. Volgens eigenaar M. Kornet zou volledige nieuwbouw het beste zijn, maar aangezien dat niet haalbaar lijkt, mikt hij op een 'grondige verbouwing'. Het res taurant- en partycentrum op de begane grond blijft gewoon be staan. De hotelkamers worden omgebouwd tot appartementen en achter het hotel moeten even eens appartementen voor de ver huur komen. De plannen voor de bouw van zo'n twintig apparte menten liggen inmiddels bij de gemeente. Kornet is als eigenaar-exploitant van het hotel-restaurant tot de conclusie gekomen dat het vrij wel onmogelijk is om de twaalf hotelkamers, gelegen op meer dere verdiepingen en zonder lift, rendabel te exploiteren. „Het hotel is te klein, de gast wordt steeds veeleisender en ook ou der waardoor een lift onmisbaar is. Er moet daarom iets gebeu ren." Dat 'iets' bestaat wat Kornet be treft uit het vervangen van de twaalf hotelkamers door twintig appartementen. Achter Savoy op de noordelijke punt van de boulevard langs het duin dat voorheen de oude Uitwatering was, zijn uitbreidingsmogelijk heden genoeg. „Maar alleen daarmee worden de. wezenlijke problemen in en met het oude gebouw niet opgelost", stelt Kornet. Zo is een deel van het gebouw in de jaren zestig opge trokken als houtskeletbouw, dat veel onderhoud vergt. Boven dien oogt het geheel niet aan trekkelijk, vindt hij. Een grondige opknapbeurt of een uitbreiding zijn eigenlijk niet genoeg om Savoy nieuw le ven in te blazen, benadrukt Kor net. „Om tot een goed geheel te komen wat grootte, inrichting, eisen des tijds, gebruiksmoge lijkheden, service en uitstraling betreft is meer nodig: volledige nieuwbouw." Maar dat is geen haalbare kaart, heeft Kornet geleerd van eerder ingediende maar afgewezen (ver) bouwplannen. „Onze bouwplannen worden kritisch gevolgd. Het is nu eenmaal een markante plek. Bovendien is er veel verwarring over de architect van Savoy. Het ontwerp wordt ten onrechte toegeschreven aan architect Oud, een van de voor mannen van De Stijl. Daarmee zou het cultuur-historisch erf goed zijn dat koste wat kost be waard moet blijven, maar dat is dus helemaal niet zo." De vroegere Villa Allegonda stamt, zo bleek tijdens een ten toonstelling van het Nederlands Architectuur Instituut in Rotter dam over Oud, uit 1901 en is in 1916-1917 verbouwd. Daarbij was Oud wel betrokken, maar hij was slechts verantwoordelijk voor het interieur en de glas-in- lood-decoraties. In 1927 heeft Oud nog wel een kamer aan de zuidzijde vergroot. „Het pand is niet door Oud ontworpen en ook niet in de geest van de Stijl. Daarmee is dat argument niet meer geldig", vindt Kornet. Lisse - Eindelijk was het gisteren zover: de kermis in Lisse werd geopend. Maar ook gisteren gingen de overige festiviteiten in de Lissese feest week gewoon door. In de Hobahohallen, waar het rumoer van de kermis goed hoorbaar was, werd aan het eind van de middag een steprace houden. De 'ouderwetse' steps met luchtbanden bleken de opklapbare ministepjes ruimschoots te snel af. De Lissese feestweek duurt nog tot en met morgen. Op de laatste dag van de feestweek is ook het traditionele hoogtepunt van de festiviteiten, de kortebaandraverij 's middags de Herenweg. Foto: Mark Lamers noordwijk - De gemeente Noordwijk zal het van harte toejuichen als de horeca besluit om vaker susploegen te laten rondlopen op de Grent. „Want de susploegen werken uitste kend", aldus burgemeester Van der Sluijs na afloop van de gemeenteraadsvergadering gis teravond. De gemeenteraad nam gisteravond voor aan vang van de vergadering een ogenblik stilte in acht ter nagedachtenis aan Stephan Hendrik- sen, de 16-jarige Katwijker die afgelopen week einde overleed nadat hij op De Grent werd neergestoken. Ook werd er stil gestaan bij de doden en vermisten van de aanslagen in de Verenigde Staten. Van der Sluijs: „Een min achting voor menselijk leven. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, vrienden en kennissen van Stephan Hendriksen." De Noordwijkse susploegen lopen in het zo merseizoen elke vrijdag- en zaterdagavond over de uitgaansstraat in Noordwijk om even tuele ruzies in de kiem te smoren. In de winter is dat alleen op zaterdag. Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen vrijdagavond verwacht de burgemeester dat bij het volgende overleg tussen gemeente en horeca een uitbreiding van de susploegen ter sprake zal komen. Dat overleg is over twee we ken. De susploegen worden betaald door de hore- ca-ondememers.Als ze dat willen uitbreiden, hebben ze van tevoren al onze toestemming", aldus Van der Sluijs. „Maar de vraag is of een susploeg in dit tragische geval iets had kunnen doen. Ik betwijfel of ze er op tijd bij geweest waren." De horeca is ook overwegend positief over susploegen op meer avonden. Maar de teneur is dat ze willen afwachten welke maatregelen tijdens het overleg met de gemeente nog ver der ter sprake komen. „En ieder bedrijf moet sowieso binnen de eigen zaak kijken hoe je agressie zo veel mogelijk kan tegengaan", zegt N. van der Spek van bar/dancing The Champ. De burgemeester sprak in een korte toespraak aan de gemeenteraad zijn bezorgdheid uit over de anti-Arabische gevoelens die zijn ont staan na de aanslagen in de Verenigde Staten en na de dood van Stephan. In het geval van Noordwijk kwam dat door (onware) geruchten dat de daders van Marokkaanse afkomst zou den zijn. Van der Sluijs benadrukte dat de is lam geen gewelddadige godsdienst is en dat de tegenstellingen tussen moslims en andere groepen niet groter mogen worden na de re cente gebeurtenissen. Namens de gemeente raad riep de burgemeester alle Noordwijkers op om afstand te nemen van deze vernielin gen en van racisme en discriminatie in het al gemeen, „om te voorkomen dat religieuze ver schillen een wig drijven in onze samenleving." Met een stille tocht van het Northgo College naar De Grent wordt aanstaande vrijdag in Noordwijk Stephan Hendriksen herdacht. De Katwijker was een leerling van het Northgo College in Noordwijk. De stille tocht vertrekt om 21.00 uur bij de school van het slachtoffer aan de Duinwetering en loopt naar de plaats van de steekpartij, voor het VW-kantoor a De Grent. Daar wordt een minuut stilte in ai genomen. De Grent is de hele avond afges ten voor het verkeer. The Champ heeft inmiddels als reactie op steekpartij de eerste maatregel genomen: 1 Happy Hour (het scholierenuurtje) op vrijt wordt afgeschaft. Alle drank wordt dan e uur lang voor halve prijs geschonken. Champ is de eerste gelegenheid die deze si zet. „Dat past in deze situatie", vindt Van Spek. „In de 29 jaar dat ik op De Grent we zaam ben, is dit toch een heel zeldzaam ge\ De hele, drukke zomer lang is er niets beurd, terwijl wekelijks duizenden mensen Grent bezoeken. Dan is er één incident en t is meteen zó vreselijk naar." 'De jeugd houdt het geloof wel levend' door Margrit Tibboel lisse - Een van de laatste bol werken van het Rijke Roomse Leven in de Bollenstreek wan kelt. En al zijn ze niet sentimen teel uitgevallen, de zusters Edel- truda en Jacqueline geven vol mondig toe dat het hen niet ge makkelijk zal vallen de deur van het klooster bij de Beekbrug in Lisse definitief achter zich dicht te trekken. Zo gauw er zich een koper aandient voor het monu mentale gebouw bij de Engel- kerk, het voormalige onderko men van de broeders van St. Louis, zullen ze moeten verkas sen naar Warmond waar in het kloosterverzorgingshuis een plaatsje voor hen is gereser veerd. Het zal leeg worden rond de kerk van de Heilige Engelbe waarders. In 1967 verlieten de broeders van St. Louis uit Ou denbosch het klooster bij de Beekbrug, pastoor Straathof gaat binnenkort met emeritaat zonder dat bekend is of er een opvolger komt, en nu is het ook de beurt aan de zusters van Hei lige Carolus Barromeus uit Maastricht, beter bekend als de zusters van 'Onder de Bogen'. De 79-jarige zuster Edeltruda en de zeven jaar jongere zuster Jac queline maken de balans op van hun verblijf in De Engel. Ver geelde foto's laten een wereld van verschil zien tussen toen en nu. De prille en verwachtingsvol de wereld in kijkende klooster lingen in hun ingetogen zwarte habijt van weleer hebben ogen schijnlijk niet veel gemeen met de in mantelpak gestoken reso lute zeventigers. Over de reden van hun vertrek kunnen ze kort zijn. „Het is niet rendabel om dit huis in stand te houden voor zo weinig bewoonsters. Daar moet geld bij", klinkt het prak tisch. Dan worden de lijvige plakboe ken opengeslagen en volgt het relaas van een parochie in vo gelvlucht. In 1930, een jaar na de bouw van de markante En gelbewaarder koepelkerk onder auspiciën van pastoor Sintenie, vestigden de zusters uit Maas tricht zich in hun nieuwe kloos Een groepsfoto uit de jaren dertig: onderwijs voor de kinderen uit buurtschap De Engel en voor een deel ook uit het nabijgelegen Sassen- heim. Publiciteitsfoto ter. De broeders die in hetzelfde jaar arriveerden werden eerst in huize Catharina ondergebracht. Vijf jaar later namen ze op een steenworp afstand van de Beek brug hun intrek in het broeder huis. Inmiddels was er een hechte samenwerking tot stand gekomen die een halve eeuw zou duren. Op de St. Wilhel mus- en de Annaschool werd er alles aan gedaan om de jeugd van De Engel niet alleen religi eus maar ook maatschappelijk wat meer perspectief te bieden. Behalve met het reguliere on derwijs bemoeiden de zusters zich ook, onder de bezielende leiding van de inmiddels legen darisch geworden zuster Anna, met de voorbereiding van de Eerste Communie, het Vormsel en de Plechtige Communie. Ook het organiseren van de Sacra mentsprocessie namen ze voor hun rekening. Het was volgens de zusters Edeltruda en Jacque line in die dagen voor elf- en twaalfjarigen het summum daaraan mee te doen. „Menig meisjeshart ging sneller kloppen alleen al bij het vooruitzicht mee te mogen lopen in zo'n wit te jurk." De Engelbewoners legden des tijds een warme belangstelling aan de dag voor alles wat met drama, theater en muziek van doen had. De fameuze broeder Claudius wist jaarlijks de leden van zijn operettegezelschap en toneelvereniging aan te sporen tot het leveren van topprestaties die op belangstelling vanuit de wijde omtrek konden rekenen. Jacqueline: „Het waren de uit gaansavonden van het jaar." Hoe vreemd het ook mag klin ken, de beide zusters weten wei nig af van het reilen en zeilen binnen de kloostergemeen schap. Ze verbleven in het na burige Huize De Vincentius en waren in touw met de voogdij kinderen die voornamelijk uit Leiden naar De Engel werden gestuurd om niet helemaal voor galg en rad op te groeien. Jac queline vertelt, terwijl ze beden kelijk voor zich uit kijkt: „We wisten in grote lijnen waarom die kinderen daar geplaatst wa ren. Dat was overwegend uit ar moede, alcoholisme van een van de ouders of mishandeling. De specifieke voorgeschiedenis van een bepaald kind kregen we echter nooit te horen. Men wil de niet dat we de kinderen erop aankeken." Dat die onwetendheid het con tact met hun protégees niet al tijd ten goede kwam daar zijn de zusters het nu, terugkijkend op die periode, over eens. „Ik hoor de veel later dat een meisje als peuter door haar stiefvader was misbruikt. Als ik dat in een eer der stadium had geweten, was ik daar anders mee omgegaan." Toch liet de relatie tussen de zusters en de kinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd weinig te wensen over. „Natuur lijk haperde er wel eens iets aan, maar als we afgaan op de be zoekjes die we nu nog van onze pupillen van destijds krijgen mogen we vaststellen dat het wel goed zat tussen hen en ons", aldus Jacqueline. In 1968, nadat de broeders Lisse vaarwel hadden gezegd, trokken de zusters in het leeg gekomen pand. Edeltruda: „Het was er een stuk comfortabeler, er was centrale verwarming en het ge bouw was solide. Reden voor de congregatie ons te laten verhui zen." Nadat de zusters allengs de pensioengerechtigde leeftijd bereikten ging het onderwijs in 1976 over in de handen van le- kenpersoneel. De jeugdige be woners van De Vincentius gin gen naar kleinere wooneenhe den en het tehuis werd gesloten. En nu valt dan ook het doek voor de laatste vier zusters bij de Beekbrug. „Een jammerlijk eind", vinden ze. Of de harde kem van de vrijwilligers kans zal zien het parochiële erfgoed van zo'n driekwart eeuw voor het nageslacht te behouden? Jac queline: „Kijk eens hoeveel jon geren er op de been komen tij dens de Jongerendagen van de EO, of naar de grote belangstel ling die er was voor de plechtig heden tijdens het Jubeljaar in Rome. De jeugd houdt het ge loof wel levend." Ook Edeltrude heeft er alle vertrouwen in dat de geloofsgemeenschap in De Engel niet al teveel schade op zal lopen. „Ze zullen er een hele dobber aan hebben maar met een beetje hulp van boven red den ze het wel!" Of de zusters het na hun af scheid zelf zullen redden is een heel andere zaak. „We zullen de goedmoedige Engelbewoners missen." Edeltrude besluit met een triomfantelijk gezicht: „Maar helemaal van me af zijn ze nog niet. Ik blijf in de buurt en ik heb een goeie fiets." De Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek geeft iede jaar een cursus stoppen met roken in het Kwadrant in Katwijl De tien cursisten zijn in voorbereiding op de grote dag: 1 okto ber worden zij allemaal niet-rokers. Leidsch Dagbladredacteu en roker Anton Diedrich is een van die cursisten. Aflevering 2: de voorbereidingen. Koop veel fruit. Drink veel flauw) water. Een compleet cursusboek met tips, stappenplan enzovoort, dat hebben we bij de eerste kennisma kingsbij eenkomst mee naar huis gekre gen. En een dag boekje waarin je van tevo ren moet noteren hoe je je voorbe reidt op het rookloze leven. Wij worden geacht bij te houden wanneer we nog roken, waarom we er een opsteken, hoe het voelt en hoe we ons voelen voor en na dat we de sigaret opsteken. Het grote cursusboek geeft verder tips voor het stoppen. Fruit, water, allerlei dingen. Een van de manieren is om van je eigen merk af te stap pen, meldt het cursusboek. Rokers zijn erg gebonden aan hun eigen merk. En neem dan een merk met minder nicotine, een merk datje normaal ge sproken nog bijna zou afslaan als iemand het je aanbood. Braaf doe ik dat. Vreselijk. 'Kies een moment waarop u normaal gesproken rookt - en besluit om daar niet meer te roken'. Dat is dus eigenlijk overal - maar eerst maar op mijn werk. Hartkloppingen, koud zweet, maagkrampen, eën nachtmer rie. Wie langs loopt, kan een snauw krijgen. Diverse colle ga's smeken me of ik alsjeblieft niet weer wil gaan roken. Kof fie zonder sigaret is ook niet te zuipen. Na twee bijtia sigaretloze da gen - light sigaretten, niet te geloven dat ik óóit een pakje LIGHT sigaretten zou aan schaffen, de sigarenboer om de hoek wist niet wat hem overkwam - wandel ik weer eens de kroeg in. En het stinkl De lucht is bedompt. Ik doe een uur over één biertje, ze smaken niet. Rum-cola is geen uitkoms Mensen om me heen la chen en heb ben lol, ik zie alleen die prachtige witt staafjes tusser hun vingers, dat gloeiende puntje. Ik zie hoe ze verlek kerd inhalerei en ik heb geen idee wat ik me mijn handen aanmoet. Behal ve bierviltjes in snippers scheuren. Ik ga naar huis. Voor het eerst in jaren ruik ik weer wat: er is iets zuivelach- tigs in de koelkast over de grens van drinkbaar geraakt. Een week geleden merkte ik dat alleen maar aan de klonte die uit het pak kwamen. Kwaï dat door de sigaretten? (Het disfunctioneren van het reuk orgaan, niet het acideren van het bovine lactaat.) Ik ruik weer wat. En had het liever niet geroken. Geroken. Roken. Roken. Een light sigaret. Zwak hoor, van mezelf. Hoewel, dat moet natuurlijk van de cursus. Ik wilde al helemaal stoppen, maar ik moet eerst light gaan roken. Na drie trekjes maak ik hem uit. „Niet lekker", schrijf ik in het logboek. Reden dat ik hen opstak? „Om geen zure melk ruiken." Over een maand hoeft mijn li chaam geen nicotine meer, zeggen ze. Als ik nu volhoud. Dat moet dan maar. We heb ben nog vijf dagen tot de eer ste echt rookvrije dag. Anton Diedrich

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 16