LEIDEN REGIO Het geheim van de Potvis Autoritaire ambtenaren, berggoden en woeste krijgers N ONDERZOEK H30ZH3QN0 HORA EST 972 woensdag 26 SEPTEMBER 2001 Koreaanse sjamanen leggen contact tussen mensen- en godenwereld DOOR PETER GROENENDIJK Mischa Bonn over oppervlakte-structuren luwsgierigheid is de belang- ste drijfveer voor de weten- lap. De rubriek In Onderzoek et een greep uit de vele on- werpen waar Leidse onder- ikers zich in hebben verdiept, ndaag: scheikundige Mischa bevinden ons hoog in het rlaeus-gebouw, ver weg van drukte van het Leidse stads en. De deur van één van de e laboratoria in het gebouw, ar het angstaanjagend stil is, it open - en daar staat hij: enorme machine, met in midden een ketel die is ver- d in folie, en daaromheen zen, draden en snoeren. ;cha Bonn, onderzoeker van vakgroep Scheikunde, kijkt aar met een blik vol trots, it is 'm dan. Dit is de Potvis. :r gebeurt het allemaal." )r de goede orde: de Potvis is •n dier, heeft daar ook niets e te maken. Potvis is een af- I ting van Pot Voor Infrarood- ictroscopie. Samen met een lehorende laser-opstelling is vis de trots van Mischa die er zijn belangwek- ide onderzoek mee doet. langs werd hij daarvoor be- Ind met de Vernieuwingsim- s van de Nederlandse orga- tie voor Wetenschappelijk lerzoek, de NWO, goed voor lerhalf miljoen gulden. [t hij dan doet met die Pot- Bonn legt uit: „We testen de reactie van moleculen oppervlakken na belichting een laser-lichtflits. We wil- weten op wat voor manier, 10e snel, de moleculen aan ippervlakte van een materi- met elkaar reageren. We ;en voor zo'n reactie door er laserpuls op te zetten en ten dan wat er gebeurt." De alist kijkt hem glazig aan. dat is vaag. Kijk", zegt hij, ij wijst naar een stuk glas de bovenkant van de pot. or dat glas zie je een klein ipje: dat is een platina-kris- Een stukje platina, dus. Het de pot omdat we daarin luchtdruk laag kunnen hou- 1: een miljoen keer een mil- keer zo laag als normaal, door blijft het platina ion en hebben we een goed lefinieerd oppervlak." (draait zich om en wijst nu de tafel naast de Potvis de laser-opstelling staat, irvandaan sturen we laser- len naar de potvis. Via een spiegels leiden we dié la- naar het binnenste van de is, precies naar het platina- :al waarop we kleine mole- :n geplakt hebben. De laser z'n energie aan het opper en daardoor ontstaat er dus een moleculaire reactie." Door die laser veranderen de moleculen van vorm? „Precies. Aan de oppervlakte van dat pla tina bevinden zich bijvoorbeeld CO- en O-moleculen, en die kunnen samenkomen. Dan heb je dus C02, koolstofdioxide. Het is maar een voorbeeld, hoor. Maar die reacties testen wij hier. We kunnen zien hoe snel de oppervlaktestructuur reageert, en hoe die er vervol gens uit gaat zien. Een kleiner apparaat, de massaspectrome- ter, neemt die veranderingen waar." Juist. Interessant, daar niet van. Maar wat héb je eraan? „Eerlijk gezegd doe ik dit vooral omdat ik het spannend vind", vertelt Bonn. „Maar er is natuurlijk meer dan dat. Reacties aan op pervlakken zijn technologisch heel belangrijk: van alle pro ducten om ons heen is het grootste deel tijdens de produc tie in aanraking geweest met een oppervlak. Met meer ken nis van oppervlaktestructuren, en hoe die op verschillende manieren reageren, komen we ook meer te weten over het proces van katalyse bij verschil lende materialen. Bedrijven die betere katalysatoren proberen te ontwikkelen, profiteren van onze resultaten. Ons onderzoek is fundamenteel, we weten nooit welke kant we op gaan, en laten ons leiden door wat we vinden - maar uiteindelijk zorgt dat wel voor meer kennis over katalyse. Zulke bedrijven kun nen inzichten uit ons onder zoek gebruiken om processen te verbeteren, of om betere ka talysatoren te ontwikkelen." De Vernieuwingsimpuls van NWO heeft Bonn, zo vermoedt hij, deels te danken aan die toe passingen. „Betere katalysato ren zorgen voor minder schade aan het milieu, en reken maar dat ik dat altijd in mijn aanvra gen voor subsidie vermeld. Het is niet mijn primaire drive om dit onderzoek te doen, maar het zorgt er wel voor dat het maat schappelijk nut van mijn on derzoek groot kan zijn. Kén zijn, ja, want mijn doelstelling is niet een betere katalysator ont wikkelen, maar meer begrijpen van reacties aan oppervlakken. Betere katalysatoren zijn een mogelijke spin-off." Die anderhalf miljoen van NWO komt Bonn bijzonder goed uit, en niet alleen om zijn onderzoek te continueren. Hij heeft in het verleden behoorlij ke financiële risico's genomen. „De Potvis heeft mijn baas meegenomen uit Amsterdam, waar hij eerst werkte, maar de laser-opstelling heb ik gedeelte lijk op de pof gekocht. Vijf ton. Bij de universiteit heb ik niet eens aangeklopt voor financie ring, ik ben gewoon gaan pro beren om subsidie te krijgen. Die gok wilde ik wel wagen." Bonn houdt van zijn onder zoek, en zijn collega-onderzoe kers ook. Daar horen financiële risico's bij. „Het is fantastisch om hier te werken", zegt hij. „We staan hier meestal met vijf of zes mensen aan de appara tuur te werken, wachtend op de resultaten van de experimen ten. We weten nooit wat eruit gaat komen, het werk zit vol verrassingen. Soms is dat iets heel moois, veel vaker stuit je op teleurstellingen. Dan komt er toch niet uit wat je hoopte. Maar éls er dan iets spectacu lairs uitkomt... Dan staan we echt te juichen. Niemand in de wereld heeft dit soort onder- zoek eerder gedaan, het is nu pas mogelijk dankzij recente technologische ontwikkelingen. Dus ieder resultaat is nieuws." En Bonn wordt beloond voor zijn investeringen: op congres sen steelt hij, met zijn dertig jaar vaak behorend tot de jon gere aanwezigen, regelmatig de show. „Juist omdat het nog nergens gedaan is, wordt ons onderzoek met argusogen ge volgd. Als we onze resultaten presenteren, krijgen we vaak veel kritische vragen - en dat betekent dat het interessant is. Iedereen wil wel weten wat hier uitkomt. Maar niemand wil dat zo graag als ik." Bonn kan dankzij zijn subsidie alweer gaan nadenken over nieuwe experimenten, en dat is een luxepositie waarvan hij zich bewust is. Scheikunde in Lei den zit in de knel, de vakgroep moet flink inkrimpen en bezui nigen. Maar ook zonder de Ver nieuwingsimpuls had hij zijn onderzoek kunnen voortzetten, zo weet hij. „Het is gewoon te interessant om te stoppen. Er wordt veel geklaagd over de be zuinigingen, maar ik heb het idee dat als je onderzoek goed en interessant is, je niet hoeft te vrezen voor de toekomst. Het echt goede werk wordt hier niet bedreigd, volgens mij. Gelukkig niet." Want Bonn is nog niet klaar met de Potvis. Opmerkelijke stellingen toegelicht Met het stijgen van de levensverwachting van de mensen in de westerse wereld tot boven de reproductieve leeftijd, vermindert de evolutio naire druk op deze bevolkingsgroep, waardoor op langere termijn de bevolking van de ont wikkelingslanden zich beter aangepast zal blij ken te hebben aan de huidige veranderingen in het milieu. Stelling 9 bij het proefschrift Effects of genotoxic agents on gene expression and cell-cycle pro gression, waar T. van Laar donderdag 6 septem ber op promoveerde. „Misschien kun je het het beste verduidelijken met een voorbeeld. In Afrika waren er vroeger geen medicijnen tegen het wijdverspreide mala ria. Nu heeft zich ergens in het verleden, geheel los van de verspreiding van malaria, een geneti sche mutatie bij mensen voorgedaan die de ziekte sikkelcelanemie veroorzaakt. Het toeval wil dat sikkelcelanemie resistent maakt tegen malaria. Dat betekent dus dat mensen die géén sikkelcelanemie hebben en besmet zijn met ma laria daaraan overlijden. Degenen mét sikkelce lanemie overleven en geven hun gemuteerde gen van de ene op de andere generatie door. Zo ontstaat er dus een groeiende resistente bevol kingsgroep die zich door evolutie beter heeft aangepast aan het milieu. In het westen gebeurt dat eenvoudigweg niet omdat er geen evolutio naire druk is. Mensen hier zullen pillen tegen malaria slikken, overleven en hun ongemuteer- de genen doorgeven aan volgende generaties. Zo'n voorbeeld betekent overigens niet dat je zomaar voorspellingen kunt doen voor over dui- zënden jaren. Daarvoor spelen er veel te veel factoren mee." ir Wilfred Simons ien/amsterdam - De boed- stische godheid Ch'ilsong It zich niet erg op zijn gemak iet theater van het Amster- nse Tropenmuseum. Hij wil tzijn publiek praten. Maar he- de sjamaan van Mens li- am hij bezit heeft genomen, lekt alleen Koreaans. Het Ne- andse gehoor blijft stokstijf en. Dan roept de sjamaan een getje op het podium. Hij geeft i wat te drinken, houdt zijn hand op twee meter hoogte rteekt met zijn andere een n in de lucht. Dat begrijpt het liek: Ch'ilsong voorspelt dat >oed zal groeien en gezond lijn. Koreaanse sjamaan Chong nsan brengt met zijn musici assistente een bezoek aan Ierland. Afgelopen zaterdag hij een demonstratie van een aans sjamanenritueel in het sterdamse Tropenmuseum, staande zondag verricht hij ritueel twee keer in het Mu- m van Volkenkunde in Lei- Het voorval in het Tropen- ;eum laat goed zien waar het iet sjamanenritueel om gaat: contact tussen de goden en enen die het ritueel bijwo- Oriëntaliste Antonetta Bru- 37), die vorige week promo de op de manier waarop de ïanen dat contact tot stand ïgen, noemt het dan ook tengewoon jammer' dat het liek Ch'ilsong niet kon ver- n. „Hij zei zulke grappige meestal het confucianisme aan. Er bestaat zelfs een zekere strijd tussen beide religies, waarbij het confucianisme tot voor kort de overhand had. „Confucianisten vinden het sjamanisme maar niks", zegt Bruno. „Ze bekritise ren vooral het oproepen van geesten en de voortdurende 'verkleedpartijen' tijdens het ri tueel. Als een sjamaan een an dere god aan het woord laat, wisselt hij ook van dracht. De confucianisten erkennen wel dat goden en geesten bestaan, maar ze vermijden de omgang met hen. Geesten zijn boven dien onstoffelijk, vinden de con fucianisten en ze dragen dus ook geen kleren." Aan die van oudsher marginale positie van het sjamanisme in de Zuid-Koreaanse samenleving komt de laatste jaren een einde. „De Zuid-Koreaanse overheid is gaan inzien dat het sjamanisme met zijn traditionele dracht, zijn muziek en zijn dansen een bron is van de Koreaanse cultuur", aldus Bruno. „De laatste vijftig jaar is de Koreaanse samenle ving erg gemoderniseerd en ver westerd. Het sjamanisme is een springlevende band met het ver leden. Minachting is dan niet op haar plaats. Er zijn nu zelfs 'staatssjamanen', die gesubsidi eerd rituelen voor het publiek uitvoeren. In het communisti sche Noord-Korea is de situatie radicaal anders. Daar worden sjamanen vervolgd - godsdienst is immers 'opium voor het volk', atheïsme is de norm. De Zuid-Koreaanse sjamanen hebben werk bij de vleet. Vooral tegen de tijd dat de schoolexa mens eraan komen, stromen de ouders toe om een voorspelling te vragen. Zal mijn kind slagen? Maar sjamanen verzorgen ant woorden op alle levensvragen. Is deze miljoeneninvestering ver antwoord? Kan ik met een on bekende zakenpartner in zee gaan? Zal ik succes hebben in de liefde? Zal ik genezen van een chronische ziekte? Veel cliënten zoeken contact met overleden familieleden, wat niet verwon derlijk is in het door de Korea- oorlog getraumatiseerde land. Families zijn door de grens van elkaar gescheiden. Zij kunnen, als een familielid overlijdt, geen afscheid nemen. Dat geldt te meer voor familieleden die door oorlogshandelingen zijn omge komen. Een sjamaan kan dat contact herstellen. Dat kost wel geld. Een eenvoudige voorspel ling kost honderd gulden, een volledig vijf- tot zevendaags ritu eel een Koreaans maandsalaris. Tegen het eind van het ritueel pakt sjamaan Chong Munsan vijf felgekleurde vlaggen van het altaar. Hij bundelt de stokken samen en houdt ze uitnodigend naar voren. Antonetta Bruno moet één stok aanwijzen. Als het een rode vlag is, betekent het dat de goden haar zullen helpen. Ze trekt inderdaad de rode vlag. „Nu weet ik dat ik morgen veilig terug kan vliegen naar Rome", roept ze na afloop van het ritueel met een lachje dat ondanks alle wetenschappe lijke scepsis geloof verraadt. „Met die aanslagen op het WTC, je weet het maar nooit." Museum voor Volkenkunde, zondag 30 september. Het op treden van de sjamanen begint om 12 uur en duurt tot 16 uur (doorlopende voorstelling). Steenstraat 1, Leiden. Tel. 071- 5168800. uit de Leidsch DagbkdAHCHIEVEN ANNO 1901 Donderdag 26 September GEMENGD NIEUWS - Men meldt uit Vlissingen, dat daar gisternacht zijn aangekomen zeven torpedoboo ten, terwijl gistermorgen nog het jacht 'Trinity' arri veerde. Daarna werden nog twee of drie kruisers ver wacht. Deze heele flotielje dient om het jacht 'Victoria and Albert', van Koning Eduard VII, op zijn overtocht naar Engeland te begeleiden. Men zou haast vragen of de Engelsche vorst bang kan zijn voor de Trans- vaalsche Watergeuzen, waarvan wel eens gefluisterd is. De Britse gezant bij ons Hof, Sir Henry Howard, ANN heeft zich gisteravond ook naar Vlissingen begeven, om daar Koning Eduard bij aankomst op de doorreis naar Engeland te begroeten. De Koning en Koningin van Engeland zijn heden morgen te Vlissingen aangekomen en hebben te halftwaalf de reis naar Engeland voortgezet met het kon. jacht 'Victoria and Albert'. Dat jacht wordt dus, behalve door den kruiser 'St.-George', geëscorteerd door de torpedobooten 'Avon', 'Lee', 'Cheerful', 'Haughty', 'Snapper', 'Salmon', 'Angler', en 'Mal lard'. Met zulke voorzorgen zal de overtocht van Hunne Britsche Majesteiten toch wel zonder een on gelukje plaats hebben. 1976 manen", legt Bruno uit. „Zij staan op een verhoging en voe ren het ritueel uit terwijl de cli ënten toekijken. Ze hoeven niets te doen. In Korea verlangen de goden een wederzijds contact. De cliënten mogen ze zelfs te genspreken als de god ze iets opdraagt waar ze niet aanwil- len." Het sjamanisme is een stokoude religie die uitgaat van een geloof in honderden goden. Ze zijn er in soorten en maten: berggo den, geesten van gestorvenen, woeste krijgers, vergoddelijkte generaals en zelfs autoritaire ambtenaren. De goden hebben het vermogen om met de leven den te spreken. Zij doen dat via een bemiddelaar, de sjamaan. Met behulp van hypnotiserende percussie, zang en dans raakt de sjamaan in een trance, waarin de goden zich manifesteren. Dat gaat volgens een vaste volgorde. Eerst voeren de lieve, zuivere en onschuldige goden het woord, daarna komen steeds woestere en gemenere goden aan de beurt. Uiteindelijk manifesteren zich ook de enge, griezelige go den. Zij eten vlees, drinken ster ke drank, roken vier sigaretten tegelijk met de askegel in de mond. Zij staan op vlijmscherpe messen en likken daaraan. Om dat alle belangrijke goden zich willen manifesteren en ook voorouders in het hiernamaals staan te wachten op hun beurt om met de nakomelingen te spreken, kan een sjamanistisch ritueel wel een week duren. Vijf dagen is haast een minimum. Het sjamanisme is in Korea een echte vrouwenreligie. De meeste sjamanen zijn vrouwen en ook de cliënten zijn dat doorgaans. De Koreaanse mannen hangen Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overscltrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) op te sturen naar het leidsch Dagblad, ta.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Roosevellstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. LISSE - Als onderdeel van de Oostenrijkse week werd door Oostenrijkse ski-leraren op de Koninginneweg een demon stratie langlauf gegeven. Niet op sneeuw maar op een ze ventig meter lange kunststof- baan, die men op de stoep had uitgerold. Deze kleuter neemt zeer geconcentreerd 'de piste'. Foto: archief Leidsch Dagblad Zaterdag 25 september WASSENAAR - Onder regie van Paul Verhoeven be gonnen vanmorgen in Wassenaar de opnamen van de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Soldaat van Oran je'. Gedurende zeven weken zal er worden gefilmd in Leiden, Wassenaar, Vliegbasis Valkenburg, Den Haag, Scheveningen en Londen. Prins Bernhard is beschermheer van deze vijf miljoen gulden kostende produktie. ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Gallas heeft de eerste paal geslagen voor een voor Alphen nieuw soort woningbouw: kleinschalige woningbouw temidden van bestaande bebouwing in het centrum van Alphen. Op de plaats aan de Prins Hendrikstraat waar tot voor kort oliehandel Jongenburger zijn handel aan den Rijn had, verrijzen straks een vijftal villa's en veertien luxe appartementen, met op de begane grond ruimte voor winkels of kantoren. De verwach ting is dat het 'Plan Rijnoever', dat werd ontwikkeld door het bouwbureau Alphaplan, begin 19/8 hele maal gereed is. De vijf villa's, die aan de Rijn gren zen zullen over ongeveer een jaar klaar zijn. De vil la's, variërend in prijs van ƒ332.000 tot ƒ367.000 zijn inmiddels allemaal verkocht of in optie. Ook voor de 14 luxe-appartementen bestaat volgens Al phaplan voldoende belangstelling. De twee- en drie kamerappartementen, die aan de straatzijde liggen zullen ƒ150.000 tot ƒ160.000 gaan kosten. Vol gens Alphaplan is er, ondanks de leegstand van kan toorruimte in Alphen, wèl behoefte aan kleinere kan toorruimten, van ongeveer 100 vierkante meter. Het staat overigens nog niet vast of de ruimten op de be gane grond zullen worden bezet door winkels of kan toren. H00GMADE - In één klap is Hoogmade een kleuter lokaal, een peuterzaal en een sociëteit rijker. De drie zalen zijn gecreëerd in de boerderij van 'Disseldorp' aan de kerkstraat. Een varkensschuur, hooibergen koeienstal werden voor dit doel verbouwd. Antonetta Bruno, met op de achtergrond de Koreaanse sjamaan met zijn assistente en muzikanten. Foto: United Photos De Boer/Michel Schnater dingen! Hij kon zich de naam 'Tropenmuseum' niet herinne ren, daar maakte hij een grapje over. Ook beklaagde hij zich er over dat het publiek hem niet kon verstaan." Bruno is oorspronkelijk van Zuid-Koreaanse afkomst, maar werd als baby geadopteerd door een Amerikaanse militair. Haar jeugd bracht zij door in de Ver enigde Staten, Duitsland en vooral in Italië. Daar woont zij nu nog en zij werkt er aan de Romeinse Universita La Sapien- za. Haar fascinatie met het sja manenritueel ontstond in 1987, toen zij in haar geboorteplaats Seoul min of meer bij toeval zo'n ritueel bijwoonde. „Het fascineerde me enorm", zegt ze. „Het is zo'n indrukwekkend ri tueel, dat het je hoe dan ook raakt, zelfs als je er niet in ge looft." Bruno besloot om het sjamanis me te bestuderen, daartoe ook gestimuleerd door medestuden ten die ervoor ijverden om de Zuid-Koreanen bewuster te ma ken van hun nationale cultuur. Sjamanisme is daarvan een es sentieel onderdeel. Bruno zag al snel in dat de woorden en de taal die de sjamanen gebruiken, belangrijk zijn voor een goed verloop van het ritueel. Essenti eel is dat de sjamaan/godheid contact legt met de 'cliënten', de mensen die een orakel (kongsu) of een voorspelling (chom) van een godheid willen. „Daarin verschilt het Koreaanse ritueel van dat van de Siberische sja Mischa Bonn. Foto: Henk Bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 15