GELOOF SAMENLEVING Het brein van topschakers werkt anders 'Terroristen hebben een val gezet voor de wereld en we zijn erin gelopen Paus spreekt van 'onzegbare terreur' Geestelijken Indonesië dreigen VS met jihad 'Vaticaan verbod is seksisme Gestolen relikwieën terecht Steun van rabbijnen aan moslims Godsdienst is belangrijker geworden voor Amerikanen Gevangen hulpverleners in Kabul maken het vrij goed WETENSCHAP Genen bepal^ eetgewoonte] VANDAAG Eén van de po pulairste go den binnen het hindoeïs me is Shiva, de god van de verandering, vruchtbaarheid en vernieti ging in één. Hij is een onbe rekenbare god, net als zijn vrouw Durga (ook wel Parva- ti genoemd). Deze in zwart afgebeelde godin bedwingt demonische machten, heeft tien armen, een afschrikwek kend gezicht, druipt van het bloed en wordt omgeven door slangen en doodshoof den. Hindoes vierden van 17 en 18 september tot en met vandaag de 26ste, feest ter ere van Durga. Meestal offert men speciale gerechten, in huiselijke kring. rome/efe - De Italiaanse politie heeft de relikwieën van vijf heili gen die maandag uit een kerk in een buitenwijk van Rome wer den gestolen, gisteren in het centrum van de Italiaanse hoofdstad teruggevonden. Dat gebeurde na een anoniem tele foontje waarin de verblijfplaats van de overblijfselen van de hei ligen werd aangegeven. De relikwieën van de heiligen, onder wie Bemardus van Siena, Carolus Borromeus en Don Bos- co, werden bewaard in een ta bernakel op een van de altaren van de kerk van Sint Bemardus van Siena. De dieven namen ook een kelk en een aantal zilve ren kandelaars mee. De politie ging ervan uit dat leden van een satanische sekte de daad op hun geweten hadden. den haag/anp - De liberale rab bijnen in Nederland hebben aan de vooravond van Grote Ver zoendag een steunbetuiging aan de moslimgemeenschap gezon den. „Geen enkele moslim mag zich hier bedreigd voelen om de misdaad tegen de menselijkheid die in de Verenigde Staten is ge pleegd." Dat heeft rabbijn A. Soetendorp gisteren namens zijn collega's aan de moslimge meenschap geschreven. „Als burgers in Nederland die nen wij tezamen een coalitie van medeverantwoordelijkheid te vormen tegen alle vormen van discriminatie en rassen waan, en voor humaniteit. Wij dienen daarin borg te staan voor elkaar." Soetendorp spreekt de wens uit dat het nieuwe jaar, volgens de joodse traditie 5762, een jaar van vrede en saamho righeid mag zijn. De brief is ver zonden aan de Nederlandse Moslim Raad, de stichting Islam Burgerschap en het Haags Is lamitisch Platform. woensdag 26 SEPTEMBER 20| door Ilse Keuenhof leiden - De verdwijning van Osama Bin Laden ontmoedigt de Amerikaanse regering niet om de druk op de Taliban verder op te voeren. Het bericht van de verdwijning volgde op de fatwa van de ulama, de schriftgeleerden van Afghanistan, waarin zij Bin Laden vroegen Afghanistan te verlaten. Dr. P. Van Koningsveld, hoogleraar Islamologie bij het Theologisch Instituut in Leiden, begrijpt dat de geestelijken niet kozen voor uitlevering: „De ulema hebben veel te danken aan Bin Laden.." De Pakistaanse professor Muhammed Khalid Masud is directeur van het International Institute for the Study of Is lam in the Modern World (ISIM) in Leiden. Hij vindt dat de ulema een wijs advies hebben gegeven. „Ik hoop dat Bin La den luistert, omdat er anders veel onschuldige slachtoffers zullen vallen." Wat is de religieuze achtergrond van de man naar wie mo menteel ieders aandacht uitgaat, en wat zijn de gevolgen van zijn vermeende daden voor de islamitische wereld? Os ama Bin Laden is een wahhabiet. Het wahhabisme is vol gens Van Koningsveld een streng puriteinse stroming bin nen de islam, gebaseerd op de leer van Muhammed Ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1791). „Je zou het kunnen vergelij ken met streng calvinisme. Het wahhabisme trekt een strenge lijn tussen de wel- en niet-gelovigen, tussen de mensen die het wel en die het niet goed doen. Het wahhabisme vindt zijn oorsprong in Saudi-Arabië, het geboorteland van Bin Laden. De wahhabi's wilden in Sau di-Arabië de staat onderwerpen aan de wetten van de is lam. Ze zijn tegen elke vorm van theologische discussie. „Door te speculeren over God ga je verder dan in de koran is toegestaan. Hiermee is het een heel gesloten traditie. Ie mand die naast God nog andere goden vereert is een polyt heïst, geen zuivere monotheïst en daarmee voor de wahha- bieten een ongelovige. En een ongelovige heeft minder rechten. In bepaalde situaties kan iemand zelfs voor de rechter gebracht en ter dood veroordeeld worden." Het wahhabitische geloof toont zich dus zeer intolerant ten opzichte van andere standpunten binnen de islam. Van Koningsveld: „Dat heeft te maken met het absolutistische karakter van de waarheidsaanspraken op de godsdienst. Wij spreken over terrorisme. Maar ik ben ervan overtuigd dat iemand die een terroristische actie onderneemt waarbij hij zelf het leven laat, in de overtuiging dat hij daarmee de Palestijnen bevrijdt, dit niet als een daad van terreur ziet." Toch heeft het feit dat Bin Laden wahhabiet is, volgens de islamoloog niets te maken met zijn vermeende aanslagen. „Hij heeft zijn opvattingen zo ontwikkeld dat hij ervan overtuigd is dat hij dit in naam van zijn godsdienst kan doen. Als je je op God beroept kun je zeggen dat je het ab solute gelijk aan je kant hebt." Volgens Masud is religie in dit geval een excuus voor poli tieke handelingen. „De koran roept niet op tot dit soort ac ties. Jihad betekent niet dat je mensen mag aanvallen. Ji had betekent dat wanneer je wordt aangevallen, je jezelf mag verdedigen." De terroristen die achter de aanslagen zitten, zijn volgens de Masud meester in het manipuleren. „Zij zullen zeggen dat Amerika de moslims heeft aangevallen en je jezelf daar om mag verdedigen. Zij zullen nooit zeggen dat wat zij de den een daad van terrorisme was. Het was een verdediging tegen alles wat Amerika de moslims, onder andere in eco nomische zin, heeft aangedaan." Hoewel Masud ervan overtuigd is dat de meerderheid van de moslims de aanslagen veroordeelt als een daad van ter rorisme, is hij toch bang dat sommigen geneigd zijn om zich achter de extremisten scharen. Volgens Masud heb ben de terroristen juist 'de trots van Amerika' aangevallen omdat ze een sterke reactie wilden oproepen. „De terrc ten hebben een val gezet voor de wereld en we zijn er n zijn allen ingelopen. Ze wilden personen tegen zich inl harnas jagen, maar ook mensen aan hun kant krijgen. Amerika laat deze aanslag niet over zijn kant gaan en b< dreigt Afghanistan met aanvallen. Hierdoor voelen de 1 lims zich bedreigd en nu is Amerika de vijand. Zo heeft ama Bin Laden zijn doel bereikt. De jihad heeft een red c Mensen vluchten nu uit Afghanistan naar landen als P; tan. Onder hen zijn volgens Masud ook volgelingen vai 1 Osama Bin Laden, die de mensen daar opstoken tegen si Amerika en de Pakistaanse regering. Veel van de vlucht H lingen zijn analfabeet en krijgen dus al hun informatie de mensen om hen heen. „Die mensen zijn sneller gen zich achter mensen als Osama Bin Laden te scharen. Mocht het conflict zo hoog oplopen dat een oorlog tegi I de islam onafwendbaar wordt, dan acht Van Koningsvi een coalitie tussen de westerse en de islamitische were a van de baan. „Dan zal geen islamiet zich nog achter Ai ka scharen. Het lijkt erop dat Bush dat begrepen heeft, heeft een bezoek gebracht aan de moskee in Washingtia Hij heeft gewaarschuwd voor racistische uitlatingen. M ei of hij de volle reikwijdte in de gaten heeft is echter afwi ten." princeton/anp - Na de aansla gen in New York en Washington is godsdienst voor de Amerika nen (nog) belangrijker gewor den. Volgens een Gallup-onder- zoek van eind vorige week zegt nu 64 procent van de Ameri kaanse bevolking dat religie 'zeer belangrijk' in hun leven is. In mei was dat 57 procent. Ook het bijwonen van kerkdien sten is na de aanslagen toegeno men. In mei had 41 procent in de afgelopen zeven dagen een kerkdienst bijgewoond, volgens het onderzoek van 21 en 22 sep tember was dat nu 47 procent. Dat heeft Gallup, het belangrijk ste instituut voor opinieonder zoek in de Verenigde Staten, op zijn website bekendgemaakt. Van de Amerikaanse bevolking heeft 74 procent na de zwarte 11 september meer gebeden dan anders. Zestig procent had een herdenkingsdienst bijgewoond, 82 procent de Amerikaanse vlag uitgehangen en 77 procent had meer aandacht voor de naasten getoond. jakarta/afp-rtr - De hoogste geestelijk leiders van Indonesië hebben gisteren gedreigd met een jihad (heilige oorlog) als de VS Afghanistan aanvallen. Het comité van ulama, de schriftge leerden van het land, heeft de Indonesische regering verder gevraagd de VS geen politieke of morele steun aan te bieden. Het comité roept alle moslims iri de wereld op zich te verenigen en hun krachten te bundelen om 'uit naam van Allah te strijden' in geval van een aanval tegen Afghanistan 'en de islamitische wereld'. Een extremistische moslimjon gerengroep in Indonesië heeft gisteren gezegd dat ruim twee honderd van haar leden bereid zijn mee te doen in een heilige oorlog tegen de Verenigde Sta ten in Afghanistan. De Islamiti sche Jeugdbeweging (GPI) zegt enkele duizenden leden te heb ben. De beweging claimt ban den te hebben de de Taliban. Vrouwen in gebed tijdens een dienst in de kathedraal van Etchmiadzin met paus Johannes Paulus II. Foto: Paolo Cocco/Pool berlijn/afp - De acht westerse hulpverleners van de organisatie Shelter Now die in Kabul gevan gen zitten, maken het volgens het Duitse ministerie van bui tenlandse zaken goed. Ze verke ren in een goede gezondheid en maken het gezien de omstan digheden goed, aldus een woordvoerder gisteren. De acht westerlingen werden in augustus opgepakt door de Tali ban en worden ervan beschul digd dat ziju Afghanen tot het christendom hebben willen be keren. Begin september begon het proces tegen de acht wester lingen, vier Duitsers, twee Ame rikanen en twee Australiërs. De zaak werd echter vrijwel meteen verdaagd. Als zij schuldig wor den bevonden hangt de acht mogelijk de doodstraf boven het hoofd. door Jan Meulemeesters iEREVAN/GPD - Paus Johannes Paulus II is gistermiddag vanuit Kazakstan aangekomen in Ar menië, de oudste christelijke na tie ter wereld, die dit. jaar viert dat 1700 jaar geleden koning Ti- ridates III zich liet bekeren door Gregorius de Verlichter. Bij aan komst op het vliegveld Zvart- notz sprak hij over de 'onzegba re terreur' waaronder de Arme- nen in de twintigste eeuw heb ben geleden. Hij herinnerde ook aan de vele martelaren van de Armeense kerk. De paus sprak de hoop uit dat de toetreding van Armenië tot de Raad van Europa zou leiden tot de vol tooiing van de democratische hervormingen. De Armeense president Robert Kocharian zwaaide de paus bij zijn eerste bezoek aan Armenië de lof toe het hart te zijn ge weest van de veranderingen in Oost-Europa, waardoor Arme nië zich tien jaar geleden kon losmaken uit de Sovjetunie. Hij meende dat de christelijke waar den meer dan ooit nodig zijn in een tijdperk van ongelooflijke manifestaties van haat, waarbij hij doelde op de terreur in de VS. Het hoofd van de Armeense orthodoxe kerk, Karekin II, her innerde aan de donkere en ho peloze dagen van het Sovjet- tijdperk. Hij zei dat zijn 1700 ou de kerk nu herboren is en weer jong en de samenwerking met Rome tegemoet ziet. Het strakke ceremonieel op het vliegveld, waar tóeschouwers door veiligheidspersoneel werd weggejaagd, strak schril af bij het spontane enthousiasme van tienduizenden mensen in de ze tel van de orthodoxe kerk in Etchmiadzin. Opvallend veel jonge mensen stonden te zwaai en met geel-witte vlaggetjes van het Vaticaan. Wat de gelovigen niet wisten, was dat binnen in de kathedraal de kwakkelende, 81-jarige paus niet in staat bleek zijn preek in het Armeens in zijn geheel zelf voor te lezen. Halverwege moest hij met trillende handen zijn pa pieren overgeven aan een ande re priester, die het afmaakte. Volgens Joaquin Navarro-Valls, zegsman voor de paus, was in deze procedure voorzien. Later op de dag liep de paus een af stand van zo'n vijftig meter zon der gebruik te maken van zijn stok. Triomfantelijk zwaaide hij hiermee in de lucht. Etchmiadzin betekent letterlijk 'de Ene daalde neer'. Gregorius de Verlichter zou daar een visi oen hebben gehad waarbij Jezus afdaalde uit de hemel en met een gouden hamer driemaal op de grond sloeg. Een gouden ko lom veranderde in een prachtige kerk, en op die plek bouwde Gregorius de kerk na. Een ju weeltje van versieringskunst. Rondom de kathedraal verrezen vele kloosters, gewijd aan de eerste maagden-martelaars. Het is er prachtig. Uit alles wordt duidelijk dat hier het hart van de Armeense kerk klopt. linz/anp - Het Vaticaans vea op de opleiding van vrouw diakenen is een pijnlijk 1 s' beeld van een 'steeds h;r seksisme in de Rooms-Katl T ke Kerk'. Dit zegt het intern nale netwerk WOW (Vrouf( wijding Wereldwijd) in een tie op het recente verbod. Het verbod getuigt niet 1 van een ernstige minachtinj de waardigheid van de vi maar is ook schadelijk vo<c Rooms-Katholieke Kerk. Dii11 namelijk haar opdracht nie 'I volle vervullen zolang ze ni Ie talenten van haar leder" benutten. n De eerste internationale c rentie van WOW, afgelopei in Dublin, pleitte onder voor de herinvoering van welijke diakenen. In de Ro Katholieke Kerk mag een d preken, catechisatie geven pen en kerkelijke huwe sluiten. Drie Vaticaanse congrej verboden vorige week in richtlijn initiatieven voor d leiding van de vrouw tot di Omdat de wijding van vro lijke diakenen in de Room tholieke Kerk niet te voorzi hebben zulke initiatieven basis in de kerkleer en w< ze verwarring en valse hoo dus de richtlijn. De toenmalige bisschop Breda, monseigneur schreef in 1994 dat de Ro1! Katholieke Kerk door vrou 1 ke diakenen toe te later kunnen laten zien dat ze wat ze kan om de vrouwen ten deelnemen aan het lev de zending van de kerk'. K< leden toonde ook bis;8 Vangheluwe van Brugge een voorstander van vrouw diakenen. Vangheluwe sta« alleen. Ook bisschoppen Verenigde Staten, Oostenr Zwitserland hebben hiq2 gepleit. Grootmeester denkt niet aan volgende zet maar schaakt met zijn geheugen door Johan Lamoral Wie af en toe eens een partijtje schaak speelt, zal zich misschien afvragen hoe schaakgrootmees ters erin slagen de meest inge wikkelde situaties op te lossen en de uitgezette valstrikken op een geraffineerde manier met een reeks meesterlijke tegenzetten te omzeilen. Die vraag intrigeert ook wetenschappers. Wat gaat er in het brein van deze virtuoze meesters om? Hoe functioneren hun hersenen? Beschikken zij over speciale gaven, denken en redeneren zij anders dan gewone stervelingen? Duitse onderzoekers van de uni versiteit van Konstanz hebben aan de hand van de meest ge avanceerde apparatuur voor nu cleair magnetische beeldvor ming (MRI) de hersenactiviteit van topschakers tijdens schaak toernooien onderzocht. Zij kwa men tot de conclusie dat bij grootmeesters andere hersenge- bieden actief zijn dan bij gewo ne amateur-schakers. Als de hersenen een opdracht uitvoeren, ontwikkelen groepjes zenuwcellen een elektrische stroom die een zwak magneet veld vormt. Dit magneetveld kan met sensoren geregistreerd wor- Crootmeester Kasparov in opperste concentratie. Foto: United Photos De Boer/Torna Tudor den. Het op deze manier verkre gen encefalogram toont aan welke hersencellen op het ogen blik van het uitvoeren van de opdracht actief zijn. De Duitse onderzoekers onder leiding van professor Thomas Elbert lieten twintig schakers te gen een schaakcomputer aan treden. De helft van deze proef personen waren professionele spelers, de overigen waren en thousiaste schaakamateurs. Op de Elorating, de ranglijst van het prestatieniveau van de sterkste schakers ter wereld, haalden de tien professionals tussen de 2400 tot 2600 punten. De tien amateurs, die ook regelmatig aan toernooien deelnamen, wa ren goed voor minstens 1700 punten. Tijdens de duels met de compu ter werd vijf seconden na elke zet telkens een MRI opgetekend. De onderzoekers richtten hun aandacht daarbij vooral op de gamma-activiteit van de hersen cellen. Die ligt binnen een fre quentie van 20 tot 40 hertz en wordt als aanduiding voor ge heugenactiviteit beschouwd. Zoals de wetenschappers in het vaktijdschrift 'Nature' berichten, werd bij de amateur-schakers vooral in de middelste slaap- kwabben en in de hippocampus een duidelijke gamma-activiteit geregistreerd. Deze hersenge- deelten gelden als belangrijk voor de geheugenopslag van nienwe gegevens, wat er volgens de vorsers op wijst dat amateurs tijdens het spelen blijkbaar vooral bezig zijn nieuwe zetten te analyseren en in hun geheu gen te prenten. Bij de grootmeesters daarente gen heeft de gamma-activiteit vooral plaats in de hogere her senschors tussen voorhoofd en kruin, en dat betekent volgens de onderzoekers dat zij hele vroeger opgeslagen geheugen bestanden, zogenaamde 'chunks', kunnen oproepen. Schaakkampioenen blijken tij dens duels met de computer te rug te grijpen naar ervaringen uit vroegere partijen en houden zich minder bezig met de analy se van afzonderlijke zetten. Dat lijkt de chunkingtheorie van het schaakspel te bevestigen, waar bij een bepaalde stand van de fi guren op het schaakbord als een visuele eenheid wordt waarge nomen en in het geheugen wordt geprent. Grootmeesters zouden tot 100.000 van deze chunks in hun lange termijnge heugen hebben opgeslagen en zij kunnen deze bliksemsnel weer oproepen. Professionele topschakers be schikken dankzij hun uitgebrei de ervaring dus over een enorm visueel geheugen waaruit zij te allen tijde kunnen putten, ter wijl amateurs daar niet op kun nen terugvallen en meestal ge neigd zijn elke situatie afzonder lijk te analyseren. Zij doen meer een beroep op hun korte ter mijngeheugen. Bovendien blij ken de meeste grote schaak kampioenen reeds op zeer jonge leeftijd, dus op een ogenblik dat hun geheugen nog uitermate re ceptief is, met schaakspelen te zijn begonnen, waardoor zij een speciale geheugenfunctie heb ben ontwikkeld. Schaakspelers die op latere leeftijd zijn begon nen, halen die achterstand moeilijk in. door Peter de Jaeger In Onderzoek bij tweelingen s aangetoond, dat eetgewojai worden bepaald door de gjd John de Castro van de Gah State University in Atlantalt 110 identieke en 155 tweerl tweelingen, van wie beide r ten' ver van elkaar wonem 1 derzocht op hun eetgedraat volwassen deelnemer wenv vraagd om zeven dagen h een 'eetdagboek' bij te hop Daarin moesten ze de genn de maaltijden en alle tug doortjes noteren, en opscra 1 hoe hun hongergevoel voce na elke maaltijd was. Tin dienden ze aan te gevena hoeveel mensen ze om dh zaten. b1 De dagboeken onthuldenx de onderzochte identieke bp lingen twee keer zo vaak h|E de eetgedrag vertoondein twee-eiige tweelingen. De in ige tweelingen hadden dub: dezelfde voorkeur voor hen stip om te eten en de hoai heid voedsel. Ook gelijk Ho hun bevrediging van hetle gergevoel en hun voorkeu! d het aantal tafelgenoten. Ir De twee-eiige tweelingen^i den geen overeenkomeni gedrag. Hieruit volgt, dat ding nauwelijks effect h< wat iemand later lekker aldus Castro. Graag wil weten wat de invloed is \jt; vroege leefomgeving op ;i mensen als volwassenen e ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14