Drie keer 3 oktober Tram via Steenstraat en LUMC LWG rekent op steun buurt voor Aalmarkt-referendum Weer Leidse zorgen om grotestedenbeleid 'Antimilitaristen Leiden' in verzet tegen 'oorlogshysterie' ekort aan ijwilligers bij lienstverlening Drie meier van zuster Clivia Gewijzigde agenda Welk oorlogskind kon dit niet meebrallen?" En daarmee heeft Van Sterken- burg het ongetwijfeld bij het "rechte eind. Maar wie kan de krakers van Heleentje vandaag de dag nog uit volle borst mee- brullen? Het aantal feestvierders in de stad beperkt zich allang niet meer tot de oorlogskinde ren, tot de volwassen geworden hippies of tot de.Leidenaars die de oliecrisis van 1973 nog heb ben meegemaakt. En het aantal mensen dat zich de uitreiking van haring en wittebrood bij ge legenheid van het 25-jarig be staan van de 3 October-Ver- eenigingin 1911 nog levendig kan herinneren is al helemaal op de vingers van één hand te tellen. Om nog maar te zwijgen over de ooggetuigen van Lei- dens-Ontzetvieringen uit de ne gentiende eeuw. Kortom, de tentoonstellingen zijn leuk voor iedereen, jong of oud. Wat valt er zoal te bekijken? En, ook niet onbelangrijk, waar? Geïnteresseerden kunnen sinds gisteren en tot 31 oktober te recht in het Stadhuis, het Stads- bouwhuis en het Gemeentear chief. De tentoonstellingen die daar te zien zijn, bevatten mate riaal uit de Prentverzameling. De Affichecollectie, de Histori sche Bibliotheek en het archief van de 3 October-Vereeniging. De drie tentoonstellingen teza men geven een goede indruk van tal van aspecten van de 3 oktoberviering door de eeuwen heen. In het stadhuis hangen oude af fiches, foto's, aanplakbiljetten en ander materiaal met betrek king tot vroegere optochten, haring en wittebrood uitreikin gen en de koraalzang in het Van der Werfpark. De tentoonstel ling in het Stadsbouwhuis be steedt aandacht aan allerlei an dere evenementen op 2 en 3 oktober, zoals de kermis, to neel- en muziekuitvoeringen en straatactiviteiten. Het Gemeen tearchief ten slotte geeft een overzicht van vieringen in vroe ger tijden. Wie bijvoorbeeld meer wil weten over de oprich ting van de 3 October-Vereeni ging, de eeuwfeesten en meer van dat soort zaken, komt daar ruimschoots aan zijn trekken. Drie keer 3 oktober dus. Om voordien vast in de stemming te komen. Of nadien het gevoel nog even terug te halen. En hoewel de kans erg groot is dat u op 3 oktober zelf door de stad banjert, ergens een biertje drinkt, ondersteboven op het Schuttersveld hangt of langs de weg naar de optocht kijkt, mel den we even voorde zekerheid dat deze tentoonstellingen tij dens de openingstijden van de verschillende instanties gratis te bezoeken zijn, maar niet op 3 oktober, want ook de archivaris viert dan feest. Timoteus Waarsenburg door Wilfred Simons leiden - Her en der zijn in Lei den de afgelopen dagen posters geplakt met daarop de tekst: Massamoord: dinsdag 11 sep tember stierven 35.615 kinderen aan honger en andere met: De mocratie: wij bezorgen het. De posters zijn geplakt door onbe kende actievoerders die zich 'Antimilitaristen Leiden' noe men. De actievoerders erkennen dat de aanslagen in de VS 'rampzalig en betreurenswaar dig' zijn, maar willen toch pro testeren tegen de 'westerse pro pagandamachine'. Die heeft wel aandacht voor rampen in het westen, maar geen oog voor de noden in de Derde Wereld. De tekst op de eerste poster heeft betrekking op de verwach te actie van de VS tegen Afgha nistan. De tweede duidt op de Westerse bombardementen op Irak en het VN-embargo tegen dit land. Volgens de Antimilita risten Leiden heeft dat embargo sinds 1990 aan 1,3 miljoen men sen het leven gekost. De Antimilitaristen hebben niet alleen een plakactie uitgevoerd, maar ook een fax gestuurd aan het Leidsch Dagblad waarin zij hun motieven toelichten. Zij handelen vooral uit verontwaar diging over de 'honger en uit buiting in de Derde Wereld', die 'een dagelijkse aanslag op mil joenen levens' plegen. Zij zien dat als een vorm van terrorisme die tot godsdienstwaan en fun damentalisme leidt. Nu algemeen wordt verwacht dat de VS binnenkort militair in grijpen in Afghanistan, gaan de actievoerders ervan uit dat on schuldige mensen slachtoffer worden van bombardementen. 'Toegeven aan deze 'oorlogshys terie' schept weliswaar 'een illu sie van veiligheid' in het westen, maar heeft met gerechtigheid weinig te maken', menen de an timilitaristen. De actiegroep ziet hierin louter genocide. „Zo zul len binnenkort voor een belang rijk deel vrouwen, die al jaren lang onderdrukt worden door de Taliban en ziehier vaak te gen hebben verzet^pnieuw het slachtoffer zijn." De toon en de ideologie achter de verklaring wijzen op betrok kenheid van Eurodusnie. Een woordvoerder daarvan ontkent echter iets met de plakactie en de verklaring te maken te heb ben en zegt de 'Antimilitaristen Leiden' niet te kennen. Wel hield Eurodusnie vanmiddag een folderactie op het Stadhuis plein om te protesteren tegen de verwachte militaire campagne tegen Afghanistan. „Wij willen niet dat Nederland via de NAVO in deze oorlog wordt meegezo gen en roepen de Nederlandse regering op zich niet te laten verblinden." Eurodusnie vindt dat terrorisme bestreden moet worden door de voedingsbo dem ervan weg te nemen. LEIDEN De algemene conclusie uit de studie naar de Rijn Gouwe Lijn luidt dat de sneltram door de binnenstad past. „Dit is voor ons het optimale tracé", zei wet houder Hillebrand vanmorgen. „Qua reizigers en economisch effect. Passagiers worden op een hele goede en comfortabele in de stad gebracht. Bedenk maar eens dat je in enkele minuten van de stad op het strand kunt zijn. Of dat je vanuit de regio in enkele minuten in de Breestraat kunt staan." De zogeheten inpassingsstudie gaat vanaf aanstaande maandag de inspraak in. Tot 19 november kunnen mensen reageren. Op 7 november is een inspraakavond. Hillebrand wil dat de gemeente raad voor het eind van het jaar een definitief besluit neemt over het tracé. t thema van de 3 oktobervie- ig van dit jaar is: 'Als de dag ir n toen...'. Dit thema zal onge- ijfeld niet gelden voor de ker- s. Zowel de attracties als de ir jzen zijn absoluut 21ste- iws. Maar de optocht bij- urbeeld staat geheel in het te- i van vervlogen tijden. En 7j i alvast een beetje in de is'g mming te komen zijn sinds 16,8 teren drie tentoonstellingen iSad het thema Leidens Ontzet n lezichtigen. Drie keer 3 okto- dus. Door de eeuwen heen. tvan Sterkenburg, voorzitter van de 3 October-Vereenigmg, heeft het in zijn voorwoord van de Feestwijzer van dit jaar over het thema. „Het motto van de viering van dit jaar neemt ons mee naar de naoorlogse perio de van wederopbouw en ont zuiling. De tijd waarin de televi sie aan een ongekende opmars begon en de nozems werden uitgevonden: de tijd ook van Er ic de Noorman, van Eddy Christiani en van Heleentje van Capelle met haar onsterfelijke lied 'Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe'. De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Enc-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 In het stadhuis hangen tot en met 31 oktober onder meer oude affi ches van de 3 October-Vereeniging. Foto: Gemeente Archief/Jan Lagas leiden - Leiden zit andermaal in de rats over het grotestedenbe leid en de daarmee samenhan gende rijkssubsidies van enkele honderden miljoenen guldens. Vorig jaar was er grote onrust op het stadhuis omdat minister Van Boxtel vond dat Leiden niet voldeed aan de criteria. Pas na dat wethouder Pechtold (D66) zich over het Leidse groteste denbeleid ontfermde, werd de rijkssteun veiliggesteld. Inmid dels hebben zich nog meer ka pers op de kust gemeld, waar onder zelfs een gemeente als Soest. Het is nog maar zeer de vraag of het nieuwe kabinet de beschikbare grotestedengelden laat meegroeien. Wethouder Pechtold sprak gis teravond in de raadscommissie de hoop uit dat het rijk het gro testedenbeleid na de verkiezin gen voortzet. De Leidse wethou der heeft weliswaar aanwijzin gen dat dit 'een Kamerbreed voornemen' is maar voorziet dat de spoeling steeds dunner wordt. „Leiden zal zich dus moeten blijven bewijzen als gro te stad." Zou het bedrag aan groteste- dengeld niet in de hoogte wor den bijgesteld dan vallen er wel licht steden af. Ook kan het zijn dat Leiden voor bepaalde projecten geen geld meer krijgt. „In beide gevallen voltrekken zich rampen. We hebben plannen gemaakt tot 2004. Daar wordt al flink hard aan gewerkt met de partners in de stad. Bijna elke instelling heeft wel met het grotesteden beleid te maken. Zouden wij nu moeten zeggen: 'sorry, de geld kraan is dicht', dan gaat dat niet alleen ten koste van de projec ten maar ook van de geloof waardigheid van de overheid", aldus Pechtold. Hotel Savoy mikt op bouw appartementen In Onderzoek: Het geheim van de Potvis De Stichting Dienstver- ing krijgt het met het jaar kker, maar tegelijkertijd daalt aantal vrijwilligers waar men beroep op kan doen ge- ig. Hierdoor ziet men zich e iwongen voor sommige taken ijg. rklozen in te zetten, via de Inschakeling Werkzoeken- Dat staat in het jaarverslag ;1- r 2000. De stichting zet zich •oor ouderen en mensen met handicap. ewel de stichting naar eigen :r- gen nog steeds een beroep at 1 doen op een groot aantal ;h- ivilligers, is dat aantal wel ge- g aan het dalen. In 2000 tel le lijst nog 487 vrijwilligers, vijl er het jaar daarvoor nog actief waren. In 1998 waren er zelfs nog 558. Alarmerend le situatie nog niet, volgens jnct-directeur G. Snelder, als deze trend doorzet ït de stichting wel in proble- n „We hebben gewoon pro llen om vrijwilligers te vin- Voor sommige diensten is behoorlijk knellend. Het kan dat die op termijn duurder den." literste instantie zou de te- oop in vrijwilligers zelfs oen betekenen dat sommige isten geheel geschrapt moe- worden. Tot de diensten be- in onder meer Tafeltje Dek velzijnsbezoek, het onder den van telefooncirkels, rerzorging van ouderen, ver met de Sterbus, de 'bood- ppenbegeleidingsdienst curedienst, thuisadmini- en de 'klus aan huis- st'. een deel valt de daling ter laren, denkt Snelder, omdat ltijden in het kader van Ta- i Dek Je niet langer dagelijks den bezorgd. Daarnaast zou minieme onkostenvergoe- een rol kunnen spelen. De iting dienstverlening kan rilligers niet ruim betalen. financieel volledig afhan- c van subsidie van de ge- nte en van geld uit AWBZ- zieningen en verschillende scten. itichting weigert de hand- in de ring te gooien. „We ten gewoon nog harder leren vrijwilligers binnen te n", zegt Snelder. „We moe- kijken of we de randvoor den kunnen verbeteren. Via nog betere scholing en be iding bijvoorbeeld." De be- skrachten moeten daar zorg dragen. Bij de stichting (:en bijna negentig mensen, er wie zestien agogen. Voor verzoek zijn 750 handtekeningen nodig Voorkeurstracé gemeente Leiden door Robbert Minkhorst leiden - De sneltram door Leiden moet straks via de Lammen- schansweg, de Breestraat, de Steenstraat en het LUMC naar het Transferium bij de A44 rijden. Dat is de voorkeur van burge meester en wethouders, die ver schillende varianten van het tracé hebben laten onderzoeken. De tram is vanaf 2007 in dienst. De Rijn Gouwe Lijn moet Gouda met Alphen aan den Rijn, Lei den en de kust verbinden. De eerste trams rijden vanaf 2004, over bestaand spoor, tussen Gouda en Leiden. Het tracé van af het Transferium naar Katwijk en Noordwijk wordt momenteel onderzocht. Hoogstwaarschijn lijk loopt dat via de bouwlocatie bij Valkenburg. Uit het onderzoek van de ge meente Leiden, waarvan de uit komsten vanochtend werden gepresenteerd, blijkt dat de tramstellen moeilijk de draai van de Breestraat naar het Kort Rapenburg kunnen maken. De trams 'zwaaien uit' naar de an dere kant van de weg, net zoals de blauwe tram dat vroeger deed. Maar omdat de nieuwe voertuigen groter zijn, past er geen dubbel spoor. Daarvoor zou een (monumentaal) hoek pand moeten worden gesloopt. Dat betekent dat het tracé daar enkelsporig is, en dat trams rond die plek op elkaar moeten wachten. Lastig is verder de plaats van de tramhaltes in de Breestraat. Ze kunnen de ladende en lossende vrachtwagens van V D en an dere winkels in de weg zitten, of het verkeer dat uit zijstraatjes komt. De gemeente spreekt dan ook geen voorkeur uit over de plek van de haltes. Krap is ook de doorgang door de Steenstraat en de Stations weg, maar B en W hebben dat liever dan bijvoorbeeld een ver takking via de Nieuwe Beesten markt (zoals veel bussen nu rij den), of eventueel zelfs via het Schuttersveld. Dat laatste is so wieso ongewenst, omdat de grond daar vol ligt met kabels en leidingen. Als die leidingen ver vangen of gerepareerd moeten worden, moeten de rails worden opgebroken. De tram komt bij Roomburg Leiden binnen, en zakt dan bij station Lammenschans naar be neden. De gemeente kiest voor een aftakking aan de zijde van het ROC. Dat is praktischer. De halte komt ook aan die kant van het station, of schuin gelegen op het Kamerlingh Onnesplein. Het spoor gaat vervolgens over de middenberm of de busbaan naar de binnenstad. Leiden heeft een voorkeur voor een ver breding van de Jan van Hout- brug. Na station Leiden Centraal moet de tram via de hoofdingang van het LUMC naar het Transferium gaan. Of dat haalbaar is, weet de gemeente nog niet. Hillebrand zei dat verder overleg met het ziekenhuis uitsluitsel moet ge ven. Hij is een groot voorstander van een halte bij de voordeur van de grootste werkgever in de stad. „Maar er komt daar erg veel verkeer samen. Het moet wel veilig kunnen." Het alterna tief is een tracé over de Ples- manlaan. Alle medewerkers van Thuiszorgorganisatie Groot Rijnland krijgen een extraatje van 300 gulden als beloning voor hun inspanningen het afgelo pen jaar. Actrice Loes Luca overhandigde op de Dag van de Thuiszorg symbolisch de drie meier aan staatssecretaris Margot Vliegenthart. Luca (links) speelt het typetje Zuster Clivia uit de serie Ja Zuster Nee Zuster. Vliegenthart opende het nieuwe kantoor van de thuiszorgorganisatie aan de Verbeekstraat, dat voorzien is van een bibliotheek met multimediacafé. Foto: Henk Bouwman door Wim Koevoet vervolg van voorpagina leiden - Fractievoorzitter Margje Vlasveld van LWG/De Groenen rekent op steun van omwonen den bij haar missie voor een re ferendum over het Aalmarkt project. „Dat ging bij het Ko ninklijk Militair Invalidenhuis ook heel goed. Daar bewaar ik prima herinneringen aan." Het referendum, vindt Vlasveld, moet worden toegespitst op de Aalmarktschool. Die moet vol gens de laatste plannen plat en LWG/De Groenen is daar fel op tegen. „De school vormt het hart van het plan. Ben je tegen sloop ervan, dan ben je in feite tegen het Aalmarktproject." Vlasveld ziet in het referendum 'een straf voor de arrogantie van het stadsbestuur'. „Dat denkt net als ten tijde van het KMI dat het alle wijsheid in pacht heeft. Inspraakreacties worden nog al tijd genegeerd, alles gaat ge woon door." „Ik ben niet tegen het Aalmarkt project, ik ben tegen dit Aal marktproject want dit is te grootschalig. Ik heb er niets op tegen als er wat kleine winkel tjes, liefst boekenwinkels, bij ko men en een alternatief waren huis. Maak een mall in de Aal marktschool, zou ik zeggen. Een podium erbij is ook goed. Maar de school moet blijven staan." Behalve de grootschaligheid van het plan staat Vlasveld ook de bouw van de ondergrondse par keergarage, 'midden in de autol- uwe binnenstad' tegen. „Die ga rage komt onder het vroegere gebouw van het Hoogheem raadschap van Rijnland. De ge meente heeft dat voor zeven miljoen gulden gekocht en wil het nu gaan slopen. Je reinste kapitaalvernietiging. LWG/De Groenen heeft destijds voor de aankoop van dat gebouw ge stemd maar dat was omdat toenmalig wethouder Van Rij er bij vertelde dat er woningen in zouden komen." Volgens woordvoerder F. Dele- marre van de gemeente Leiden heeft Vlasveld in eerste instan tie, voor het zogeheten inleiden de verzoek, 750 handtekeningen van kiesgerechtigde Leidenaars nodig. Voor het definitieve ver zoek zijn 4.000 steunbetuigin gen vereist. Dit is bepaald in de Leidse referendumverordening. Delemarre wijst er nog op dat per 1 januari 2002 de tijdelijke referendumwet van kracht wordt. Op dit moment is niet te zeggen wat daarvan de gevolgen voor Vlasvelds referendumver zoek zouden kunnen zijn. Economische zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren Donderdag 27 september a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: - evaluatie Public Affairs - exploitatie complex Lakenhal-Lammermarkt - Wet voorkeursrecht gemeente Oostvlietpolder - Marktennota 2001 en de verordening op de Warenmarkten 2001 - planconcept van het Aalmarktproject Dit agendapunt wordt gezamenlijk behandeld met de cómmissle voor Milieu, Sport, Cultuur en Grotestedenbeleid. Mevr. M.A. van der Vlugt, tel.: 5165024. Bestuursdienst Leiden (advertentie)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13