Radio Caroline keert terug op de kabel Staatssecretaris twijfelt over nut nieuwszender MEDIA BREAKING NEWS "CN\j Provincie wil fusie tussen AT5 en TV Noord-Holland De Mol: 'Gekuiste versie Big Brother' Nieuws sneller in huis dankzij videofoon NCRV zoekt kandidaten voor 'Missie Antarctica' CNN EXCLUSIVE EXPLOSIONS IN KABUL. AFGHANISTAN LIVE Wouter Kurpershoek rechtstreeks vanuit onherbergzaam Afghanistan Marit van Bohemen als panellid Zo vader zo zoon Dagblad BN/De Stem met PZC in één bedrijf Redactie tegen naam fusiekrant cronincen/anp - De hoofdre- dactie van het Nieuwsblad van het Noorden kan zich niet vin den in de naam Dagblad van het Noorden. De directie wil dat dit de titel wordt van de nieuwe krant, die voortkomt uit een fusie tussen het Nieuws blad van het Noorden en het Groninger Dagblad/Drentse Courant. De hoofdredactie van het Nieuwsblad vraagt de Raad van Commissarissen, die vol gende week de beslissing moet nemen, om de titel Nieuwsblad van het Noorden aan te hou den. Dit is ook het advies van een extern bureau. De redactie raad van het Groninger Dag blad/Drentse Courant sprak eerder zijn veto hierover uit. In de titel Dagblad van het Noor den kan de redactie van deze kranten zich wel vinden. De di rectie van Hazewinkel Pers stelt dat bij een fusie tussen gelijk waardige kranten, niet voor de naam van een van de twee kan worden gekozen. woensdag 26 september 2o01 door Kirsten van Santen harlingen - Dertigers en veerti gers kunnen zich verkneukelen: Caroline komt terug. De Neder landse tak van de zendpiraat van weleer is in de Friese ha venstad Harlingen neergestre ken, en gaat vanaf 5 januari weer de lucht in. De eigenwijze radiozender is er maar niet onder te krijgen. In 1964 begon Radio Caroline als piraat op zee, drie jaar later werd de zender aan de ketting gelegd. Maar de van oorsprong Engelse zender kwam terug, om vervolgens weer te verdwijnen, terug te komen en weer te ver dwijnen. En terug te komen. Radio Caroline is inmiddels al lang geen illegale piraat meer, maar een professionele zender met wortels in Engeland. Ra dioluisteraars kunnen de pro gramma's nu al volgen via in ternet. De programma's wor den uitgezonden per zoge noemde Astra-satelliet. In Har lingen wordt de muziek 'afge tapt' en op de digitale snelweg gezet. Vanaf 5 januari wordt het in Noord-Nederland ook moge lijk om oude en nieuwe rock via de kabel te beluisteren. De dj's Sietse Brouwer en Herry Kui pers zullen straks op werkdagen van vier tot zeven Nederlandse blokken uitzenden. De makers van het Engelse Ra dio Caroline vonden het nodig om een 'continentale vestiging' voor het vasteland van Europa in het leven te roepen. Vijf me dewerkers zijn nu hard bezig met de voorbereidingen. Enig idealisme is de dj's - volgens ei gen zeggen 'radiobeesten', maar in het dagelijks leven ge meente-ambtenaren - niet vreemd. „The legend lives on", zegt Brouwer. „Het is belangrij ker dat we er zijn, dan dat we geld verdienen", zegt Kuipers. Liefdewerk oud papier dus? Kuipers: „Inderdaad. We willen kwaliteitspopmuziek uitzenden. We doen geen concessies aan de commercie. We appelleren aan de sfeer uit de jaren zestig, zeventig en tachtig." Marketingman Peter Fransz is intussen druk bezig met het produceren van professioneel reclamemateriaal voor de zen der en met het werven van ad verteerders. „We gebruiken moderne technische middelen, maar we houden ons bij de ou de, vertrouwde Caroline-vorm." Hij hoopt dat het initiatief zo'n succes wordt, dat de zender op den duur een landelijke dek king kan krijgen. In september volgend jaar worden de ether frequenties immers geveild. Wie weet. Tussen de muziekblokken door zal af en toe een kleine bood schap doorklinken: „Europe's voice of loving awareness." Waarom? Brouwer: „We predi ken het niet als een religie, hoor. We willen alleen duidelijk maken dat het nodig is om in deze drukke wereld soms in te schikken. De mens-mens-rela- tie is van het grootste belang. Zeker nu." Kuipers: „We willen menselijkheid bieden in plaats van voorgeprogrammeerde, ri sicoloze muziekworsten." Hilversum - De NCRV is op zoek naar avontuurlijke wereldreizi gers. De omroep start in mei met het programma 'Missie Antarctica', een soort Expeditie Robinson, maar dan in aanzien lijk minder tropische omstan digheden. Acht kandidaten moeten zich in zes weken tijd een weg zien te banen door Zuid-Amerika met als doel het bereiken van Antarctica. Op verschillende locaties moe ten de kandidaten - vier man nen en vier vrouwen - opdrach ten uitvoeren, zowel individueel als in teamverband. Uiteindelijk zullen twee kandidaten zich kwalificeren voor de laatste etappe: een zeilexpeditie naar de ZuidpooLDie kandidaten moeten niet voor een klein vervaard zijn. De tocht voltri' zich in de meest extreme geb J den de onderlinge competitie de opeenvolging van zware c drachten. De omroep is volgt de woordvoerder op zoek ni mensen 'die houden van uitt :1 gingen, een goede conditie ht 1 ben en de eerste drie maandc van volgend jaar beschikb; f zijn'. Belangstellenden kunnen aanvraagformulier aanvragh door een brief te sturen n; j Missie Antarctica, Postbus 82 e 3009 AG Rotterdam of een mail naar missieantaictica^' marx.nl. monique brandt Anouk is genomineerd voor de Best Dutch Act. Foto: Bram Budel Kane en Anouk in race MTV-Award hilversum/anp - Net als vorig jaar zijn Anouk en Kane geno mineerd voor de Best Dutch Act tijdens de uitreiking van de MTV Europe Music Awards. De prijzen worden 8 november in Frankfurt uitgereikt. Bastian, Brainpower en Johan zijn de overige Nederlandse artiesten die zijn genomineerd. De prijs voor de Best Dutch Act werd vorig jaar ingesteld en gewon nen door de Haagse band Kane. Ook andere landen waar de clipzender een apart filiaal heeft opgezet, hebben een aparte award. De virtuele band, cartoon indie beat-freaks Goril- laz hebben de meeste nomina ties op zak, voor Best Group, Best Dance, Best New Act, The Web Award, Best Song en Best Video voor 'Clint Eastwood'. R &B-zanger Craig David, De Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit en U2 volgen met ieder vier nominaties. Anti-terreursite van Nederlander hellendoorn/anp - De Neder landse webmaster Matthijs Schonewille is op internet een petitie begonnen ter ondersteu ning van de Amerikaanse presi dent Bush. Mensen kunnen hun steun uitspreken voor de keiharde oorlog tegen het terro risme die het Amerikaanse staatshoofd vorige week aan kondigde. Op de sobere site www.stopthismadness.org kan een ieder zijn naam zetten en zo zijn stem laten horen tegen het terrorisme. Zodra de lijst een 'indrukwekkend aantal na men' bevat, wil Schonewille de lijst met namen aanbieden aan onder anderen premier Kok en president Bush. Ook de Ver enigde Naties krijgt een lijst. In het dagelijks leven is de initia tiefnemer internetprogram- meur. Hij maakte de site in het Nederland, Engels, Duits en Frans zodat de steunbetuiging niet alleen door Nederlanders kan worden ondertekend. Z@ppelin komt met oudersite hilversum/anp - Het jeugdblok van de publieke omroepen, Z@ppelïn (Nederland 3), heeft een aparte site gekregen voor ouders die op zoek zijn naar opvoedingstips. Ook komen op het webadres tips over het ge bruik van tv, computer en in ternet van kinderen. Dat heeft de NOS gisteren bekendge maakt. De site is te vinden op www.zappouders.nl. hilversum/gpd - Staatssecretaris Rick van der Ploeg twijfelt over het nut van een Nederlandse nieuwszender die 24 uur per dag uitzendt. In het Radio i-program- ma De Ochtenden zei hij vanmor gen dat hij een kanaal dat de he le dag nieuws, informatie en ac tualiteiten brengt vooralsnog 'een beetje overdreven' vindt. Zoals bekend heeft de NOS plannen om Nederland 2 de ko mende jaren om te bouwen tot een volwaardige nieuwszender. Maandag heeft de Raad van Be stuur daarover gesproken met de Raad van Toezicht, waarin de omroepvoorzitters zijn verte genwoordigd. Van der Ploeg krijgt het voorstel inclusief be groting nog deze week toege stuurd. De staatssecretaris liet vanmorgen echter al weten dat hij geen voorstander is van een snelle ombouw van Nederland 2. „Ik vind wel dat de publieke omroep meer nieuws en infor matie kan bieden en dat Neder land 2 nog niet duidelijk genoeg geprofileerd is. Met een nieuws zender zou de publieke omroep zich ook kunnen onderscheiden van de commerciële televisie, maar ik ben dan wel voorstan der van de weg van de geleide lijkheid. Je kunt het langzaam opbouwen om te zien of er wel behoefte aan is." Van der Ploeg is in elk geval niet van plan meer geld vrij te ma ken voor de plannen van de NOS. Voor de nieuwszender is een investering nodig van veer tig miljoen gulden. Daarnaast denkt de NOS nog zestig mil joen gulden nodig te hebben voor een uitbreiding van de in ternettoepassingen. Van der Ploeg: „Er is maar één pot geld voor de publieke omroep. Als daaruit geld naar een nieuws zender gaat, gaat dat ten koste van de bedragen voor de om roepen afzonderlijk." Mede daarom hebben enkele omroepverenigingen al even eens hun twijfels geuit over de plannen van de NOS. De NCRV zet grote vraagtekens bij de fi nanciering, terwijl de TROS, zich afvraagt of de kijkers wel zitten te wachten op zo'n zender. 9 CNN kon dankzij de videofoon bijna rechtstreeks de aanval van de Afghaanse oppositietroepen op een olieraffinaderij in Kabul uitzenden. to: AP door Monique van Hoogstraten haarlem - TV-Noord-Holland moet samengaan met de Am sterdamse zender AT5. De Am sterdamse kijkers krijgen te wei nig nieuws uit de provincie te zien, vinden Gedeputeerde Sta ten (GS) van de provincie Noord-Holland. Samenwerking in één bedrijf levert bovendien een ruimer budget op voor de beide omroepen. Die uitdrukkelijke wens hebben GS laten horen bij de toeken ning van ruim 53 miljoen gul den subsidie aan TV Noord- Holland voor de periode van 2002 tot 2007. „We erkennen de cultuurverschillen tussen AT5 en TV Noord-Holland, maar die moeten niet worden opgeblazen tot belemmeringen", zei gede puteerde E. Neef gisteren. Toen TV Noord-Holland een kleine twee jaar geleden als ex periment begon, werd al de in tentie uitgesproken samen te werken met de Amsterdamse zender. Maar in de praktijk is daar niet veel van terecht geko men. Dat wil zeggen: TV Noord- Holland neemt wel veel pro gramma's van AT5 over, maar in Amsterdam valt weinig provin ciaal nieuws te bekijken. Bovendien hebben de partijen zich volgens Neef is het geheel niet gehouden aan afspraak dat ze elkaar op reclamewerving niet zouden beconcurreren. „De samenwerking werkt niet. Het zijn vrijende egeltjes. Wij zou den ze het liefst dwingen te trouwen", zei Neef. Hij voegde eraan toe dat AT5 financieel be lang heeft bij samenwerking. Bovendien wordt het zendge bied van AT5 dan groter. TV-Noord Holland heeft al een plan liggen voor een fusie tot één bedrijf, dat een Amsterdam se, een provinciale en een geza menlijke editie zou moeten ma ken. Een fusie levert volgens H. Elzerman, programmadirecteur van radio en tv Noord-Holland, enorme besparingen op in on der meer huisvestings- en admi nistratiekosten. Het geld dat overblijft is volgens hem ruim voldoende om een professioneel radio- en televisiebedrijf te ma ken, waarvan de werknemers bovendien kunnen worden be taald volgens de omroep-CAO. Elzerman realiseert zich dat AT5 tot nu toe altijd hard heeft ge vochten voor zijn zelfstandig heid, maar wijst erop dat de zender in grote financiële pro blemen verkeert. Cultuurver schillen tussen de beide zenders zijn volgens hem flauwekul. „We werken allemaal op dezelf de journalistieke wijze. Dat AT5 rebels zou zijn en wij provinci aals berust nergens op." Bij AT5 was vanochtend nie mand aanwezig voor commen taar. Mochten de pogingen tot samenwerking op niets uitlo pen, dan moet TV Noord-Hol land helemaal gescheiden wor den van AT5, vinden GS. Wel moet de zender dan overal in de provincie - en dus ook in Am sterdam - te ontvangen zijn aan gezien TV Noord-Holland de of ficiële publieke provinciale zen der is. Provinciale Staten besluiten in december over het voorstel van GS. Van Nieuwkerk van AT5 naar Nederland 3 amsterdam - Hoofdredacteur Matthijs van Nieuwkerk ver laat per 1 januari 2002 de Amsterdamse lokale televisie zender AT5 om netmanager te worden bij de NOS. Van Nieuwkerk (41) krijgt bij de NOS Nederland 3 onder zijn hoede. Hij volgt daar Tom Kamlag op. Van Nieuwkerk verliet een jaar geleden dagblad Het Pa rool om leiding te geven aan de redactie van AT5. Hij werkte vijftien jaar voor de krant, waarvan de laatste vier jaar als hoofdredacteur. Sinds vorige week presenteert hij het nieuwe VARA-program- ma De Gids op dinsdag avond. Dat kan hij volgens de VARA blijven doen. De uit zendingen voor De Gids zijn tot april geprogrammeerd en Van Nieuwkerk gaat pas in mei daadwerkelijk het net managen, stelde een woord voerder. Van Nieuwkerk werkte eerder voor de NPS en de VPRO en presenteerde voor de AVRO het wekelijkse culturele radioprogramma Opium. Samen met Henk Spaan is hij oprichter en sa mensteller van het voetbal tijdschrift Hard Gras. Wie Van Nieuwkerk gaat opvol gen bij AT5, is nog niet be kend. Zijn voorganger daar, Ton F. van Dijk, verliet de lo kale zender vorig jaar om netcoördinator te worden van Nederland 1. door Eric de Bie Hilversum - Snel, sneller, snelst. De tv-kijker is nog maar nauwe lijks gewend aan de bijna syn chrone verslaggeving van het wereldnieuws op met name de Amerikaanse tv-zender CNN of de volgende ontwikkeling dient zich aan. Met behulp van de vi deofoon kunnen journalisten te genwoordig direct verslag doen vanaf elke plek in de wereld, dus ook vanuit de onherbergzame gebieden in Afghanistan. Reden voor de NOS om er onlangs een aan te schaffen. Journaalverslaggever Wouter Kurpershoek, na de terroristi sche aanslagen in de Verenigde Staten afgereisd naar Afghanis- tans buurland Pakistan, is sinds kort live in beeld. De pasfoto naast een kaart van het moslim land behoort tot het verleden. „Na de aanslagen hebben we zo'n videofoon besteld", zegt Bernadette Slotboom, adjunct hoofdredacteur van het NOS- Journaal desgevraagd. „Het voordeel van een videofoon is namelijk dat je hem overal kunt gebruiken. Je hebt niet een hele infrastructuur met een satelliet wagen nodig. Een videofoon past in twee koffers. En je hoeft geen tijd op een satelliet te boe ken." Het principe van de videofoon is niet nieuw. In feite werkt het als een video-conference-call, legt Ferry Kesselaar, hoofd facilitei ten NOS, uit. „Via een satelliet telefoon bouw je een verbinding op waarover zowel het geluid als het beeld in digitale vorm wor den verzonden. In Parijs komt het signaal naar beneden, waar na het via een ISDN-lijn naar Hilversum wordt gestuurd. In vergelijking met een satellietver binding ben je met een video foon veel mobieler. In feite kun je vanaf elke plek op aarde een verslag geven." Kosten Het grote nadeel zijn de kosten. Eén videofoon kost ruim een ton. „Daarnaast betaal je voor de verbindingen veel geld. On geveer veertien dollar per mi nuut. Dat kan aardig oplopen." Een ander minpunt is dat alleen een vrijwel stilstaand beeld kan worden gefilmd. Net als bij een videostream op internet ont staat er bij veel beweging een schokkerig beeld. Kesselaar: „Zolang er niets veranderd geeft de videofoon hetzelfde beeld. Bij beweging wordt er een nieuw beeld opgebouwd en dat kost wat tijd. Kijkers denken vaak dat het geluid en beeld niet synchroon lopen, maar dat is dus niet het geval." Ondanks de hoge kosten vond de NOS het toch tijd worden een videofoon aan te schaffen. „Je kunt het nieuws op deze manier nog sneller in de huiska mers krijgen", aldus Slotboom. „En je hebt er beeld bij. Voor ons is dat belangrijk, want de plaatsjes moeten het toch doen op televisie." Daar weet men bij CNN alles van. De Amerikaanse nieuws zender werkt al sinds een paar jaar met de videofoon en heeft er nu minstens acht in gebruik. „We gebruiken de videofoon steeds vaker", vertelt CNN- woordvoerster Susanna Flood. „Vooral vanwege de flexibiliteit en de mobiliteit van het apjrc raat. Als journalist ben je in si i i vrijwel meteen beelden de z der op te gooien." Begin dit jaar bleek het voort van de videofoon bijvoorbe p'p bij de aardbeving in India. verslaggever kon tijdens een y vipg live vanuit een ziekenl filmen. Zonder videofoon hij eerst moeten wachten ruimte op de satelliet." Vernuftig Ook na de terreuraanslagen 6. Amerika bewees het vemuf apparaat zijn waarde voor Cf De nieuwszender toonde b rechtstreeks de aanval van Afghaanse oppositietroepen een olieraffinaderij CNN gebruikte de videofict zelfs in Manhattan. „Voor logsverslaggevers of joumali: in rampgebieden is het een komst. Als het te gevaaijAf wordt kunnen ze zich snel i8.( plaatsen", aldus Flood. OveiJ'®- hoge kosten maakt CNN geen zórgen. „Het gaat erom we zoveel mogelijk rechtstree j.e beelden hebben." Kalg (jssi hilversum/mediaredactie - Pre sentatrice en actrice Marit van Bohemen is het nieuwe panellid van het NCRV-spelprogramma Zo vader zo zoon. Zij neemt de plaats in van Ange la Schijf. Marit van Bohemen vormt het panel met oud-ge- dienden Nelly Frijda en Jochem van Gelder. Van Bohemen pre senteerde onder meer Klussen met kijkers bij SBS 6 en was te zien in de comedy Auberge de Vlaamsche pot. In de aflevering van vanavond moet het panel uitzoeken wie de dochter is van Martin Gaus. Zo vader zo zoon wordt uitgezon den op Nederland 1 om 21.00 uur. John de Mol tóch tevreden over The Battle. Foto: AP/Sege Ligtenberg hilversum/gpd - Big Brother, The Battle is vorige week in een of twee afleveringen over de schreef gegaan, vindt producent John de Mol. De kijkers zullen rond de klok van zeven dan ook geen scheid- zuip- en seksuitwassen meer te zien krijgen. „Ik heb met de programmama kers afgesproken dat als dit nog een keer voorkomt, om zeven uur een gekuiste versie wordt uitgezonden", aldus De Mol. In de herhaling 's avonds na elven is dan alsnog ruimte voor het 'ongecensureerde' wel en wee van de bewoners. John de Mol reageert hiermee op de stroom telefoontjes van boze kijkers die na de uitzen ding van met name vorige week woensdag binnenstroomden bij Yorin. De kijkers ergerden zich wild aan vooral het grove taalgebruik van de bewoners, die wel erg uitgelaten vierden dat zij van het armoedige naar het luxueuze deel van het Big Brother-huis mochten verhuizen. De feeste lijkheden gingen gepaard met hevig drankgebruik, erotische escapades in en om het bubbel bad en later fikse ruzies en scheldpartijen. Het hoog oplo pende conflict tussen twee be woners werd uiteindelijk, onder het oog van de camera's, be slecht in bed. „Dat kan dus niet meer", vindt De Mol. „Je moet rekening houden met het feit dat veel kinderen naar Big Bro ther kijken." Ondanks het feit dat volgens de producent in 'een a twee afleve ringen te veel van het goede' te zien was, is hij verder tevreden over het programma. „Ik vind Big Brother, The Battle veel en veel intrigerender dan de eerste twee seizoenen." Volgens de producent van de over de hele wereld succesvolle tv-formule zijn de kandidaten niet geselec teerd op hun vrijpostigheid. „Je kunt nooit inschatten hoe het uitpakt", zegt De Mol. „Het is altijd een gok. Ook wij waren stomverbaasd dat twee bewo ners na 48 uur al met elkaar het bed indoken." De Mol reageerde op de Big Brother-kritiek tijdens de pre sentatie van een van zijn prilste tv-bedenksels, Blind vertrou wen, dat vanaf maandag 1 okto ber te zien is bij SBS 6. Volgens De Mol wordt de reeks over drie stellen die in een luxueuze va kantievilla in Portugal geschei den worden blootgesteld aan de verleidingen van zes strakke binken en zes oogverblindende schoonheden en daarmee hun relatie danig op de proef stellen, een nieuw succesnummer voor Endemol. „Nieuw aan deze formule is dat de beelden deels echt en deels gemanipuleerd zijn. Een vernuf tige mix van reality en fictie." berrit de lange breda/vlissingen/gpd- De re gionale dagbladen BN/DeStem en de Provinciale Zeeuwse Cou rant (PZC) worden samenge bracht in één bedrijf. Beide kranten zijn al onderdeel van hetzelfde concern (Wegener) maar zijn daarbinnen onderge bracht in aparte uitgeverijen met eigen hoofdkantoren in res pectievelijk Breda en Vlissingen. Hoe de integratie precies gaat verlopen, is nog onderdeel van studie, maar het concept van twee aparte kranten met eigen redacties binnen één uitgeverij staat niet ter discussie, aldus F. Busweiler, lid van de Raad van Bestuur van Wegener. De direc teuren en hoofdredacteuren van BN/DeStem en PZC steunen het plan. Het samenvoegen van beide be drijven leidt zeker tot banenver lies, met name bij de PZC, maakte Busweiler duidelijk, maar om hoeveel banen het gaat en hoeveel beide bedrijven aan kosten kunnen besparen door de integratie, kon hij giste ren niet zeggen. Volgens Busweiler is de PZC te klein om als zelfstandige uitge verij te kunnen overleven. „Dé winst is structureel te laag. De PZC is te kwetsbaar", aldus Bus weiler. Verdergaande samen werking met BN/DeStem moet IC tot meer efficiency, en dus tenbesparingen, leiden. Ook speelt mee dat de drukl van de PZC in Vlissingen in tember 2002 gesloten wordt. PZC zal dan waarschijnlijk drukt gaan worden Daardoor zal de distributie ders ingericht worden en ver len bij de PZC een groot aa werkzaamheden in de di voorbereiding. Het sluiten de drukkerij in Vlissingen 'O onderdeel van Wegener, n dan van de Grafische Groep) tekent een verlies van 22 ban Volgens het concept dat giste gepresenteerd werd, ontstaa jq volgend jaar één Wegener stl geverij Zuid-West-Nederl nei met een algemeen directeui stafafdelingen op het gebied P&O, financiën, administr en marketing. Busweiler be&iv drukte dat BN/DeStem en hun eigen (hoofd)redacties 1 "ij! den en dat het aparte krari nf blijven, zowel wat het regioians als algemene gedeelte bet Wel verwacht hij dat reda<\M beter gaan samenwerken. >ei i Zeeuws-Vlaanderen gaan de 8.» dacties zelfs zeer nauw saniJ°,u werken, maar ook daar blij twee aparte krantentitels staan. Het hoofdkantoor vadesti nieuwe onderneming komt?-0' goed als zeker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 10