Amerikanen scharen zich rond de televisie AANVAL OP VS Ik wil naar huis, zeggen dat ik nog leef Verenigde Staten getroffen in hart defensie SP TTO deït. ITJTMICEB "LE woensdag 12 SEPTEMBER 2001 warte dag ^ur tot uur reeks aanslagen beleef- VS gisteren een inkt- lag. Een kort overzicht gebeurtenissen aan de tuur Gebeurtenissen komen dichterbij huis en verlammmen samenleving uur iur Nederlandse tijd): [eersvliegtuig boort zich van de torens van het rade Centre in New uur \ie toestel boort zich in re toren van het WTC- Bush spreekt voor het tuit Saratoga (Florida), nt het een nationale en zegt dat het gaat om sche aanslagen. puur m in de hele VS geslo- vliegvelden krijgen eerst in de geschiede- icht dicht te gaan. uur Vjsagiersvliegtuig komt j bet Pentagon even bui- 7j ofdstad Washington. ;uur s en Capitool geëva- uur e toren van het World litre stort in. uur ,9i e' het Pentagon stort in. uur jjrlines vlucht 93 stort zuidoosten van Pitts- 12 nnsylvania. jiur over autobom die oor het ministerie van jdse Zaken in Was- jkomen binnen. Deze p ;rvals alarm te zijn. lur toren van het -1de Centre stort even- uur ale gebouwen in Was- ivacueerd. irlines bevestigt ver- toestellen met in mensen aan boord. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Iedereen om het kamp vuur. De presentator van ABC, een van de nationale tv-zenders in de VS, maakt de vergelijking. Zoals vroeger de pioniers om het kampvuur gingen zitten, om te praten over leven en dood na een dramatische gebeurtenis, zo zitten hun nazaten nu rondom de televisie. Pratend, luisterend, in de hoop deze zwarte dag in de geschiedenis een plekje te kunnen geven in hun eigen leven. Zestig minuten per uur zijn de nieuwsprogramma's in de lucht, want 'America is under attack'. Het is oor log, ook al is de tegenstander ano niem. In Washington begon de dag met schok en chaos. Na de aanvallen met de gekaapte vliegtuigen op het World Trade Centre in New York en het Pen tagon in hun eigen stad, werden alle 260.000 overheidswerkers naar huis gestuurd. Urenlang zaten mensen vast, in hun auto in de file, op trein- of metrostations, hopend en wachtend op een lift naar huis. Geschokt, boos, ongerust, gelaten. Maar vooral vol on geloof. De meeste mensen hoorden het nieuws op de radio, van collega's of omstanders. Een enkeling wist zelfs uren na het bekend worden van de aanslagen van niets. „Onze neef werkt in de Twin Towers", zei een vrouw overstuur tegen haar man na een za kelijke mededeling in de metro over uitgevallen ritten, gesloten stations en vertragingen. Ze begon te trillen en dacht nog maar aan één ding: naar huis om te bellen. Telefoneren in de federale gebouwen kon niet meer, de telefoons werden geblokkeerd. Het mobiele netwerk lag plat, zelfs medewerkers uit het getrof fen Pentagon konden hun geliefden niet bereiken om te zeggen dat ze vei lig waren. Scholen werden gesloten. En talloze bedrijven gingen eerder dicht, banken, winkels, attractiepar ken. Sportwedstrijden werden afge last, net als concerten. Televisiezen ders pasten hun programmering aan, en de uitzendingen werden voor deze ene keer niet onderbroken door recla me. Kerken werden opengesteld voor mensen die wilden bidden voor de slachtoffers. „God zal ons helpen ook dit te boven te komen", zei een vrouw, net als vele andere Amerika nen standvastig in haar geloof. Uur na uur na uur nieuws, beant woordend aan de honger van de Ame rikanen naar duiding, duidelijkheid en informatie. Wat is er precies gebeurd, hoeveel doden zijn er gevallen, wie is er verantwoordelijk en wat wordt er aan gedaan. Het Witte Huis kreeg gis teren talloze telefoontjes van mensen die wilden dat er onmiddellijk een aanval zou worden ingezet op Osama bin Laden, de man van wie wordt aangenomen dat hij achter de georga niseerde bijna gelijktijdige (zelf) moordaanvailen met de gekaapte vliegtuigen zit. Uit een eerste snelle peiling bleek dat 94 procent van de Amerikanen voor militaire actie tegen de schuldigen is. Op tv werden de beelden uitgezonden van freelance cameraman Evan Fair banks, die toevallig in de buurt van het WTC in New York was. Je ziet het eerste vliegtuig recht in een van de to rens vliegen. Alsof het een trucage is, maar het is echt. Veel mensen hebben het gevoel naar een film te kijken, die op de een of andere afschuwelijke manier realiteit is geworden. Dit is iets waar bijna niemand op gerekend heeft, het staat te ver af van het dage lijkse rustige, vredige bestaan. Op de plek waar de media staan opge steld, 600 meter van de westkant van een van de vijf zijden van het Penta gon, is het door het American Airlines vliegtuig gekloofde gebouw ook 's avonds laat nog goed zichtbaar. Felle lampen, hoogwerkers, reddingsploe gen druk aan het werk om te proberen gewonden te vinden en doden te ber gen. Net na het invallen van de duis ternis zijn zes lijken geborgen. In to taal zeventig gewonden zijn opgeno men in ziekenhuizen in de omgeving. Volgens lokale autoriteiten kunnen er tussen de 100 en 800 doden zijn geval len. Vannacht waren er nog steeds brand haarden, in de zwartgeblakerde stuk ken puin was het zelfs voor de hond onmogelijk een teken van leven te ontdekken, zei een van de reddings werkers tegen een verslaggever. De gebeurtenissen komen dichter bij huis, worden realistischer naarmate meer verhalen van nabestaanden be kend worden. Verschillende vliegtuig passagiers hebben gebeld met familie, in de wetenschap dat hun laatste urn- geslagen had. Volgens sommige be richten moesten ze zelfs bellen van de kapers. Een moeder van een passagier die omkwam in het neergestorte vlieg tuig in Pennsylvania vertelt hoe haar zoon vooral wilde zeggen dat hij van haar hield. Overal in de VS worden op luchtha vens opvangcentra ingericht voor mensen die naasten hebben verloren. Donoren worden opgeroepen bloed te geven. Op sommige pompstations wordt benzine gehamsterd, ook al zeggen oliemaatschappijen dat er geen olietekort zal ontstaan. Op straat is het de hele middag en avond ab normaal stil. En ook vandaag is het leven niet nor maal: de post wordt slechts deels be zorgd, scholen zijn dicht, de beurs ligt stil. De politiek gaat door en alle amb tenaren moeten weer gewoon naar hun kantoren: de regering is er alles aan gelegen dat de federale overheid zich niet laat kisten. Maar de rest van de samenleving is nog een beetje ver lamd. Op het Pentagon geen enkel telefoontje uit New York om te waarschuwen lur rlines meldt dat het ligen heeft verloren. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - „Een grote klap, echt heel hard. Boem. Het pla fond begon te schudden. Veel rook, dikke zwarte rook. Ik be gon gewoon te rennen." Defen siemedewerker Kya werkt er gens in het Pentagon-gebouw. In een hoekje in de kelder. „Ik ben gewoon gelukkig dat ik nog leef." Nu zit hij in de metro, zo snel mogelijk naar huis. Naast hem een collega van de lucht macht: „Ik wil alleen maar naar huis, tegen mijn vrouw zeggen dat ik nog leef'. Mobiele telefoons werken niet, luchthavens en treinstations in Washington zijn gesloten. Alleen de metro rijdt nog, al weet nie mand hoe lang nog. In de Ame rikaanse hoofdstad is het een chaos, op deze nationale dag van tragedie. „Erger dan ik ooit eerder heb gezien", zegt Keith Robere. „Het is hysterie", zegt Lynette. Mensen zijn geschokt, boos, gelaten, maar vooral op weg naar huis. Naai' hun veilige thuis, waar een terroristische aanval alleen via de televisie binnen komt. „Ik voel me op mijn werk altijd een doelwit", zegt Kristien Ver Steeg. Ze werkt in het Ronald Reagan-gebouw in Washington, het grootste regeringscomplex in de Verenigde Staten op het Pentagon na. .Altijd als ik in het gebouw ben, houd ik rekening met een aanslag. Je weet dat het een keer kan komen. Na de aan slagen vanochtend op het WTC in New York en het Pentagon, was ik bang. Maar ik ben niet gevlucht. Ik heb gewacht tot we officieel werden geëvacueerd." Sommige van haar collega's - moeders met kinderen - heb ben dat niet afgewacht. „Die hadden de aanslag in Oklahoma City, waar veel kinderen het slachtoffer werden, in hun her innering." „We hadden nooit gedacht dat het Pentagon zou worden ge raakt", zeggen Bob, Debby en Katchedia. Ze wachten op de vrouw van Bob die hen naar huis moet brengen. „We keken naar de tv. We leefden zo mee met de mensen daar in New York. Het idee dat hetzelfde hier in Washington zou gebeuren, kwam niet eens bij me op", zegt Katchedia. „Maar reken maar dat er hoofden zullen rollen op het ministerie van defensie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?", vraagt Bob zich af. Het is een vraag die vele Ameri kanen zich stellen. Hoe is het mogelijk dat er geen enkele in formatie vooraf was, terwijl de gebeurtenissen het gevolg van een goed voorbereide operatie moeten zijn. Zelfs op het Penta gon was er na de aanvallen in New York geen waarschuwing naar het personeel gegaan. „Mijn telefoon is niet afgegaan", zegt Kya. Hij was om negen uur gewoon aan het werk gegaan, net als de meeste mensen. „Toen we het nieuws hoorden keken we elkaar aan en vroegen ons af: wat is dat voor een dag, 11 september. Maar we konden geen enkele reden bedenken waarom net deze dag is uitgeko zen om deze aanslagen uit te voeren", zegt John Burkhardt. „Het is gewoon de uitgekozen dag. President Bush was niet eens in de stad. Wat kun je erte gen doen. Hoe kun je je verdedi gen tegen zelfmoord-aanslagen? Volgens mij kan geen enkele re gering dat", zegt hij. Walter Koscow komt oorspron kelijk uit New York. Zijn familie is veilig, thuis ergens in Virginia. Hij is geschokt. „Iedereen is in een shock". Hij maakt zich zor gen om alle mensen die hij kent in New York, collega's, familie. Maar hij leeft met een nog gro tere zorg. Met lede ogen heeft hij de afgelopen tijd de gebeur tenissen in het Midden-Oosten aangezien. En alhoewel ondui delijk is wie er achter de aansla gen zit, vermoedt hij een ver band. „Ik denk dat er een reëel gevaar is dat dit leidt tot een derde wereldoorlog." „Eerst moet je erachter komen, wie dit op zijn geweten heeft", zegt Keith Robere.Alles zal een tijdje op zijn kop staan. Er ko men onderzoeken, talloze on derzoeken. Maar de maatschap pij zal niet veranderen. „We zijn een open samenleving, in prin cipe kun je hier overal komen. Natuurlijk zal de beveiliging tij delijk worden verhoogd. Maar Amerikanen zijn gehecht aan hun vrijheid. En zo lang ze er persoonlijk niet bij betrokken zijn, zullen ze die niet willen op geven", zegt hij. uur int zegt dat hij maat- jeft genomen om het |en van de regering te Er zijn ook maatre- men om alle Ameri- eschermen. VS-mili- I in de hoogste staat Leid. iur e gebouw van het de Centre, het 47 eta- le Building 7, stort in. jur - ;on ontkent betrok- Kabul bij de bom- liir dat de Afghaanse 7jde aanval op Kabul uur 2Ïaanse minister van croft bevestigt offici- ier Amerikaanse pas- iö [tuigen zijn gekaapt. •2jden zich in de 'Twin 4i New York, een derde agon in Washington rde stortte neer in lur dat 200 van de 400 >randweerlieden bij Trade Center ver- Dm het leven zijn ge- iiur lush houdt een der de op tv. De terroris- slagen hebben vol- duizenden mensen els beëindigd. Pentagon geldt met 11,5 hectare vloeroppervlakte als het grootste gebouw ter wereld De vijfhoekige vorm van het reusachtige Pentagon is op deze archieffoto goed te zien. den haag - Het Pentagon, een van de Amerikaanse gebouwen die gisteren het doelwit waren, is het hoofdkwar tier van het Amerikaanse ministerie van defensie in Washington. Het vijf hoekige gebouw geldt als het grootste kantoorgebouw ter wereld en is een dorp op zich. Er werken 23.000 mensen, burgers en militairen. Zij hebben de beschikking over 131 trappen, 19 roltrappen, 13 lif ten en 691 fonteintjes om te drinken. Er worden dagelijks 200.000 telefoon gesprekken gevoerd, los van de gehei me. In totaal werken bij het Ameri kaanse defensieapparaat 3,5 miljoen mensen. Met de bouw van het Pentagon - het Griekse woord voor vijfhoek - werd in september 1941 begonnen op verzoek De ravage aan de westvleugel van het Pentagon is enorm. De Amerikaanse autoriteiten hebben uitgebreide veiligheids maatregelen getroffen rond het ministerie van defensie, dat even buiten de hoofdstad ligt. Foto: EPA/Stephen Jaffe van brigade-generaal Brehon B. Som- mervell, toentertijd verantwoordelijk voor de panden van Defensie. Het moest een oplossing bieden voor het ruimtegebrek waar het ministerie van oorlog mee kampte. Het ontwerp van het vijfhoekige ge bouw zou zijn ingegeven door vorm van de oorspronkelijke locatie. Aan vankelijk was hoofdkwartier gepland op een plek die Arlington Farms heet te, een stuk land begrensd door vijf wegen. Maar de toenmalige president Franklin Roosevelt was bang dat het gebouw het zicht op de Arlington-be- graafplaats zou wegnemen, en dus moest het complex een kilometer ver derop worden neergezet. Zestien maanden nadat met de bouw was begonnen, in januari 1943, was het neoklassieke gebouw klaar. Pand en omliggende voorzieningen kostten in totaal 83 miljard dollar. Het gehele terrein beslaat 233 hectare, waarvan de Amerikaanse regering er 118 bezit. Het Pentagon zelf neemt 11,5 hectare in beslag. Het gebouw is zeer efficiënt ingericht. Het telt bijna 28 kilometer aan gangen, maar toch kan men binnen 7 minuten vanaf elke plek in het gebouw naar een andere lopen. Jaarlijks bezoeken meer dan honderd duizend mensen het Pentagon via de tours die op door de weekse dagen kosteloos in het gebouw werd gehou den. Lincoln lemorial 09.20: Vliegtuig stort op het Pentagon 10.10: Deel van het gebouw stort in. 9.22: State Department Autobom ontploft. Witte Huis en regerings gebouwen ontruimd. Penncw/i/ania AvGHUe i'1 Witte C-:1' Huis Ministerie van Financiën Washington Monument Een gewonde uit het Pentagon wordt een ambulance ingedragen. Het is nog steeds onbekend hoeveel gewonden en mogelijk ook doden er in Washington zijn gevallen. Foto: AP/Will Morris

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 9