ymbool van macht i twee uur gesloopt AANVAL OP VS Newyorkers verkeren in complete shock Het leek wel oorlog bij de toren Bouwer van WTC hield al rekening met 'aanvlieging' Amerikanen brengen grote hulpoperatie op gang 157 woensdag 12 september 2001 ine van New York vóór de aanslag, met in het midden de twin towers van het World Trade Center, en erna: een gapend gat als de rook is opgetrokken. Foto's: Reuters/AP e tot acht lerlanders rkten in WTC york-rijswijk/anp - In World Trade Center Jen drie tot acht Ne- 1jders. Het is nog on- of zij op het mo- %an de aanslagen ook Jt WTC-gebouw aan- If waren. Dat heeft de rlandse consul-gene- aijin New York B. eich gisteravond ge- t oi is Hiensch is het nog delijk of er Neder- slachtoffers zijn ge- als gevolg van de ter- iche aanslagen in fork en Washington, s inmiddels bekend st bij twee van de be- n vliegtuigen van 1 Airlines geen Ne- ders op de passa st stonden. Hoe dat toestellen van Ameri- rlines zit, is nog niet ijk. snog is Hiensch bezorgd over Neder- toeristen die te dicht t WTC-gebouw heb- :Cestaan omdat ze de m van dichtbij wilden en of fotograferen, is de consul-generaal 5 moeilijk te achterha- onder deze mensen iffers zijn gevallen en ir ook Nederlanders en. „Daarvoor zou je P1 dekenhuizen moeten bf djken. Maar die heb- ie u wel andere priori- dan het vaststellen le nationaliteit van e iele dodelijke slacht- World Financial Centre 'Niemand zal nog ontsnappen, in deze wereld is niemand veilig' door Richard Stekelenburg en John Oomkes new york - De reactie doet den ken aan het ongeloof na de moordaanslag op de John F. Ken nedy in 1963. Schrik, ontzetting, veel ongenoegen gemengd met een ongelooflijk aandoende vro lijkheid. Onwezenlijk aangedaan reageren Newyorkers op de dub bele aanslag op het World Trade Center. „Is it real? Or a computer game?" Op straat groepen de mensen samen om de openstaande deur van een geparkeerde vrachtwa gen. Luid gillend verspreidt de autoradio de laatste speculaties over de aanslag op het Pentagon als de eerste explosies op het World Trade Center het zuidelijk deel van Manhattan in een im mense stofwolk zetten. Bij een fotowinkel op Broadway drin gen mensen binnen, net op tijd om live het binnenvliegen van een vliegtuig in de tweede toren gade te slaan. Als even later pre sident Bush om een moment van stilte vraagt, staan ze met de tranen in de ogen. Amerika is in een shock, op Ti mes Square verzamelen zich even later duizenden mensen om op twee grote videoscher men de laatste nieuwsbeelden voorbij te zien flitsen, als het ware ondertiteld door de elek tronische lichtkranten. „Dieper kun je Amerika niet raken", roept een tv-verslaggever live. „Deze aanslag raakt ons recht in het hart. Het World Trade Cen ter is het symbool van econo misch Amerika." President Bush belooft live alles te doen 'to hunt down the terrorists'. Je kunt je afvragen of het al niet te laat is; Amerika beseft dat het niet langer veilig meer is - star wars of niet. Naast ons prijst een oudere vrouw God en de Voor zienigheid. Haar schoonzoon is werkzaam in het WTC en heeft juist een snipperdag. Ondertussen ontvouwen con structiewerkers op het kruispunt van de 42nd Street twee span doeken met emotionele teksten. 'Pray for the family's en the vic tims'. En: 'God bless America'. Op de lichtkrant verschijnt on dertussen het bericht dat er op het moment van de aanslag mo gelijk tienduizenden mensen in de WTC-torens aan het werk waren. Wie Broadway afkijkt naar het zuiden, ziet de stofwolk aan omvang winnen. Met gillen de sirenes rijden als maar meer politie- en ambulanceauto's richting onheilsplek. Bij het Ed Sullivan Theatre, waar praktisch elke avond talkshow- host David Letterman het nieuws van satirische kantteke ningen voorziet, weet de portier het ook niet meer. Emotioneel reageert 'ie op de vraag hoe we aan kaarten kunnen komen voor de volgende talkshow: „I don't know of there ever gonna be a next show. Zolang dit aan de hand is wil ik daar even niet aan denken." Hij keert zich om voor een volgend telefoontje, kennelijk met een kennis. Óver het gerucht dat er nog een ge kaapt vliegtuig in de lucht zou zitten als een Zwaard van Damocles: „De straaljagers zul len die nu toch wel willen neer halen." Om elf uur 's morgen sluiten de deuren van alle metrostations. Steeds meer dringt het besef om je heen door dat er die dag nog meer onheil zou kunnen ko men. Winkels gaan dicht, de bruggen van Manhattan worden voor autoverkeer gesloten, de ene na de andere luchtvaart maatschappij houdt het verder voor gezien, vluchten worden geannuleerd. Voorbijgangers reageren zich zomaar in het wil de weg af. Roepen luid in zich zelf: „Shit, this is real shit!." Of steken analyses af bij de kran tenkiosk: „Niemand zal nog ontsnappen, in deze wereld is niemand veilig." door Ben Maandag/ANP den haag-rotterdam - Bij de boUW van het World Trade Center is reke ning gehouden met de mogelijkheid dat een groot vliegtuig tegen een van de torens zou vliegen. De ge bouwen zijn daartegen bestand, zei de ontwerper van de twin towers, Leslie E. Robbertson, in 1993 tegen het dagblad voor de bouw Cobouw. Robbertson sprak dat jaar op de TU in Delft, naar aanleiding van de eer ste aanslag op het World Trade Center in februari '93. Die aanslag was vermoedelijk ook bedoeld om een van de torens omlaag te krijgen, maar dat lukte toen niet. Volgens Robbertson was dat te danken aan de constructie van de torens, die niet te verbeteren zou zijn. Ook in storm, aardbevingen en een 'aan vlieging' door een Boeing 707 was voorzien bij de bouw, stelde Rob bertson in de krant. Volgens constructiedeskundige ir. Hans Buijs, voormalig directeur van het constructiebedrijf D3BN en be trokken bij veel hoogbouwprojecten in ons land, is één vliegtuig genoeg om een wolkenkrabber van ruim 400 meter hoogte ineen te doen zij gen. Eén welgemikte voltreffer, er gens bovenin, en de rest gaat van zelf. Voor de daarop volgende in eenstorting zijn geen extra explosie ven onderin nodig, afwachten is voldoende. „Zo moet het volgens mij zijn ge gaan," zegt Buijs. Hij bekeek de te levisiebeelden van de brandende tweelingtorens van het World Trade Center (WTC) gisteren niet alleen met verbijstering, maar ook onmid dellijk met een analyserend oog. „Het eerst werd de noordelijke to ren van het WTC getroffen," zegt hij. „Dit gebouw werd vrij hoog ge raakt. Het telt ongeveer 110 verdie pingen, ik vermoed dat het vliegtuig ongeveer tien verdiepingen onder de top is ingevlogen. Deze voltreffer zorgde voor een gro te brand, die waarschijnlijk op vier of vijf verdiepingen woedde. Op zich had dit verder geen gevolgen voor het gebouw hoeven hebben. Het WTC staat bekend om zijn ste vige constructie. Zoals vrijwel alle Amerikaanse" wolkenkrabbers is het WTC opgetrokken uit een staalcon structie. „Bij de bouw van het WTC is gekozen voor dikwandig staal," zegt Buijs. „De flenzen zijn daar zo dik als je hand, dat is ongelooflijk sterk." Wat de eerste toren fataal is gewor den, is de brand die in het bouw werk ging woeden, als «volg van de enorme explosie die ™gde op de impact. „Staal, hoe sterk het ook is, verliest zijn draagvermogen wan neer het wordt opgewarmd," analy seert Buijs. „De constructie kan de bovenliggende verdiepingen niet meer diagen, met als gevolg dat op een gegeven moment dat deel van het gebouw als een heiblok naar be neden valt, bovenop de rest. De kracht van zo'n heiblok is zo groot, daar bezwijkt de rest onder. Daar heb je geen explosieven onderin voor nodig." Hetzelfde geldt voor de tweede, zuidelijke toren. „Maai,' zegt Buijs, „dit gebouw werd veel lager getroffen en in een hoek: on geveer halverwege. Ik denk dat de inslag hier rond de vijftigste verdie ping plaatsvond. Het gevolg was dat de staalconstructie hier op de plaats van de brand een vijf maal zwaar dere last te dragen kreeg." ;ste bouwwerken ter we- vormden de opvallend- lerdelen van het even- 'emielde World Trade een immens kantoren- i op zuid-Manhattan. steenworp afstand van eet. in zeven kantorencom- n gevestigd. Tienduizen den vonden er emplooi, ;en, advocatenkantoren o ;re dienstverlenende in- r new york/ap - Alle artsen, verplegers en verpleegsters van in New York en omstreken gelegen ziekenhuizen zijn na de aanslagen van gisteren opgeroepen zich te melden om de vele gewonden bij te staan die naar de ziekenhuizen gebracht worden. Alle patiën ten die uit ziekenhuizen in de buurt van New York ontslagen konden worden, wer den naar huis gestuurd. Het ministerie van volksgezondheid heeft een noodreserve bestaand uit zo'n 7.000 art sen, verplegers en apothekers die landelijk georganiseerd zijn in tachtig medische noodteams, opgedragen naar New York te gaan. Honderden vrijwilligers hebben zich giste ren in ziekenhuizen in New York gemeld om bloed te doneren voor de gewonde overle venden van de terroristisch aanslagen. Het Amerikaanse Rode Kruis heeft gezegd dat er 50.000 transfusie-eenheden klaar liggen om naar New York gestuurd te worden als dat door de constante aanvoer van gewonden nodig mocht zijn. new york/gpd - Het was een nachtmerrie: .Abso lute horror", verklaart een vrouw. De gruwelijke beelden van brandende mensen die in paniek uit de ramen van het World Trade Center in New York springen, zal ze nooit kwijtraken. „We ston den op een afstand te kijken en zagen brandende mensen uit het raam vliegen. Ik zag ten minste vier lichamen", zegt een andere ooggetuige. De paniek was groot. „Het leek wel oorlog", zegt brandweerman Mike Smith uit New York. „Ieder een schreeuwde, huilde en rende. Agenten, bur gers, iedereen." Shirley Bates, werkzaam op de 88e verdieping van het World Trade Center, was getuige van een enorme explosie. „Het kwam als een tornado." Clyde Ebanks, de vice-president van een verzeke ringsmaatschappij zat in een vergadering op de 103e verdieping van de South Tower. „Mijn baas zei: moetje dat zien! En we zagen een vliegtuig voorbij komen en het andere gebouw raken." Ze buitelden langs de trappen naar beneden. Toen ze aankwamen op de 70e etage voelden ze het ge bouw schudden op het moment dat het tweede vliegtuig hun toren raakte. Jennifer Brickhouse uit New Jersey was in de lift onderweg naar de 76e etage toen ze een enorme knal hoorde. „Iedereen raakte in paniek. We vluchtten uit het gebouw en op het moment dat ik buiten kwam, stortte de andere toren in. Er viel van alles naar beneden en er was veel rook. Men sen schreeuwden, vielen en sprongen uit de ra men." De eerste beelden van de plaats waar het World Trade Center stond laten een onbeschrijfelijke ra vage zien. Er staan nog resten van een paar ver diepingen. En voor de rest rook en brokken. Grote en kleine stukken beton, brokken van auto's, veel al bedekt met gruis. Daaronder moeten honder den, misschien zelfs wel duizenden slachtoffers liggen. i towers volledig verwoest i van den Berg rk-AIs plumpuddingen e onaantastbaar veron- le twin towers gistermid- na elkaar ineen. Een ter- he aanslag sloeg een on- flijk gat in het centrum Ki York City en daarmee Ie ziel van de Amerikaan- rhonderdentwaalf meter blkenkrabbers, naar een van de Japans-Ameri- architect Minoru Yama- aren niet alleen een van emdste toeristische trek- Ze stonden ook sym- or de kracht van de we- :ht Verenigde Staten. i towers behoorden tot stellingen. Op in totaal 900.000 vierkante meter werkvloer. On der de twee gebouwen bevond zich een parkeergarage voor tweeduizend auto's en een luxe 'shoppingcenter' met talrijke restaurants en winkels. De bouwwerken telden samen 104 liften en elk 21.800 ramen. Er was 192.000 ton staal in ver werkt en 5.000 kilometer elektri citeitsdraad. Vanaf Ellis Island, met het be roemde vrijheidsbeeld, domi neerden de betonnen reuzen de prachtige skyline van de metro pool. Vanaf het Observatioh Deck van de 110 etages tellende twin towers hebben honderd duizenden toeristen genoten van een onbeschrijfelijk panora ma. Richting Brooklyn Bridge. En met zicht op Central Park. In 1993 reden islamitische terro risten in een bestelauto vol ex plosieven de parkeerkelder van het WTC binnen. En enorme ex plosie was het gevolg. Zes men sen vonden de dood. Het ge bouw raakte flink beschadigd, maar bleef overeind. Nu is alles verwoest. Binnen twee uur tijd werd het werk van duizenden bouwvakkers en in genieurs volledig gesloopt. Zij werkten er vanaf 1962, totdat het megacomplex tien jaar later in 1^72 kop, worden geopend. De kosten bedroegen ruim een miljard dollar. Begin dit jaar nog besloot de eigenaar het WTC voor 3,25 miljard dollar te mo derniseren. Maar tot uitvoering van de facelift kwam het niet. World Trade Center in New York Kantoorruimte: Totale kantoorruimte van 882.550 m2, 4.047 m2 per verdieping, Personeel: 50.000 Bezoekers: ca. 200.000 per dag Parkeerplaatsen: 2.000 Hoogte: 410 meter Liften: 108 in elk van de twee torens Ramen: 21.800 in elk van de twee torens anp - bron: krt Een laag stof bedekt de straten rond om het World Trade Center en de mensen die daar lo pen. FotO: AP/Amy San- cetta Begin bouw: 1966 Voltooiing: 1970 Oplevering: 1973 Architecten: Minoru Yamasaki Associates en Emery Roth Sons Eigenaar: Havenautoriteit van New York en New Jersey Samenstelling: Complex van zes gebouwen: twee gebouwen van 110 verdiepingen, het 22 verdiepingen tellende Vista International Hotel en drie lagere gebouwen op een oppervlakte van 64.752 m2 Bewoners: Havenautoriteit van New York en New Jersey, Sumitomo Bank en meer dan 1000 andere bedrijven en handels organisaties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 5