Keukenhof stopt met Zomerhof £S1 DUIN BOLLENSTREEK 'Kraakboerderij' Hooghcamer staat open voor iedereen In Valkenburg is amper een paard te bekennen Gebrek aan vrijwilligers breekt scouting Upepo op 'ijk niet >p bij op H zetten oekers Tegelhandel Zwaan in Lisse in financiële nood Neem een proefabonnement *7 WEKEN VOOR 45,00 BEL 071-5128030 - j een bromfietscon- brhout, Lisse en Hil- [gisteren in totaal Lfietsers bekeurd, g brommers bleken [te zijn, zeven be reden zonder helm Eden sommige be- [nder meer zonder V met defecte knip- fc'n met verkeerde [En passant werden ktien automobilisten bdat ze geen veilig- p droegen. orst nog voorzitter louwhorst is nog lorzitter van Vereni- sse. In de krant van jtember werd de in- dat hij voorzitter- )at is niet waar. dat hij nog jaren tter blijft", aldus de )ud Lisse. eken vanaf irdenrug - Tijdens de fees paardenmarkt in wordt er komende ;en 'paardenplay- ehouden. De 'ar- needoen, doen dat ;van hun paard, jrdt gehouden op an de Torenvliet- t in de plaats van how. De aanvang is r. leecht bij Hillegom Minister Gerrit Zalm a komt woensdag ir naar Hillegom. in een speech tij- itieke avond van ling Hillegom. tgesproken, is er Tom met de minis- kiëren. De speech iZalm wordt voor- d(Dr een talkshow die ^d wordt door Ed- njg. DeWD-avond [f ht uur en wordt l hotel-restaurant ïoofdstraat. 4 Ie stichting Steun- nders Katwijk heeft succesje geboekt: Katwijk zal 'uiterst d' zijn betrachten ;aat zetten van uit- le asielzoekers die Ae wettelijke termijn Nederland hebben Igens een nieuwe uitgeprocedeerde it n dat geval geen lalwoonruimte, ver st nedische zorg. Het de indt dat Katwijk is et wachten met de al a de nieuwe wet. Iks van de voorzienin- ïit dat mensen een leètaan moeten gaan f:ïitvoering van de ai nwet leidt tot in- ha itanden", zei be- ki ce van Rijn van de i r teravond in een ia gadering. Volgens e t hoeft de gemeen- tht nieuwe wet nog iel Deren. „Er is nog ct emeente in Neder- u voorzieningen van ip tu al daadwerkelijk ■lf rom zou Katwijk ijv len?" enPt dat Katwijk niet ftfi aan de wet. „Wij :om de wet niet uit ïilje wijzigen. Maar u jut mogelijkheid om ie< bepalen waarin u ?n^oer brengt." arfcleden waren una- m lening dat Katwijk ilt^ste zorgvuldigheid nol gaan. Zeker in het vielzoekers die niet Dfnijn aan de vereis- nlannen komen om zif kan de gemeente 1 ikgehoor geven aan mipe wet, vonden zij. nfr dat het niet mo ei pensen terugkeren m$ dagen, om rede- gel niets aan kunnen ehUnen en mogen wij dekraat zetten", aldus Lfftnd van Groen- eeifost kon zich vin- ooPdpunt. „Het is re- a ^objectieve en des- al pisaties te vragen t vfc is om binnen 28 f sfnaliteiten voor de enfr een bepaald land jv#bben. Als dat niet iel vorm van opvang ml nodig." e\ ,de n. ef zo te Dieren uit eigen dorp moeten oudste paardenmarkt van Nederland redden door Rob Onderwater valkenburg - Wat is een paar denmarkt zonder paarden? Ver bazing en verbijstering regeer den vanmorgen in Valkenburg. Waar zijn in hemelsnaam de beesten, vroegen de paar lief hebbers zich af. „Bij de handela ren thuis", zegt Leidenaar Krul, zelf een paardenhandelaar en bezoeker van markten. „Het is gewoon over met dit soort markten. De voorschriften wor den steeds strenger. De aardig heid gaat er wel vanaf wanneer je als handelaar de ene na de andere boete krijgt." Leen van Tilburg, organisator van de Valkenburgse paarden markt, stond onlangs in Eist op een markt en maakte mee hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Na een intensieve controle werden er voor allerlei nalatig heden (kapot remlicht, geen stro in de wagen) in totaal honderd bekeuringen uitgedeeld. „Als dat gebeurt, dan kun je je voor stellen dat handelaren zeggen: ik ga niet meer", zegt Van Til- burg. Handelaar Krul weet nog wel een andere oorzaak waarom de aanvoer van paarden naar Val kenburg schrikbarend is terug gelopen. „Vorig jaar was de han del hier nul. Dan ben je als han delaar afhankelijk van de aan- voerpremie en die is in Valken burg niet al te hoog. Ik ken een van de grote jongens, Hazen- honk, die hier niet meer komen omdat ze geen kilometervergoe ding krijgen. Het moet natuur lijk wel een beetje aantrekkelijk blijven." Per paard wordt een vergoeding van 25 gulden gegeven. In Rijns burg wordt er een tientje méér betaald. In Voorschoten is de vergoeding ook 25 gulden, maar Een triest beeld in Valkenburg: de handelaren laten verstek gaan op de oudste paardenmarkt van Nederland. Foto: Dick Hogewoning met de loterij maken de paar- denbezitters nog kans op een prijs van 200 gulden. Krul: „Daar doe je het dan nog voor." Leen van Tilburg weigert echter te geloven dat het afgelopen is met de paardenmarkt van Val kenburg, die te boek staat als de oudste van Nederland. Vorig jaar waren er nog tachtig paar den en pony's, deze morgen moet het Rijndorp zich tevreden stellen met minder dan de helft. „Misschien moeten we de aan- voerpremie wel verhogen om het aantrekkelijk te maken. Ik begrijp best dat ze geld willen zien, want het kost nogal wat om een paard hier op de markt te krijgen. Aan de andere kant is het de tendens. Alle paarden markten lopen terug." Gelukkig zorgen Valkenburgers zelf dat het treurige beeld van de vroege morgen, toen er zes paarden aan het hek stonden vastgebonden, enigszins wordt weggepoetst. De privéstallen worden leeggehaald en alles wat paard en pony is wordt naar de markt vervoerd. De conclusie die eerder deze morgen werd getrokken, blijft echter hetzelf de: de paardenmarkt in Valken burg heeft zijn langste tijd ge had. NOORDWUK - Een gebrek aan vrijwilligers betekent het einde van scoutinggroep Upepo uit Noordwijk. De meeste van de vijfenzestig jeugdleden hebben onderdak gevonden bij een andere scoutingclub. De laatste jaren is de leiding intensief be zig geweest nieuwe vrijwilligers aan te trekken, maar vergeefs. „Al vier jaar hebben wij een tekort aan leiding. Wervingscampagnes bij allerlei instellingen in Noordwijk en de omge ving hebben niet geholpen om nieuwe leiding te krijgen. Op Noordwijk Radio zijn we zelfs in de uitzending geweest en door heel Noordwijk heen hebben we posters opgehangen", zegt Peter van Loo, behorend tot de leiding van de Upepo- groep. Hij benadrukt dat het probleem erger werd toen bestaande leiding ver trok. „Sommigen veranderen van school en hebben daardoor, geen tijd meer voor scouting. Of ze gaan bijvoorbeeld buiten Noordwijk werken en verhuizen daar om." Het ontbreken van een echt clubhuis was volgens hem zeker ook een van de oorza ken van het tekort aan leiding. „In het klaslokaal waar wij onze opkomsten had den, was maar ruimte voor één speltak. Dat hield in dat we nooit gezellig met de hele groep bij elkaar konden zijn. Als lei ding zag je elkaar alleen op de maande lijkse groepsraad." Van Loo betreurt het dat alle inspannin gen die de leiding heeft gedaan om de groep te behouden niet hebben mogen baten. „Met te weinig leiding is het niet verantwoord om met groepen kinderen bezig te zijn. Het besluit om te stoppen was emotioneel erg moeilijk, maar we hadden geen keus. Uiteraard vinden we het heel jammer dat het zo ver heeft kun nen komen. Sommigen zijn al langer dan twintig jaar bij Upepo betrokken." Van Loo is blij dat alle kinderen die met scouting verder wilden tenminste nog een andere club hebben kunnen vinden. „We zijn vanaf maart bezig geweest met het zoeken van een plekje waar onze jeugdleden verder konden gaan met scouting. Dat dit gelukt is, geeft ons een goed gevoel. Heel blij ben ik ook met de inzet van alle mensen die zich tot het laatst aan toe sterk hebben gemaakt voor Upepo. Een kamp op een leuke en en thousiaste manier leiden met de weten schap dat je bij terugkomst geen club huis meer hebt, is iets waar ik veel res pect en waardering voor heb." Ondanks het nakende einde proberen de leden en de leiding van Upepo op een gezellige manier het bestaan van de groep af te sluiten. „Met steun van de ge meente gaan we met alle leden en leiding met de rondvaartboot naar Avifauna. Door nog één keer met zijn allen weg te gaan kan je zelfs van een afscheid een feest maken." lisse - Keramische-tegelhandel Zwaan in Lisse verkeert in finan ciële problemen. De bank geeft geen geld meer voor het doen van aankopen en er is al één van de computers van het bedrijf weggehaald door een deurwaar der. „Problemen in de organisa torische sfeer tussen bank en Zwaan", noemt een woordvoer der van de tegelhandel het. De geruchten dat het bedrijf failliet zou zijn, spreekt hij tegen. Bij Zwaan, gevestigd aan de Vennestraat in Lisse, werken veertig mensen. Die krijgen nog steeds gewoon hun salaris uit betaald. En in de tussentijd is Zwaan bezig om voor zowel de klanten als het bedrijf 'de beste oplossing te vinden'. „Daarin komt faillissement wel op de al lerlaatste plaats", zegt de woordvoerder. Onderhandelin gen met de bank gaan voorlopig nog door. door Marijke den Hollander lisse - Na twee seizoenen stopt Keukenhof met de Zomerhof. Niet vanwege een tegenvallend aantal bezoekers, maar vanwege organisatorische problemen, zegt woordvoerster A. Cerards. Vol gens haar is het met kunst en vliegwerk de afgelopen jaren ge lukt om de bollen voor de 'echte' Keukenhof tijdig de grond in te krijgen, maar wil de Keukenhof niet voor de derde keer risico's lo pen met de kwaliteit van de voorjaarstentoonstelling „De Zomerhof is tot half sep tember open. Dat betekent dat we dan ook pas aan de slag kun nen voor het voorjaar. Dat is ei genlijk te laat", verklaart Ge- rards. „De bollen moeten in la gen worden geplant. Op sommi ge plekken wel in drie lagen. Het park moet tenslotte negen we ken lang bloeien. Om dat goed voor elkaar te krijgen, heb je vol doende tijd nodig. Half septem ber is echt te laat. Daar moet je absoluut eerder mee kunnen beginnen." De afgelopen twee jaar is het al leen dankzij de nodige creativi teit, extra inspanningen van het personeel en meer machinale bewerking in het park, gelukt om de voorjaarstentoonstelling in orde te krijgen. Gerards: „Het lukt allemaal net aan. Maar wij zijn toch van mening dat het zo niet door kan gaan en dat het op den duur ten koste gaat van de kwaliteit van het park en de boembollententoonstelling. Ter wijl dat toch onze core-business is. Daar ligt onze grote kracht. Daardoor is Keukenhof wereld beroemd. Op dit moment zijn we nog met alle inzet bezig met Zomerhof, terwijl de hele mar keting op dit moment al richting het voorjaar zou moeten gaan. Daarin lopen we achter. Dat is niet goed." Keukenhof is volgens de direc teur synoniem aan kwaliteit. „Dat is ons keurmerk. Die kwali teit moeten we handhaven en ook zien te versterken. Daarom gaan we terug naar onze kern activiteit. We willen hét show venster zijn en blijven voor de Nederlandse bol- en siergewas sen." Hoeveel er de afgelopen jaren in Zomerhof is geïnvesteerd zegt Gerards niet te weten. Maar weggegooid geld is het zeker niet, zegt ze. Dat deel van het park en ook het nieuwe Oranje Nassau Paviljoen zijn in het voorjaar immers gewoon ge opend. Door het sluiten van Zo merhof loopt Keukenhof vol gend jaar 70.000 bezoekers mis. Zoveel kwamen er dit jaar af op de tentoongestelde zomerbloei- ers. „Maar de kosten van be planting en personeel hebben we dan óók niet", zegt Gerards. Het afgelopen jaar trok Keuken hof in totaal ruim 700.000 be zoekers. Krakers kunnen voorlopig in Voorhoutse hoeve blijven zitten door Wim van Wanrooy voorhout - Iedereen die onder dak zoekt, is welkom in de ge kraakte oude boerderij Hoogh camer in Voorhout. „De deur staat open", zegt woordvoerder Ferry, die uit Groot-Brittannië komt. „Dit pand is groot ge noeg, maar we houden een maximum van 25 personen aan. Anders wordt het onleefbaar." Het monumentale, in zeer ver vallen staat verkerende pand biedt weinig comfort, maar ie dere bewoner draagt zijn steen tje bij om er het beste van te maken. De twintig krakers die er mo menteel bivakkeren, komen uit alle windstreken, behalve Ne derland zelf. Mexicanen, Chile- nen, Brazilianen, Spanjaarden en Ieren voeren de boventoon. Zij ontmoeten elkaar via werk in de bollen of via party's en vin den een thuishaven in Hoogh camer. Ze voelen zich geen laa- kers, want ze hebben, zeggen ze nadrukkelijk, toestemming van het kadaster van Leiden. „Hier hebben we een brief', wij zend op een uittreksel van het kadaster dat aangeeft dat het pand al jaren leegstaat. Dat het geen kraakvergunning is, maar alleen een bewijs dat het pand meer dan een jaar leegstaat en dat de krakers er dus niet zon der meef uitgezet kunnen wor den, ontgaat hen. Maar dat maakt ze niet uit: „Het is werke lijk een mooi onderkomen. Er zijn in Nederland veel kraak panden, maar dit is echt fantas tisch." Er is méér dat ze geruststelt, zo als bezoekjes van de politie en burgemeester De Ronde. Die hebben hen in hun ogen niet duidelijk gemaakt dat ze weg moesten. „De burgemeester heeft alleen gevraagd of we het netjes willen houden. De politie De 'huiskamer' in de boerderij van Hooghcamer. Stukje bij beetje maken de krakers het pand leefbaarder. Foto: Dick Hogewoning vindt het goed dat we hier zit ten", zegt Antonio uit Barcelo na. De Ronde bevestigt dat: „Het was erg gezellig." „En met de buren hebben we een uitstekende relatie", vult Braziliaan Pedro aan. „Ze bie den ons zelfs tomaten aan, heb ben een toilet gegeven en hel pen ons met platen om het dak te dichten tegen de kou en de regen", zegt Ferry. De samenstelling van de groep varieert. Dan weer fladderen er zes nieuwkomers de boerderij binnen, maar morgen gaat bij voorbeeld Kim weer terug naar Ierland. „Nederland is prachtig, en ook zo goedkoop. Het is goed om hier te werken, rond te kij ken. Maar nu ga ik weer terug naar Dublin. Daar woon ik ten slotte." „Sommigen studeren en komen hier werken of zijn op vakantie. Enkelen hebben geen cent op zak. Anderen komen voor Am sterdam, de coffeeshops", zegt Alfonso, die in Spanje lekker studeert en daar eigenlijk ook meer kan verdienen met zomer- werk, maar Nederland in die tijd boven zijn eigen land verkiest. Voor een paar maanden, wel te verstaan. Veel dingen blijven onbegrepen. Zo ook de brief van de nieuwe eigenaar Heijmans Vastgoed be gin deze week. De projectont wikkelaar bereikte onlangs over eenstemming met de gemeente Voorhout over de invulling van het plan De Boomgaard. Daarbij wil Heijmans vijf villa's neerzet ten rond de boerderij en het pand zelf restaureren. In de brief sommeert Heijmans' advo catenkantoor De Ruijter, De Wildt De Vroom de krakers om binnen 48 uur het pand te verlaten, anders stapt Heijmans naar de rechter. De uitleg over de brief brengt verslagenheid te weeg. Maar ,Als het moet, gaan we. We houden niet van geweld. Maar volgens ons zitten we hier nog steeds legaal hoor. We heb ben toch die brief van het ka daster?" Directeur N. Royer van Heij mans stelt de krakers voorlopig nog even gerust. „Het is niet zo dat ze er meteen uit moeten, want er moet eerst nog een be stemmingsplan worden gewij zigd. Dat kan zeker een jaar du ren. Maar we weten natuurlijk niet hoe de samenstelling van de steeds wisselende groep te gen die tijd is. Nu zijn ze coöpe ratief. Maar om straks zekerheid te hebben, beginnen we deze gerechtelijke procedure."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 19