Katholiek onderwijs boos op gemeente Bè LEIDSE REGIO Overvallers C1000 Zoeterwoude wacht jarenlange celstraf Oegstgeest vreest verlies goedkope huizen Flitspalen en fietsstroken op de Achthovenerweg Wintertennis op gravel in luchthal Leiderdorp Steun voor wethouder De Ruijter Wethouder 'kapot' van ontruiming Voorschoten: acht miljoen voor Wedde enletsel aanrijding Waarom jeft niemand dit „erder bedacht? Jee van een wisselaar voor een t, 'I cd's is niet nieuw Het voor- I 's natuurlijk dat u niet steeds |op te staan om een andere I te zetten. Zeker wanneer u urenlang naar muziek luistert kunt u nog altijd naar Jouwde radio schakelen BeoSound 9000 zijn het niet '1 cd's die bewegen, maar is cd-speler En dat gaat ook is zo snel. dat de pauze niet lijkt dan de normale stilte de tracks. Als u 'random' kelt. is het net of u naar de stert Geschikt voor alle Olufsen actieve luidsprekers. |FE LESS ORDINARY i OLUFSEN t 25, Leiden n 071 512 26 69 111 A, Oegstgeest. n 071 519 33 33 GOLUFSEN woensdag 12 SEPTEMBER 2001 geest - Bij een aanrijding Rijnsburgerweg in Oegst- is gisterochtend een 19- Rijnsburger gewond ge- l aan zijn been. De man met zijn fiets de weg over chter een geparkeerde itauto. Een 36-jarige auto- iste kon niet meer tijdig nen. De fietser is naar het onessenhuis gebracht. kraakt een ak Oegstgeest - De jongerenorga- e Rood van de Leidse SP een van de barakken aan ude Rijnsburgerweg ge- t. Met de bezetting protes- zij tegen het feit dat de ting Leidse Studentenhuis- ng onderkomens op het n laat leegstaan, terwijl de gstelling van studenten is. Rood houdt de barak tot de SLS bereid is stu- n een onderkomen op het lex te gunnen. Ook hopen ïgeren, dat het Centraal in Opvang Asielzoekers de telingen die onlangs naar sielzoekerscentrum zijn eplaatst laat terugkeren. Oegstgeest Jetje wachten' geest - Het ambtenaren- aat van Oegstgeest werkt 11 te traag. Het merendeel e 104 klachten die de ge- 1 te vorig jaar kreeg ging iet niet tijdig afhandelen neven. CDA-fractievoor- L. Poell is daar ongerust ,Dit bevestigt het beeld en van onze organisatie Op Oegstgeest moet je .vachten." Volgens burge- ul er E. Timmers biedt een computerprogramma C;t. Dat programma geeft aren seintjes als termij- j'fcopen. Poell is daarmee elemaal tevreden. Volgens noet ook de 'ambtelijke r' veranderen. ind over ADHD o volwassenen e aj DORPDe p oblemen van le ssenen met ADHD staan ïg 18 september centraal een bijeenkomst in de ÏiofTot voor kort dacht t Attention Deficit Hy- ivity Disorder alleen bij ie en voorkomt. Maar vol- Jien blijven vaak last hou- in symptomen die begon- n in de jeugd. De bijeen- duurt van 20.00 tot 22.00 zoeterwoude/amsterdam - De rechtszaak te gen de twee mannen (35 en 27) die worden verdacht van een overval op de Cl000 in Zoe- terwoude-Dorp, vorig najaar, is gisteren aan gehouden omdat enkele getuigen niet kwa men opdagen. Deze zouden de Amsterdamse rechtbank iets kunnen vertellen over een an dere gewapende roofoverval waar de twee waarschijnlijk bij betrokken zijn geweest. Hoe wel er nogal wat bewijzen zijn, ontkennen de verdachten elke betrokkenheid. In de vroege ochtend van 31 oktober betraden drie gewapende mannen de supermarkt aan de Dorpstraat. Net als bij eerdere overvallen sloten ze de aanwezigen op in het kantoor. Eén van de personeelsleden moest de kluis openen, waarin ruim veertigduizend gulden zat. De opgesloten werknemers moesten daar na hun mobiele telefoons, autosleutels en por tefeuilles afgeven. Vlak voor hun vertrek sabo teerden de overvallers de vaste telefoonverbin dingen van het kantoor. Een medewerkster van de slagerij-afdeling werd tegen de grond gesmeten en liep daar door kneuzingen op aan haar schouder. Met een rotvaart reden de drie vervolgens langs de Klaverweideschool het dorp uit. Een paar da gen later werd de vluchtauto, die kort voor het misdrijf in Amsterdam was gestolen, aange troffen in een Zoetermeerse parkeergarage.' Een speurhond herkende de geur van de jong ste overvaller aan de versnellingspook van de bewuste Volkswagen. Getuigen herkenden de kleren van de overvallers, die amper twee we ken later in Amsterdam werden gearresteerd na een nieuwe overval. De twee mannen hebben allebei al jarenlang vastgezeten voor soortgelijke overvallen. Zij maakten voor de Amsterdamse rechtbank een onverschillige indruk. De 27-jarige man uit Amersfoort zei vrijwel niets, terwijl zijn makker de meest onwaarschijnlijke verklaringen afleg de. Kort na de overval in Amsterdam werd hij, vlakbij de vluchtauto, in een sloot aangehou den. Naar eigen zeggen was hij aan het joggen geweest en zo geschrokken van een voorbij- scheurende politiewagen dat hij in het water sprong. Begin december zal de officier van justitie naar verwachting een jarenlange cel straf tegen de twee eisen. Openbare basisschool in Starrenburg Medewerkers van tennispark Van Leeuwen in de weer met zandzakken. Deze komen tegen de buitenkant van de hal te liggen om te voorko men dat er lucht ontsnapt. Op de achtergrond staat eigenaar A. van Leeuwen met een boormachine. Foto: Taco van der Eb door Jan Preenen voorschoten - De nieuwe wijk Starrenburg II in Voorschoten krijgt waarschijnlijk een openba re basisschool. Pogingen om een samenwerkingsschool op te rich ten met het katholiek onderwijs zijn op niets uitgelopen. Wel houdt de gemeente vast aan het plan voor een brede school, met een gemeenschappelijke ruimte voor wijkbijeenkomsten en facili teiten voor peuterspeelzaalwerk en naschoolse opvang. De Stichting Katholiek Onder wijs Voorschoten (SKOV) haakte af, omdat zij niets ziet in het voorstel van de gemeente om dependances van de openbare school De Vos en de katholieke school De Regenboog in Star renburg een nieuwe school te laten vormen op basis van sa- menwerkingsafspraken. „Een heel ingewikkelde constructie, die in feite neerkomt op een fu sie. Dat willen we niet", aldus F. ten Have, penningmeester van de SKOV. De gemeente heeft voor dat mo del gekozen, omdat de wet ver gaande samenwerking tussen hoofdvestigingen van openbaar en bijzonder onderwijs niet toe staat. De VOS zou dan eerst in een bijzondere school moeten worden omgezet, zoals in de wijk Noord-Hofland is gebeurd met De Vink. Zou die lijn voor Starrenburg worden doorge trokken, dan betekent dat het verdwijnen van de laatste open bare school in Voorschoten. De SKOV heeft nog wel voorge steld om twee nieuwe hoofdves tigingen voor openbaar en ka tholiek onderwijs te stichten in Starrenburg. Maar daarvoor ontbreekt de ruimte, en het plan staat volgens de gemeente haaks op de uitgangspunten voor één brede school. Om aan de discussie een einde te maken, stellen burgemeester en wethouders de gemeente raad voor de keuze: óf een nieu we hoofdvestiging van De Vos in Starrenburg met enkele lokalen voor De Regenboog, óf een nieuw hoofdgebouw voor De Regenboog met inwoning van De Vos. De raadsleden moeten daarover morgenavond advise ren. Het college geeft de voor keur aan De Vos als hoofdbewo ner. De SKOV is daar boos over. Ten Have: „Wij maken uit het voor: stel een beetje op dat we nti worden gestraft voor onze houj ding en dat geen sprake is var) een goede afweging. Waarom niet gekozen voor De Regen: boog? Het huidige hoofdge; bouw aan de Beetslaan irj Boschgeest is slecht. Er moet bijvoorbeeld een nieuw dak opr Dat zijn toch ook kosten voor dé gemeente? We kampen met ge brek aan ruimte en we hebben een wachtlijst. Bovendien komt een derde van het aantal leerlin gen uit Starrenburg I. Argumen ten genoeg. Wij willen daarom een zakelijke afweging." Als de gemeente de plannen toch doorzet dan wil de SKOV het huidige hoofdgebouw van De Vos in het cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan be trekken. „De Emmaus kampt ook met gebrek aan ruimte. Door de dislocaties van De Re^ genboog en de Emmaus te com bineren, kunnen we gemakkelijk de vrijkomende ruimte in het cultureel centrum vullen. Daar zien we dan meer in dan nog eens een dislocatie erbij in Star renburg." leiderdorp - Leiderdorp heeft er sinds vanmorgen een overdekt sportcomplexje bij. Bij tennis park Van Leeuwen aan de Hoogmadeseweg is in drie kwartier tijd een luchthal over twee gravelbanen 'gespannen'. De hal heeft een maximale hoogte van ruim negen meter, en wordt in de lucht gehouden door tegendruk. Voor eigenaar A. van Leeuwen gaat met de luchthal een oude wens in vervulling. „Ik wilde dit in 1997 al, maar toen hield de gemeente het tegen omdat het niet paste in het bestemmings- plan. Ook zou de hoogte van de hal het aanzicht van de Hoog madeseweg ontsieren. Maar nu heb ik van wethouder Molken- boer alsnog toestemming gekre gen, in de wetenschap dat ik hier over maximaal vijf jaar toch weg moet vanwege de verbre ding van de A4." De investering van naar schat ting 200.000 gulden is deson danks toch verantwoord, vindt Van Leeuwen. „Die hal is over vijf jaar namelijk niet op. Die neem ik gewoon mee naar een andere locatie. Groot voordeel van de voorziening is namelijk dat hij vrij eenvoudig weer is af te breken." Bovendien denkt hij dat er veel belangstelling is voor wintertennis op gravel. „In de hele Leidse regio ben ik de enige waar dat kan. Het dichtstbijzijn de alternatief is Amsterdam." Vooral tennissers die vanwege hun gewrichten slecht op een harde ondergrond kunnen spe len, zullen er gebruik van willen maken, denkt hij. De luchthal bestaat uit een bin- nendoek, isolatiefolie en een buitenlaag. Een elektromotor zorgt ervoor dat de druk van de 'ballon' goed blijft. Valt de stroom plotseling uit, dan neemt een dieselmotor het over. De ballonhal wordt bij elkaar gehouden door een stalen net werk. Omdat het dak van trans parant materiaal is, komt er ge woon daglicht binnen. Ook kan de hal verwarmd worden. „Tot een graad of veertien", aldus Van Leeuwen. „En dat is meteen ook warm zat. Want het valt mij altijd op dat het op andere bin nensportlocaties altijd veel te warm is, zodat je na een paar slagen al transpireert als een ot ter. Dat zal hier in elk geval niet gebeuren." oegstgeest - Wethouder De Ruijter kreeg gisteren steun voor zijn 'eerste aanzet' tot een Sport Accommodatie Model van de Oegstgeestse politiek. Veel vra gen hebben de fracties, maar daar willen ze in een later stadi um pas over praten. Een 'moedig stuk' noemde J. Bouwknegt (Leefbaar Oegst geest) gisteravond de lange wensenlijst van de sportvereni gingen, waarmee naar schatting vijfden miljoen gulden is ge moeid. De WD liet bij monde van M. van den Brandeler weten dat haar fractie blij is met de eerste stap van De Ruijter. Voor Van den Brandeler zijn de prio riteiten die de wethouder stelt nog onduidelijk. „Daarover moeten we misschien praten als we de prijskaart van alles ken nen." Ook PrO-raadslid A. Mep- pelink sprak over een 'goeie start' van De Ruijter. Volgens CDA-fractievoorzitter L. Poell is de begin deze week ge- oegstgeest - Wethouder De Ruijter heeft naar eigen zeg gen 'alles op alles' gezet om de vluchtelingen in de Oegst geestse barakken aan dé Ou de Rijnsburgerweg te hou den. Het gedwongen vertrek van een groep asielzoekers en de grote commotie die daar mee gepaard ging, bé- schouwt de CDA-wethouder als 'een van de slechtste da gen' uit zijn bestuursperiode. „Ik was daar kapot van", zei De Ruijter gisteravond in de raadscommissie welzijn en sport. „Ik heb ervoor geknokt dat ze konden blijven zitten. Ik heb met allerlei instanties om de tafel gezeten en had bijna de afspraak gemaakt dat ze nog twee jaar konden blijven. Dat lukte bijna, ware het niet dat het Centraal Or gaan opvang Asielzoekers (COA) het complex voor iets minder dan een miljoen had moeten opknappen. Uitein delijk heeft het COA toen - ik zou zeggen eenzijdig - beslo ten om alle vluchtelingen te herplaatsen." oegstgeest - De huurdersorga- nisatie Buitenlust vreest dat Oegstgeest goedkope huurwo ningen verliest, door de regiona le wens om een fors aantal hui zen in de verkoop te doen of te slopen. Oegstgeest zit al aan de lage kant met het aantal sociale huurwoningen. Slechts 17 pro cent van het totale woningbe stand behoort tot deze catego rie, terwijl de landelijke richtlijn op 30 procent ligt. Volgens voorzitter G. Lentz mag het aantal goedkope huurhuizen in Oegstgeest absoluut niet da len. „Maar die kans lopen we wel als Oegstgeest zonder na te denken de regionale ontwikke lingen over zich heen laat ko men en opgaat in het grote ge heel." De conceptbeleidsvisie Wonen Leidse regio behelst on der mee het voornemen om in de Leidse regio in totaal 3.700 slecht verhuurbare huizen te slopen. „Oegstgeest mag niet in teren op haar bestand sociale woningen door tot verkoop over te gaan. Sterker nog, de ge meente zou reserves moeten opbouwen met het oog op plot selinge economische recessies." Lentz denkt'dat Oegstgeest am per in staat is sociale woning bouw te plegen. „Om de een voudige reden dat er geen ruim te is. Daardoor loopt Oegstgeest kans dat ze een eilandje wordt binnen de regio. Een schermd gebied waar werkelijke sociale samenhang, zoals in an dere gemeenten, ontbreekt." Dat in de beleidsvisie geen con crete aanbevelingen voor oude renhuisvesting staan stemt de voorzitter van de Oegstgeestse huurdersorganisatie droevig. „Ouderen blijven in hun grote eengezinswoning zitten omdat er simpelweg niet genoeg alter natieven voor hen zijn." Lentz kreeg gisteravond steun van een meerderheid van de raadscommissie welzijn en sport. „Er mag geen tiende van die 17 procent af', aldus CDA'er L. Poell. „Wat ons betreft mag het Oegstgeestse percentage naar 20 procent." CDA-wethou der D. de Ruijter onderschreef deze wens. „We moeten het goed in de gaten houden." leiderdorp - Bewoners van de Leiderdorpse Acht hovenerweg krijgen hun zin. Om het verkeer af te remmen komen er geen rubberen 'druppels', maar worden er drie flitspalen neergezet. Ook haalt wethouder Molkenboer, op verzoek van die zelfde bewoners, het plan voor fietsstroken aan weerszijden van de weg weer van stal. De boodschap van de bewoners van de Achthove nerweg aan de politiek was gisteravond duidelijk. Wat hen betreft zijn wegversmallingen en ver keersdrempels helemaal niet nodig, als er maar een aantal flitspalen komt. „Elke dag rij ik via de Koudekerksebrug naar Alphen. Daar werken die dingen prima. Je haalt het wel uit je hoofd om daar harder te gaan rijden", pleitte D. Blokhuizen. Daarnaast vroegen de bewoners toch weer om fietsstroken. Die waren aanvankelijk in de plan nen opgevoerd, maar zijn daar weer uit verdwe nen omdat de Grondmij denkt dat ze voor 'schijn veiligheid' zorgen. Nu kiezen fietsers vaak nood gedwongen voor het naastgelegen Jaagpad, terwijl ze wel op de rijbaan mogen rijden. De bewoners kregen de steun van de Leiderdorp- se politiek. „Als de bewoners die flitspalen zo graag willen, dan moeten we dat gewoon doen", vond de liberaal C. Wassenaar. „Zo'n paal heeft bovendien als bijkomend voordeel dat op termijn misschien de verkeersdrukte terugloopt." Ook de fietsstroken zag hij wel zitten. „Theoretisch zorgen ze voor schijnveiligheid, maar er gaat misschien ook wel iets van uit." Wethouder Molkenboer was bereid de plannen voor verkeersremmende 'druppels' te laten varen, en opnieuw te onderzoeken of er fietsstroken op het wegdek kunnen worden aangebracht. Wel voorzag hij nog wat haken en ogen. „Er moeten afspraken worden gemaakt met het openbaar mi nisterie. En er zit natuurlijk niet altijd een fotorol letje in zo'n paal. Maar ik ben de laatste die dit niet zou willen proberen." De kritiek van bewoners van de Achthovenerweg dat de maatregelen geen remedie zijn tegen de verkeersdrukte, legde hij naast zich neer. „Deze plannen zorgen inderdaad niet voor een afname van de verkeersdrukte. Maar dat is de inzet ook niet. Daar hebben we eerder ons hoofd al over ge bogen, en toen zijn we daar niet uitgekomen. Dan kan je je richten op datgene wat je wél kan doen." uite kritiek van sportbestuurders onterecht. Zij vrezen nog lang te moeten wachten op realisatie van hun wensen, omdat De Ruijter de financiële dekking voor alle plannen nog niet rond heeft en ook onduidelijk is of al le partijen een miljoeneninves tering willen steunen. „Die kri tiek werkt contraproductief al dus Poell. „Dat is jammer." De wethouder wil de komende maanden met meer gegevens naar buiten komen. voorschoten - Een krapp? meerderheid van CDA, PvdA en D66 wil dat het zwembad Hel Wedde in Voorschoten voor on» geveer 7,9 miljoen gulden wordt opgeknapt. De WD, met zeven zetels de grootste partij, vindt dat kan worden volstaan met groot onderhoud en energiebe sparende maatregelen. Dat kost 3,3 miljoen gulden. Groenlinks heeft ongeveer vijf miljoen gul? den voor de renovatie over. Manager G. van Hal van Sport fondsenbad Voorschoten is blij dat er 'eindelijk wat duidelijk} heid' is. „Ik was bang dat deze zaak over de verkiezingen zou worden getild. Ik hoop dat we in januari met de werkzaamheden kunnen beginnen. We praten hier al lang over en er moet echt snel iets gebeuren", zei hij gis* teravond na een commissiever gadering. Of dat inderdaad mogelijk is, hangt af van de beslissing die de gemeenteraad in december neemt. Voor die tijd laten burge» meester en wethouders het rev novatieplan verd* uitwerken. Wethouder Carabffln: „De winst van vanavond is dat alle partijen zich hebben uitgesproken vóór behoud van het zwembad." CDA, PvdA en D66 vinden het belangrijk dat het aantal bezoe* kers van Het Wedde niet verder terugloopt. Dat zijn er nu 200.000 per jaar. Om het bad aantrekkelijker te maken, dent ken deze partijen onder meer aan een glijbaan. De WD en Groenlinks zien daar niets in. De WD wilde wel praten over verplaatsing van sporthal Dé Vliethorst van het Burgemeester Van der Haarplein naar het ten- rein achter het zwembad, 'zodat we alle sportvoorzieningen bij elkaar hebben'. Daar ligt nu nog het buitenbad, dat vorig jaar is gesloten. Carabain zegde toe dal verhuizing van de sporthal aan de orde komt zodra het zwem bad is opgeknapt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 17