GELOOF SAMENLEVING Kerk staat vaak niet open voor paranormale ervaringen Utrechtse buurt zorgt voor postende Duitse moeder en zoon Evenveel natuurj minder variatie! RK-ziekenhuizen Duitsland tegen opheffen 'taboes' Pastor wil rol voor bij nationale rampeij Evangeliste Goeree wi met site uit naar Enge WETENSCHAP 'Onderzoek gestoorde criminelen mist basis' Zeldzame plant ontdekt Racewagen is koppie koppie VANDAAG woensdag 12 septembi I Twaalf sep tember is de sterfdag van de Franse paus Innocentius VI (Étienne Aubert, 1282- 1363). Hij was de vijfde paus op rij die zijn resi dentie had in het Franse Avignon, in plaats van Ro me. Clemens V was de eer ste paus die, als gevolg van de hevige strijd in Italië, naar Avignon verhuisde in 1309. Gregorius XI keerde pas in 1377 terug naar Ro me. Maar de stad bleef pauselijk bezit, en tot 1403 resideerden er ook nog en kele tegenpausen. Inno centius VI wilde al terug naar Rome, mede omdat Avignon te gevaarlijk werd. Hij moest eens los geld aan bandieten beta len, omdat ze stad omsin geld hadden en alleen met geld ervan konden worden afgebracht de Franse pauselijk residentie te plunderen. keulen/dpa - Euthanasie, abor tus en het testen van embryo's op erfelijke afwijkingen vóór im plantatie in de baarmoeder blij ven in de meer dan 500 rooms- katholieke ziekenhuizen in Duitsland taboe. Dat zei hulp bisschop Josef Voss van Munster, de scheidende voorzit ter van het Katholieke Verbond van Ziekenhuizen in Duitsland (KKVD), gisteren. De rk-ziekenhuizen bieden daarentegen wel stervensbege leiding, advies aan ongewenst zwangere vrouwen en prenatale diagnostiek, verzekerde Voss. Prenatale diagnostiek, waarbij een embryo in de baarmoeder op erfelijke afwijkingen wordt onderzocht, mag naar de me ning van de Duitse bisschoppen geen aanleiding voor abortus zijn. Prenatale diagnostiek is volgens hen moreel van een geheel an dere orde dan zogeheten pre- implantatiediagnostiek, waarbij een embryo dat door reageer buisbevruchting tot stand is ge komen, op erfelijke afwijkingen wordt onderzocht voordat het in de baarmoeder wordt inge bracht. Die techniek is bij voor baat gericht op selectie van menselijk leven, en moet daar om worden afgewezen, vinden de bisschoppen. 'Als christenen bang zijn voor Jomanda, mag je ze niet aan hun lot overlaten' Willemien Postma: „Veel paranormale ervaringen worden in de kerk niet geloofd. Of men zegt dat ze van de duivel komen." Foto: GPD/Ronald Kersten door Joost Sijtsma Paranormale ervaringen en kerk vor men over het algemeen geen gelukkige combinatie. De kerk staat vaak kritisch ten opzichte van mensen die bepaalde gebeurtenissen voelen aankomen, ge nezende gaven hebben, of zaken waar nemen die anderen niet kunnen zien, ruiken, of voelen. Christenen met der gelijke gaven kunnen vaak moeilijk te recht binnen de kerk. Vijf jaar geleden is een landelijk net werk van pastores opgericht waar mensen met paranormale ervaringen terecht kunnen. De telefonische hulp dienst, een onderdeel van het net werk, krijgt gemiddeld zo'n veertig tot vijftig telefoontjes per jaar van men sen die in de eerste plaats iemand zoeken aan wie ze hun verhaal kun nen vertellen. „Mensen die paranormale ervaringen hebben, kunnen in de kerk niet altijd even goed terecht", zegt Willemien Postema, die cursussen geeft aan ge meenteleden over paranormale erva ringen. „Die ervaringen worden niet geloofd, of er wordt gezegd dat ze van de duivel komen. Die mensen hebben geen bestaansrecht met hun verhalen, terwijl die ervaringen voor hen wel erg belangrijk zijn. Ze krijgen ook angst om het te vertellen", aldus Postema, lid van het landelijke netwerk van pastores. Dit netwerk bestaat uit een kerngroep van zo'n vijftien mensen. Sommigen van hen hebben zelf paranormale er varingen, de anderen staan er in ieder geval open voor dat mensen dergelij ke ervaringen kunnen hebben. Poste ma is een van degenen die zelf para normale ervaringen hebben gehad. „Ik zat in de tuin en zag mijn klein zoon spelen. Op een gegeven mo ment dacht ik: 'hoe lang zul je je va der nog hebben'. Die gedachte bete kende voor mij geen voorspelling van een feit, maar ik besefte dat als het zou gebeuren we de resterende tijd goed zouden moeten besteden. Een half jaar later was mijn schoonzoon overleden. Ik heb ook wel voorgevoe lens. Ik had een afspraak met een vrouw. Voordat ik er naar toe ging kreeg ik een beklemmend gevoel, dat met de dag sterker werd. Ik wilde die afspraak bijna afzeggen, maar ik ben toch met lood in mijn schoenen naar haar toe gegaan. Ik stond trillend voor de deur. Ze deed open. Lijkwit zag ze. Het bleek dat haar man haar met de dood had bedreigd. Ik heb vaak be paalde voorgevoelens dat er iets gaat gebeuren, maar ik heb daar geen pro blemen mee, het helpt me juist om me goed voor te bereiden. Mensen zien het vaak ook als een religieuze er varing, het helpt hen richting te krij gen." Postema:Als criteria voor het beoor delen van paranormale ervaringen kun je vragen stellen. Maken die erva ringen de mensen vrij of worden mensen afhankelijk? Helpt het hen? Heelt het? Maken die ervaringen de mensen angstig? Schept het verbon denheid met God en de mensen? Als mensen afhankelijk worden van een medium of genezer, gaan bij mij de bellen rinkelen." Voor christenen is het de vraag of pa ranormale ervaringen van God af komstig zijn of van de duivel, want ook de duivel kan zich volgens de bij bel voordoen als God om mensen in verzoeking te brengen. Hoe onder scheid je de duivel van God? „Een belangrijke vraag is of de degene met bijvoorbeeld genezende gaven zich hoogmoedig gedraagt, uit is op eigenbelang of zich juist dienstbaar opstelt. Als iemand zich op zijn gaven laat voorstaan, dan komt de dienst baarheid in het gedrang." Toch blijft het in de praktijk erg moei lijk de hand van God te onderschei den van die van de duivel. Jomanda bijvoorbeeld. Mogen christenen haar healings bezoeken? Postema kan daarop niet met 'ja' of 'nee' antwoor den: „Sommigen zeggen dat je daar niet naar toe moet omdat je je dan af hankelijk maakt van haar. Maar ande ren hebben juist baat gevonden bij die healings. Het is wel belangrijk te weten hoe mensen die healings erva ren. Als het ze angstig maakt, mag je hen niet aan hun lot overlaten." Het pastoraat van de Samen op Weg kerken houdt zaterdag 22 september een ontmoetingsdag waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Familie leden, pastores, pastoraal medewer kers, ouderlingen en andere geïnteres seerden kunnen deze bijeenkomst bij wonen. De bijeenkomst heeft van half elf tot vier uur plaats in het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken in Utrecht. haarlem/anp - Traumapastor ds. O. Ruff werkt aan een natio naal rampenplan voor de ker ken. Hij pleit daarin voor meer samenwerking tussen maat schappelijke hulpverleners en predikanten en pastores om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen aan slachtoffers van een ramp. Ruff zei dat gisteren, overigens vóór hij op de hoogte was van de aanslagen in de Ver enigde Staten. Tot dusver lopen de kerken in traumatische situaties in Neder land altijd achter de feiten aan. Het rampenplan, dat hij eind dit jaar of begin volgend jaar wil presenteren, moet daar een ein de aan maken. De Molukse pre dikant, die slachtoffers van de Bijlmerramp heeft bijgestaan, beschrijft daarin de rol die ker ken kunnen spelen bij rampen. Zo kunnen slachtoffers voor de eerste opvang terecht in kerkge bouwen, die volgens Ruff war mer en hartelijker zijn dan de meestal kille sporthallen. De kerk beschikt bovendien over een leger van vrijwilligers, die steun kunnen bieden. Ook wijst de predikant op het belang om getraumatiseerde mensen thuis op te zoeken, omdat zij de nei ging hebben zich af te zonderen. Instellingen als de RIAGG's doen dat niet, aldus Ruff. Hij pleit er voor om predikanten en pastores te traini traumapastoraat zodl wat ze moeten doena ramp voordoet. Ookt kerken worden opgej alle gemeentelijke ral nen. Verder zal hij bijl van de kerken aan® een periodieke oefen» kerkelijk rampenplan^ Ruff, predikant van dl] Evangelische Kerk inï werd in mei door d| men-op-Wegkerken 1 dag per week benoea deüjk traumapastor.T dat het rampenplal voor de protestantse! voor de Rooms-Kath| gaat gelden. Er zijn a gaande om tot een gej, aanpak te komen, zeik Volgens Ruff hoeven niet al te bescheiden! len, omdat zij voorn maken hebben met] leven en dood. De ei Volendam heeft dek nieuw doen inzien vi kunnen spelen in tr^t gebeurtenissen, aldut sinds de ramp metfc van El Al in de B» (1992) hielden hij predikanten een ple£ de aanstelling van 1 traumapastor. Ruff i* jaar aangesteld in de» zwolle-st. albans/anp De evangeliste Jenny Goeree-Man- schot heeft in Groot-Brittannië een intemetprovider gevonden om haar omstreden ideeën te kunnen verspreiden. Ze heeft haar website die vorige week woensdag in Nederland werd afgesloten verplaatst naar een adres van het internetbedrijf Freedom2surf in St. Albans. Op de internetpagina (www.jen- nygoeree.f2s.com) staat nog al tijd een artikel waarin Goeree de joden de schuld voor Auschwitz in de schoenen schuift omdat zij Jezus niet als Messias hebben aanvaard. De rechtbank in Zwolle had haar in september 1985 verboden om het verhaal nog langer te verspreiden. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap kondigde vo rige week aan om naj ter te stappen om hei internet te halen. Ini der Easyhosting scl website dezelfde da omdat het bedrijf nii internetters 'discri artikelen van Goeree en homoseksuelen zen. Het is nog onduidelij een strafbaar feit j een door de rechte artikel via internet den. Goeree denkt e over om het gewraa over Auschwitz van I te te halen, zo zei „Het spijt me wel da de hand is gelopen nu denken dat ik z wonden strooi", ben; Protest voor woning kardinaal Simonis vanwege verstoting zoon door priester utrecht/gpd - De Duitse Wiltrud Weber heeft eventjes nog geen tijd om te praten. De vrouw, die met haar zoon David al bijna zes weken uit protest op een bankje voor de ambstwoning van kardinaal Simonis aan de Utrechtse Maliebaan zit, bege leidt een gast naar de auto. „Ik kan mijn bezoek niet naar de voordeur brengen. Daarom doe ik het maar zo." „Ik had nooit gedacht dat ik van zo veel kanten steun zou krij gen", zegt ze. „Elke dag komen er mensen om mij iets te bren gen of om met mij te praten." Want Weber heeft een heel ver haal te vertellen. Zij kreeg in 1976 een zoon van het vroegere hoofd van de Jezuïetenorde in Australië. Volgens haar maakt de kerk het onmogelijk dat de drie een band met elkaar heb ben. Vooral dat haar nu 25-jari- ge zoon geen relatie met zijn va der kan onderhouden vindt zij onaanvaardbaar. Zij eist erken ning van het probleem en een financiële compensatie voor de opvoeding van haar zoon. Om dat voor elkaar te krijgen hebben moeder en zoon zich gevestigd op het bankje aan de Maliebaan. Waarom juist in Utrecht? „De Jezuïetenorde is een internationale beweging", legt ze uit, „dus in principe maakt het niet zo veel uit waar wij actie voeren. Maar we heb ben voor Nederland gekozen omdat dat het land is waar we ons willen vestigen." Annet Crone uit Zeist is de vrouw die zojuist door Weber uitgeleide is gedaan. Ellce dag komt zij naar de Maliebaan. Zij neemt de vuile was mee en brengt de schone. Zorgt dat er koelelementen in de koelbox zit ten en kijkt of Weber voldoende te eten heeft. Want eten doet Wiltrud Weber, die de eerste drie weken ook nog in honger staking was, inmiddels weer. „Ze moet wel," zegt Crone. .An ders heeft haar zoon straks geen moeder meer. Dat lijkt me ook niet goed." Wat brengt Crone er toe om elke dag naar Utrecht te rijden? „Ik heb zelf een nog appeltje met de rooms-katholieke kerk te schil len. Maar dat is privé. Verder vind ik het heel hard dat de kerk liefde afwijst." Zo rond het mid daguur komt zij elke dag even op de Maliebaan. Soms blijft zij wat langer. Zoals afgelopen zon dag, toen het zo regende. „Ik heb haar in de auto gezet en an derhalf uur de motor laten draaien zodat de verwarming het deed. Wiltrud kreeg het lek ker warm en heeft zelf nog even geslapen." Weber zelf zit er niet zo mee dat het zo veel regent. Ik heb een paraplu en ik slaap onder een stuk plastic. Je weet dat het slecht weer kan zijn als je zoiets doet. Maar zonder de hulp van allerlei mensen zou het wel moeilijker zijn geweest," zegt zij. Zo mag zij gebruik maken van de badkamer in een kantoor aan de overkant, dat ooit een appar tement was. „Elke ochtend om half acht komt een student heet water brengen voor koffie en soep en zo. Dat doet hij laat in de avond nog een keer." En haar zoon, die slaapt nu bij be kenden wat bij. Terwijl zij op de bank, bedekt met warme sjaals tegen het op trekken van de kou, vertelt, stopt er een jonge vrouw op een fiets. Hoe het gaat met Weber en haar zoon en of er nog slaapzak ge droogd moet worden. Mary van Mounk woont vlakbij en komt sinds Weber aan de Maliebaan zit elk dag even langs. Met de kerk heeft zij zelf niet zo veel. „Maar dat iemand in de nattig heid moet slapen, dat vind ik zo sneu." Daarom komt zij elke dag om de natte slaapzakken op te halen en in de droger te stop pen. Hoe lang zij nog blijft zitten, wordt Weber steeds gevraagd. Net zo lang tot het probleem is opgelost, zegt zij. En dat kan nog wel even duren. „Maar er zit wat beweging in de zaak," zegt zij. Dat Weber en haar zoon al die weken voor de ambtstwo- ning zitten, is kar din; zeker niet ontgaan, z woordvoerder Loek S er. „Zijn medewerkei goed in de gaten of h met ze gaat." Maar S niet zo veel voor de zegt hij nogmaals. „I niets mee te maken, hij de zaak aangekaai Maar het is niet de ta kardinaal te bemiddf is het een zaak tussei een toenmalige priei stralië," zegt Sinselni tilburg/anp - Onderzoek naar het gedrag van psychisch ge stoorde verdachten heeft geen goede wetenschappelijke basis. Maar wat gedragsdeskundigen vervolgens zeggen over deze toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, kan wel gevolgen hebben voor de sanctie die de rechtbank oplegt. Het verband tussen een bepaal de psychiatrische stoornis en in hoeverre het gepleegde delict de verdachte daarom is aan te re kenen 'is theoretisch niet onder bouwd'. Dit stelt E. Brand in zijn promotie-onderzoek waarop hij vrijdag aan de Katholieke Uni versiteit Brabant promoveert. Op basis van zo'n onderzoek bepaalt de rechtbank of de ge stoorde crimineel bijvoorbeeld naar een tbs-kliniek of naar een psychiatrisch ziekenhuis moet. Brand stelt dat gedragsdeskun digen zich niet meer zo nadruk kelijk moeten richten op het psychiatrische ziektebeeld van een verdachte. Om te beoorde len in hoeverre een verdachte toerekeningsvatbaar is en of die persoon is te behandelen, moet worden onderzocht hoe zijn persoonlijkheid in elkaar steekt en hoe hij denkt. Dat bepaalt namelijk of de verdachte, toen hij het delict pleegde, de 'morele consequenties' van zijn crimi nele handelen kon overzien, al dus Brand. joure/anp - In een zandput net buiten Joure is een zeldzame plant gevonden. Het gaat om klein glanswier van de soort Ni- tella Hyalina. Volgens het Nationaal Herbari um te Leiden is het een soort die over de hele wereld slechts zel den voorkomt. „De alg groeit namelijk alleen in diep, helder en kalkrijk water. Bovendien kan de alg het water zelf ook schoner maken", zaldus W. Prud'homme van Reine van het Nationaal Herbarium. Vol gens hem groeien deze planten in Nederland alleen nog bij het Naarder meer. Een team van specialisten gaat vanaf vrijdag onderzoeken of het glanswier zich verder kan voortplanten in dit water. Ken merkend voor glanswier is de groene glanzende hoofdas met daaromheen sterk vertakte kransjes van cellen. Het glanswier is gevonden door een duiker uit Groningen. Hij heeft zijn vondst gemeld bij het Nationaal Herbarium. sint oedenrode - Een hoofd steekt boven een moderne slimme auto uit. In Sint-Oedenrode werd gisteren de Nuna gepresenteerd. Dit is een ra ce-auto die rijdt op zonne-energie. De Nuna wordt binnenkort naar Australië gebracht om daar op 18 november mee te doen aan The World So lar Challenge.Foto: ANP/Robert Vos scheveningen/anp - Het areaal aan natuur en bos blijft momenteel min of meer stabiel: circa 15 pro cent van het Nederlandse grondoppervlak. Aan de ene kant neemt het groen toe door omvorming van de landbouw, maar aan de an dere kant verdwijnt natuur voor nieuwe woningen, be drijven en wegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Natuurbalans die vandaag is gepresenteerd door het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu (RIVM). Het rapport is in Schevenin- gen overhandigd aan staats secretaris Faber van natuur beheer. De natuurgebieden zijn echter te versnipperd om dier- en plantensoorten vol op de ruimte te geven. Het aantal planten- en diersoor ten neemt daarom nog steeds af, ondanks enkele lokale successen. De overheid bestrijdt de versnippering door de aan leg van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een slinger van groene gebieden in Nederland. Vorig jaar kon 4200 hectare worden toege voegd. Dat is aai meer dan de jaren hoewel minder dan I De overheid heeft d< ruim 800 hectare vei voor groen in de Ra terwijl de aankooj gaande jaren vrijwel De Natuurbalans ii positief als negatii ontwikkelingen in d denzee en de Del aantal zeehonden verder toe, s< schelpdieren doen h lijk goed en er be steeds minder vogf stookolie. Anderzijd gras vrijwel uitgesto neemt het aantal zc ten in de Oostersche De schrijvers van tuurbalans spreker t gens hun zorgen 1 het landschap. S j kenmerkende lan pen lijken redelij j maar dreigen hun i snel te verliezen d< pende verstedelijki geldt bijvoorbeeld 1 kele open-veenwei( den. Vogelsoorten grutto hebben het zwaar te verduren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14