LEIDE Boosheid rond skate-festijn Beter weten De Stemming REGIO 'Verlies van een kind is een rouwproces dat eindigt bij de dood' Uitspraak RvS staat los van claim Vrolijk jubileum bij de DZB BEDRIJVEN EN ONDER WIJSIN iet zeuren iaar zwoegen ide zorg égstgeest wil 2 smen beter eschermen Inisman gt klappen i- Een 24-jarige vuilnis van de gemeente Leiden is en mishandeld door een au ner uit de Genestetstraat. ;la -jarige dader ging door g nt toen bij het legen van 0| fijkcontainer een paar en in laden, die bovenop de 1 v liner lagen, op de grond d i. Hij klom de cabine van 1 b achtwagen in en begon te en De vuilnisman wist de ige de cabine uit te werken en :dt ipoorslags naar het poli- teau om het incident te Daar kwam de vuilnis zijn aanvaller opnieuw te- Die was nog niet afge- hij gaf zijn slachtoffer luw een paar rake klappen :d in de hal van het poli- :eau aangehouden. heeft uwe directeur - Jet Key is de nieuwe di- ïrvan het Leids Universi- 'onds, de organisatie die itacten onderhoudt met d-studenten van de Leid- versiteit. Zij is opvolgster Fruin-Helb, die twaalf i directie voerde over het foordat zij de overstap iet LUF maakte, was Key but van het Nederlands es Bureau. Key is tegelij- benoemd tot directeur Stichting 'Campagne eiden', een samenwer- 'erband van de universi- het LUF. Deze stichting ten doel geld te werven lijzondere en grootschali- livei sitaire onderwijs- en Sieksprojecten en moet tagere kas van de uni- leit bijvullen. zaterdag 8 september 2001 Lotgenotenmiddag in Bonaventuracollege door Wilfred Simons leiden - Ouders die een kind verliezen stuiten vaak op onbe grip. Natuurlijk erkennen fami lie, vrienden en collega's wel dat niets zo traumatiserend is als de dood van een kind, maar zij wil len de draad van het gewone le ven meestal sneller weer oppik ken dan de ouders dat kunnen. Bij de Landelijke Zelfhulporga nisatie 'Ouders van een overle den kind' krijgen de ouders wel de herkenning waaraan zij be hoefte hebben. De vereniging belegt vandaag een lotgenoten- middag in het Bonaventuracol lege aan de Leidse Boerhaa- velaan. Sinds twintig jaar probeert de zelfhulporganisatie ouders die Heieen Schoots. „Mijn leven lang blijf ik verlangen naar mijn kind." Foto: Ad van Hasselt een kind hebben verloren met Met drieduizend leden is de ver- elkaar in contact te brengen, eniging schokkend groot. Het blijkt dat het begrip en het me deleven dat ouders ervaren tij dens de bijeenkomsten heil zaam kunnen zijn. De ouders beseffen dan dat zij niet alleen zijn in hun verdriet. Dat helpt bij het 'weer leefbaar maken' van het dagelijks leven. De bijeenkomst in het Bonaven turacollege is georganiseerd door de afdelingen Leiden en omstreken, Den Haag en de Duin- en Bollènstreek. Zij heb ben oud-bestuurslid Schoots uit Tiel uitgenodigd om een inlei ding te verzorgen. Zij is auteur van het (inmiddels uitverkochte) boekje 'Opnieuw leren leven', waarin zij haar ervaringen heeft genoteerd nadat zij in 1987 zelf haar zoon aan een verkeerson geluk verloor. Ze heeft veel aan door Wim Wegman leiden - De organisatoren van het groot skate-festijn op de Eu ropese autoloze zaterdag zijn kwaad over de manier waarop de gemeente is omgesprongen met hun evenement. Fractievoorzitter Van den Bosch van GroenLinks, de bedenker van het festijn, en het evenementenbureau Buro Fris uit Rotterdam, beschuldigen het stadsbestuur van een ondui delijk en halfslachtig beleid. Ze verwijten burgemeester en wet houders bovendien dat ze veel te laat hebben gereageerd. Hoewel het college uiteindelijk toestemming heeft gegeven voor het evenement, maakt Van den Bosch geen gebruik van de ver gunning. Om het evenement te houden, moet hij namelijk zelf weer overleggen met busmaat schappij Connexxion. En die heeft volgens hem al 'nee' ge zegd tegen het skate-festijn. Van den Bosch heeft de ge nante al eerder verweten veel te weinig werk te mak,en van de Europese aütótóèie zaterdag op 22 september. Om te laten zien dat er in Leiden wel degelijk iets van de grond kan komen, nam Van den Bosch Buro Fris in de hand voor een groot skate-fes tijn. De Groenlinkser wilde on der meer een grote tocht door het centrum en de buitenwijken houden. Op de Nieuwe Beesten markt had hij een skatefeest ge pland, met verschillende skate- banen. Van den Bosch had lange tijd het idee dat het wel goed zou komen met het festijn, vooral ook omdat de betrokken ambte naren enthousiast reageerden op de plannen plan. Enkele we ken geleden had hij zelfs even tjes het idee dat de definitieve vergunning op zijn deurmat was gevallen. Achteraf bleek het slechts te gaan om toestemming om op de Beestenmarkt één kraampje neer te zetten. „Heel opmerkelijk, want dat was op geen enkele manier uit het stuk op te maken. Ik heb nooit gewe ten dat wij als gemeente zulke onduidelijke brieven de deur uitdoen." Ruim een week geleden, volgden er opeens signalen dat het eve nement niet kon doorgaan. K. Bakker van Buro Fris: „De ge meente zei steeds dat ze eerst onderling wilden praten voordat ze met ons gingen overleggen. En opeens kregen we een nega tief advies. Ik heb toen flink aan de bel getrokken. Wij mogen onze argumenten toch ook wel laten horen?" Daarop volgde alsnog een ge sprek met de gemeente. Van den Bosch en Bakker hebben daarin toen de skatetocht maar laten vallen. Van den Bosch: „Het argument van de politie is dat er zo veel wegwerkzaamhe den zijn in Leiden, dat ze het verkeer nauwelijks meer kan omleiden voor een skatetocht. Daar hebben we begrip voor." Het skatefestijn op de Nieuwe Beestenmarkt op zijn beurt, le verde problemen op voor bus maatschappij Connexxion. Van den Bosch deed uiteindelijk het voorstel om de parkeerplaatsen aan de westzijde van de Nieuwe Beestenmarkt af te huren en die te gebruiken als busbaan. Con nexxion wees dat af omdat er dan te weinig ruimte overblijft voor haar gelede bussen. De ge meente heeft nu toestemming gegeven voor het feest op de Nieuwe Beestenmarkt, onder de voorwaarde dat de organisato ren deze kwestie met de bus maatschappij regelen. Van den Bosch: „We hebben gistermid dag nog contact opgenomen, maar het antwoord van Con- 1 nexxion blijft 'nee'. Dus wat moet ik dan met zo'n vergun ning?" Bakker drukt zich nog feller uit: „Ik vind het een heel merkwaar dig besluit. Als het de gemeente al niet lukt om het te regelen, hoe moeten wij het dan doen?" Van den Bosch vindt dat het college de busmaatschappij veel de vereniging gehad. „Daar kun je erover praten. De dagelijkse omgeving is hiervoor vaak te ge geneerd. In de samenleving moet je zuinig zijn met het to nen van je emoties. Binnen de vereniging hoeft dat niet." Vaak wordt gezegd dat het over lijden van een kind 'het ergste is dat een mens kan overkomen'. Schoots wil die opmerking nu anceren. „Het is het ergste dat mij is overkomen", zegt ze. „Maar ik wil het verdriet niet meten met andere vormen van verlies." Het verlies van een kind noemt zij 'heel erg trauma tisch'. „Het is een rouwproces dat eindigt bij de dood. Mijn le ven lang blijf ik verlangen naar mijn kind." Veel de ouders die lid zijn van de vereniging, hebben hun kind aan een verkeersongeluk verlo ren. Ook telt de vereniging leden van wie het kind tijdens of kort na de bevalling is overleden. Een kleinere groep moet een kind missen na een dodelijke ziekte. De vereniging maakt geen onderscheid, iedereen is welkom. Schoots weet uit ervaring dat ouders die een kind verliezen, bevangen worden door paniek. „Het verdriet overkomt je, het is onontkoombaar en onoverko melijk. Je zou er wel vanaf wil len, maar dat kan niet." Wat wel kan, is het verdriet integreren. „Je wordt er een ander iemand van, iemand met een litteken." Veel ouders hebben de behoefte om aan mensen die zij leren kennen, meteen te vertellen dat zij ooit een kind hebben verlo ren. Schoots begrijpt dat. „Je bént iemand met dat verdriet, het zit in je persoon. 'Als je niet weet dat ik een kind heb verlo ren, dan ken je me niet', is de redenering die er achter steekt." Bijeenkomsten met lotgenoten omschrijft Schoots als 'rustge vend'. „Je staat niet alleen. Als je opeens de stem van je kind hoort ben je niet gek, het hoort er allemaal bij. Het lucht op om te weten dat de anderen dat ook hebben. Contact met lotgenoten helpt bij het aanvaarden dat het leven verder gaat. „Eerst besef fen de ouders alleen dat ze ver der moeten leven, ook al willen ze niet. Later wfllen ze ook weer, daar helpt de vereniging bij." meer onder druk had moeten zetten. Nu hebben de organisa toren het hele festival maar af geblazen. Het is volgens hen te kort dag om zaken goed te rege len. Wethouder Pechtold vindt het spijtig dat het evenement niet doorgaat. „Het had me een leuk festijn geleken. Hij deelt de kri tiek van Van den Bosch niet. „Dat de tocht niet doorgaat, ligt aan omstandigheden waar de gemeente geen invloed op heeft." Hij bestrijdt echter dat de gemeente rond het festijn op de Nieuwe Beestenmarkt een onduidelijk of halfslachtig beleid heeft gevoerd. „We hadden ze misschien eerder om de tafel moeten vragen, dan waren mis verstanden misschien te voor komen geweest. Maar de oplos sing die zij rond de doorgang van de bus hebben verzonnen, leek ons redelijk. Dus zeiden we: als je er met Connexxion verder uitkomt, vinden wij het best. Ze konden volgens mij bovendien nog wat skatebanen verplaat sen. Dan kom je er ook wel uit. Nogmaals, ik vind het heel on gelukkig zoals het gelopen is. Maar ik wil er wel voor waken dat elkaar over en weer verwij ten gaan maken. Ik kan wel zeg gen dat Van den Bosch zich te star heeft opgesteld, maar dat doe ik niet." leiden - „Hij daar kan goed dansen. Straks ga ik met hem dansen, tenminste, als zijn vrouw het goed vindt." De vijf dames van de chocoladefabriek schateren het uit. Ze zitten aan boord van het par tyschip Valencia. Het is feest, want hun afdeling van De Zijl Bedrijven bestaat tien jaar. Bij de voormalige sociale werkplaats DZB werken 280 mensen in de chocolade. Ze maken en verpak ken bonbons en chocolaatjes in opdracht van Baro nie-De Heer. In tien jaar tijd is de afdeling, officieel de Product Groep Verpakkingen, gegroeid van 85 naar 280 personeelsleden. Met een nieuw contract is er weer voor acht jaar werkgelegenheid. DZB neemt volgend jaar een tweede productielijn in ge bruik, voor chocoladekransjes. Een korte rondvraag geeft aan dat lang niet ieder een van chocolade houdt. Toch worden niet alle chocolaatjes ingepakt. „Sommigen stoppen er meer in hun mond dan in het bakkie. Dat mag niet, maar ze doen het toch." Sommige werknemers staren stil voor zich uit, maar aan de meeste tafeltjes is het een gezellige boel. Het schip heeft vandaag een ca sino, en er komt een goochelaar langs de tafeltjes. Natuurlijk is er live-muziek. De Rijnsons brengen de stemming erin met Hollandse meezingers. Als de zanger een sinterklaasliedje zingt moet iedereen la chen. Bij 'Het kleine café aan de haven' haakt ieder een in en zingt vrolijk mee. In het gangpad midden in het schip dansen wat paartjes. Tot een uur of vier. Dan is het schip terug. Foto: Henk Bouwman aadsleden weten het be ter. Dat is ten minste de suggestie die de gemeente ivvekt in de campagne om loed te werven voor de ge- eraad. Een reclamecam- met posters in billboards, p je een paar zo te zien eluimde lieden een beetje en tafel ziet hangen. Een uurthuistoneeltje. Weet jij er? Word lid van de ge- NJj' eraad, staat ernaast (alsof ten een pre is voor een id). niet het enige wat Leiden 9j" m het gebrek aan volks- 's enwoordigers te lenigen. |s in die zo'n stoeltje in de 'el zien zitten zijn sinds jelopen voorjaar van harte veli odigd naar de vergaderin- in de raadscommissies te 1. Waar zij behalve een fffie of thee ook een harte- ntvangst van een der zit- iiagi raadsleden krijgen. Ze l" n een kwartiertje voor ssEt Pg welkom geheten en ,n j dopende de vergadering ider lortdurend tekst en uitleg e wondere wereld van de democratie, neente Leiden en de eden hebben er, kortom, it voor over om uit een 2°u' r reservoir van volksverte- 'ordigers te kunnen put- at mag ook wel, want de hdc (stelling voor het raadslid- chap is al jaren tanende, 'as het misschien niet zo'n je zet van de raadsleden ist deze week met een no- 'komen, waarin zij zelf e rken dat ze onderbetaald 't serieus genomen wor- ndfi dat ze hun werk niet ioen. Die geheime notitie "in werkgroep uit de ge- teraad - uitsluitend voor 11 1 gebruik - werd in veel- Tekening: Maarten Wolterink voud ter redactie bezorgd. Blijkbaar zitten er in die werk groep raadsleden die het nodig vinden om hun eigen fouten en handicaps eens breed uit te ven ten. En dat zijn er niet weinig. Burgemeester en wethouders zien in de gemeenteraad eerder een hobbel dan een partner en geven altijd te laat en te weinig informatie. De raadsleden heb ben te weinig middelen om hun werk te doen en de middelen die ze wel hebben, gebruiken ze niet. En zo zijn de resultaten van die fraaie campagne om nieuwe kandidaat-raadsleden te werven - zo die er al mochten zijn - in één klap weer teniet gedaan. Je zou toch denken dat raadsle den beter weten. Vier vervangt drie Geen korenwolf dit keer, geen zandhagedis, geen gifgroene geelbek-salamander of wat voor beestje dan ook. Ook geen Lei- derdorpse modderkruiper, maar ouderwets gestuntel van een overheid was voor de Raad van State een reden om een dikke streep te halen door het bestem mingsplan voor de Oostvlietpol- der. Nou vallen er veel meer re denen te bedenken om het be stemmingsplan af te kernen - en de Raad van State noemt ze ook - maar de vergeetachtigheid van een ministerie blijft toch wel een fraaie. De rijksoverheid is kennelijk nu zelf verdwaald in haar eigen woud van beleidsregels, nota's, wetten, kernbeslissingen en buf ferzones. Gewone burgers waagden zich al jaren niet meer in dat doolhof. Maar nu zijn ze in Den Haag toch ook verstrikt geraakt in de kluwen papier. Wat meteen bewijst dat ambte naren - of ministers - ook maar gewone mensen zijn. Het bedrijventerrein in de laat ste groene polder van de stad komt niet voor in de vierde - ex- cusez le mot - planologische kernbeslissing van de minister van ruimtelijke ordening. Het industriepark staat wel ge noemd in de derde, maar dat telt niet, vindt ons hoogste rechtscollege. PKB deel vier ver vangt immers de vorige. De Raad kon niet anders dan terug vallen op het eerdere rijksbuf- ferzonebeleid, waarin staat dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. In PKB deel drie werd nog een uitzondering gemaakt voor Leiden. Zo warrig als de ministeriële wet- en regelgeving kan zijn, zo star is tegelijk het Nederlandse rechtsstelsel. En dus zit Leiden door een ver gissing van Den Haag met de gebakken peren. Alhoewel? Ook de gemeente heeft een grote fout gemaakt; laten we dat niet vergeten. De ruimte die in de polder open bleef voor een baggerdepot kreeg als bestemming agrarisch onbebouwd. Maar wat voor ga rantie is dat, redeneert de Raad van State, als de gemeente de rest van die agrarische polder toch al wil volbouwen? Geen dus. Twijfel in de gemeenteraad over de houdbaarheid van die omschrijving, werd indertijd weggewuifd. Tegen beter weten in, blijkt. En daar krijgt Leiden nu de rekening voor gepresen teerd. Aad Rietveld en Robbert Minkhorst door Robbert Minkhorst vervolg van voorpagina leiden - Baggerdepot Zuid-Hol land (BZH) wil enkele miljoenen guldens schadevergoeding van de provincie wegens het uitblij ven van een slibstort in de Oost vlietpolder. Pikante aan die schadeclaim is, dat BZH een dochteronderneming is van de provincie. Dé vernietiging van het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder, vorige week door de Raad van State, staat los van de schadeclaim. BZH had Zuid-Holland al eerder aanspra kelijk gesteld. In een vorig jaar openbaar ge maakt intern memo noemt een provincie-ambtenaar een even tuele eis tot schadevergoeding kansrijk. Hij stelt dat het be stemmingsplan in strijd is met het streekplan van de provincie. Daardoor nam Zuid-Holland een bewust risico. En dat betaalt zich uit: mede omdat het be stemmingsplan afwijkt van het streekplan, heeft de Raad van State dat vernietigd. Hoewel de uitspraak voor BZH geen slibstort oplevert, be schouwt directeur Bresters deze als een overwinning. „In onze argumentatie hebben we wel gelijk gekregen. Er is bijvoor beeld onvoldoende rekening ge houden met het baggerdepot. Het merkwaardige is dat de mi lieu effectrapportage in nauw overleg met de gemeente en de provincie tot stand is gekomen, maar dat uiteindelijk geen van de onderzochte varianten is op genomen in het bestemmings plan. Ik denk dat dit het uiterste is wat we konden bereiken." De provincie Zuid-Holland gaat niet in op de schadeclaim. Wel geeft een woordvoerder aan dat de uitspraak de zaak in een an der licht stelt. „De klok is terug gedraaid. De gemeente moet het bestemmingsplan aanpassen." Dezelfde indruk heeft Bresters. „Deze beslissing biedt wellicht een nieuwe opening." Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ook herhaaldelijk aangekondigd een vergoeding te zullen eisen. Rijnland zegt dat het een schadepost heeft van zeven tot tien miljoen gulden. Het schap mag bagger storten in De Slufter bij Rotterdam, maar dat is beduidend duurder dan in de Oostvlietpolder. Overigens maakt Rijnland niet of nauwe lijks gebruik van die mogelijk heid. Een schadeclaim is nog niet ingediend. (advertenties) ontmoeten studerend en werkzoekend Zuid-Holland op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2001 in de Groenoordhallen Leiden. Informatie over de beurs en het presenteren van uw bedrijf of onderwijsinstelling tijdens deze beurs: O.G.Z.b.v. www.ruimbaanin.nl Cees van Duijn vastgoed bemiddeling in historische panden en beleggingsobjecten Dorpsstraat 19 2361 AL Warmond telefoon 071 -514 80 16 fax 071 -514 53 51 Hierbij maken wij bekend, dat per heden te Warmond GEVESTIGD is: Cees van Duijn vastgoed bemiddeling in historische panden en beleggingsobjecten Cees van Duijn is bekend geworden in de regio door succes volle restauraties van grachtenpanden en bollenschuren. Wegens vele positieve reacties is nu besloten de diensten van Cees van Duijn vastgoed aan een breed publiek aan te bieden. U kunt nu ook gebruik maken van onze diensten: we zijn zeer geïnteresseerd in uw historisch pand of vinden voor u net dat éne, bijzondere woonobject... -it laat historische panden spreken...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13