Overlast in zwembaden loopt spuigaten uit BINNENLAND 2 'Tien verloren jaren voor natuur en milieu' Huisarts sluit praktijk als gevolg van agressie 'Meer geld nodig voor problemen jeugdzorg' Brinkhorst blijft bij mkz-korting Hond op sleeptouw Spreekverbod ministers opgeheven imbtenaar neente na' - De Amsterdamse iter Cohen wil dat de tlse Veiligheidsdienst titecedenten natrekt hteambtenaren op t posities. Als dat niet 1 kijken of de politie nderzoek kan ver- t blijkt uit antwoor- gen van gemeente- e Mokum Mobiel. De lit nu bij kandidaten grijke functies bij de ïid en bepaalde func- bedrijfsleven. door Jantina Russchen den haag - Vrijwilligerswerk is suf. Met soep langs bejaarden, dat klinkt niet echt stoer. Baan tjes die geen geld opleveren, zijn dan ook niet bijster populair onder jongeren. Dat moet ver anderen, want jonge vrijwilligers zijn hard no dig. „Jongeren springen écht niet enthousiast op als je ze via de post vraagt of ze voor nop ko men klussen." Debby den Heijer van de Ne derlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) vindt dat vrijwilligersorganisaties veel actiever moeten zijn in hun benadering van jonge hulptroepen. Instellingen moeten op jongeren afstappen, adviseert de projecüeider: „Per soonlijk contact, dat werkt." En dan nog een tip: .Alsjeblieft géén hoempapa-muziek in de kantine!" De NOV, de overkoepelende instelling voor vrijwilligersorganisaties, hoopt volgend jaar een uitgebreid pakket met methodieken klaar te hebben om jongeren te porren voor vrijwil ligerswerk. Want het merendeel van de perso nen die zich kosteloos inzetten voor de sport vereniging, de kerk of het Rode Kruis, is 35- plusser. Er is behoefte aan energieke, flexibele mensen met andere ideeën. En dat die zich niet spontaan melden, ligt volgens Den Heijer niet alleen aan 'de meer egocentrische jeugd van tegenwoordig'. „Veel organisaties zijn niet gefocust op jongeren", vindt ze. De belangrijkste reden waarom frisse krachten en vrijwilligersorganisaties niet nader tot el kaar komen, is simpelweg dat ze elkaar niet kunnen vinden. Bovendien staan tieners en twintigers niet te popelen om hun kostbare vrije tijd te spenderen aan onbetaalde arbeid. Hoewel, uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal jongeren dat zich er aan waagt, is geste gen. Ze zijn vooral actief in het jeugdwerk en bij de sportvereniging „De helft van de jeugd onder de 25 jaar doet vrijwilligerswerk. Dat lijkt inderdaad goed nieuws, maar het CBS houdt geen rekening met de duur van de klus sen. Ook personen die maar één keer achter de bar hebben gestaan bij een festival worden meegeteld", verklaart Den Heijer. Juist voor dat soort korte, overzichtelijke klus sen is de jeugd nog wel in actie te krijgen. Voor sommige organisaties is het echter heel moei lijk daar op in te spelen. Neem de zorg, een van de sectoren die zit te springen om jonge hulpen. Toch liggen ook daar mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen van de hogeschool in Rotterdam kiezen voor het vak 'vrijwilligers werk voor ouderen'. De ervaring leert dat veel scholieren 'hun' bejaarde ook nadat de studie punten binnen zijn, blijven bezoeken. Veel jongeren komen per ongeluk terecht in het vrijwilligerswerk, weet Den Heijer. Om het toeval een handje te helpen, organiseert NOV op zaterdag 15 september de zogeheten Zap- dag (zie ook: www.zapdag.nl). Die dag kunnen jongeren op zestig verschillende plaatsen in Nederland kennismaken met vrijwilligerswerk. De Zapdag is een van de activiteiten die wor den georganiseerd in het kader van het Inter nationaal Jaar van Vrijwilligers 2001. NOV ver wacht dat zo'n zesduizend jongeren meedoen. „We moeten jongeren ervan overtuigen dat vrijwilligerswerk hen. behalve studiepunten, veel kan opleveren. Het staat bijvoorbeeld goed op je cv. In Engeland zijn zelfs bedrijven die je niet eens aannemen als je geen vrijwilligers werk hebt gedaan." iril meer [oor gezin Huishoudens met loeten flink meer te ijgen. Dit stelt het tppelijk Instituut van i het rapport 'De le ketel'. Ouders erlijks vierduizend n de overheid krijgen roost groot te bren- rnoet er een speciale tg komen zodat men- fken, scholing en vrije >n baan kunnen com- fte kan nu lektronisch - Een aantal financie ren, zoals banken en trs, gaat vanaf maan- ze van proef elektro- jifte doen. Het gaat idelicten als diefstal, ing, vernieling en j geschrifte. De proef ;t district Hoom. Het it spaart volgens jus- lijk tijd en geeft een i van de criminaliteit. na ontslag huwelijk IN - Een Friese tenaar heeft een iend bij de Com- jke Behandeling in J vindt dat de ge- puwarden onterecht iet niet heeft ver- it zij weigert homo's _l De vrouw beroept Idhretensbezwaren. ag ;n wilde het contract iwambtenaar uit motieven niet ver uitspraak is niet ide van het jaar te vrijdag 7 SEPTEMBER 2001 den haag/anp - De drie laatste kabinetten hebben Nederland de afgelopen tien jaar laten ontgroe nen. Ondanks de welvaart heb ben natuur en milieu in de jaren negentig onnodig terrein verlo ren. Dat staat in het rapport De ont groening van Nederland dat Mi lieudefensie en Stichting Natuur en Milieu gisteren hebben aan geboden aan de milieuwoord voerders van de Tweede Kamer fracties. De omvang van de bedrijfsterrei nen groeide in tien jaar met 20 procent, de C02-uitstoot nam toe en de investeringen in asfalt zijn verdubbeld, terwijl het aan tal vlinders dramatisch is afgeno men. Milieudefensie en Natuur en Milieu houden de laatste drie kabinetten daarvoor verantwoor delijk. Zij vinden dat het afgelo pen decennium verloren jaren waren voor natuur en milieu. De successen die zijn behaald, zoals schonere lucht en schoner water, zijn het gevolg van beleid dat in de jaren zeventig en tach tig in gang is gezet. Het vervolg, de aanpak van complexere mi lieuproblemen, is echter uitge bleven, aldus het rapport. De kabinetten hadden de afge lopen tien jaar ondanks alle wel vaart te weinig geld over voor duurzame energie of natuurbe leid, en de invoering van heffin gen voor verkeer of grootver bruikers van energie kwam niet van de grond. Verder heeft de overheid nagelaten een begin te maken met de hervorming van de landbouwsector. De organisaties vinden onder andere dat er rondom alle na tuurgebieden bufferzones moe ten komen en dat de overheid de uitstoot van schadelijke stof fen meer moet terugdringen. Verder moet er een deltaplan duurzame energie komen, en is er meer geld nodig voor open baar vervoer en voor extensieve of biologische boerenbedrijven. den haag/gpd - Boeren die ge kort zijn op de vergoeding voor hun geruimde dieren tijdens de mond- en klauwzeercrisis wor den niet verder gecompenseerd. Minister Brinkhorst van land bouw weigerde de kortingen ten gunste van de boeren te veran deren en de regeringscoalitie steunt hem hierin. De partijen en de minister willen wel zo snel mogelijk een aanpassing van de wet die de kortingen regelt. Dit bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. De oppositiepar tijen riepen de minister op de kortingen te verlagen omdat de hoogte van de straf niet in ver houding zou staan met het ver grijp. Brinkhorst hield echter vol dat de gekorte boeren door hun handelwijze de bestrijding van het mkz-virus hadden belem merd. In een paar weken tijd zijn de dossiers van de gekorte boe ren driemaal opnieuw bekeken. arrestaties Ietpartij r - De Amsterdamse ft dinsdag twee ver in 17 en 18 jaar aan- die betrokken zijn j een dodelijke j medio juni. Een Irige verdachte, die II vast zit in verband ider misdrijf, is al toord. Bij de schiet- j juni in de Van Beu- werd een 36-jarige amer doodgescho- ileiding was volgens uzie over een meisje. doodslag isfeest ee bezoekers van het isfeest DutchTek p week in Moerdijk, Bchuldigd van po- bdslag. Het open- terie meent dat zij, k van elkaar, op een |en. Een 27-jarige [legeerde 's nachts ten van een agent en m in. De feestganger int niet gezien te i andere verdachte, __ge Rotterdammer, i op een agent. kwekerijen p ontdekt |>e politie heeft giste- inval ongeveer acht- [d hennepplanten in kmen op een woon- bim in Drunen. trof de politie drie irwapens aan. De hten zijn afkomstig ivekerijen. Verder litie vijf beschermde eslag. Er zijn geen gen verricht. Parents It leden I - Foster Parents land is vorige week jeurs kwijtgeraakt, deel deed dit na de gatieve publicaties [anisatie. Fosters lechte beoordeling lmisie-De Boer, die bject op Haïti onder lens de commissie i organisatie een te beeld van de resul- Eizeggingen beteke- omstenderving van I gulden. woensdrecht - Begeleider en hond namen gisteren deel aan de elfde internationale hondenbiatlon op de vliegbasis Woensdrecht. Tijdens het acht kilometer lange parkoers moes ten diverse hindernissen worden genomen. Dertien teams van politie en krijgsmacht uit binnen- en buitenland maakten hun opwachting. Foto: ANP/Wim van Vossen door Thea van Beek Amsterdam - Jongeren zorgen steeds vaker voor overlast in zwembaden. Ordeverstoring, vandalisme, seksuele intimidatie en diefstal ko men het meeste voor. Dat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek van de Landelijke Contact- raad, de koepelorganisatie voor zwembaden en sporthallen in Nederland. De telefonische enquête werd gehouden on der vijftig van de in totaal 1500 zwembaden in Nederland. Bijna driekwart van de onder vraagde managers van de zwembaden liet we ten dat er regelmatig sprake is van overlast. In de meeste gevallen zijn het jongens die de problemen veroorzaken en in meer dan de helft van de gevallen blijkt het om allochtone jongeren te gaan. Het Sloterparkbad in Amsterdam kan daarover meepraten. Vechtpartijen, diefstallen, brand stichting, bedreigingen en intimidaties, het gloednieuwe zwembad heeft er de buik van vol. Nauwelijks een half jaar na de opening, is op aanraden van de politie een voorlopige punt gezet achter het recreatief zwemmen. Een groep van dertig tot vijftig vooral Marokkaanse jongeren zorgde er voor een ware terreur. Volgens directeur J. Veer van Optisport die het zwembad exploiteert, gaat het om een reeks in cidenten. „In de ene hoek van het zwembad wordt een vechtpartij geënsceneerd, terwijl op hetzelfde moment ergens anders de kluisjes worden leeggeroofd. Dan weer wordt een brandje gesticht en terwijl het personeel zijn aandacht daarop richt, glipt een groep jonge ren naar binnen die dan weer diefstallen pleegt. Ze hebben zelfs al een systeem ontdekt om de kluisjes zodanig te behandelen, dat die een dag later probleemloos zijn te kraken. Wastafels, kranen en douchekoppen worden gesloopt en gestolen. Het is om triest van te worden. Vooral onze vrouwelijke personeelsle den hebben het moeilijk. Marokkaanse jonge ren nemen hun waarschuwingen totaal niet serieus. Ze worden bedreigd en bespogen. Daarom hebben we al gezorgd dat zij altijd sa menwerken met hun mannelijke collega's." Het WD-kamerlid Cherribi vindt dat de maat vol is. Marokkaanse jongeren die zich op deze manier misdragen moeten worden terugge stuurd naar de Sahara. „Daar moeten ze zich maar leren gedragen", zegt hij. „Je moet die jongeren keihard aanpakken Laat ze maar drie kilometer lopen om een glas water te drinken. Geen genade meer voor deze types." Cherribi, die zelf van Marokkaanse afkomst is, vindt dat er direct na de eerste misstap moet worden opgetreden. Hij vindt ook dat de politie Ma rokkaanse kickboksers in dienst moet nemen, omdat die veel gezag afdwingen bij de jonge ren. Het Sloterparkbad had de afgelopen tijd al di verse maatregelen genomen tegen de overlast. Zo was extra personeel ingezet dat speciaal ge traind was op het toezicht en de omgang met lastige bezoekers. Ook was een Jongeren Servi ce Team met twee agenten in het zwembad aanwezig. Een aantal jongeren werd de toe gang tot het zwembad ontzegd, maar de groep wisselt regelmatig van samenstelling. Volgens directeur Veer van Optisport gaat het vermoedelijk om dezelfde groep jongeren die in mei en juni in Zandvoort al veel problemen veroorzaakten. „Dat was precies in de periode dat we het recreatief zwemmen ook al staak ten, wegens tekortkomingen aan het gebouw." Het zwembad blijkt in de praktijk de nodige mankementen te vertonen waar het gaat om de veiligheid. Lange gangen, veel hoeken en gaten nodigen uit tot vandalisme. Volgende week presenteert de Landelijke Con- tactraad een nieuw keurmerk voor veilige en schone zwembaden. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het toezicht en de huis regels. Veel zwembaden hebben inmiddels maatregelen getroffen om overlast te voorko men. Zo worden surveillanten en camerabe waking ingezet en toegangsverboden inge steld. den hjtag/anp - Minister Kort hals van justitie is 'verheugd' dat hij en zijn collega De Vries van binnenlandse zaken het parle ment toch vertrouwelijk mogen inlichten over gesprekken tus sen topcrimineel Mink Kok en officier van justitie F. Teeven. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat gisteren beslist. „Ik ben tevreden, dit is de beste uitkomst", aldus Korthals. „Dit betekent dat ik mijn constitutio nele taak kan doen, namelijk de Tweede Kamer informeren. Er was anders een rare situatie ont staan." Korthals en De Vries waren on langs in beroep gegaan tegen een vonnis van de president van de rechtbank in Den Haag. Die besliste in een door Mink Kok aangespannen kort geding dat de bewindslieden niets mochten zeggen tegen de Kamer of ande ren over de gesprekken die de crimineel in 1999 voerde met Teeven. Volgens Korthals en De Vries is een spreekverbod echter in strijd met de grondwet. Het ka binet is namelijk verplicht de Kamer te informeren. Verder bepaalde het hof dat de Binnen landse Veiligheidsdienst infor matie die ze hierover had gekre gen van het openbaar ministerie niet hoeft te vernietigen. door Charlotte Huisman UTRECHTVoor José van Ditmarsch is de maat vol. Zij sluit haar prak tijk als huisarts in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar is 8o procent van de bevolking van niet-Nederlandse komaf. Agres sieve patiënten maken haar het werk onmogelijk. De politie was in juni drie kwar tier bezig een patiënt uit haar praktijk te zetten. Hij had José van Ditmarsch bedreigd uit on vrede over een wachttijd voor een afspraak met een specialist. En dat terwijl de huisarts op dat moment met spoed naar een doodzieke patiënt moest. Van Ditmarsch sluit haar prak tijk in de wijk Kanaleneiland we gens de groeiende agressie van een deel van haar patiënten. Gisteren is ze al vertrokken naar een voorlopige andere locatie in de gemeente. Omdat de situatie op de oude plek onhoudbaar was. En zorgverzekeraar Anova en de regionale huisartsenver eniging Van Ditmarsch te hulp zijn geschoten. In december 1995 begon een enthousiaste Van Ditmarsch met haar praktijk, na een tijd in Afrika te hebben gewerkt. Ze wilde zich juist niet in een witte wijk vestigen. In het begin ge noot ze van haar werk, maar de laatste twee jaar werd de situatie volgens haar onhoudbaar. De auto van Van Ditmarsch - duidelijk herkenbaar als artsen wagen - werd regelmatig ge kraakt als zij op huisbezoek was. Twee keer werd zelfs haar dok terskoffer gestolen terwijl ze dienst had. Ook assistenten kre gen te maken met agressie. „Ze werden bedreigd en uitgeschol den. 'Als je niet nu een afspraak voor me maakt met de huisarts, dan snij ik je', kreeg zo'n assis tent dan te horen. Er was totaal geen respect." De praktijk in de Spaaklaan was gevestigd in Kanaleneiland- Noord. Daar is 80 procent van de bevolking van niet-Neder- landse afkomst. Het zijn volgens Van Ditmarsch vooral de Ma rokkaanse patiënten die voor problemen zorgen. „De werk druk is hier enorm. Mensen raadplegen voor alles de huis arts. Zelfs bij het invullen van een aanvraag voor verhuiskos ten. Of ze willen een briefje van je omdat ze om medische rede nen geen Nederlandse taalles willen volgen. En dat terwijl ik als arts sowieso al veel commu nicatieproblemen heb met pati ënten die slecht Nederlands spreken." Van Ditmarsch ergerde zich vooral aan het 'onuitputtelijke eisenpatroon' van de groep las- José van Ditmarsch in haar praktijk. Foto: GPD/Anette Vlug tige patiënten. Die willen bij voorbeeld nog dezelfde dag naar de specialist. De afgelopen jaren heeft Van Ditmarsch al zo'n tachtig patiënten uit haar be stand gezet die agressief waren. „Het werk wordt zo wel heel moeilijk. De sfeer is zo nega tief," zegt ze. En dan heeft ze het nog niet eens over het grote aantal diefstallen. „Tot wc-rol- len aan toe." den hjvag/gpd - Het kabinet dient op korte termijn 34 mil joen gulden extra uit te trekken om de acute problemen in de jeugdhulpverlening op te los sen. Op de lange termijn is jaar lijks 28 miljoen gulden extra nodig. Elke regio dient een plan op te stellen om een eind te maken aan de 'onacceptabel lange' wachtlijsten in de jeugd zorg. Dit advies heeft de commissie- Peer gistermiddag overhandigd aan staatssecretaris Vliegen- thart (welzijn). Op dit moment wachten er zo'n 7000 jongeren op hulp. Volgens Vliegenthart is deze si tuatie onacceptabel en dienen jongeren die hulp nodig heb ben deze direct te krijgen. „Ik ga samen met de provincies be kijken wat nog nodig is om de wachtlijsten weg te kunnen werken." De staatssecretaris vindt het echter 'te ambitieus' te denken dat de wachtlijsten al vóór 2003, als de nieuwe Wet op de jeugdzorg van kracht wordt, verdwenen zijn. Het ka binet komt volgende week met een reactie op de aanbevelin gen van de commissie-Peer. De commissie constateert in haar rapport grote tekortko mingen bij de Advies- en Meld punten Kindermishandeling (AMK's). Hier moeten zo'n 2000 kinderen lang wachten voordat ze adequaat geholpen worden. Volgens de commissie is het risico levensgroot dat in de tussentijd de kindermishan deling voortduurt. Nog groter zijn de problemen bij de Bureaus Jeugdzorg. Hier staan alleen al 4000 jongeren op de wachtlijst voor een eerste ge sprek. De commissie voorspelt dat deze wachtlijst alleen maar groter zal worden, omdat steeds meer jongeren vanuit de geeste lijke gezondheidszorg worden doorverwezen naar het Bureau Jeugdzorg. Redenen voor de wachtlijst zijn de onderbezetting van de Bu reaus Jeugdzorg die nog in op bouw zijn. Ook zijn er meer jon geren die aankloppen om hulp. Bovendien kampen steeds meer jongeren met problemen die voortvloeien uit een maatschap pelijke achterstand. Het zijn vol gens de commissie vooral de al lochtone jongeren die jeugd- hulp nodig hebben. Het extra geld is onder andere nodig om personeel aan te trek ken. Maar geld alleen is niet vol doende, schrijft de commissie. Ook is het noodzakelijk dat er een betere controle komt dat het geld ook daadwerkelijk aan hulpverlening wordt besteed. Verder moeten er duidelijke af spraken komen over welke jon geren het eerst gespen moe ten worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 5