Ex-Voto voorlopig dicht 7 DUIN BOLLENSTREEK Met Harry Smith terug naar de roerige tijd van Harry Sloop Tuinders in actie tegen strenge regels voor gebruik landbouwgif Sassenheim kibbelt over kraakactie Neem een proefabonnement, BEL 071-5128030 Kratten stapelen ien foto, een schilderij en eel veel lovende woorden WEKEN VOOR/45,00 ouwen vast kermisattractie drdwijkerhout - Twee vrou- i hebben gisteravond de rik van hun leven gekregen de kermis in Noordwijker- it. Ze zaten omstreeks 22.45 in de Canonball, een at- :tie waarvan de cabine tot 70 ter omhooggeschoten rdt. toen één van de twee itieken kabels het begaf. Een idkabel voorkwam dat de ine met de twee vrouwen r beneden stortte. Wel ble- ze enkele kwartieren op e hoogte hangen. De eige- rwist uiteindelijk de cabine ii aten zaken, door in een van djarmen van het kermistoe- te klimmen. Op last van de tie is de attractie tijdelijk ge en. De Keuringsdienst van en is een onderzoek begon- naar de oorzaak van het eval. De beide vrouwen zijn r ambulanceperoneel on- "^ocht, omdat ze last hadden schouders en nek. ^ick Boys tegen jreede Feyenoord wijk - Quick Boys speelt gen een oefenwedstrijd te- ■eyenoord 2. De Katwijkse jfdklasser speelt niet voor de Ie ipetitie omdat het hoofd- wordt gerenoveerd. Het ande duel tegen Rijnsburg- oys is verplaatst naar 20 ok- :r. De wedstrijd tegen de erdamse reserves begint uur. De toegang is puw voorkomt sgfstal bromfiets vijk - Een 61-jarige vrouw t haar oplettendheid met pijnlijke schouder moeten )pen. De Katwijkse zag gis- liddag rond twaalf uur bij loomesplein een man aan J bromfiets morrelen. Omdat :rmoedde dat hij de brom- wilde stelen, bleef zij bij in de buurt staan. Toen zij 3Q later de passage in volgde, lide hij zich plotseling om ep hij opzettelijk tegen haar )e vrouw bezeerde hier- haar schouder. Ze heeft bij olitie aangifte gedaan van ïandeling. De politie heeft ian niet meer kunnen ach- ilen. praakavonden taald parkeren idwuk - Inwoners van rdwijk aan Zee kunnen op inspraakavonden aan de sente laten weten wat zij ez en van het plan om betaald eren in te voeren in hun ïomgeving. De bijeenkom- zijn op 18, 19 en 20 sep- vrijdag 7 SEPTEMBER 2001 regio - In een groot aantal gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veen- streek hebben tuinders vanochtend een petitie aangeboden aan hun burgemeesters. Ook op alle provinciehuizen overhandigden zij het pleidooi om in bepaalde gevallen landbouwgif te mogen gebruiken, als milieuvriendelijker al ternatieven niet voor handen zijn. De actie is opgezet door land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland. In deze omgeving waren het bloemenkwekers, bollentelers en andere tuinders uit de ge meenten Alkemade, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar die handtekeningen hadden verzameld onder hun collega's en die aanboden op hun eigen gemeentehuis. De tuinders kiezen voor het aanspreken van hun lokale bestuurders omdat volgens hen de lan delijke overheid en de Tweede kamer 'onvol doende oog hebben' voor hun problemen. Telers klagen al geruime tijd dat de regels voor het gebruik van chemische bestrijdingsmidde len zo streng zijn dat het voortbestaan van hun bedrijven wordt bedreigd. Staatssecretaris Faber (Landbouw) weigert echter de regels te versoepelen. Veel tuinders hebben er niets op tegen om milieuvriendelijker bestrijdingsmid delen te gebruiken, een wens die leeft bij veel Nederlandse burgers. Hun probleem ligt ech ter in het feit dat de overheid chemische mid delen al verbiedt op een moment dat een min der schadelijk alternatief nog niet is gevonden. In de petitie Gezond van 't land pleit LTO er daarom voor om alleen een chemisch middel te gebruiken als andere maatregelen zijn uit geput. LTO-Nederland meent dat de kwaliteit van Nederlandse producten in gevaar komt als het beleid niet wordt veranderd. Feest Voorhouts jongerencentrum valt letterlijk in het water door Peter Blok voorhout- Het Voorhoutse jon gerencentrum Ex-Voto is vanwe ge ernstige waterschade met on middellijke ingang gesloten. Daardoor kan het jubileumfeest van Ex-Voto, dat deze week zou worden gehouden, niet door gaan. Wanneer het jongerencen trum weer open kan, is op dit moment nog niet duidelijk. De oorzaak van de wateroverlast bij Ex-Voto zijn volgens be stuurslid Ralf Henry reparatie werkzaamheden aan het dak van het SEC-gebouw. Dat wordt juist gerepareerd wegens lekka ge. „Toen bij het SEC het asbest was weggehaald, is het dak met zeil ingepakt. Vervolgens is het bij ons gaan lekken. En niet zo weinig ook. We hebben natuur lijk de afgelopen twee weken ook veel en heftige buien op ons dak gehad." Vorige week vrijdag troffen me dewerkers van Ex-Voto voor het eerst een plas water in het jon gerencentrum aan, die de helft van de vloer van Ex-Voto bedek te. „En sindsdien kampen we non-stop met wateroverlast", zegt Henry. „Bij elke regenbui wordt de waterplas in ons on derkomen groter. Onze houten authentieke dansvloer is inmid dels kapot. Die is kapot ge sprongen en staat nu recht om hoog. Die kunnen we dus weg gooien." Ex-Voto wil alle schade verhalen op de gemeente, de eigenaar van het SEC-gebouw. „Maar we weten nog niet hoe hoog die uit valt, want we mogen het pand om veiligheidsredenen en van wege het vele water zelfs niet in", aldus Henry. Het is volgens Henry de vraag of alle eigendommen van Ex-Voto het nog doen. „Het kan best zijn dat zowel de muziekinstallatie, als de boxen als de lampen naar de knoppen zijn." Doordat de dansvloer moet worden vervan gen en de elektra wegens het ge vaar van kortsluiting voorlopig niet kan worden gebruikt, blijft Ex-Voto voorlopig voor onbe paalde tijd dicht. Daardoor ko men tussen de honderd en tweehonderd Voorhoutse jonge ren op straat te staan. Voor het jongerencentrum komt de lekkage op een wel erg onge legen tijdstip. Het centrum be staat deze week vijftien jaar en zou dat gisteravond, vanavond en morgen uitgebreid vieren met een jubileumfeest. Voor gis teravond stond een receptie op de rol voor de medewerkers, vrienden en relaties. Vanavond zouden de disc-jockeys Club Caviar, Vincent en Marcel Eric er een dansfeest van maken. En morgen als klap op de vuurpijl: Def-P (Osdorp Posse voorman) en de Beatbusters (ska gigant). „Dit weekend zou het duurste uit de 15-jarige geschiedenis van Ex-Voto zijn", zegt Henry. „Jam mer dat we het hebben moeten afblazen." Het jubileumfeest wordt nu mogelijk in november alsnog gehouden. Wethouder Lucas van jongeren- zaken was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar. 'We hebben met z'n allen zitten slapen' noordwijkerhout - Wie maakt de hoogste toren in de snelste tijd? Daar draaide het om bij het krattenstapelen dat gistermiddag in het kader van de Noordwijker- houtse Oranjefeesten werd ge houden. Achtendertig Noordwij- kerhouters gingen de uitdaging aan. Henk Geerlings won uitein delijk door het snelst zestien kratten op elkaar te zetten. Van de vijf vrouwen werd Els Houw- aart tot de winnaar uitgeroepen met een toren van elf kratten. Voor de veiligheid werden de deelnemers aangelijnd aan een hoogwerker. Ook was er een net rond het wedstrijdterrein gespan nen om het publiek te bescher men tegen vallende kratten. Foto: Dick Hogewoning sassenheim - De krakers van de huizen aan de Kerklaan zijn niet het grootste probleem van de gemeente Sassenheim. Dat is de laat ste huurder van een van de woningen die weigert te vertrekken. Dat concludeerden de Sassenheimse politici gisteravond tijdens een commissievergadering. Daar vlogen de verwijten over wie nu precies verantwoor delijk is voor de vertraging van de centrum plannen door de kraakactie over en weer. Zo maakte WD'er Van der Ploeg zich heel erg boos op de PvdA, die vragen had gesteld over de krakers die al bijna drie weken in de leegstaande huizen bivakkeren. En daarmee de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein, als compensatie voor het verloren gaan van een parkeerterrein bij het vroegere Onder dak, blokkeren. „Uitgerekend de PvdA heeft er destijds op aangedrongen dat er in de Kerklaan niet zou worden gesloopt zolang er nog huizen bewoond werden. En nu staan ze ervan te kijken dat er gekraakt is. Ik begrijp hun verbazing niet", aldus Van der Ploeg. De WD-woordvoerster maakte zich ook boos op de gemeente Sassenheim. Ze wees erop dat de Sassenheimers geen goed woord over hebben voor de inbreng van het gemeentebestuur met betrekking tot de re cente ontwikkelingen in de Kerklaan. „De publieke opinie is: hoe is het mogelijk dat de gemeente het zo ver heeft laten komen. We worden neergezet als een stelletje stomme lingen en schlemielen terwijl men eigenlijk blij moet zijn dat we zo 'burgervriendelijk' gehandeld hebben door rekening te houden met de langst blijvende bewoners van de huizen aan de Kerklaan. Het was gewoon een kwestie van goedertierenheid." Dat het gemeentebestuur wel degelijk een steek heeft laten vallen door het dreigende gevaar van kraak na leegstand van een jaar niet tij dig te onderkennen gaf Van der Ploeg gister avond ook toe met de vaststelling: „We heb ben met z'n allen zitten slapen." Op de vraag van PvdA'er Van der Meer of projectontwikkelaar Matser de bui niet heeft zien aankomen, reageerde wethouder Wa- gemakers ontkennend. „Matser heeft ge zegd er nog nooit mee te maken te hebben gehad. jÉH Alle politieke partijen bleken gisteravond nieuwsgierig naar de recente ontwikkelin gen met betrekking tot de kraak van de drie woningen. Het is volgens wethouder Wage- makers de bedoeling dat er op korte termijn een kort geding wordt aangespannen tegen de krakers. De wethouder zegt er alle ver trouwen in te hebben dat de twintig Span jaarden en Italianen die nu hun intrek aan de Kerklaan hebben genomen, na een ge rechtelijke uitspraak zonder veel ophef hun tijdelijke woonruimte verlaten. „Deze groep wordt professioneel ondersteund. Zij zullen geen moeilijkheden maken." Meer problemen verwachtte Wagemakers met de laatste huurder. Volgens Wagema kers doen de advocaten van toekomstige ei genaar van het huis, projectontwikkelaar Matser, de huidige huurder en de particulie re huiseigenaar/verhuurder op het ogenblik pogingen om uit de impasse te komen. De gemeente kan alleen maar toekijken, ook al wil de Sassenheimse politiek graag dat de gemeente gaat onderzoeken of ze de zaak kan versnellen. „Die huurder woont er al vanaf 1996 en hij heeft huurbescherming." r. houden. Achtendertig Noordwij- met een toren van elf kratten. Foto: Dick Hogewoning De WD-woordvoerster maakte zich ook gehad." vanaf 1996 en hij heeft huurbeschermi] Tien jaar Vereniging Oud Lisse door de ogen van een van de oorzaken 'muiden - Het Muiderslot nog overeind, maar er zijn Ben die even hun hart heb vastgehouden. Mensen in mif, zelfs. Mensen die zich nog aneren hoe wethouder Har- nith de bijnaam Harry p kreeg - en hoe hij een van Spreidingen was tot het op- :n van de Vereniging Oud die dit jaar jubileert, is tegenwoordig burge ster van Muiden en heeft de boeken over die tijd nog opgezocht. „Ik houd dat naai bij", zegt hij lachend, [t gemeentehuis in Muiden. nieuw gebouw in een mo le wijkin een monumentaal stadje. De plakboeken vertellen het ver haal van een wethouder ruimte lijke ordening, die de discussie niet uit de weg ging. En het ver haal van oude villa's aan de Heereweg in Lisse, waar de wet houder liever moderne huizen zou zien. „Dat stukje Lisse moest een nieuwe opzet krij gen", zegt Smith. „En dat vond de overbuurman niet leuk. Hij is mensen gaan mobiliseren om dat tegen te houden." Die over buurman, Mathieu den Boer, verzamelde zoveel mensen om zich heen dat een vereniging ontstond: Vereniging Oud Lisse. Frits Treffers was een van de op richters van die vereniging, een buurman van Den Boer en dus eidi (/as ins^E - Een foto op ware grootte een schilderij van Jan tn, dat is misschien een ei- 40 aardig cadeau van Vereni- Oud Lisse aan de ge- :nte. Gistermiddag bood de _ti lerende vereniging die foto gar aan burgemeester Van Met daarbij de uitleg: in ;emeente-archieven ligt oude, vergane zwartwitfo- 'aar iemand met sierlijke :rs op heeft gekalligrafeerd bet een schilderij van Jan n vfen betreft - en wel een af- 4 Iding van de Witte Zwaan isse, een beroemde oude oo panning in Lisse. Steen woonde in War- v< nd en was gewend overal rg lergens te gaan schilderen, het zou nog waar kunnen ook. De vereniging vond s s| iet Rotterdamse Boymans Beuningen het schilderij, Kegelaars', en dat lijkt erg op de omgeving van Lisse. Tijdens de receptie, de officiële viering van het tienjarig be staan van Vereniging Oud Lis se, roemden de sprekers giste ren de prettige samenwerking tussen Oud Lisse en de ge meente. Burgemeester Van Zon sprak van een 'banica- denoorlog' die is uitgegroeid tot goede samenwerking. De vereniging was vooral blij om haar te horen zeggen dat als het gaat om beeldbepalende panden, bomen en landschap pen, de gemeente eerst over legt met een deskundige van de vereniging. Voormalig voorzitter Ton Rouwhorst riep de vereniging op niet meer terug te blikken naar het verleden, maar zich te richten naar de toekomst. En dan vooral op eventueel het herbouwen van de Witte Zwaan. ook een overbuurman van de 'ten slope opgeschreven' villa's. „Harry Smith was een bijzonder pientere man, dat vooropge steld", begint Treffers. „Hij had altijd zijn huiswerk gedaan, een goede kennis van zaken." Uit die tijd herinnert Treffers zich dat buurman Den Boer hem waarschuwde dat de gemeente wilde gaan slopen. „We waren niet tegen nieuwbouw", zegt Treffers, „we wilden de facade overeind houden." Twee jaar heeft dat gevecht ge duurd. Maar op een zaterdag morgen, de meubels stonden nog binnen, lag een muur van villa Merenburgh tegen de vlak te. De sloop was begonnen. Treffers en de Vereniging Oud Lisse waren teleurgesteld, Smith een stuk minder:Alle procedu res waren keurig gevolgd, alle vergunningen waren verleend. Daar ben ik altijd heel zorgvul dig in geweest, dat hoort zo, vind ik. Ik heb ook de discussie over deze onderwerpen nooit geschuwd." Hij pakt een plakboek erbij. In grote zwarte letters op oud, enigszins vergeeld papier staat de kop in een huis-aan-huisblad uit die tijd: 'Commissie steunt B en W in Heerewegpandenaffai- re'. Harry Sloop lacht er hartelijk om. „Het is ook een prachtig woord", zegt hij. „Heereweg- pandenaffaire." En dan legt hij nog eens uit hoe die affaire ont stond: de bewoner van de villa vertrok, de eigenaar had er wei nig interesse meer in - „het was oud en vervallen", zegt Smith - en een aannemer zag er wel brood in om de buurt op te knappen. „Dat ging in die tijd zo", zegt Smith. „Nu niet meer, nu zijn de bewoners veel eerder geneigd om zelf aan zo n oud, markant pand te gaan klussen." Tusssen Den Boer en Harry Smith was de discussie vaak van dik hout zaagt men planken, zo als de burgemeester van Mui den het uitdrukt. Met een grote Wel oud, maar ook weer niet zó oud." Treffers zegt dat de Vereniging er niet rouwig om was dat Smith vertrok uit Lisse. „Na de agres sieve houding waarmee de ver eniging en het college toen te genover elkaar stonden is het honderd procent omgeslagen. We worden nu betrokken bij het overleg, we denken mee over oplossingen. We gaan met goe de moed het jubileum in." „Er niet rouwig om dat ik weg ging? Hahaha, dat is prima", reageert Smith. „Je moet niet al leen maar vrienden hebben in het leven, vind ik. Een wethou der moet het beste doen voor de hele gemeente en niet voor een paar mensen." Dat heeft hij naar zijn beste weten gedaan. Als ik nu langsrijd - ik kom nog wel eens in de omgeving - dan zie ik die flats staan en dan denk ik dat het Villa Merenburgh in betere tijden. Het voornemen om de villa aan de Heereweg te slopen schoot de overburen in het verkeerde keelgat. Inzet: burgemeester Harry Smith van Muiden. Zijn beleid als wethouder in Lisse was een van de oorzaken voor het oprichten van Vereniging Oud Lisse. Foto's: archief/Ton Kastermans glimlach. „Dat vind ik prima, je mag best fel discussiëren. En soms word je het niet eens. Hij slaat een paar bladzijden in het plakboek om en leest voor: Wethouder Smith trok fel van leer tegen uitspraken in de pers. Woorden als 'afbraakbeleid' zijn hem in het verkeerde keelgat ge schoten, zei de wethouder'." Het was ook meer een opbouw- beleid in de ogen van Smith. Treffers is het daar niet mee eens. „Hij had geen gevoel voor historie zegt het - nog steeds - bestuurslid van Vereniging Oud Lisse. Dat zou Muiden dan wel eens zorgen kunnen baren, want daar heeft burgemeester Smith onder andere de monu mentenzorg in zijn portefeuille. Maar de tijden zijn veranderd, zo lijkt het. „De historie is zeker voor Muiden en zijn inwoners erg belangrijk", zegt Smith. Mui den en ook Pampus, dat bij de gemeente Muiden hoort, zijn oude gamizoensstadjes. „Mui den is over twee jaar 1050 jaar oud", vertelt Smith. „Daarbij vergele ken is m Lisse... nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Hoe dan ook, dit zijn zaken die je moet bewaren voor het nage slacht. In Lisse waren het ook nog geen echte monumenten, meer 'karakterisiteke panden'. „Of misschien schieten ze met een weer in de stress als die Smith daar zijn gezicht laat zien." Anton Diedrich

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 19