Raad veegt plan randweg van tafel LEIDSE REGIO Wolsster Cannesieter 'zeker seen kuddedier' 'In uiterste ^val wé' Studenten verzetten zich tegen sloop barakken Oude Rijnsburgerweg f Weekend van Voorschoten wordt steeds groter en steeds goedkoper Bezuiniging valt slecht bij Sjelter kT 0 0 onteigening Dorpsstraat Sterren Secretaresse? y/j «wagen J»nd Rp - Doordat een gas- itplofte, vatte een ge le vouwwagen aan de dreef in Leiderdorp ivond vlam. Omwo- die een knal hoorden, nfaen het brandje met ?s fan een tuinslang te v De brandweer nam die n maar kon niet voor- n at de vlammen ook het vijeen schuur aantastten, e onderzoekt de oor- de brand. Zij houdt re- hfcet brandstichting. ter opent limentendag vrijdag 7 SEPTEMBER 2001 door Nancy Ubert oegstgeest - Via een spoedprocedure bij de bestuursrechter willen studenten van het Oegstgeestse barakkencomplex verdere sloop aan de Oude Rijnsburgerweg voorkomen. Af braak is volgens bewoner R. Feiner zonde, omdat de noodgebouwen nog heel lang dienst kunnen doen ais tijdelijke woonruimte voor statushouders, werkende jongeren en studen ten. De studenten zijn bang dat door sloop de situatie in de rest van het barakkendorp 'on leefbaar' wordt voor bewoners die wel mogen blijven zitten. Student R. Feiner stelt dat de sloopvergunning nietig verklaard moet worden, omdat de ge meente Oegstgeest indertijd verzuimd heeft het sloopbesluit openbaar te maken. „Het be sluit heeft nooit ter inzage gelegen." Ook heeft Oegstgeest de bewoners van het complex niet op de hoogte gesteld van de sloop. „Heel raar", noemt Feiner dat. Deze week heeft de gemeente alsnog naar buiten gebracht dat B en W een sloopvergunning hebben uitgege ven. Feiner behoort tot een groep van ongeveer 50 studenten die een tijdelijk wooncontract met de Stichting Leidse Studentenhuisvesting heeft afgesloten. De groep mag zeker nog anderhalf jaar op het terrein blijven wonen. Een groep asielzoekers moest vorige week het complex verlaten, omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het complex onbewoon baar acht. Op termijn moet het complex plaats maken voor de aanleg van bedrijventerrein Rijnfront. De studenten vrezen dat hun woonomgeving vervuilt. Feiner: „Het COA heeft op eigen houtje opdracht gegeven een paar van de door hem gehuurde barakken te slopen. Sindsdien is het hier een puinhoop. Ongenode bezoekers rijden af en aan om een graantje mee te pik ken van de spullen die zijn achtergebleven. Van de week kwam zelfs een man in een busje van de gemeente Oegstgeest voorrijden. Bleek hij puur voor zichzelf op zoek te zijn naar een paar waterkranen." Eerder diende Feiner bij de gemeente Oegst geest een bezwaar in tegen de sloopvergun ning. De hoorzitting bij de commissie be zwaar- en beroepschriften heeft onlangs plaatsgevonden, maar de commissie heeft nog geen uitspraak gedaan. Maandag behandelt de bestuursrechter het verzoek om schorsing van de sloopvergunning. "4 idè HSbft een goede babbel, weet waar ze over praat'. 0 st - Wethouder Mees samen met voorzitter van de Vereniging Oud st de Oegstgeestse edi- open monumenten- andelijke themadag, Oegstgeest trouw deel- indt morgen plaats, en Hellinga houden 00 uur een toespraak 1 het (monumentale) tetse gemeentehuis. jrnemersprijs «dorp ft ip - Op 7 januari wordt 'n Ondernemersprijs ia rp uitgereikt. Kandida- 'd en ten minste drie jaar dorp zijn gevestigd, jtember zijn voor- nog welkom bij de a rpse Ondernemers ig. Een deskundige ei aande uit wethouder i E. Rob (LOV), K.J. Wil ei Kamer van Koophan- e n) en notaris F. Bakker e er wint. endaal oten ir - Een deel van de aal is zaterdag 22 sep- gesloten voor auto- et gaat om het ge- sen de Laan van Ou- «n de Gallaslaan. Ook an Ouderzorg gaat 10 en 18.00 uur gro ttocht. De afsluiting is dorpse bijdrage aan zaterdag'. De hele dag er activiteiten op de wegen, zoals de- es ringrijden met eibaarden en skeeleren 2 jden voor de jeugd. v saterdag wordt om rel eopend met een op- d ima burgemeester 'ep e het officiële start- eg r de activiteiten geeft. lonstelling mantelzorg lgS :st p - In de hal van het nripse gemeentehuis is ko 15 september een rel elling over mantelzorg landelijke tentoon- ent ter ondersteuning ar van de mantelzorg, eiizichtigen tijdens de ndiiren van het gemeen- esi g van voorpagina n/harderwijk - Een i kfoep dan burgemeester niet voorstellen. Wil- -Aartsen toonde zich zeer verheugd met de kerning tot eerste bur- vefcrschoten. „Niets lijkt rkgers als een baan in het g bestuur. Je komt in i oj met heel veel burgers, en j met allerlei instellin- d i is nog maar drie jaar st jr in Harderwijk. De het burgemeester- it snel. „Voordat ik - «teren heb ik eerst met loping gesproken. Of ze geschikte burgemees- 0 Men reageerde posi- int sinds 1979 in Har oor in Nijmegen, kende ze van ik was er wel eens gereden." De aan- jemeester heeft wel ilie in de buurt wo- itermeer, Den Haag „Ik ben me de natuurlijk meer gaan in Voorschoten en door de diversiteit blfcmeente. Oude delen, derfw, er is van alles. En arderwijk veel groen geif leerde gezondheids- irkte daarna in een en had vroeger nim- ibitie de politiek in te leval kwam ze in con- 1 gtöe burgemeester van plajk. „Die zei tegen m'n wel geschikt zou zijn 'litiek. Toen ben ik lid van de WD." Voordat ze in Voorschoten solliciteerde vroeg Wilma Verver haar omgeving of ze geschikt zou zijn voor het burgemeesterschap. „Men rea geerde positief." Archieffoto: Ruben Schipper Verver geeft aan zo snel moge lijk naar Voorschoten te gaan verhuizen, eventueel eerst in een tijdelijk huis. Haar man zal dan voortaan op en neer moe ten reizen naar zijn fysiopraktijk, die Wilma Verver mede heeft opgezet. Hun twee kinderen (18 en 21 jaar) zijn het huis uit en studeren beiden in Utrecht. Verver hecht vooral veel waarde aan 'een goed contact met de bevolking'. Volgens politici uit Harderwijk die haar van nabij hebben gemaakt, zal dat geen probleem worden. Voor de scheidende wethouder is er niets dan lof. „Ik wil Voorscho ten feliciteren met een kei van een burgemeester", zegt F. de Zoeterwoude neemt verkeersspecialist in de arm door Jan Preenen zoeterwoude - Een verkeersdes- kundige moet onderzoeken hoe de overlast van autoverkeer in Zoeterwoude-Dorp het best kan worden aangepakt. De gemeente schakelt een specialist in, omdat de voorgestelde oplossing voor de verkeersproblemen - een randweg - gisteravond door de gemeenteraad van tafel werd ge veegd. CDA en WD zien niets in een randweg langs het terrein van Swetterhage aan de Blankaart- weg en over de Zuidbuurtseweg. De christen-democraten vinden dat zo'n weg ten koste gaat van het weiland rond kaasboerderij Rustdam. De liberalen zijn te gen, omdat de Zuidbuurtseweg in hun ogen niet is ingesteld op extra verkeer. Bovendien is om rijden volgens de WD 'milieu vervuilend'. De suggestie om een randweg aan te leggen, is eind vorig jaar gedaan door H. Barend van het service- en adviesbureau 113 uit Zoetermeer bij het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Volgens hem is zo'n weg de bes te manier om een einde te ma ken aan het sluipverkeer op de Zwetkade en de Schenkelweg. Enerzijds wil hij daarom halver wege deze straten een knip aan brengen. Anderzijds stelt hij een nieuwe weg voor tussen de Dokter Kortmannstraat en de Zuidbuurtseweg ten zuiden van Swetterhage, het centrum voor verstandelijk gehandicapten. Hoewel wethouder Stuijt van ruimtelijke ordening gister avond benadrukte dat de plan nen nog helemaal niet concreet zijn, maakten CDA en WD dui delijk dat zij er niets voor voe len. Fractievoorzitter Ates van het CDA pleitte nog voor ont sluiting over het terrein van Swetterhage. „Swetterhage gaat het complex veranderen. Zo'n weg kan daar dan bij worden betrokken." Stuijt ziet daar evenwel niets in. „Ik denk niet dat de eigenaar van Swetterhage dat zal toestaan. Als we daar voor kiezen, staat die de volgen de dag meteen bij ons op de stoep." Om een einde te maken aan de discussie stelde verkeerswet houder Van der Kooi voor om een verkeersdeskundige in de arm te nemen. „Die kan de situ atie in het Dorp en Dorp-Zuid bekijken en nagaan wat de con sequenties zijn voor de rest van de gemeente als je ergens maat regelen neemt." Hij kreeg steun van zijn eigen partij, de WD, en Progressief Zoeterwoude. „Het is wel het zoveelste onderzoek, maar zo komen we er ook niet uit." Bewoners van de Schenkelweg reageerden teleurgesteld. Zij willen dat in elk geval het vrachtverkeer uit hun straat ver dwijnt. „Er moet iets gebeuren. Gebeurt er niets dan gaan we actievoeren en zetten we de straat af', aldus W. Berg. leiderdorp - Sjelter wordt mo gelijk het kind van de rekening als de gemeente Leiderdorp de bezuinigingsvoorstellen voor 2002 doorzet. In plaats van de gevraagde 100.000 gulden voor nieuw beleid, krijgt het sociaal- cultureel centrum de komende vier jaar slechts 40.000 gulden toebedeeld. De bezuinigingen zijn nodig, omdat de gemeente de begroting anders niet slui tend krijgt. In juli werd bekend dat de ge meente Leiderdorp volgend jaar op een begrotingstekort van bij na twee miljoen gulden afste vent. De zogenaamde 'kaas schaafmethode' moest redding brengen. Dat is gelukt, maar het gevolg is nu dat Sjelter fors moet inleveren. Dat komt slecht uit, want drie maanden geleden presenteerde het bestuur van Sjelter nog een ambitieus beleidsplan. Het kin derwerk moest verdubbeld wor den en het jongerenwerk zelfs verdrievoudigd. Bovendien moet er hoognodig een buurt- werker komen, bepleitte be stuursvoorzitter C. Kemer. Voor de plannen denkt Sjelter 850.000 gulden subsidie per jaar nodig te hebben. Dat burgemeester en wethou ders de komende jaren niet ver der willen gaan dan 40.000 gul den voor nieuw beleid, vindt Kemer 'teleurstellend'. „Dat is nog niet eens genoeg om de ex tra personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO te bekosti gen." Toch weigert zij nu al uit spraken te doen over de moge lijke gevolgen die de bezuiniging heeft voor de programmering van Sjelter. „We zijn nog met el kaar in gesprek, dus het kan nog alle kanten op. Maar ik vind het natuurlijk wél jammer dat er nu al over geld gepraat wordt, ter wijl we van het gemeentebe stuur nog niet eens een reactie op ons beleidsplan hebben ge kregen." Sjelter is niet de enige die min der geld krijgt. Ook de Commis sie Theater Muzenhof (CTM) staat voor een korting van 85 mille in het bezuinigingsplan. CTM-voorzitter H. van der Zan- de maakt zich daar niet al te druk over. „Maandag heb ik een gesprek met wethouder Roest. Mij is verzekerd dat het zuiver een boekhoudkundige kwestie is. Voor de CTM zal het geen ge volgen hebben." Lange van de Christen Unie. Volgens De Lange is Verver vooral communicatief zeer vaar dig. „Maar ze neemt ook haar verantwoordelijkheden. Ze is ze ker geen kuddedier, loopt graag voorop." Als loco-burgemeester in Har derwijk stond ze ook haar man netje, zegt H.Eijsenga van het CDA, de grootste partij in de Gelderse gemeente. „Ze weet wat ze wil, houdt goed de grote lijnen in de gaten." Minpunten kan hij niet bedenken. „Of het zou moeten zijn dat ze nog maar weinig bestuurlijke erva ring heeft. Maar die kennis haalt ze wel in. Ze is niet voor niets zo snel benoemd." PvdA'er H.Schipper spreekt van een 'zeer ambitieuze vrouw'. „Ze is representatief en heeft een goede babbel. Ze weet ook waar ze over praat. Wilma Ver ver is bovendien een gezellig mens." Volgens Schipper kan Verver zich ook ontpoppen als een vechter. „Ze kan een zeer felle tante zijn. Zegt wat ze denkt, houdt zich niet in. Maar ik hou daar wel van, je hoort te zeggen waar je voor staat." J.Klaassen van de WD betreurt het vertrek van zijn partijgenote. „Een groot verlies voor Harder wijk. En voor onze partij komt het niet goed uit, zo vlak voor de verkiezingen. Wilma is toch de stuwende kracht Ze heeft veel gedaan voor de stad. Bijvoor beeld op het gebied van ver keer." Klaassen vermoedt dat Voor schoten niet het eindpunt is van Verver. „Ik zie haar naar een grotere gemeente gaan. Of staatssecretaris worden, dat zou me ook niets verbazen." zoeterwoude - Zoeterwoude gaat in het 'uiterste geval' wel degelijk over tot onteigening van woningen. Wethouder Van der Kooi zei dat gisteravond in een commissievergadering naar aanleiding van opmerkingen van zijn collega Stuijt. Die liet afgelopen maandag weten dat bewoners van Dorpsstraat 36 tot en met 42 niet bang hoeven te zijn dat de gemeente hun wo ningen onteigent. Van dwang zal geen sprake zijn, zo bena drukte hij, ook al wal het college graag dat de bewoners vertrek ken en plaatsmaken voor de su permarkt C1000, die nu nog aan de overkant van de weg staat. Van der Kooi ging gisteravond een stap vefder. ,Als het om panden gaat op strategische plekken dan zullen we wel dege lijk tot onteigening overgaan. Maar alleen na overleg met de gemeenteraad. We streven naar een normale wijze van verwer ving. Ik denk ook niet dat het tot dwang zal komen." Gisteravond werd eens te meer duidelijk dat de panden op de hoek van de Dorpsstraat en de Veldzichtstraat een belangrijke rol spelen in de plannen van de gemeente. In navolging van ad viesbureau 113 is ook onder zoeksbureau DHV tot de con clusie gekomen, dat de huizen moeten wijken voor de super markt. Pogingen om de Cl000 uit te breiden in de richting van de hervormde kerk zijn op niets uitgelopen. De kerkeraad wil geen grond afstaan. Het CDA is tegen verhuizing van de Cl000 naar de voorgestelde locatie. „Het draagt niet bij aan verfraaiing van het centrum. Het is daarom, beter om de druk er voor de bewoners af te halen", aldus fractievoorzitter Ates. Pro gressief Zoeterwoude en de WD steunen het college en vinden dat de Cl000 zo snel mogelijk meer ruimte moet krijgen. „En dat kan", aldus Stuijt, „zonder te dreigen met onteigening. Ik denk dat we er in goed overleg met de bewoners wti uitko men." voorschoten - Het Weekend van Voorschoten wordt steeds omvangrijker én goedkoper. Dat lijkt een tegenstrijdigheid in een tijd waarin alles juist duurder wordt. Maar volgens Otto Wolt huis, een van de organisatoren is de verklaring simpel. „Het eerste jaar hadden we de Marco Borsatoband. Die vroeg een be hoorlijke prijs. Mede daardoor waren we in 1999 zo'n 60 a 65.000 gulden kwijt. We hebben ons toen voorgenomen voort aan goedkopere bands uit te no digen. Vorig jaar zakte de prijs al naar 48.000 gulden en dit jaar hebben we een begroting van rond de 25.000 gulden. Zonder dat je kunt zeggen dat het pro gramma is gedevalueerd." De meeste kosten (8500 gulden) zijn gaan zitten in de Evene mentenhal, die vandaag op het Treubplein is neergezet. Met de 'langdurige regen' in het voor uitzicht geen overbodige luxe. „Niet alleen voor degenen die optreden, maar ook voor het publiek is het belangrijk dat ze droog staan. Ook akoestisch ge zien is zo'n hal beter. Het geluid verdwijnt daardoor niet zo snel. Maar daarmee zeg ik niet dat de regen nu mag vallen. Integen deel. Tot nu toe hebben we elk jaar mooi weer gehad. Dus waarom nu niet?" Wolthuis staat ook niet stil bij de vraag of het hele centrum waar de meeste evenementen zich af spelen eigenlijk zou moeten worden veranderd in één grote evenementenhal. Morgen staan de muziekdag, het culinair festi val, de open monumentendag en voor het eerst (in het kader van het jaar van de vrijwilligers) een vrijwilligersmarkt op het programma. Zondag volgen de old timerdag en het straatmuzi kantenfestival. Verder kunnen liefhebbers op beide dagen on der meer gewichtloos zweven in een tank gevuld met zestiendui zend liter water op het Delta plein. De muziek loopt als een rode draad door het programma. Of zoals Otto Wolthuis, directeur van de gelijknamige muziek school, het zegt: „Het is een be langrijke sfeermaker. Ik be schouw het als een behang dat je overal kunt opplakken." Zeker (advertentie) sinds 1999. Tot dan toe werd de Muziekdag steeds in mei gehou den. Op initiatief van Hans van den Boogaardt, oud-voorzitter van de Centrum Winkeliers Voorschoten, werd het festijn verplaatst naar september en gekoppeld aan andere evene menten. De aanleiding vormde de her opening van de Schoolstraat. Zo ontstond het Weekend van Voorschoten, waarvoor dit jaar een stichting in het leven is ge roepen. Met onder anderen Van den Boogaardt als voorzitter en Wolthuis als secretaris. „De eer ste twee jaar hadden veel men sen de indruk dat het Weekend een aangelegenheid was van de winkeliers in het centrum. On dernemers buiten het centrum redeneerden in de trant van Iaat die winkeliers het maar betalen. Toen we een stichting werden, wilden veel meer mensen geld in het Weekend steken. Daar door hebben we met steun van de gemeente die 25.000 gulden inmiddels ook binnen." Otto Wolthuis: „Muziek is als behang datje overal kunt op plakken." Foto: Hielco Kuipers Een van de hoogtepunten van het Weekend noemt Wolthuis een optreden van het 'grootste popkoor van Voorschoten'. Al meer dan 120 mensen hebben zich aangemeld om morgen middag om vier uur in de Eve nementenhal met begeleiding van de band Los Bucaneros nummers uit de jaren zestig te zingen en meerstemmig 'Show me the meaning of being lonely' van de Backstreet Boys. De openbare repetitie begint om half vier. www.starjob.nl Leiden, Stille Mare 11-13 Tel.: 071 -514 05 91, leiden0starjob.nl Voor secretaressen die hogerop willen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 17