De glorie en misère van de Antillen BOEKEN Zinloos geweld op z'n Russisch Een persoonlijke opdracht van de grote Chinese roerganger TOP 10 FICTIE BIBLIOFIEL MooIste boEKVAN DE wEek Oude professor in baih van beeldschone studer' Narigheid in het Witte Hi VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2001 1. (2) Renate Dorrestein, Zonder gena de. Contact, 34,90 2. (6) Sandór Marai, Gloed. Wereld bibliotheek, 24,90 3. (-) Isabel Allende, Portret in sepia. Wereldbibliotheek, 45,00 4. (9) P.O. Enquist, Het bezoek van de huisarts. Ambo/Anthos, 49,90 5. (4) Helen Fielding, Het nieuwe dag boek van Bridget Jones. Prome theus, 25,00 6. (3) Nicci French, De rode kamer. Anthos, 39,90 7. (-) Youp van 't Hek, 166 X Youp. Thomas Rap, 25,00 8. (5) Helen Fielding, Het dagboek van Bridget Jones. Prometheus, 25,00 9. (1) John Irving, De vierde hand. De Bezige Bij, 45,00 10. (-) Theodor Holman, Het blijft toch familie. Nijgh Van Ditmar, ƒ41,76 De boekentoptien wordt wekelijks sa mengesteld op basis van verkoopcij fers van Athenaeum Boekhandel en H. de Vries Boeken in Haarlem, Boekhandel Kooyker Ginsberg in Leiden, Standaard Boekhandel Har- kema in Hilversum, Boekhandel Los in Bussum en Boekhandel De Ark in Almere. thriller recensie Aly Knol 'De vierde dader" door Alexandra Marinina. Vertaling Sylvia Nijland. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Prijs: 36,50. Wie vertaler Theo Veenhof vraagt naar de plaats van thril lerschrijfster Alexandra Marini na in de literatuur, krijgt gedeci deerd te horen dat haar boeken 'duidelijk uit het land van Dosto- jevski en Toer- genjev komen; ze behoren voor mij tot de klassieke Russische litera tuur'. Veenhof vindt dat Marini na's boeken 'ver boven de middel maat uitsteken'. Samen met Sylvia Nijland is Veen hof sinds twee .jaar vaste vertaler van de thrillerreeks rondom po litievrouw Nastja Kamenskaja, een kettingrokende, koffiever- slaafde analytica, met rugklach ten en veel hoofdpijn, die meestal vanachter haar bureau met gruwelijke precisie, gezon de intuïtie en ijzeren logica mis daden ontleedt. Onlangs is het vierde deel in de reeks in Neder landse vertaling verschenen. Wie Nastje inmiddels in het hart heeft gesloten, zal door De vier de dader nipt worden teleurge steld. Voor wie Marinina en haar heldin nog niet kent, is het een prima kennismaking. Door een toeval komt Nastja Ka menskaja op het spoor van een negen jaar oud geval van zinloos geweld, waardoor het gezin van een hoge generaal helemaal ontwricht is geraakt. De jongste zoon Andrej, een wonderkind met een buitengewone begaafd heid voor schilderen en poëzie, is op negenjarige leeftijd op vol- stiekt willekeurige wijze gekozen om te worden vermoord door een groepje opgeschoten jon gens. Zijn oudere zuster Liza is er een geestelijk wrak door geworden, de moeder loopt rond met vre selijke wraakgevoelens. De va der heeft het, tegen beter weten in, op zich geno men achter de da ders aan te gaan. Dat brengt hem, zoveel jaar na het gebeurde, indirect in contact met de Moskouse onder wereld en dat is een terrein waar mee ook majoor Kamenskaja zich bezig houdt. Op adembene mende wijze weet schrijfster Marini na iedere keer op nieuw in haar boe ken ingewikkelde verhaallijnen op volsttekt logische wijze bij el kaar te brengen. In haar boeken vind je geen overdreven moord partijen, zoals in zoveel Ameri kaanse thrillers het geval is. Haar personen zijn altijd van vlees en bloed en zeer geloof waardig. Marinina, die vroeger zelf bij de politie in Moskou heeft gewerkt, weet als geen ander dat misda den niet altijd het gevolg zijn van weloverwogen plannen. Daarnaast biedt ze een onthut sende inkijk in het huidige Rus land, dat na de val van het com munisme nog bepaald geen land van democratie en orde en netheid is geworden. Wie een maal verslaafd is geraakt aan Marinina kijkt na ieder gelezen boek van haar al weer uit naar het volgende. Het zijn zes kleine stippen in de grote Caribische Zee: Aruba, Bo naire, Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Gelet op de beperkte omvang is de inbreng van de Antillen op de Nederlandse literatuur groot. In 'Tropentaal' bracht Wim Rutgers het werk van al bekende en nog onbekende auteurs bij elkaar. Een boeiend beeld van twee eeuwen vertelkunst uit de laatste exoti sche resten van ons koninkrijk. bloemlezing recensie Hans Warren 'Tropentaal, 200 jaar Antilliaanse vertelkunst'. Samengesteld en ingeleid door Wim Rutgers. Uitgeverij Contact. Prijs:/69,90. Het is bettekkelijk toevallig dat de zes Nederlands-Antilliaanse eilanden in één adem genoemd kunnen worden. Aruba, Cura sao en Bonaire liggen duizend kilometer van de overige drie vandaan. Aruba heeft een 'sta tus aparte', op Sint Maarten wordt een zelfde positie bepleit. Men voelt zich, zoals Rutgers het omschrijft, 'Arubaan, Bonai- riaan, Curagaoënaar, Sabaan, Sint-Maartenaar of Statiaan'. Het voornaamste wat de eiland bewoners gemeen hebben is het Nederlandse verleden. En dat terwijl voor onze taal op de An tillen, naast het Papiamento, het Engels en het Spaans, slechts NET VERSCHENEN Artemis Fowl door Eoin Colfer (Vassal- lucci, 35,15). Boek, waarvan het goudkleurig omslag niet zonder zonne bril bekeken kan worden, over het 'ge mene neefje van Harry Potter'. De 12 jaar oude Artemis Fowl is een van de meest doortrapte criminele meesterbrei nen in de geschiedenis. Hij is ervan overtuigd dat wanneer hij de geheimen van het elfenvolk kan stelen, een onuit putbare hoeveelheid goud zijn deel zal zijn. Artemis kidnapt Holly Short, lid van een elfen-elitecorps, waarna een bikkelharde strijdt ontbrandt tussen Ar temis en een leger van elfen, dwergen, trollen en kobolds. In de catacomben door Yvonne Witte (L.J. Veen, 29,90). Fotografe Yvonne Witte volgt Ajax al jaren met haar came ra. In dit boek legde zij de overgang van De Meer en het oude Olympische Stadi on naar de Arena vast. Van de oude, te kleine stadions, waar de historie voel baar is, naar het stadion met beruchte grasmatten en schuifdak, waar de ge schiedenis nog geschreven moet wor den. Bij de foto's is een aantal citaten, gedichten en verhalen afgedrukt van schrijvers met een Ajax-hart. door Martin Hendriksma In de rubriek Bibliofiel spreken boekenliefheb bers zich uit over hun col lectie. Deze week: Hans Krol, verzamelaar van boeken over boeken. Tussen de circa tiendui zend boeken die Hans Krol bezit, is zijn onge twijfeld opmerkelijkste bezit afkomstig uit Chi na. Het is een luxe-exem plaar van het Rode Boek je met daarin een per soonlijke opdracht aan de Heemstedenaar van, jawel, de grote Chinese roerganger Mao Tse Toeng. „Mao is ooit be gonnen als dichter en bi bliothecaris", verklaart Krol. „Ik heb hem als col lega in het vak een brief geschreven en die heeft hij keurig beantwoord. Niet omdat ik hem als mens bewonder hoor", haast hij zich erbij te zeg gen. De onbevangenheid typeert de bibliofiel Hans Krol, jarenlang directeur van de Heemsteedse openbare bibliotheek. Als scholier op de middel bare school schreef hij ooit honderd Nederlandse schrijvers aan met het verzoek om een handteke ning, brief of manuscript van een boek. Reve en Hermans lieten niks van zich horen, maar schrij vers als Adriaan Roland Holst („die weigerde nooit een verzoek") en Theun de Vries stuurden hem een briefje terug. En Jan Hanlo zond met zijn aar dige antwoord meteen tien handtekeningen van andere schrijvers mee. Tot aan de dood van de dichter bleef Krol met hem corresponderen. Hij moet een geweldige brievenschrijver zijn om al die coryfeeën tot een persoonlijk antwoord te bewegen. „Ach", zegt Krol bescheiden „Op de tien brieven die je schrijft, krijg je misschien één antwoord terug. Maar dat is wel net genoeg om brieven te blijven schrijven." We praten in zijn achterkamer waarvan de wan den van plint tot plafond zijn gevuld met boeken. „Ik zie het als alternatief voor behang", zegt hij. „Maar het komt niet slecht uit dat de kinderen zo een bescheiden rol is wegge- lëgd. Vanuit Den Haag werd in dertijd sterk aangedrongen op onafhankelijkheid. Maar de An- tillianen weigerden, zeker toen ze zagen hoe de dekolonisatie van Suriname afliep. Zodoende horen de eilanden tot de dag van vandaag bij Nederland en zorgen ze ervoor dat in onze li teratuur nog altijd de tropenzon kan blakeren. Bijvoorbeeld via het proza van schrijvers als Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Frank Martinus Arion en Tip Marugg. Wie hun werk kent, zal de woorden van de samensteller van Tropentaal graag beamen: „Het komt niet in veel landen voor dat zoveel talent op zo wei nig vierkante kilometers wordt gevonden." Deze auteurs zijn natuurlijk pro minent in de bloemlezing aan wezig, maar ook vele anderen maken hun opwachting. Een ui terst curieus gezelschap eigen lijk: we komen een pater uit Nij megen tegen die een groot ken ner werd van het volksgeloof op Curasao, verschillende schrij vende medici, een apotheker die ook archeoloog was, een vak bondsman die zich tevens als schrijver en uitgever ontpopte. Die veelzijdigheid is kenmer kend voor de Antillen: alsof met weinig mensen toch vele func ties moeten worden vervuld. De samensteller heeft de geko zen teksten over tien hoofdstuk ken verdeeld. De meeste daar van vormen een logische een heid. Zo zijn er hoofdstukken over de orale traditie, over de slavernij en over het oproer van 30 mei 1969. Andere zijn veel minder duidelijk omlijnd. Wat kun je verwachten van een hoofdstuk met de titel 'Een tro pische regenboog' of van een hoofdstuk dat 'De vensters open' heet? De thematische opzet is handig: je ontdekkingsreis wordt in overzichtelijke etappes verdeeld. Een bezwaar is echter dat de aandacht voor de onderwerpen het zicht op de literaire kwaliteit van de teksten enigszins ver troebelt. Geschriften van een heel verschillende orde staan al te broederlijk naast elkaar. Om een voorbeeld te geven: wie ver wacht er tussen de ooggetuigen verslagen over de onlusten van 30 mei 1969 een fragment uit Tip Maruggs De morgen loeit weer aanDe schrijver blikte na twintig jaar terug: „De dag toen zoveel veranderde, de dag waar op het maagdenvlies van mijn dommelig geboorte-eiland met weerstand, pijn en bloeding in scheurde, heb ik doorgebracht met een vrouw met een zachte, mispelbruine huid in een hang mat met rinkelende kalebas sen." De bloemlezer heeft z'n best ge daan alle kleuren van de Antil len te tonen. Een bijna onmoge lijke opgave, want het palet is door de mengeling van Zuid- Amerikaanse, Europese en Afri kaanse achtergronden heel Een Nederlandse molen op Aruba. Foto: Bert Verhoeff bont. Maar aan ontroerende, in dringende en mooie verhalen ontbreekt het niet in Tropentaal. Naast een pamflet verschijnt er ineens een superieure vertelling van Frank Martinus Arion of een prachtige tekst van Boeli van Leeuwen. Mogelijk is de laatste het groot ste talent van de Antilliaanse let teren. Lees zijn ontboezemingen over prostituees: „Vroeger wa xen de meest geliefde hoeren op het eiland de Cubaanse scho nen, met hun achterwerken rond en glanzend als van Zeeuwse paarden." Lees zijn onthutsende 'Het is duur om arm te zijn'. Of lees zijn be schrijving van de wisselende as pecten van Willemstad: „D pen bedriegen in de morgi tijd om de middag draagl maken.' De glorie en de m de pracht en de verloet g van zes eilanden: je ontdel w allemaal in dit ruim zeshoijni pagina's tellende boek. P' se Matig boek Philip Roth toch moeite wa l langzamerhand het huis uit gaan. Heb ik boven weer wat ka mers extra tot m'n be schikking." Vooral Krols collectie biblio- thecaria vraagt om meer vierkante meters. Hij verzamelt al ruim dertig jaar alles over het wereldwijde biblio theekwezen. Behalve heel veel chique uitge geven boeken van bi bliotheken over hun ei gen collectie („Vooral in Zuid-Duitsland zijn er prachtige pronkzaal bibliotheken, die heb ik bijna allemaal be zocht") omvat zijn col lectie ook affiches, pil lendoosjes, postzegels en twintigduizend bladwijzers over biblio theken. Plus, om maar eens wat te noemen, een in een iglo ge schreven, zeldzaam werk van een geletterde eskimo. Om zijn verzameling op peil te houden bezoekt Krol trouw antiquariaten. „Maar ook op de zwarte markt in Beverwijk trof je vroeger regelmatig een doos handschriften aan." Daarnaast is zijn naam in het wereldje van Nederlandse boekverzame- laars bekend. Regelmatig krijgt hij een collectie gratis en voor niks aangeboden. Pronkstuk uit zijn collectie is het in 1972 verschenen Liber Librorum over 5000 jaar boekbezit („het boek der boeken"), een schitterend uitgegeven boek dat alle aspecten van het boeken verzamelen behandelt. Hoe compleet zijn collectie ook oogt, er zijn nog een paar hiaten. Zoals de uit 1905 stammende klassieker van Meinsma over middeleeuwse bi bliotheken. Krol is ervan overtuigd dat hij het boek nog eens in handen krijgt - en anders maar niet. „Voor de verzamelaar is de voorpret om het boek in handen te krjigen vaak groter dan het uit eindelijke bezit. Dan staat het maar in een kast." Hans Krol. Foto: United Photos De Boer/Marisa Beretta bf novelle recensie Nico de Boer 'Een stervend dier' door Philip Roth. Uit het Engels vertaald door Ko Kooman. Uitgeverij Meulenhoff. Prijs: 34,90. De Amerikaanse schrijver Philip Roth schept er in zijn boeken een vilein genoegen in om de zeepbel door te prikken die 'de Amerikaanse droom' heet. Hij is in al die jaren zijn stiel trouw geble ven: het aan de kaak stellen van pijnlijke eigentijd se kwesties, met een nadruk op de Amerikaanse (mo derne) geschiede nis. Zo ook weer in zijn jongste roman Een stervend dier ('The dying ani mal'), die de tragische liefdesge schiedenis vertelt van een oude (re) professor die in de ban raakt van een beeldschone studente met de naar zijn smaak vol maakte maten. De verhouding is gedoemd te mislukken, zoals al les bij Roth uiteindelijk fout of tragisch afloopt. De mens, luidt zo ongeveer de essentie van zijn werk, is tenslotte de gevangene van zichzelf, van zijn uiterlijk, van zijn identiteit. Ontsnappen kan hooguit via seks. Maar ook dit is allemaal slechts van tijde lijke aard. Een stervend dier is het vijfen twintigste boek van Philip Roth in ruim veertig jaar. Maar een mijlpaal is het niet in de roem ruchte carrière van de meester. Het boek lijkt soms meer op een uit de hand gelopen voetnoot bij zijn vorige (grote) roman De menselijke smet. Dit briljante slot van een romandrieluik over de recente Amerikaanse ge schiedenis, speelt in 1998, ten tijde van de affaire Clinton-Le winsky (die er een belangrijke rol in speelt) toen een 'golf van braafheid en hypocrisie' de Ver enigde Staten van Amerika over spoelde. In Een stervend dier spelen de naweeën van de seksuele revo lutie van de jaren zestig een be langrijke rol. Hoofdpersoon is Philip Roths alter ego David Ke- pesh, voor wie die 'wilde jaren' anno 2000 nog altijd niet blijken te zijn uitgewoed, wat deze do cent en gevierd tv-criticus ook een beetje schlemielig maakt. Kepesh is in alles een typisch Roth-personage: joods, ei beschaafd en vulgair, een meur en rokkenjager. Hij libertijn, een narcistische nist die zijn eenzaamhe j grote verdriet met wilde tuurtjes probeert te verdri In de 'kooi' die huwelijk laat hij zich in elk geva - meer vangen. 'Kepesh heeft paar passies, op oude leeftij het complete oal van Chopin Brahms op pia ren spelen, zijn grote pasfrg zijn studente baans-Amerika s Consuela G1 Hij raakt hop» verslingerd si haar. Hij komg' meer van hajn want 'niets 1 het ordelijke van een man de war als seks'. De geobsedeerde Kepesh het moment dat ze hem z; e' laten, en dat gebeurt dai Pas na acht jaar zoekt ze weer op om de man die hi mooiste borsten van de a toedichtte, te vertellen borstkanker heeft. Haar mijdelijke dood confro hem - hij is tenslotte al 70 over zijn verhouding met suela vertelt - óók met zijn sterfelijkheid. Roths boeken zijn dooi11 doorwrochte, gecomplii P werken. Een stervend dier evenwel opmerkelijk rei rechtaan verteld. Het is schrijnend, soms ontrof; dan, weer bespiegelend ei risch. En soms is weer ev s 'ouderwets' rebelse, pro1 rende en roekeloze Roth a:11 woord, de meester die al als een kluizenaar, als eer raire monnik, woont en s11 in zijn afgelegen huis in England. De veelbekroonde Roth is jaar en dag kandidaat vo Nobelprijs voor de liter Op grond van zijn ontza kende oeuvre komt hem d ge onderscheiding zeker Een stervend dier steekt bij moois helaas nogal pover wil te veel en werkt te wei» Het lijkt of hij deze tragiko in een al te grote haast gei_ ven heeft. Een schrale tro dat een matig boek van Re grijze middelmaat nog altij re ontstijgt. Wie ooit de Egyptische tempels bij Luxor en Abu Simbel heeft bekeken of op handen en voeten de snik hete pyramides doorkroop, hoeft niks meer te worden uitgelegd. De honderden foto's in 'Tempels van het oude Egypte' (Bosch en Keuning, 79,33) zijn dan een feest der herkenning. Voor wie nog nooit voet op Egyptische bodem heeft gezet, is dit boek een ideale manier met de geheimen van het land kennis te maken. De foto's (zoals de hier afgebeeld godin Hathor op het dak van de tempel te Dendera) in dit edu catieve boek zijn schitterend, de uitgebreide teksten zeer instructief. Een juweel van een uitgave. Foto uit besproken boek roman recensie Arno Ruitenbeek 'De eerste raadsman' door Brad Meltzer. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Prijs: 39,90. Michael Garrick, een jonge jurist die in Het Witte Huis werkt, wordt verliefd op de dochter van de Amerikaanse president. Dat is vragen om veel narigheid. Daar heeft Brad Meltzer op pro fessionele manier voor in De eerste raadsman. Het boek krijgt een ruim doende. Omdat Garrick o\ gend wordt gepresenteei een sympathieke en naïev geling die het slachtoffer te worden van een vuil 0 van berekenende figuren, dat de dialogen goed zij vooral omdat Meltzer eer verrassende ontknoping bi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 12