Alphen tegen vergunning 'Recycling' LEIDSE REGIO/RIJN EN VEENSTREEK Auto kwijt dankzij zoekgeraakt proces-verbaal Voor een stuiver zoetigheid in de Winkel van Sinkel Regeer mag bouwen op restaurant Baanderij Patiëntje weer thuis na behandeling in VS Uitzicht op een bollenlandschap imeins traject ider nieuwe weg hen aan den rijn - Archeo- m van de Rijksdienst voor Iheidkundig Bodemonder- k (ROB) hebben tussen Al- n aan den Rijn en Bodegra- een Romeinse verkeersader rond het jaar 0 aangetrof- 1 Het 2000 jaar oude Ro- nse traject ligt op de plaats r rijksweg 11 de komende n van Alphen naar Bodegra- 111 wordt doorgetrokken. In l< racht van Rijkswaterstaat en de archeologen op een eelte van het in totaal zeven Ji meter lange nieuwe traject efboringen. Daarbij stuitten k ip restanten van de zogehe- a limes, de vroegere Romein- Mi rensweg. Deze limes loopt K uit Duitsland via Utrecht s onder meer Woerden en n ien naar de Noordzeekust, in lomeinse wegen bestonden n itertijd uit een fundament houtskool en een bcven- is van grind en stenenmateri- s- De archeologen gaan ervan jl lat ze langs het stuk limes a, ien Alphen en Bodegraven grote kans maken een mili- ipost of nederzetting tegen n. omen. Het ROB en Rijkswa- d taat voeren daarom mo- iteel overleg om de opgra ven voort te zetten. Deze op- a ringen zullen de voortgang oi de aanleg van het nieuwe z< relte van de NI 1 niet in de p staan en niet vertragen. :n J edstrijden om uden Gaffel n mond - Westlanders, Kage- ra s. Tjalken en Aken van rdan 80 jaar oud gaan ko- i ide weekeinde de strijd met u' ar aan op de Kagerplassen. tichting Zeilvaart War- id heeft voor zaterdag en lag wedstrijden voor plat je rms op het programma i. Inzet is de wisselprijs de tc|den Gaffel. De deelnemen- .hepen, onderverdeeld in klassen, gaan tenminste keer het water op. Afhanke- an windrichting en -kracht n ze 's morgens om 10.00 n 's middags rond 13.30 jit. In Park Groot Leerust n de monumentale sche- aangemeerd. Vanaf vrijdag- ïd zijn de platbodems al te jken. De schepen werden ger gebruikt voor het ver van bollen, zand, groenten oemen door de ondiepe 1 n van het Westland en de instreek. na val vier hoog di te;ien aan den run - Een 3-ja- ïeisje uit Alphen aan den s gisteren met een gehro- )een en een hersenschud- naar het LUMC overge- ht nadat ze van de vierde ieping aan de Leeuwerik- t naar beneden viel. De jg ie onderzoekt de toe- donderdag 23 AUGUSTUS 2001 door Janneke Dijke roelofarendsveen - De over heid verkoopt jouw auto, voor een absurd laag bedrag en zon der dat je er iets van weet. Oor zaak: een zoekgeraakt proces verbaal, waardoor jij nooit het bericht ontving dat je de door justitie in beslag genomen auto kon komen halen. Het over kwam Tonnie van Kins-Hoo- genboom uit Roelofarendsveen. Over de verkoop kreeg ze geen bericht van justitie, maar ze ont dekte het op 22 juni indirect via een brief van de motorrijtuigen belasting: 'Uw auto is overge schreven op een andere naam, daarom krijgt u van ons dertig gulden teveel betaalde belasting terug Het verhaal van de verdwenen auto, een Alfa Romeo 33 16V, bouwjaar 1990, begon op 8 fe bruari dit jaar. Op die dag leen de ze de auto uit aan haar zoon Taco, die op een 80-kilometer- weg bij Hoogmade werd aange houden omdat hij volgens de agent 146 kilometer per uur reed. Zijn moeder kon er begrip voor opbrengen dat Taco's rij bewijs en haar auto werden in gevorderd. Na een telefoontje met het Openbaar Ministerie (OM) wist ze dat ze de auto zes tot acht weken moest missen. En daar houdt zo ongeveer alle duidelijkheid op. Hoewel het normaal gesproken de bedoe ling is dat zo n proces-verbaal snel bij het OM terecht komt, dat vervolgens een straf bepaalt en zorgt dat de auto weer terug gaat, raakte het proces-verbaal van Taco van Kins twee maan den lang zoek. Volgens de poli tie is het rapport op 1 april naar het OM gestuurd. Justitie be weert echter dat het bericht pas op 28 mei aankwam. „Dat gat van twee maanden valt achteraf niet te reconstrueren", aldus een politiewoordvoerster. „Het kan zijn dat het per ongeluk lan ger bij ons is blijven liggen, of bij de PTT, of bij het OM. Dat zal in het midden blijven." Persofficier van justitie A. Rijsdorp gaat er van uit dat de fout bij de politie ligt. „Het proces-verbaal kwam hier later binnen. Dat is heel jammer, maar hoe dat komt is een vraag voor de politie." Het gevolg van het zoekraken van het proces-verbaal was dat De Domeinen de Alfa Romeo van de hand deed. De overheid mag dat doen met auto's met een waarde tussen de 1000 en 5000 gulden, als die niet binnen drie maanden worden opge haald. De reden daarvoor is dat deze auto's te weinig opbrengen om ze op een dure stallings- plaats neer te zetten. „Belache lijk", vindt Van Kins-Hoogen- boom. „Als dat proces-verbaal gewoon was behandeld, had ik die auto binnen die termijn kunnen ophalen en had ik hem nu nog gehad." Justitie is niet van plan excuses aan te bieden aan de Veense of haar een schadevergoeding te geven. Volgens persofficier Rijs dorp hebben OM en De Domei nen volgens de regels gehan deld. „Die mevrouw krijgt haar geld terug, namelijk 864 gulden, dus zij is niet gedupeerd." Dat Van Kins-Hoogenboom voor dit bedrag geen nieuwe auto kan kopen, deert Rijsdorp niet. De politie is iets toeschietelijker. „Het is gebeurd en we kunnen er niets meer aan doen. Het zal ongetwijfeld vaker voorkomen, want het is allemaal mensen werk", aldus de woordvoerster. oegstgeest - De bewoners van verpleeghuis Van Wijckersloot in Oegstgeest hoeven niet langer tegen een troosteloze houten schutting aan te kijken. Sinds kort is die schutting omgetoverd in een groot buitenschilderij. Twee jaar lang kunnen de verpleeghuisbewo ners amper gebruikmaken van de patio die zich tussen de fysiotherapieruimte en de af deling activiteitenbegeleiding bevindt. Ter voorbereiding op de nieuwbouw zijn in deze besloten tuin 'proefkamers' gebouwd. Het verplegend personeel oefent hier met de ruimte om te ontdekken op welke manier de een- en tweepersoonskamers straks het best ingedeeld kunnen worden. Vanuit de fysio en de activiteitenbegeleiding (AB) heb ben de bewoners enige tijd noodgedwongen naar de schuttingen moeten kijken. De me dewerkers van de AB hingen al vrij snel oude decorstukken aan de wanden. „Dat was mogelijk omdat de boel aan onze kant overkapt is." Maar wat moest gedaan worden met de patiozijde waar wel regen valt? Activiteitenbegeleidster Martine Brandt vond de oplossing. Een eenvoudige muurschildering zou het uitzicht vanuit de fysiotherapieprak- tijk aanzienlijk verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is veel meer dan een simpel muur schilderij. „Dit project is uit zijn voegen gegroeid", merkt Brandt dan ook op. De semi- professionele schilderes Janny Spaargaren maakte een 'bollenlandschap'. De werkelijk heid interpreteerde zij vrij, want op het io meter lange schilderij zijn onder meer de Kerk van Rijnsburg, de Ruïne van Dever in Lisse en de Oegstgeestse Willibrordkerk te zien. „Voor sommige bewoners fungeert het daardoor als herinneringsmuur", zegt Brandt. Omdat de wandschildering 'veel mooier' is geworden dan Brandt en haar collega's durf den te denken, is het de bedoeling dat het kunstwerk na afbraak van de 'proefkamers' een prominente plaats krijgt in het verpleeghuis. Foto: Henk Bouwman liiligers krijgen eindelijk de waardering die zij verdienen. Zo riepen de Verenigde Naties 2001 uit tot sar van de Vrijwilliger. In de serie Onbetaalbaar, die het hele jaar duurt, lopen wij wekelijks mee sen verenging of organisatie die drijft op vrijwilligers. Vandaag de Historische Kring Benthuizen. Geschiedenis van Benthuizen in Het Molenhuis af ipi pjes uit grootmoeders tijd lfs oude dameskorsetten. a; Winkel van Sinkel in ier luizen is van alles te koop. 'n in met twee andere vrij wil- int rs runt Ria van der Lede v iet ouderwetse winkeltje w :hter de halfwitte koren- di n De Haas aan de Dorps- 'n- De van origine Alphense t de eer op zaterdagmiddag ea 11 Saartjeskostuum volledig 1SC gaan in het interieur van inkeltje dat onderdeel is d let Molenhuis. Wie de zoi pel overstapt, waant zich ddellijk vijftig jaar terug. ygroene kasten, laden en do 1 vitrines tonen blikken si- ioc doosjes, bussen chocola- 1 te Doisel van De Ruijter, een mia-oud koffiezetapparaat raa oktoestellen. Op de toon- Pe lonken duim- en trekdrop 1 c 1 houten vakkenkistje naar u's ren met lekkere trek. „Het ;n eur is afkomstig uit een an- n inkeltje uit Alphen", ver- ?'e in der Lede. „In 1994, toen de[ lolenhuis openging, is al- 0 ergeplaatst naar de Winkel be nkel." er Lede begon drie jaar ge- als verkoopster. „In 1996 est isden mijn man en ik naar 'ijn luizen, waar mijn echtge- an lobbymolenaar werd. Op iakt lag kwam ik wel eens in de 'dei (l van Sinkel. De daar ss ame vrijwilligers konden U'P gebruiken en dus n le ik me aan. Verder k ik koffie voor bezoekers 1 e( et Molenhuis, doe de in- n10 en houd de winkelvoor- is n ip peil. Eens in het jaar, op M. Bogerd richtte in 1981 een werkgroep op die zich ging be zighouden met de geschiede nis van Benthuizen. Zeven jaar later ontstond daaruit de His- torische Kring Benthuizen (HKB). Als doelstelling heeft de HKB 'het laten herleven van de historie' en in het bij zonder die van Benthuizen. Sinds 1994 beschikt de vereni ging over een oudheidkamer in het voormalige politiebu reau: Het Molenhuis. Er zijn twee werkgroepen: de Werk groep Historie en de Werk groep Het Molenhuis. De eer ste houdt zich bezig met ge nealogie, archivering en het bijhouden van het fotobestand en telt vijftien vrijwilligers. Zij brengt ook het blad de Benthuizer Turfjes uit. Het Molenhuis runt de oudheidka mer die uit vijf zogenoemde stijlkamers bestaat met meu bilair uit de eerste helft van de vorige eeuw. De garage van de politie is in 1994 ingericht als Winkel van Sinkel. De op brengst uit de verkoop van zoetigheid komt ten goede aan de HKB. De Werkgroep Het Molenhuis telt achttien tot twintig leden. Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel aan de Dorpsstraat zijn op zater dagmiddag open tussen 13.30 en 17 uur. Monumentendag, koken we au thentieke recepten. Bij dit alles krijg ik hulp van Margo Pos en Annie Brouwer." 'Saartje' van der Lede vindt het gezellig om in het sfeervolle zaakje te werken. „Dat komt door de ouderwetse snoepjes en dingetjes die hier staan. Steeds meer mensen uit de omgeving weten de Winkel van Sinkel te vinden. „Ze zeggen vaak: 'Ik kom terug want het is hier zo knus.' Door deze reacties krijg je eer voor je werk. Van alles vindt Van der Lede kinderen snoepjes verkopen het leukst. „Kinderen komen hier voor een dubbeltje of een stui ver zoetigheid halen. Erg ge moedelijk." In het aanpalende molenhuis, waar vóór 1994 nog de politie zat, werkt Arie Schel lingerhout (75) als redacteur voor het lijfblad van de HKB, de Benthuizer Turfjes. Hij is lid van de twee hoofdwerkgroepen die de kring telt, de Werkgroep His torie en de Werkgroep Het Mo lenhuis. „De meeste tijd gaat zitten in de eerste", zegt Schel lingerhout. Nu en dan werk ik voor de tentoonstellingscom missie van Het Molenhuis." De publicist van verhalen over vroeger, werd meer dan twaalf jaar geleden eigenlijk tegen zijn zin bij het vrijwilligerswerk ge trokken. „De toenmalige voor zitster van de HKB, Wouda Harteveld-Van Driel, vroeg me. Ik wou nee zeggen, maar ik kon niet tegen haar op. Ze lijfde me gewoon in. Achteraf gezien vind ik het erg leuk voor de vereni ging te werken." Aanvankelijk deed de gepensio neerde Schellingerhout nu en dan wat klusjes. „Ik ben pas echt gaan meewerken toen de HKB in 1990 de Benthuizer Turfjes in het leven riep. Daar- De als Saartje verkleedde Ria van der Lede en Annie Brouwer verkopen in de Winkel van Sinkel allerlei snoepjes uit grootmoeders tijd. Foto: Henk Bouwman V r i j uu i 11 i g e r s en hun uuerk voor heb ik nog eventjes in het bestuur van de vereniging geze ten, maar vond me al snel onge schikt als bestuurder. Ik heb mijn draai gevonden bij het schrijven." Vaste onderdelen daarvan zijn het interviewen en het uitpluizen van archieven. „Samen met Inge van Eeden Pe tersman, conservator van Het Molenhuis, laat ik de inwoners vertellen over het Benthuizen van vroeger. Voor informatie over dit veendorp moet ik regel matig in de gemeentearchieven van Rotterdam, Alphen en Lei den graven. Rotterdam heeft veel opgeslagen feiten over Benthuizen, want van 1692 tot 1852 was de stad ambachtsheer van ons dorp. Op dit moment doe ik onderzoek naar de jaar tallen waarin Benthuizen gas, water en elektra kreeg. Ik pro beer uit te zoeken op welke gronden het gemeentebestuur de beslissing nam om die zaken hier te introduceren en met wel ke organisaties de gemeente daartoe onderhandelde." Schellingerhout steekt veel tijd in zijn werk, bijna een dag per week. In de eerste plaats doet hij het vrijwilligerswerk voor zich zelf. „Verder vind ik het in stand houden van de historie uiter aard erg belangrijk. Het is fan tastisch als anderen dat waarde ren." Bijdragen aan het werk van de vereniging, het navorsen van de historie en die toeganke lijk maken voor de Benthuizena- ren, motiveren Schellingerhout te schrijven. Het Molenhuis heeft naast een permanente tentoonstelling steeds wisselende exposities. Nu staan er op zolder houten mo delletjes van diverse gebouwen. Schellingerhout: „Wanneer er een nieuwe tentoonstelling komt, help ik mee met inrich ten." De HKB houdt zich niet al leen bezig met het verleden. „Van alles wat zich nu afspeelt in Benthuizen leggen we ver slag", vertelt de actieve redac teur. „Over vijftig jaar zullen we er dan over schrijven. Er is dus stof genoeg en ik ga nog wel even door." Harry Oosterveen Van Kins-Hoogenboom weet in middels niet meer wat ze moet doen. Haar contactpersoon bij de Leidse rechtswinkel zoekt nog het een en ander uit en ook diende ze een klachtenbrief in bij justitie. „De waarde van de auto is bezopen. Hij is zeker 3000 gulden waard. Maar daar gaat het me niet eens om. Ik ben gewoon slecht behandeld door dat ik stelselmatig geen infor matie heb gekregen." De Veense moet nog maar zien of ze de brief krijgt waarin staat dat ze het geld terugkrijgt. „Sinds de auto in beslag genomen is, heb ik geen enkele brief van justitie gekregen. Het stomme is dat mijn zoon zelfs nog geen bekeu ring heeft gehad." alphen aan oen run - De ge meente Alphen aan den Rijn stapt naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de mi lieuvergunning van het afvalver werkingsbedrijf Alphen Recy cling. De provincie Zuid-Holland heeft het bedrijf dat vlak naast de spoorbrug over de Gouwe zit, onlangs een vergunning gegeven voor het uitbreiden van de activi teiten. De gemeente probeert dat al jaren te voorkomen, omdat het bang is dat het bedrijf te veel stank en lawaai produceert als de geplande uitbreiding doorgaat. Burgemeester en wethouders van Alphen vinden dat de pro vincie in de vergunning te wei nig oog heeft voor de bestaande, en wellicht toenemende, geur en stankoverlast. Vooral de om liggende bedrijven op De Schans en enkele bedrijfswonin gen liggen in de overlastzone. Tot enkele jaren geleden waren er ook uit de wijken Gouwsluis en Kerk en Zanen veel klachten over stank. Maar die werden vooral toegeschreven aan het naastgelegen composteerbedrijf Stercompost en zijn flink afge nomen na maatregelen. Ook Alphen Recycling compos- teert GFT-afval. De gemeente is bang dat de geplande verdubbe ling van die bedrijfsactiviteit precies dezelfde overlast gaat opleveren. Het voornaamste probleem is echter de herrie, veroorzaakt door het recyclen van puin en ander afval. De provincie denkt de klachten te kunnen ondervangen door het bedrijf te verplichten een ge luidswal van zestig meter lang en negen meter hoog neer te zetten. Maar Alphen vraagt zich af of het recyclebedrijf zich daaraan houdt en hoe de pro vincie dat kan afdwingen. Als het bovendien technisch onmo gelijk blijkt om de geluidsmuur te plaatsen, bijvoorbeeld door de slappe bodem terplekke en het aquaduct van rijksweg 11, is er geen alternatief. In dat geval kan er volgens Al phen een forse overschrijding van de geluidnorm ontstaan. En dat terwijl het bedrijf nu al meer dan 60 procent van de geluids overlast claimt die op het indu striegebied is toegestaan, en slechts 15 procent van het ter rein bezet. De gemeente concludeert dat in de vergunning onduidelijk is wat er wordt toegestaan en waarom. Alphen vraagt daarom de Raad van State om het be sluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen. leiderdorp - De Leiderdorpse ondernemer W. Regeer mag een restaurant annex verkoopruimte bouwen tussen Otak en Woon- weide op bedrijventerrein De Baanderij. De vergunning voor de bouw van het complex is door de gemeente verleend. De plannen voor een restaurant op De Baanderij bestaan al meer dan een jaar. De horeca- voorziening komt op de tweede etage van een nieuw te bouwen overkapping tussen Otak Mee- neemmeubelen en Woonweide. De eerste etage wordt verkoop ruimte, de derde wordt kantoor ruimte. In totaal beslaat het ge bouw drie keer 1100 vierkante meter vloeroppervlakte. „Dat is net zo groot als de totale uitbrei- ding waar het Meubelplein nu mee bezig is", zegt Regeer. Toch zal het nog wel even duren voordat de eerste paal de grond in gaat. Dat komt omdat de be oogde horecaexploitant is afge haakt. „Een belangrijke gegadig de gaat zich elders vestigen, om dat het allemaal zo lang duurt. Het is iets waar ik overigens nie mand de schuld van geef. Dan is het vervolgens een kwestie van uithuilen en opnieuw begin nen." Regeer heeft nog "een aantal andere pijlen' op zijn boog. Welke dat zijn, wil hij nog niet zeggen. De Leiderdorpse ondernemer is er nog altijd van overtuigd dat een restaurant op het terrein een succes kan worden. door Saskia Buitelaar alphen aan den rijn - robin Prange speelt weer met vrien dinnen op straat. Het 8-jarige leukemiepatiëntje uit Alphen aan den Rijn is dit weekeinde te rug gekomen uit de Verenigde Staten. Daar, in een kankerkli niek in Minneapolis, onderging ze de zware medische voorbe reidingen voor een experimen tele behandeling die haar moet genezen van kanker. Dat het gezin, met nog diverse trips naar de VS voor de boeg, pas aan het begin van een lang durig genezingsproces staat, kan de blijdschap over de geslaagde eerste behandeling niet tempe ren. Vader Rob Prange klinkt optimistisch, Robin fietst alweer door Kerk en Zanen. „Robin is dolblij dat ze met haar vriendin netjes kan spelen. Ze moet wel iswaar medicijnen gebruiken, maar dat weerhoudt haar er niet van om gewoon alles te doen wat andere kinderen doen. Het is de bedoeling dat Robin over twee weken weer naar school gaat. Hier deden we het alle maal voor, dat ze weer een beet je normaal kon leven." De Alphense vecht al vijf jaar te gen haar ziekte. Toen de artsen in Nederland haar al hadden opgegeven, kon ze in de VS te recht voor een experimentele genbehandeling. Ter voorberei ding is ze de afgelopen twee maanden met reguliere medicij nen behandeld. Die hebben de hoeveelheid kankercellen in haar bloed teruggebracht tot vijf procent. De genbehandeling is bedoeld voor het laatste restje. In oktober gaat het gezin daar voor terug. Volgens haar vader ziet Robin er niet tegenop. Om dat de behandeling op haar per soonlijke omstandigheden is af gestemd is de kans op bijwer kingen minimaal. Het massaal gedoneerde geld voor de dure behandeling is al bijna op na de eerste zieken huisrekening. Volgens de laatste gegevens op Robi^ internetsite hebben sympathSanten bijna 450.000 gulden gestort. Terwijl zijn eigen dochter nog volop in behandeling is, heeft Rob Prange al de eerste stappen gezet in een poging de zieke dochter van vrienden ook naar de Amerikaanse kliniek te krij gen. Het ziekenfonds vergoedt de dure behandelingen in het buitenland meestal niet. Maar nu het Europees Hof onlangs uitsprak dat mensen op wacht lijsten tegen vergoeding buiten Nederland toch medisch geac cepteerde behandelingen moe ten kunnen krijgen, is er hoop. Prange wil daarom proberen of zijn vrienden via een kort geding een ziekenfondsvergoeding kunnen krijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13