Heeft uw krant al vakantieplannen? de Grutto NFGV Als angst het leven beheers FAMILIEBERICHTEN Van der Luit HELP HET GEUIK'N HAHI Leiden WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2001 901 Angst Bang is iedereen wel eens. Voor muizen, onweer of brand. Maar sommige mensen zi|n ca stant bang. Zij durven hun huis niet uit. Anderen raken in paniek op onverwachte momentf Ze denken gek te worden en de controle over zichzelf te verliezen. Weer anderen contreien tien keer per dag hun huis op spinnen. Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur De Heer is mijn Herder Omdat wü dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn we nu verdrietig dat van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma GEERTJE GRESSIE-SPEK weduwe van JAN GRESSIE Zij is 94 jaar geworden. Leiden: G. GRESSIE t R. H. GRESSIE-VOSS Valkenswaard: J. BOUDRY-GRESSIE W. BOUDRY WOUTER GITTE en NIELS 20 augustus 2001 Zorgcentrum Taxandria, Valkenswaard Corr.adres: J. Boudry-Gressie Wolbergstraat 24 5555 KE Valkenswaard Onze moeder en oma is opgebaard in het Uit vaartcentrum Soek, Levendaal 103 te leiden, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 23 augustus van 18.30 uur tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 24 augustus om 14.00 uur in de aula van het crematorium "RhünhofLaan te Rhünhof 4 te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe 'n beetje en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe. maar op 'n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Bedroefd geven wü u kennis van het overiüden, na een leven vol inzet, liefde en zorg voor ons allen, van mün lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster, schoonzuster en tante ANTONIA JOHANNA BRONK-VAN RIJN Anneke in de leeftüd van 41 jaar. HANS BRONK HENK en TAMARA ANGELIQUE en ANDRÉ en verdere familie 20 augustus 2001 Kanaalstraat 26 2313 NS Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen en con doleren op donderdag 23 augustus van 20.15 tot 20.45 uur in uitvaartcentrum Soek, Leven daal 103 te Leiden. De samenkomst voorafgaande aan de crema tie zal worden gehouden op vrijdag 24 augus tus om 10.00 uur in de aula van crematorium Rhünhof, Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Tevens is er na de sa menkomst gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Lieve ANNEKE Je bent zo snel van ons heengegaan In ons hart zal je altüd blijven bestaan. JAN en JANNIE t CORA en HENK RICARDO en SHIRLEY RICHARD en MARIAN RUUD en PATTY ANITA en RICHARD OMA DE ROODE Moedig tot het einde Dag lieve ANNEKE MICHEL, KARIN en MARVIN Enige en Algemene kennisgeving Geheel onverwacht is overleden onze nicht LOUISA GREUP op de leeftüd van 78 jaar. R. H. KOENEN-DIEBEN G. KOENEN Weteringkade 58 2201 SJ Noordwük De crematie heeft woensdag 22 augustus 2001 plaatsgevonden in het crematorium Ockenburgh te 's-Gravenhage. Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wü u mede dat na een aantal moeilüke jaren plotseling van ons is heengegaan onze zorgzame zuster, schoonzuster en tante JOOP BUS Hoofddorp, 29 juli 1918 T Leiden, 20 augustus 2001 Oshawa (Can.): RIE DE JONG-BUS Heemstede: MAP BOUMANS-BUS Hillegom: BEP VAN LITH-BUS Leiden: MARCELLA BUS-SAEU Neven en nichten Correspondentieadres Ed Boumans Binnengasthuisstraat 38 1012 ZD Amsterdam Er is gelegenheid tot afscheid nemen en con doleren op donderdag 23 augustus van 18.30 tot 19.15 uur in uitvaartcentrum 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden. De Uitvaartmis zal worden opgedragen op za terdag 25 augustus om 11.15 uur in de pa rochiekerk H. Antonius van Padua, Churchill- laan/hoek Vijf Meilaan te Leiden. De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in de aula van crematorium Rhünhof. Laan te Rhünhof 4 te Leiden om 13.00 uur. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Ik weet. aan wie ik mij vertrouwe. Gezang 390 3 Na een gezond en actief leven is onze lieve moeder en oma ANTJE VERHART-RUWAARD weduwe van ADR1ANUS VERHART in de leeftüd van 87 jaar van ons heengegaan. ALI en KOR WIM en TRUUS NELI en LEEN ANNIE en HENK ADRI en WANDER Kleinkinderen en achterkleinkinderen 21 augustus 2001 Klaprooskamp 97 Leiderdorp Correspondentieadres: L. Meüer Muzenlaan 99 2353 KC Leiderdorp Er is gelegenheid tot afscheid nemen en con doleren op donderdag 23 augustus van 18.30 uur tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum Soek, Van Geerstraat 2A te Leiderdorp. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 24 augustus om 13.45 uur in de Dorps kerk, Hoofdstraat 19 te Leiderdorp, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Aankomst al daar om circa 14.40 uur. Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in bovenvermeld uitvaartcentrum. Na het overlijden van onze geliefde moeder en oma Miep Wijntjes-van Nieuwkoop ontvingen wij vele warme blijken van medele ven. zowel mondeling als schriftelijk. Wij willen u hiervoor langs deze weg oprecht onze dank betuigen. Het zal ons zeker de kracht geven om. met alle dierbare herinneringen, zonder moeder verder te gaan. Sassenheim Jaap en Aria Wijntjes Jelmer en Under Leiden: Hans en Anneke Wijntjes Jelle, Lucas en Derek Voorhout: René en Dedy Wijntjes Alex en Erwin Sassenheim. augustus 2001 uitvaartverzorging sinds 1935 Uw wensen staan centraal DRIE ROUWCENTRA Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Wassenaar, Deijlerweg 127 Oegstgeest, Piet Heinlaan 42a ÉÉN TELEFOONNUMMER 071 - 5213231 (dag en nacht bereikbaar) Internee: www.vanderluit.nl ■klndeifiutp VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN Servicepunt Burgerzaken en Belastingen maandagochtend gesloten Het servicepunt is iedere maandagochtend tot 12.30 uur gesloten met uitzondering van de informatiebalie en de Burgerlijke Stand voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. Voor algemene vragen over Burgerzaken en Belastingen kunt u bellen met de servicelijn, tel.: 516 55 00 (9.00 -12.00 en 13.00 - 16.00 uur). Bestuursdienst Vogelbescherming IEDERLAND Help mee deze zo kenmerkende weidevogel voor het Neder landse landschap te behouden. Stort nu uw bijdrage op giro 65 65 00 t.n.v. Vogelbescher ming Nederland o.v.v. Grutto. Herkent u dit? Vraag dan de brochure over angststoornissen aan, voor uzelf of iemand d u kent. Bel 030-2971197, fax 030-2971198, of schrijf naar het NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht. info@nfgv.nl www.nfgv.nl Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid Gaat u binnenkort op vakantie? Heerlijk! Maar als u er straks even tussenuit bent, bestaat de mogelijkheid dat uw uitpuilende brievenbus de aandacht vestigt op uw afwezigheid. Kies daarom een vakantiebestemming voor uw krant. Wij bieden u een aantal mogelijkheden: Neem de krant mee op vakantie Geef voor uw vertrek, middels onderstaande bon, uw vakantieadres 14 dagen vantevoren aan ons door. Per post wordt de krant dan naar uw vakantiebestemming verzonden. Voor toezending in Nederland nemen wij de eerste vier weken de portokosten voor onze rekening. Voor overige bestemmingen binnen Europa wordt 5,25 per dag berekend. Buiten Europa op aanvraag. Voor de bezorging per post kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Laat de krant tijdelijk bij een c.thuisblijverbezorgen. Als u de krant niet wilt meenemen op vakantie, is het mogelijk om tijdelijk vrienden, buren, familie of andere thuisblijvers te verrassen met uw krant. Vul de adresgegevens van de thuisblijvers in en wij regelen de rest. Laat de bezorging stoppen tijdens uw vakantie. U kunt in de periode dat u op vakantie gaat de bezorging van de krant ook tijdelijk stopzetten. De periode waarin u geen krant ontvangt wordt dan door ons op uw volgende rekening in mindering gebracht. Veel vakantieplezier! Stuur uw opgave in een gefrankeerde envelop naar: Dagbladuitgeverij Damiate, Afd. abonnee service, Postbus 507, 2003 PA Haarlem. ii' r-i nu i Tij Ik ben op vakantie van d.dIk blijf op vakantie t/m: Mijn thuisadres is: Naam:i Adres: Postcode: ..Plaats: ..Telefoon: Stuur de krant naar mijn vakantieadres: Naam hotel/appartement/camping: Adres: Postcode:Plaats:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 4