Angst voor meningokok neemt toe BINNENLAND Populist Fortuyn wil Kamer wakker schudden Uitlatingen Brinkhorst 'zinloos verbaal geweld' Onderzoek: Weinig vertrouwen in Melkert Vijf jaar cel en tbs voor 'horror op het spoor' RTVM: Geen sprake van epidemie Dode vis 'Meer openheid van overheid via internet' Krokodillentanen Op de tast iestolen fiets a tien jaar terug msterdam - Een vrouw uit Di- am kon gisteren haar ogen bij- aniet geloven. De Amster- amse politie bezorgde haar in fiets terug, die tien jaar ge- den werd gestolen. De 41-jari- >man die het rijwiel in zijn zit had, is aangehouden. I0j|ieuwe naam ngh Varmaprijs WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2001 II' en haag - De prijs die minister in Boxtel (grotesteden- en in- 1 gratiebeleid) eerder dit jaar °Tstelde, draagt niet langer de ,*am van het voormalige oen Links-Kamerlid Singh ^trma. Het Kamerlid nam in definitief afscheid van de iveede Kamer omdat ze vol- ns eigen zeggen kanker zou ebben. Eind juli werd bekend at zij de ziekte had verzonnen, et Instituut voor Multiculture- Ontwikkeling Forum in trecht zegt Van Boxtel met oot gemak diverse andere na- en te kunnen geven. „Alleen innen we daar nu niet op ko- ijkswaterstaat lat schip bergen ivstad - Rijkswaterstaat laat lgend jaar zomer een middel- uws schip bergen dat in het selmeer voor de kust van Le- tad ligt. Het gaat om een ndelsschip uit 1460. De hele Teratie gaat vijf tot tien mil- en gulden kosten. Berging n het schip blijkt goedkoper zijn dan het omleggen van de plande vaargeul. i L; veertien jaar igen overvaller km aar - Officier van justitie „t( iHaas heeft gisteren voor de ihtbank in Alkmaar veertien ^jl r gevangenisstraf geëist te- [i een 24-jarige man uit Eg- Hid. Bij de overvallen werd el elvuldig geschoten maar ïkte niemand gewond. Wel - "den sommige slachtoffers ieid en geschopt. Uitspraak gg 4 september. 'S. m utodief mist etsers op haar na Jj fOLLE - Een 19-jarige inwoner ïZoetermeer is maandag- ddag aangehouden nadat hij n( !t een in Zwolle gestolen 'n ichtwagen op de vlucht was e| ilagen en de levens van ze- n fietsers ernstig in gevaar r(j icht. De man stal de kleine ichtwagen op klaarlichte dag een bedrijf in Zwolle. Toen een veilig heenkomen zocht de richting van Heino en la- "^Dalfsen, werd hij achter- gd door een 50-jarige mede- rker van het bedrijf, die via mobiele telefoon de politie arschuwde. Na een wilde itervolging kon de man tot ippen worden gedwongen. aul de Leeuw aar NCRV versum - Paul de Leeuw lakt dit najaar zijn rentree bij NCRV. De Leeuw gaat eind member een vijfdelige serie rberg De Leeuw presenteren, araan ook pianist Cor Bakker erkt. De Leeuw werkte Ier voor NCRV-program- 's als Snelbinder en Sterren- In de afgelopen tien jaar :e hij vooral programma's ir de VARA. pans meisje park verkracht idam - Een 11-jarig meisje [Zaandam is gisteren in haar onplaats door een man ver- Icht toen zij haar hond uit- Het meisje liep in het Bur- leester in 't Veldpark toen 'erd aangesproken door een onbekende man van tus- de 50 en 60 jaar oud. Hij 'ong haar mee te lopen. In tpark heeft het slachtoffertje der bedreiging seksuele han- ingen moeten verrichten. De litie hield later op de dag een ,ijarige man uit Zaandam aan. IS i betrokkenheid bij de ver- chting wordt onderzocht. beerman heeft m sen zwart geld' m dit Rotterdam - Niet de trotse vangt van een hengelaar, maar het trieste gevolg van de hevige slagregens van zaterdagnacht in Rotterdam. Door de regenval liep het riool over wat voor veel vissen de dood betekende. De 11-jarige Pascal Janssen toont de vangst na een half uurtje hengelen in de Statensingel. Foto: ANP/Ed Oudenaarden breda-heerlen/gpd - Het minis terie van volksgezondheid, wel zijn en sport (VWS) treedt met de landelijke OGD in contact om te bezien hoe onrust over de me- ningokokbesmetting valt in te dammen. Vooralsnog acht het ministerie het een taak van de re gionale gezondheidsdiensten om onrust bij streekbewoners weg te nemen. Maar nu op verschillende plaatsen in het land kinderen worden thuisgehouden en vacci natie wordt geëist, ligt nader be raad voor de hand, aldus een woordvoerder van VWS gisteren. In de gemeente Venlo is onrust ontstaan nu een kind daadwer kelijk en een ander mogelijk be smet is. Veel ouders stuurden hun kinderen gisteren niet naar school uit angst voor besmet ting. De besmette peuter van anderhalf jaar is het tiende geval van meningokokken in ruim een half jaar tijd in Noord-Limburg. Volgens de GGD is dat aantal vergelijkbaar met andere jaren en dus niet verontrustend. Het is dan ook onnodig alle kinde ren onder de negentien jaar te enten. Gisteren werd ook bekend dat in Zaandam een 32-jarige man uit Assendelft aan de gevolgen van besmetting met meningokokken is overleden. De man was be smet met het type B. Daar ko men evenmin extra maatrege len, zo maakte de GGD bekend. Ondanks de sterfgevallen en de recente besmettingsgevallen is een landelijke informatiecam pagne niet nodig, vindt de Lan delijke Coördinatiestructuur In- fectieziektenbestrijding (LCI). indam - De beweringen dat ebaas Veerman uit Volen- nte n wettig winsten maakte en je j irentegen veel zwart geld ne, !ft, waarop de slachtoffers ,;ili de cafébrand geen beslag men leggen, zijn 'aperte on- ,u Dat zegt zijn advocaat Van e, Isum. Hij reageert hiermee uitingen van Pieter Lakeman de Stichting Onderzoek Be- jfs Informatie. Justitie ziet rterzoek naar zwart geld los an van de schuldvraag over brand in 't Hemeltje waar- >r Veerman zich eerst moet ■H antwoorden. Kamer op de bres voor oudere met 'pin-angst' den haag/gpd - Ouderen en ge handicapten die niet kunnen of durven pinnen bij een geldauto maat, moeten gewoon aan de balie geld kunnen opnemen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamerle den reageren hiermee op een idee van de Nederlandse ban ken om bij de balie alleen nog grote kasopnames toe te staan. Voor kleinere bedragen worden de klanten verwezen naar de pinautomaten. Het voorstel van de banken heeft met name bij de ouderen- bónden tot protesten geleid. Ouderen hebben vaak moeite met het bedienen van de auto maten. Bovendien voelen ze zich regelmatig onveilig. CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer riep de banken gisteren op om aan de wensen van de ouderen tegemoet te komen. Ook WD en D66 sloten zich hierbij aan. D66'er Giskes: „Ik snap de banken niet dat ze de ouderen, toch een grote klan tengroep, niet serieus nemen." Een woordvoerder van de Ne derlandse Vereniging van Ban ken denkt dat het wel zal mee vallen met het omstreden voor stel. „Het gaat bovendien niet alleen om ouderen, maar ook om bijvoorbeeld slechtzienden. Als iemand echt niet kan pin nen,. wordt daar wel een oplos sing voor gezocht." den haag/anp - De overheid moet veel meer documenten op internet publiceren om bekend heid te geven aan plannen en beleid. Dat is een van de advie zen van de commissie-Wallage. Die commissie, die haar bevin dingen volgende week maandag officieel aanbiedt aan premier Kok, onderzocht in opdracht van het kabinet welke rol inter net kan spelen in de overheids communicatie. De commissie, onder leiding van burgemeester Wallage van Groningen, bepleit een soort publicatieplicht. Daarnaast moet internet niet alleen wor den gebruikt voor de versprei ding van informatie, maar ook om de burgers meer bij de plan nen te betrekken. Ze kunnen via het medium meedenken en hun mening geven. door Frans van den Houdt den haag Socioloog en oud hoogleraar Pim Fortuyn lonkt naar het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. De voorzitter van die partij Jan Nagel sluit hem graag in de armen. „Met hem er bij is het mogelijk tien zetels te halen." Hij wil al jaren premier van Ne derland worden en laat geen middel onbenut om politici en ambtenaren te verwijten eigen belang boven algemeen belang te stellen. Hij neemt het op voor de rechtse Oostenrijkse politicus Haider, maar veroordeelt de va der van Maxima. Hij pleit voor een veel strenger asielbeleid en waarschuwt voor de islamise ring van Nederland. Kortom: Pim Fortuyn (53) is een kleur rijk, maar allesbehalve onom streden figuur. Zelf ziet hij zich graag als de 'spreekbuis van de zwijgende meerderheid'. „Een politicus zonder partij, niet voor mijzelf maar voor het algemeen be lang." De ex-hoogleraar pu bliekrecht, socioloog en publi cist ventileert zijn overwegend populistische opvattingen te pas en te onpas op de radio, in tv- programma's, in zijn wekelijkse column in Elsevier, tijdens lezin gen en in boekjes. Hij wordt be wonderd door een groot deel van het publiek, maar hartgron dig gehaat door anderen. Die laatsten betichten hem van volksmennerij en omschrijven zijn meningen als kwalijke rechtse prietpraat. Op genuanceerde denkbeelden valt Fortuyn in ieder geval zel den te betrappen. Vooral vrou wen moeten het bij hem vaak ontgelden, zeker als ze ook nog politicus zijn. Vice-premiers Borst (volksgezondheid) en Jor- ritsma (economische zaken) noemt hij 'te dom voor woor den' die hun positie slechts te danken hebben 'aan het feit dat ze een vagina hebben'. Kamer voorzitter Van Nieuwenhoven beschimpt hij vanwege haar 'ge kloonde dialect" (Fries). Nete lenbos (verkeer) is volgens hem niet meer dan een 'omhoogge vallen schooljuf. Ook mannelijke politici doen het volgens Fortuyn trouwens maar zelden goed. Hij heeft res pect voor het vakmanschap van premier Kok, maar verwijt hem een gebrek aan politieke integri teit. „Er is voor hem maar één belang en dat heet Wim Kok. Niet socialisme of iets anders moois, nee: Wim Kok." Met de sociaal-democraten van de PvdA leeft hij sinds zijn om streden uitlatingen over illega len, het asielbeleid en het gevaar van de islam voor de Neder landse cultuur op voet van oor log. Nadat de PvdA hem had verstoten, heeft Fortuyn gelonkt De GGD Noord-Limburg had die suggestie gedaan. „Er is geen reden voor onrust. Als mensen toch meer willen weten, kunnen die het centrale infonummer 0800-0776 van het ministerie van volksgezondheid bellen", aldus een woordvoerder. Producent Baxter van het nieu we vaccin dat tegen de C-bacte- rie beschermt, heeft het inmid dels razend druk met de verwer king van de duizenden bestel lingen. Ook medicijnleverancier OPG krijgt duizenden bestellin gen van apotheken, terwijl dat er tot voor kort slechts tientallen per maand waren. Een negatief advies van de GGD ten spijt, blijken veel ouders in heel het land bij de huisarts aan te drin gen op vaccinatie. De Gezondheidsraad buigt zich momenteel over de vraag of het vaccin tegen de C-variant moet worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van nul tot en met vier jaar. Het ligt in de lijn der ver wachting dat de raad eind dit jaar positief adviseert. Minister Borst van volksgezondheid neemt op basis daarvan een be sluit. Het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu (RIVM) zegt dat er van een epidemie geen sprake is. Jaarlijks lopen in Ne derland zo'n zeshonderd men sen bloedvergiftiging of hersen vliesontsteking op door de me- ningokokbacterie. Tot nu toe is het aantal slachtoffers niet ver ontrustend hoger dan in andere jaren, verklaarde het RIVM gis teren. COMMENTAAR Minister Brinkhorst van landbouw heeft gisteren zijn ex- cusus aangeboden voor kwetsende uitlatingen die hij heeft gedaan in het feministische maandblad Opzij. De minister zei in een interview dat de emoties die boeren tijdens de mond- en klauwzeercrisis hadden over de ruiming van hun vee niet vrij waren van hypocrisie. Want, zo legde de minis ter uit, de dieren waren anders toch grotendeels bestemd ge weest voor de slacht. En dus waren de tranen van boeren krokodillentranen. Tweede Kamerleden en landbouworganisaties reageerden furieus op de uitlatingen van de minister en eisten op hoge toon excuses. Brinkhorst zag snel in dat hij met zijn inter view contraproductief bezig was geweest en kwam via het NOS-Journaal met een mea culpa. Hij had niet de bedoeling gehad boeren te kwetsen, want hij wist maar al te goed hoe emotioneel de mkz-crisis voor boeren was geweest. Of men sen zijn uitlatingen maar wilden zien als een emotionele eruptie van zijn kant. Het relletje met Brinkhorst lijkt oppervlakkig gezien niet meer dan een storm in een glas water. Een minister die on handig opereert en tegelijk ook weer heel behendig de scha de weet te beperken. Tegelijk moet worden vastgesteld dat de minister zich met zijn manier van optreden verder heeft vervreemd van de boerenstand. Sinds de mkz-crisis is bedwongen, is de minister afgekomen met een aantal maatregelen die hij onder druk van de land bouworganisaties of van de Tweede Kamer ongedaan moest maken (het maandelijks testen van schapen en geiten op mond- en klauwzeer) of moest afzwakken (het opleggen van hoge strafkortingen aan boeren die fouten hadden gemaakt bij het ruimen van vee). Dezelfde minister die tijdens de mkz-crisis zo daadkrachtig en koelbloedig opereerde, is daarna aan het zwalken gegaan. Hij heeft daarmee zijn krediet bij de Kamer en zijn gezag bij de boeren grotendeels verspeeld. Brinkhorst is nog een jaar minister, maar zijn positie is danig aangetast naar het CDA, en nu is dus Leef baar Nederland aan de beurt. Partijvoorzitter Nagel reageert enthousiast op de vrijage van Fortuyn. Figuren met extreem rechtse ideeën worden door de partij geweerd, maar Fortuyn valt daar volgens Nagel beslist niet onder. De voorzitter van Leefbaar Nederland ziet in de populistische socioloog juist dé persoon om de nieuwe partij met succes door de verkiezingen te loodsen. Nagel: „Wij willen geen splinterpartij zijn. Met de ze kandidaat gaan tien zetels tot de reële mogelijkheden beho ren. Hij is een knap debater en kent zijn zaakjes. Los van zijn ideeën wordt For- tuyns eventuele komst naar de Tweede Kamer nu al toege juicht, omdat van hem het nodi ge vuurwerk in het ingedutte parlement wordt verwacht. Na gel: „Fortuyn is iemand die de Tweede Kamer flink op stelten kan zetten." den haag - hilversum/vervolg van voorpagina - Brinkhorst maakte zich ook kwaad over de manier waarop boeren met hun administratie rommelden en zo de bestrijding van mond- en klauwzeer belemmerden. Met name het gedrag van een aantal boeren in Kootwijkerbroek is de minister in het verkeerde keelgat geschoten. Dat laatste, zo stelde Brinkhorst gisteren in het journaal, ligt ten grondslag aan de harde taal die hij in Opzij bezigt. „Ik heb mij zeer geërgerd aan de gebeurte nissen in Kootwijkerbroek. Een aantal van mijn medewerkers is door boeren daar het land uit gepest. Dat is zeer onchristelijk gedrag." Toch realiseert hij zich achteraf dat zijn uitspraken kwetsend kunnen zijn voor mensen. „En een minister behoort mensen niet te kwetsen. Dat is ook nooit mijn bedoeling geweest. Het werkt contraproductief. Mensen hebben tijdens de crisis veel el lende meegemaakt. Daarom bied ik nu mijn excuses aan." Brinkhorst als mens kan heel emotioneel zijn, zo zei hij. Brinkhorst benadrukte tegelij kertijd 'onverkort achter mijn beleid te staan'. Op dat beleid wil hij afgerekend worden. In de Tweede Kamer die de af gelopen weken voortdurend in aanvaring is gekomen met de minister, werd gisteren geschokt gereageerd op de uitlatingen van Brinkhorst in Opzij. De WD' er Oplaat sprak over 'zin loos verbaal geweld'. Kamerlid Atsma van het CDA vond het tijd worden dat Brinkhorst zich afvraagt of hij wel op de juiste plek zit. „Hij is niet voor de landbouw maar tegen. En tegen het hele platteland." De excuses hebben weinig in druk gemaakt op de Kamerle den. „Ik ben wel blij dat hij ze aangeboden heeft, maar de klap in het gezicht van de boeren en hun honderdduizenden sympa thisanten is er niet minder hard om", aldus Atsma. De Kamer roept Brinkhorst begin septem ber ter verantwoording voor zijn uitspraken. door Paul Koopman den haag - De gemiddelde Ne derlandse kiezer heeft relatief weinig vertrouwen in de beoog de nieuwe PvdA-voorman Mel kert. Dat blijkt uit een onder zoek van het enquêtebureau In- terview/NSS in opdracht van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD), waarbij deze krant is aangesloten. Interview/NSS peilde de be kendheid van en het vertrouwen in Melkert in de periode tussen 27 juli en 4 augustus, kort na de publicaties over misbruik van Europese werkgelegenheidfond- sen onder Melkerts minister schap van sociale zaken. Vol gens het bureau blijkt uit de en quête dat de PvdA-fractievoor zitter niet bijster solide over komt. Liefst 43 procent van de ondervraagden zegt 'weinig ver trouwen' in hem te stellen als politicus. Veel vertrouwen' heeft slechts dertig procent. Dat is een magere score, aldus het bureau. Interview/NSS: „Percentages van een kwart tot éénderde 'veel vertrouwen' tref je aan bij politici die net met hun taak zijn begonnen ofwel erg slecht functioneren dan wel (vaak) negatief in het nieuws verschijnen. Iedere goed func tionerende minister of fractie voorzitter moet scores tussen veertig en zestig procent kun nen halen." De meeste kiezers hebben blij kens het onderzoek weinig ver trouwen in Melkerts geschikt heid voor het premierschap, een functie die hij zou kunnen ver werven als hij Kok opvolgt en de PvdA bij de komende verkiezin gen als grootste partij uit de bus komt. Slechts 33 procent van de ondervraagden acht Melkert ge schikt om premier te zijn. numegen - Nieuwe eerstejaars studenten van de Universiteit van Nijmegen zochten gisteren hun weg in een ruimte vol rook en obstakels. De Nijmeegse brandweer heeft een project onwikkeld waarbij studenten wordt gewezen op het gevaar van rondslingerende spullen in studenten huizen. foto: ANP/Toussaint Kluiters utrecht/grd - Vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die straf heeft de Utrechtse rechtbank gisteren uitgesproken tegen de man die op 27 april de Bussum- se pastoor Fritschy uit zijn wo ning ontvoerde en hem vervol gens op het traject Utrecht-Bun- nik op het spoor vastbond. De 65-jarige pastoor overleefde het spoorincident wonder boven wonder, nadat twee goederen treinen rakelings over zijn hoofd waren gedenderd. Het openbaar ministerie, dat de zaak omschrijft als 'horror op het spoor', had acht jaar cel en dwangverpleging geëist tegen de geesteszieke zwerver. Volgens de Utrechtse rechtbank heen de man bewust het risico genomen dat het vastbinden op het spoor de pastoor noodlottig zou wor den, als hij niet zijn lichaam te gen de balken van het spoor had gedrukt. Daarbij sneed de da der, omdat Fritschy tegenstrib belde toen hij werd vastgebon den, het slachtoffer met een mes in de keel. Voor de rechtbank was daarmee poging tot dood slag bewezen. De dader is verminderd toereke ningsvatbaar verklaard. Hij had - buiten het nodige drank- en drugsgebruik - al weken zijn medicatie niet gebruikt, op het moment dat hij de gruwelijke daad verrichtte. Omdat de rechtbank de kans op herhaling zeer groot acht, werd terbe schikkingstelling met dwangver- pleging opgelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 3