GESPREK VAN DE DAG 'Niet twijfelen, maar vaccineren tegen meningokokken' Nabestaanden zetten vaker in memoriam Kwijnen 152 MENSELIJK ANGELINA JOLIE (26), die de rol van Lara Croft speelt in de film Tomb Raider, wordt ambas sadrice van de VN-vluchtelingen- organisatie UNHCR. De Oscar winnares (Girl Interrupted) treedt volgende week maandag in functie, zei een UNHCR- woordvoerder. Als reden voor haar benoeming noemde de zegsman behalve het grote suc ces van Tomb Raider het feit dat Jolie belangstelling heeft voor vluchtelingenkwesties. Op dit moment reist Jolie door Pakistan en heeft zij eerder al een bezoek gebracht aan Sierra Leone en Cambodja. De Italiaan Adriano Modensi heeft een DIGITALE GRAF STEEN ontwikkeld. Zijn grafstenen tonen via een moni tor video's over het leven van de overledene. Daarbij klinkt dan digitaal opgeslagen treurmuziek. Een prototy pe van de uitvinding van Modensi is op dit moment te bekijken op een kleine begraafplaats bij Piacenza. Op de monitor kan de belangstellende films, foto's maar ook geschreven tekst over de gestorvene zien. Een wereldberoemde Hongaarse PIANIST heeft zijn reci tal onderbroken om briesend de concertzaal te verlaten. Het publiek was hem te lawaaierig. In de anders vrij rus tige zaal in het Schotse Edinburgh was het, volgens een toeschouwer, zondag inderdaad een kakofonie van MO BIELE TELEFOONS, horlogepiepjes en gehoest en ge proest. Andras Schiff stopte zijn optreden, zei tegen de toeschouwers dat die maar een hoestpauze moesten ne men en stormde het toneel af. ,,lk heb weieens een kleu terklas meegemaakt waar het stiller was", beaamde een bezoekster later. Een meerderheid van de Britten vindt dat kroon prins Charles met zijn ge liefde CAMILLA PARKER BOWLES moet kunnen trouwen. Dit blijkt uit een opiniepeiling van de krant The Guardian. Vol gens de peiling is 43 pro cent van de ondervraag den voorstander van een eventueel huwelijk, 32 procent is tegen. Bij een soortgelijke enquête in 1998, een jaar na de dood van Charles' eerste vrouw Lady Di, was 46 procent van de Britten nog tegen een tweede huwelijk van de kroonprins. De verbintenis met Camilla vond toen slechts genade in de ogen van 35 procent van de Brit ten. Als Charles met zijn geliefde trouwt en vervolgens koning wordt, mag de gescheiden Camilla van 70 pro cent van de Britten echter geen koningin worden. Acht van de tien vrouwen in Zweden zouden MEER SEKS willen hebben en meer dan helft is ontrouw aan hun partner. In'ééh dbör'ëeh'krant gèhoudën eriqliêtë, 'onder 1700 vrouwen, noemt tweederde van de onder vraagden het een 'mythe' dat mannen meer van seks houden dan vrouwen. Ook tweederde zegt al bij een eer ste afspraakje met een man naar bed te zijn geweest. Zestig procent van de ondervraagde Zweedse vrouwen zegt anale seks te hebben geprobeerd, maar de helft daarvan heeft het bij een keer gelaten. Op de vraag wat de meest belangrijke eigenschap is van een man scoorde 'stijl' het hoogst, gevolgd door uiterlijk, intelligentie, geld en machtspositie. BRITNEY SPEARS heeft een Ferrari stukgereden. De Ameri kaanse popster, dat gewend is in een automaat te rijden, had de sportauto ter waarde van circa acht ton geleend bij een verhuur bedrijf. Bij een snelheid van zo'n 140 kilometer per uur schakelde zij in de tweede versnelling. Spears is bereid de tienduizen den guldens te betalen die de re paratie zal kosten. 'Onze moeder na 50 jaar nog niet vergeten', berichten haar vier 'meiden'. In een advertentie voor een man die 24 jaar gele den stierf, staat 'En toch komen we hem nog altijd tegen'. Naast de gewone rouwadvertenties plaatsen steeds meer nabe staanden een in memoriam in de krant, soms talloze jaren na het overlijden van hun dierbare. Naast de geboorte- huwelijk- en overlijdensaankondigingen ne men deze advertenties op de pagina familieberichten een steeds groter deel van de kolom men in. Bij de Landelijke Stich ting Rouwverwerking is de ten dens ook opgevallen. „Mensen willen daarmee uitdrukken: 'je speelt nog steeds een rol in ons leven'", stelt coördinator A. van der Sterren. Maar tegelijk betreft het vaak een teken naar de bui tenwereld. „Rouwenden voelen zich daardoor bijna altijd in de steek gelaten. Na een halfjaar gaat iedereen over tot de orde van de dag, terwijl bij hen de schrijnende pijn juist begint." Het lezen van een in memoriam kan voor bijvoorbeeld de buur vrouw aanleiding zijn om over de overledenen te praten. „Door te beginnen met 'is het alweer vijfjaar geleden' kunnen herin neringen worden opgehaald. Ei genlijk betekent zo'n advertentie ook: 'wij zitten nog met ons ver driet'." Een oudere vrouw, die anoniem wil blijven, zet al ruim twintig jaar een in memoriam voor haar op 30-jarige leeftijd overleden zoon. „Voor de reacties van an deren doe ik het niet, want dat valt vaak bitter tegen. Ik doe het voor mezelf, en mijn zoon." Het doet haar goed om zijn naam met vette letters in de krant te zien staan. „Want je bent zo gauw vergeten tegenwoordig." Nog geen jaar heeft ze ver zuimd. „Het gemis wordt een paar weken voor de sterfdatum steeds sterker. En dan moét ik zo'n advertentie zetten." Volgens rouwtherapeut J. de Keijser, die vele publicaties over de dood op zijn naam heeft staan, past de opmars van de in memoriams in de tijdsgeest. „Er komt steeds meer ruimte om te rouwen. Oude gebruiken, zoals de gedenkstenen op de plek van een verkeersongeluk, keren te rug." „De verjaarsreactie, zoals wij dat noemen in de psychologie, speelt een hele belangrijke rol. De sterfdatum blijft heel belang rijk, al is het lang geleden. Ik heb nu een patiënt die tien jaar een groot verlies heeft meegemaakt, en daar nu tegen aan loopt. Als zoiets bij je leeft, doe er wat mee, adviseer ik dan. Zo'n in memoriam kan een gezonde ui ting zijn van het verdriet." Bo vendien is het iets tastbaars, er kent De Keijser. „Iemand die ver weg is, haal je weer even dicht bij." Bernice Breure Kinderen in de gemeente Moerdijk kregen de af gelopen weken een prik tegen de meningokokk- enziekte. De GGD acht een nationale vaccinatie campagne niet nodig. Voor twee Bredase ouders die hun zoontje aan de ziekte verloren is dat on voorstelbaar. Ze huilde toen haar dochtertje Renate van ander half vorige week de prik tegen meningokokken- ziekte kreeg. Melanie Wijnings beleefde op dat moment het verlies van haar zoontje Tim weer, en ze besefte dat als Tim zo'n vaccinatie had kunnen krijgen, hij er nu nog geweest was. Piet (42) en Melanie (25) Wijnings uit Breda vertel len hun verhaal rustig. Tim was tien maanden oud, toen hij op een februari-ochtend in 1999 ziek wakker werd. Koorts had hij en hij huilde. Melanie maakte zich zorgen en belde de huisarts uit bed. „Piet vond het nog overdreven, maar de huisarts nam het toch wel serieus en zei dat hij zou komen kijken." Toen de dokter enkele uren later aan het kinder bedje stond, nam hij de verschijnselen van een buikgriep waar. Maar die diagnose stelde Melanie helemaal niet gerust. Ze zag toch rode vlekjes? Naarmate de tijd vorderde nam het aantal vlekjes toe en ze werden groter. Ten einde raad reed ze om half drie zelf met haar kind naar het ziekenhuis. Ze had Piet nog gebeld op zijn werk in Rotterdam en gezegd dat ze bang was voor nekkramp. In het ziekenhuis van Breda werd Tim met shockverschijnselen opgenomen. Dat het heel ernstig was, werd meteen duidelijk: het jongetje moest per ambulance naar het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het bleek niet om nekkramp (meningitis) te gaan maar om de vari ant van de meningokokbacterie die bloedvergifti ging veroorzaakt. In de Maasstad begon een gevecht dat 26 uur zou duren en waarin de ouders van minuut tot mi nuut meestreden. Maar Tim voerde een ongelijke strijd. „Hij werd roder en roder, het bloed stroom de pal onder zijn huid. Nog een keer heeft hij zijn oogjes open gedaan. Daarna kon dat niet meer, was zijn huid te zeer opgezet. De aderen werden door de bacterie opgevreten. Je staat erbij, ziet het ventje verkleuren. Helemaal opgeblazen, als een Michelinmannetje. En zijn organen vielen uit. Eerst de nieren, en toen begon ook het hart te ha peren. Daarna raakte hij in coma." En toen was het voorbij. Terug in Breda namen ze afscheid van hem. „Hij paste niet in de kist omdat hij te dik was gewor den. Niemand mocht hem meer zien, alleen wij en onze directe naasten zijn nog bij hem geweest. Wij hebben uiteindelijk zelf het kistje gesloten." Het leven ging verder. Melanie werd weer zwan ger. Op 16 februari 2000 werd Renate geboren. De jongen heeft nog steeds een plaats in het gezin. „Als ze me vragen hoeveel kinderen we hebben, zeg ik altijd twee. En ik zeg erbij dat de oudste is overleden. Aan de meningokokkenziekte", zegt Piet. Melanie: „Veel mensen vragen dan vol schrik hoe je die ziekte kunt vaststellen. Ik kan het niet omschrijven, maar het is het gevoel. Ik voelde ge woon dat het helemaal niet goed was." Augustus 2001: West-Brabant zit in angst over de Ze zijn van beton, staal, hout en glas. En altijd besmeurd met graffiti. Zo'n 250 kilometer ge luidsschermen markeren de Ne derlandse rijkswegen. Soms zijn ze mooi, soms foeilelijk. Vanaf volgend jaar is dat anders. Dan komen er standaardschermen, zodat er meer uniformiteit langs de wegen komt. En wordt Rijks waterstaat weer bouwmeester. Als hij het raam open doet, gol ven de geluiden van de rijksweg Al 3 binnen. Herrie is nu een maal onlosmakelijk een onder deel van het moderne leven. Zo ook in het gebouw van Rijkswa terstaat in Delft. Ton van Schaik, senior projectleider modulaire geluidsschermen, zetelt er op de derde etage. Van Schaik wil af van het 'zooi tje' en de 'chaos' dat momenteel het Nederlandse wegennet als een lint markeert. „Op zich zijn de geluidsschermen vaak niet lelijk, maar als totaalbeeld ziet het er niet uit. Doordat ze steeds verschillen, krijgt de automobi list soms binnen enkele minu ten, zoals tussen het zeven kilo meter lange traject Bunnik-Har- melen, zes verschillende typen schermen op het netvlies." Te veel visuele impulsen, vindt hij. Het idee van Van Schaik is sim pel. Het nieuwe geluidsscherm dat Rijkswaterstaat vanaf vol gend jaar gaat toepassen, is na melijk een zogeheten modulair systeem. Te vergelijken met keukenkastjes, waarbij de grondvormen vast staan, maar de panelen kunnen worden ver wisseld. Een vormfamilie heet dat in rijkswaterstaattermen. Door te variëren in kleur en ma teriaalgebruik ontstaat er altijd iets moois en wisselend, is de stelling van Van Schaik. „Want een eikenhouten keuken heeft echt een andere uitstraling dan een hightechkitchen. We hoe ven dus niet bang te zijn voor te grote uniformiteit, een soort Oostblokscherm. Maar - en daar gaat het ons nu om - er komt langs de Nederlandse snelwegen varken en met kop en poten op de eerste rij zit in het the ater van de dierenliefde. Maar een varken is nu eenmaal geen paard en ook geen hond of kat. Dus kommert, kwelt en kwijnt het in de concentratiekampen van de bio-in- dustrie, alvorens het in cellofaan verpakt en vervuld van PMWS een hongerige mensenmaag ten dienste staat. Sinds ik weet dat er tussen mens en fruitvlieg qua DNA nauwelijks onderscheid is waar te nemen vind ik het nuttigen van vlees en vis steeds meereen vorm van kan nibalisme. Betreft het dan ook nog eens een varken dan wordt het een familiedrama. Je eet als het ware een weg gekwijnd broertje of zusje op. Het ministerie van land bouw sust uiteraard. Het virus in kwestie is niet gevaar lijk voor cle mens. Tegen de tijd dat de deur van het slachthuis in zicht komt is het varken hersteld of reeds lang voorgoed geveld door PMWS. Eet dus met volle mond een hamburger en fantaseer dat het een gezond worstje uit Toscane is. Even niet denken aan de koorts, de diarree, de moeizame ademhaling, de kreupele poten en de maagzweer, waarmee het kwijnend varken zijn kortstondige pelgrimstocht heeft afgelegd die in de Mc- WOENSDAC 22 AUGUSTUS 2O0 meningokokbacterie. Het zijn momenten waai j. Tim meer dan gewoon aanwezig is in het gezin1 Zeker als blijkt dat vaccineren nu wel mogelijk |r tegen dezelfde C-bacterie die hem fataal werd. Voor Piet en Melanie bestaat hier geen twijfel, trommelen familieleden en vrienden op met kleintjes en stevenen naar de dokter en de apo theek. Met de overduidelijke boodschap: laat a kinderen inenten. En voor wie toch nog twijfelt, omdat de GGD, ministerie of de huisarts het afraden, zeggen d ouders: „Doe het gewoon, wat kan je die hond gulden schelen. Het verlies van een zoon of do ter is onmenselijk, wordt nog onmenselijker alt5 het komt door de meningokokkenziekte en is liia lemaal ondraaglijk als je jezelf achteraf moet vj wijten dat je het door vaccinatie had kunnen voorkomen." Met net een week uitbundig Italië achter de rug is het wennen terug in het vaderland. Een breed assorti- ment aan worsten en hammen van de ambachtelij ke slager uit Bologna en Florence plakt nog vers aan mijn verhemelte. Het laatste restje finocchiona, een smakelijke Toscaanse worst van varkensvlees en venkelzaad, zit nog tussen de tanden en dan krijgen ive dat weer. Varkens kunnen behalve aan de pest en mond en klauwzeer ook nog eens lijden aan de 'u>egkwijnziekte'. In de winkel ligt hun stof felijk overschot. Dat is in Nederland doorgaans een supermarkt, want de vakslager is er inmiddels zo zeldzaam als de klompenmaker. De wegkwijnziekte bezit intussen ook een afkorting, PMWS, en dan tel je als ziekte echt mee. Initialen hoort bij een enge die- renziekte, zoals een rugnummer bij een wielrenner. Biggen en jonge varkens zuchten in hun krap beme ten behuizingen onder stress en verdriet. Intelligent als ze zijn treuren ze over de uitzichtloosheid van het be staan. Waarom zijn ze niet als paard geboren? Dat is een beest dat vele malen dommer is dan het domste Paulus Smits Rijkswaterstaat wil geluidsschermen langs snelwegen standaardiseren Donalds of de afdeling rookworst van de HEMA eind Heerlijk trouwens zo'n rookworst met een kwak mos1 daar kan een finocchiona nauwelijks tegenop. Want liever geen misverstanden. Hier is geen vegetar aan het woord, maar een vleeseter. Als ze iets lekkerd uitvinden dan een karbonade met de vetrand er nog blijf ik heter toch bij doen. Een hoge biefstuk,een va kenshaas en een rookworst - met mosterd dus - men er mij voor wakker maken mits met beleid en de bie) 'mediumgebakken. Kwijnen deden jonge vrouwen uit de betere stand dit die maar niet eindigende 19de eeuw in hun elegante n Ion niets om handen hadden. Beneden bereidde de kenmeid het middagmaal. Kwijnen, dat was minne\ Varkens kwijnden aan verstopte afgang aan loop en 1 wormen. De keukenmeid legde nog een extra turf in fornuis. Boven in het boudoir blies inmiddels de snu tende jonge meesteres haar laatste adem uit. Stress ei s! broken weerstand. Een varken met PMWS is ook maf een mens. De geluidswal ziet er in Nederland overal anders uit. Dat is de reden voor Rijkswaterstaat om in de toekomst over te stappen op een een- heidsscherm. Foto's: ANP en United Photos de Boer Irene Nieuwenhuijse wel een architectonische sa menhang." De invoering van standaard schermen levert een forse be sparing op. Een bestaand scherm kost namelijk 780 gul den per vierkante meter, het modulaire systeem 620 en om dat de komende tien jaar 200 ki lometer scherm gebouwd gaat worden, levert dat een bespa ring van 250 miljoen gulden op, rekent de projectleider voor. De efficiëntie en de milieuwinst om veel worden begroeid. „Dat geeft ook vaak het mooiste re sultaat." Van Schaik is zich er terdege van bewust dat de 'hele architecten wereld' de komende maanden over hem heen gaat vallen. „Maar je kunt het blijkbaar niet aan de markt overlaten iets moois van geluidsschermen te maken. De gezamenlijke heren architecten hebben er een rom meltje van gemaakt. Het is een paradox dat ze het niet voor el kaar hebben gekregen meer eenheid te creëren in de huidige bouwsels." „Het is", vervolgt hij, „daarom de hoogste tijd dat Rijkswater staat zijn oude rol van bouw meester weer op zich neemt. Zoals dat in de 19de eeuw ook het geval was. Toen de water staatingenieurs zich lieten inspi reren door classicistische in vloeden. Die functionele, haast modulaire bouwwerken, sloten naadloos aan op de filosofie van de utiliteitswerken van watei staat. Dit leidde tot een bora "j* stroom met een herkenbare 'E de zogeheten waterstaatstijl. u' Behalve gemalen werden eri s| ziekenhuizen, stations en kei5t' ken gebouwd in die stijl. Lanin tijd werd hij niet gezien als 16 mooi, maar aan het eind van fn vorige eeuw kwam er weer n. waardering voor dit techniscz! erfgoed. „De combinatie var P technische degelijkheid en a chitectonische schoonheid wordt weer gewaardeerd. La S deze oude traditie maar wee herleven en laat Rijkswaters! maar weer als bouwmeester fungeren", oppert Van Scha CJ Moshé Zwarts van architect! bureau Zwarts en Jansma hec in het verleden veel voor Rijl1 waterstaat gewerkt. Hij is he 1 heel eens met Van Schaik da een 'wildgroei' langs de snele. gen is ontstaan. Ook hij is gi voorstander van meer unifoirc teit. Alhoewel hij het ontwei van Van Schaik nog niet hee gezien, stelt hij desondanks: heb grote, hele grote twijfels over zijn plannen. Bij Rijksw U terstaat zijn geen echte vom vers in dienst, terwijl wij er v doorgeleerd hebben. Zij heb enkel civiele ingenieurs. Sch 0 méri'^fi ëcHtèomplexe orit pen. Er moet met zoveel reki d< ning worden gehouden, ond:t. meer met het landschap en met de situatie aan de achte de. Iedere situatie is altijd arn ders, daar is geen standaard 1C werp op toepasbaar." Zwarts is van mening dat Rij e' waterstaat de hand meer ini ,e' gen boezem moet steken. J de dienst in het verleden nu eens niet per object een arcl 8' tect had aangesteld, maar ra rk per regio ontwerpen had late11 maken, dan was het lang zo\ niet gekomen. Rijkswatersta had zelf alerter moeten zijn P moeten zorgen voor meer 01 derlinge afstemming en verl ning. Vangrails zijn toch oolfil overal eender." zijn eveneens belangrijke plus punten. De nieuwe schermen zijn door hun standaardafme tingen altijd demonteerbaar, uit te breiden of te verhogen. Ele menten kunnen dus elders wor den hergebruikt. Ook is het al tijd mogelijk er zonnepanelen op te plaatsen. Ze zijn uiteraard graffiti-onvriendelijk, maar het is niet mogelijk een scherm te maken waarop helemaal niet kan worden gekladderd. Ze zul len, verwacht Van Schaik, daar-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 2