7 DUIN BOLLENSTREEK Over een haven, een vliegkamp en een onvergetelijke Koninginnedag i, Sassenheim sloopt huizen Kerklaan Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 Probleem zweefvliegers Valkenburg onderkend Leidsch DagbladARCOIEVEN ANNO 1901 ANNO 1976 6 b WEKEN VOOR/45,00 woensdag 22 AUGUSTUS 2001 Boelhouwer van Wouwe neemt afscheid als burgemeester van Katwijk door Anton Diedrich katwijk - De dag dat hij burge meester van Katwijk werd, sprong hij net zo'n hoog gat in de lucht als de dag dat hij hoorde dat de koningin langs zou komen. Van zijn komst naar Katwijk heeft Boelhouwer van Wouwe nog nooit spijt gehad. En in de zes jaar dat hij het dorp diende als burgemeester was Koningin nedag 2000 het absolute hoogte punt, voor de man die hoopt dat hij in de herinnering blijft als ie mand die altijd aanspreekbaar was. „In eerste instantie ben je een manager, maar aan de ande re kant een burgervader", zegt Van Wouwe. En dat is de rol die hij heeft willen vervullen. Burgemeester - nu nog - Van Wouwe zit er in zijn werkkamer ontspannen bij. Vijfentwintig jaar burgemeesterschap komt volgende week tot een einde, hij gaat met pensioen. De laatste zes jaar droeg hij de ambtsket ting van Katwijk, een dorp waar de bevolking haar burgemeester overal tegen kon komen. Fiet send door het dorp of op de tri bune bij een voetbalwedstrijd. „Dat is een onderdeel van het werk: herkend worden en aan spreekbaar zijn", zegt Van Wou we. Een onderdeel, want een burgemeester is ook een mana ger, zegt hij. „Maar niet de baas. In de gemeente dénkt het pu bliek vaak dat ik de baas ben. Dat idee is eigenlijk onuitroei baar. 'Als u het goed vindt, dan komt het wel goed', denken ze. Maar je moet juist voorzichtig zijn om dat beeld voeding te ge ven, de baas is de gemeenteraad en niemand anders. En dat hoort ook zo." Toch schrok Van Wouwe er niet voor terug zijn standpunt in te nemen. En soms hard in te grij pen, zoals toen hij bij gemeente raadslid Zwaan de microfoon uitdraaide tijdens een vergade ring. „Een behoorlijke vergader discipline bevordert de efficien cy", zegt Van Wouwe. „Natuur lijk moet je ieder raadslid daarin wel de gelegenheid geven zijn valkenburg/den haag - De pro vincie en vijf vliegclubs gaan ge zamenlijk kijken of er een nieu we start- en landingsbaan te vinden is in de streek. Door de voorgenomen sluiting van vlieg kamp Valkenburg, rond 2010, dreigen vijf zweef- en model vliegclubs zonder uitvalsbasis achter te blijven. De vijf clubs hebben zich ver enigd onder het motto Valken burg blijft' - want dat zien ze het liefst gebeuren. Ze hebben daar om bezwaren ingediend tegen de Vijfde Nota Ruimtelijke Or dening, waarin het einde van het vliegkamp staat opgenomen. Maar zolang de kans op sluiting reëel is, is het zaak alvast na te denken over een andere plek. De clubs hebben een gesprek gehad met provinciebestuurder Vissers. Dit was volgens Vissers een 'vruchtbaar' en 'constructief onderhoud. Beide partijen gaan kijken wat de eisen en wat de mogelijkheden zijn. De zweef vliegers hebben geen groot vliegveld nodig. Grofweg vol staat een strook gras van een kleine kilometer lang, een lier en een paar hangars. De startbaan kan tegelijk voor andere doelen worden gebruikt. Aan de andere kant is het vol gens de gedeputeerde de vraag of er in de lucht voldoende ruimte overblijft als Valkenburg sluit. De mogelijkheid bestaat dat de aanvliegroutes van Schip hol verschuiven als het marine vliegkamp niet meer in de weg ligt. Een luchtruim vol burger luchtvaart kan niet zomaar sa mengaan met zweefvliegverkeer. Of dat problemen oplevert, wordt nu op het provinciehuis becijferd. Vissers: „Ik begrijp de positie van de vliegclubs. Ze hebben in een vroeg stadium gereageerd, en dat geeft de mogelijkheid om naar een oplossing te zoeken. Daar komt bij dat ze niet naar een buitengewoon omvangrijk terrein zoeken, en nauwelijks overlast opleveren." pi De vertrekkende burgemeester Boelhouwer van Wouwe: „Katwijk is een vrolijke orthodoxe gemeente, waar door allerlei invloeden een uniek dorp is ontstaan." Foto's: Dick Hogewoning gedachten of mening te uiten. Maar in Katwijk hebben we een vrij strak reglement, en dat is er niet voor niets." Ook in de discussie over de eventuele komst van een zee jachthaven in Katwijk speelde de burgemeester een voorname rol. „Het zou toch raar zijn als dat niet zo was? Het zou raar zijn als een van de drie be stuursorganen - want dat ben ik - zich daar niet mee zou be moeien, het zou raar zijn als je bij zo'n belangrijk onderwerp plotseling 'boven de partijen' zou moeten staan en geen eigen mening zou mogen hebben", zegt Van Wouwe. „Ik snap ook niet dat iemand van zo'n dure man als ik - want ik ben de duurste gemeentefunctionaris - een figuur zonder mening zou willen maken." Van Wouwe was tegen. De meerderheid van de raad ook. „Over het algemeen, op de grote lijnen, zijn ze het hier in Katwijk aardig eens. Na tuurlijk zijn er altijd nuancever schillen, maar de meeste men sen kunnen zich aardig vinden in de koers van de gemeente." Van Wouwe leunt achterover, laat de gebeurtenissen van de afgelopen zes jaar de revue nog eens passeren. En op zijn ge zicht komt meteen een glim lach. Van Wouwe heeft het naar zijn zin gehad in Katwijk. „Het is een vrolijke orthodoxe plaats", zegt hij. „Waar door allerlei in vloeden een uniek dorp is ont staan, waar mensen trots en saamhorig zijn." Een mooie plaats om burgemeester te zijn, ook om te wonen. Maar dat gaat niet door voor de bijna ex-bur gemeester. De perikelen rond zijn aankoop en latere verkoop van de voormalige DZH-dienst- woning hebben de gemoederen flink bezig gehouden. „Ik had het huis gekocht en heb het om allerlei privé-redenen weer ver kocht", zegt Van Wouwe. Het spijt hem wel dat hij Katwijk verlaat, voegt hij daar meteen aan toe. „Maar ik ben volwassen genoeg om zaken af te wegen en een beslissing te nemen. Ik ben wel zeer blij met de overgrote steun uit de gemeenteraad in deze kwestie. Al het gedoe om die woning had te maken met het standpunt van enkelen. Maar ik ben al zo lang bij de lo kale overheid betrokken, ik heb wel leren leven met het feit dat nooit iederéén je steunt. Een burgemeester moet functione ren en niet bang zijn. Bang ben ik nooit geweest." Zeker niet om zijn mening te ge ven, of het nu over een zeejacht haven gaat of over vliegkamp Valkenburg. Van Wouwe vindt nog steeds dat het vliegveld een vliegveld moet blijven. „De drie besturen van de gemeentes waar het vliegkamp in ligt heb ben gezamenlijk een standpunt ingenomen", zegt hij. „Dan ben ik gehouden om dat standpunt te vertolken. Of de minister, of wie dan ook, een ander stand punt heeft, maakt me niet uit. Het vliegkamp moet open blij ven. Maar als dat niet kan, dan moet het bebouwd worden zo als de gemeentes dat willen." Dat het vliegkamp verdwijnt is nog lang geen uitgemaakte zaak, zegt Van Wouwe. „In de Kamer hangt het maar op een paar stemmen. We zijn natuurlijk realist genoeg om te weten dat het kantjeboord is. Mócht het bouwgrond worden, dan is dat voor de hele streek, inclusief Leiden." Samenwerking, je ont komt er niet aan, beseft ook Van Wouwe. Als voorzitter van het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek heeft hij de goe de en slechte kanten gezien. De voordelen, maar ook de onder linge strijd.Als het niet van harte kan, dan moet het toch maar", zegt Van Wouwe. „Ook samenwerking met de Leidse Regio. En dat weet men aan bei de kanten." Het spook van herindeling, dat zich voedt met de geest van de Vijfde Nota Ruimtelijke Orde ning van minister Pronk, zweeft nog steeds boven de streek. Van Wouwe is daar duidelijk over: „Als samenwerking niet lukt, dan vind ik dat wie niet horen wil maar moet voelen." Maar zelf maakt hij zich niet zo druk over eventuele herindeling. Dat hoeft hij als burgemeester van Katwijk ook niet, vindt hij. „We zijn een gemeente van 41.000 inwoners, ze zitten hier echt nie verlegen om nog een stukje er bij. Maar mordicus tegen, dat zijn we ook niet. Ik denk niet da Katwijk nee zou zeggen tegen een samengaan met Rijnsburg en Valkenburg." Hij zet zijn bril weer op. „Overigens, als je het hebt over een samenwerking di uitstekend verloopt, dan is dat wel de KRV-samenwerking. Die komt ten goede van de burgers van alledrie de gemeenten." De burgers, de raison d'êtrevau een burgemeester. De burgers die een diepe indruk hebben achtergelaten bij Van Wouwe, tijdens het mooiste moment va zijn burgemeesterschap: Konin ginnedag 2000. Van Wouwe staat op, gaat voor het raam staan en kijkt naar buiten. Hij haalt die historische dag weer naar boven. „Het bracht de no dige spanning met zich mee", zegt hij. „Maar de twee Oranje verenigingen in Katwijk zijn bei de in staat om iets heel moois neer te zetten, en samen zijn ze g tot alles in staat. Dus ik zat erbif" ik keek ernaar en ik genoot" Genieten doet hij nog iedere keer dat hij de video van Konin ginnedag bekijkt. „Die niet te vergelijken met wat dan ook", zegt Van Wouwe. „Ik ver geet nooit meer het moment van het aanzwellende gejuich toen de kerkdeuren opengirigei en de koningin naar buiten stapte. En op dat ogenblik viele alle zenuwen van me af. Ik heb nog nooit zo makkelijk rondge lopen, het kón niet meer mis gaan." Dat moment staat voor altijd in zijn geheugen als hét moment van Katwijk. Ook als niet meer de burgemeester is. Hij pauzeert even, probeert helj zich nog eens voor te stellen, leven na Katwijk.Als ik nu 's morgens naar het gemeentehu loop, dan denk ik: dat hoeft straks niet meer." Enige wee moed klinkt door in zijn stem, maar Van Wouwe wuift het we „Ik kan het me nu nog niet got voorstellen, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. En ik ben at tief genoeg om er tegen te kun nen. Een collega die eerder af scheid nam, vertelde me dat ht een vakantiegevoel is. Na vijf maanden heeft hij dat gevoel nog, alsof het straks toch weer doorgaat Ik ben benieuwd." :t heil i, h De huizen aan de Kerklaan worden 'ontmanteld'. Foto: Dick Hogewoning sassenheim - Slopers zijn in hoog tempo be zig om de nog leegstaande huizen aan de Sassenheimse Kerklaan te ontmantelen. Van twee panden is inmiddels het dak gehaald, is de trap verwijderd en zijn grote gaten in de vloeren gemaakt. Gisteren en vandaag zijn nog twee pandjes op dezelfde manier toegetakeld. De eigenaar, projectontwikke laar Matser, en de gemeente Sassenheim willen op die manier voorkomen dat er nog meer huizen worden gekraakt. Dat laatste dreigde maandagmiddag al te gebeuren. Zondagmorgen werden de eerste twee leegstaande huizen gekraakt, dezelfde nacht volgde een derde huis. Maandagmid dag wilden krakers nog meer huizen bin nentrekken, maar dat kon worden verhin derd door de politie. Naast het vernielen van de resterende hui zen, heeft projectontwikkelaar Matser ook juridische stappen gezet om de krakers weg te krijgen. Een rechtsgang die volgens wet houder van economische zaken A. Wage- makers makkelijk zo'n zeven maanden in beslag kan nemen. „Het kan wellicht sneller, maar daar zijn wij niet al te hoopvol over. Dat betekent dat wij het tijdelijke parkeer terrein op onze buik kunnen schrijven. En dat was wel een afspraak die we met Albert Heijn en de Sassenheimse ondernemers hebben gemaakt. Daar kunnen wij ons niet aan houden." Wagemakers is ontzet dat de gemeente en de projectontwikkelaar tot vernieling van de leegstaande huizen worden gedwongen. Daardoor staan midden in het dorpshart een paar half afgebroken huizen, tussen ge kraakte panden en een laatste officieel be woond huis. „Het is echt een afgrijselijk ge zicht, vlak bij de entree tot het winkelcen trum, tegenover de Albert Heijn. Zo denken de meeste passanten bij de Kerk straat er ook over. Commentaren in de trant van 'het ziet er niet uit' en 'afschuwelijk' zijn niet van de lucht. Daarbij krijgt ook de ge meente ervan langs. „Het is eigenlijk best leuk dat die huizen nu gekraakt zijn", vindt één passant. „Dan kan de gemeente eens zien hoe laks ze zijn. Ze hadden al veel eer der moeten slopen." Wagemakers zegt echter volledig verrast te zijn door de kraakactie. „Er was niemand hier die wist, dat een huis legaal gekraakt kan worden, als het meer dan een jaar leeg staat. Als we daar op verdacht waren, had den we de woningen misschien tijdelijk ver huurd. Maar we gingen er, nadat twee hui zen in juli leeg kwamen, helemaal van uit dat we nog voor de bouwvakvakantie kon den slopen. Toen bleek er nóg een huurder te zijn die weigerde te vertrekken. Daarbij speelde de afspraak met de gemeenteraad, dat we pas zouden slopen na het vertrek van de laatste bewoner, ook nog een rol." Wagemakers vindt niet dat ze door het ont mantelen van de huizen de afspraak met de gemeenteraadsleden om niet te slopen voor het vertrek van de laatste bewoner heeft ge schonden. „Ik sloop niet, ik ontmantel de huizen. En bovendien zijn de omstandighe den nu totaal anders. Dat ga ik straks ge woon uitleggen aan de gemeenteraad." uit de Donderdag 22 Augustus LEIDEN - Hedenmorgen om halfelf had op het Gal gewater, nabij het terrein der Kweekschool voor Zee vaart alhier, een proefneming plaats met een nieu we, door onzen stadgenoot den heer W.P. Mulié ont worpen reddingssloep, welke hij den naam heeft ge geven van 'Prins der Nederlanden'. De heer Mulié gaf, alvorens tot de beproeving werd overgegaan, eenige inlichtingen. De sloep is be stemd om aan boord van een schip, aan de davids, opgehangen te worden, is geheel van eikenhout, luchtledig onder den vloer der boot en aan weerszij den met luchtledige cylinders voorzien; onder de banken zijn gelegenheden tot berging van allerlei victualiën, een f iltreerinrichting om zeewater tot drinkwater te vervormen en ook is er een oliereser voir aan boord om de golven te stillen, een cabinet, enz. Vooraan bevindt zich een net, dat automatisch kan uitgeslagen worden om drenkelingen op te pikken. Personeel van de Kweekschool trachtte eerst met emmers water de boot vol te krijgen, wat echter niet gelukte, want door de kokers of buizen, welke er ziel van onderen aan bevinden, was het water weer even gauw verdwenen als het er in gegooid was. Verondersteld werd daardoor, dat'de sloep, als zij van de davids in zee geworpen is, binnen 30 secon den zich weer leeg heeft opgewerkt. LEIDEN - Hoe populair de pre sentator van AVRO's Top Pop, Ad Visser, op dit ogenblik is, bleek zaterdag in Leiden. De jeugd dromde samen op de Breestraat waar de hitgevoeli ge Ad het nieuwe Leidse filiaal van Foxy Fashion opende. Bij het uitdelen van reclamemate riaal werd hij bedolven onder de belangstellende jeugd. Foto: Archief Leidsch Dagblad Maandag 23 augustus KATWIJK - Zaterdagavond, van acht uur tot kwart voor elf, was de boulevard weer het toneel van de grote 'taptoe'. Al lang van de voren reed een geluids wagen heen en weer. De stem, die er uit kwam, maande de parkeerders aan, hun auto van het par keerterrein en de boulevard te verwijderen, terwijl de politie er zorg voor droeg, dat de toegangshekken ge sloten bleven. Voordat het grote gebeuren zou begin nen, moest nog een wagen weggekraand worden en terwijl het eerste korps al een tijdje bezig was, ging men er nog één van de boulevard verwijderen. De verlichting, die voor het parkeerterrein, waarop en kele korpsen hun showkunsten toonden, was onvol doende. De politie had de orde redelijk goed in de hand en ten aanzien van de deelnemende gezel schappen bleek een gelukkige keus te zijn gedaan. De toeschouwers, van heinde en ver tot dichte rijen toegestroomd, hebben volop genoten. OUDE WETERING - Er komt nu toch (eindelijk) schot in de bouw van een winkelcentrum aan de Meerkreuk in Oude Wetering. Volgende maand zal de eerste paal voor dit tien winkels tellende centrum de grond ingaan. Verwacht wordt, dat het complex ii de loop van het voorjaar van 1977 kan worden opge leverd ALPHEN AAN DEN RIJN - Eind dit jaar gaat naar al Ie waarschijnlijkheid een begin gemaakt worden mi de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Al phense water- en lichtbedrijven. Dat nieuwe gebouv komt te staan vóór het huidige, uit 1902 daterende pand, dat zal worden gesloopt ais het nieuwe ge bouw, begin 1978, klaar zal zijn. Met dit kantoorge bouw komt een eind aan een bouwplan in vier fasei dat in 1962 begon en dat het 'gezicht' van het ter rein aan de Bernhardlaan geleidelijk, maar ingrij pend veranderde. cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van viif gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 b wit) op te sturen naar het Leidsch Dagblad, La.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 16