9& Rijnland fuseert met drie waterschappen LEIDSE REGIO/RIJN EN VEENSTREEK Das en Boom gelooft niet in afblazen van bouwplan Bewoners laconiek over mogelijk uitstel nieuwbouw 'Brinkhorst moet beter luisteren' Betrokkenen vinden reorganisatie niet ver genoeg gaan 'Minister is aanfluiting' [lierenmenu's ioor bezoekers llPHEN AAN DEN RIJN - In Avi- iuna kunnen bezoekers de ko llende weken mee-eten met de ieren. Tot 16 september staat i het Alphense vogelpark het ïema Eten als een vogel cen- raal. In een receptenfolder unnen mensen thuis hapjes n drankjes maken op basis van e menukaart van diverse dier- oorten. In de weekeinden be- eidt een diëtiste een roerbak- chotel voor kleine aapjes, waar 10k bezoekers een hap van mo- en proeven. Voor kinderen is reen speurtocht in thema en ijn er regelmatig voederde- ïonstraties. [ursus EHBO roor ouders oorschoten- Voorschotense luders die een EHBO-cursus rillen volgen kunnen zich aan leiden bij de Gezondheid Ser- ice Rijn-, Duin- en Bollen- ireek. Op 12 september begint e cursus, die bestaat uit vijf ijeenkomsten en bedoeld is Dor ouders van kinderen in de leftijd van 0 tot en met 5 jaar. anmelden kan tot 3 septem- er. Informatie en aanmelding: 11-4093333 (van 9-16 uur). Wickel laakt Vassenaar EN HAAG/WASSENAAR - De ichting Twickel heeft gisteren j de Haagse bestuursrechter e opstelling van de gemeente fassenaar gelaakt. De gemeen- is volgens Twickel in de fout igaah door haar bezwaren te- in het bouwplan van Voor- am Bronbemaling bv aan de jksstraatweg nog steeds niet beoordelen. In plaats van een islissing te nemen zou de ge- eente de zaak voor zich uit ijven schuiven. „Door deze istelling wil ze de omstreden luwvergunning redden", zei Ivocaat B. Schueler namens stichting. Daarmee doelde i op de bouwvergunning, die Haagse bestuursrechter dit ar opschortte. De rechter hortte de bouwvergunning i vanwege een onduidelijk- ïid in het bestemmingsplan, et is de verwachting van de imeente dat de provincie uid-Holland zich voor het ein- van dit jaar heeft uitgespro- en over een nieuw bestem- lingsplan voor het gebied ngs de Rijksstraatweg. Zolang il de stichting Twickel niet 3 achten. Daarom vroeg advo- ate M. Cooymans de bestuurs- ichter om respijt voor de ge beente tot 31 december van dit ar om te beslissen op het be waarschrift. (advertentie) woensdag 22 AUGUSTUS 2001 Wat doet een cd lovenop een televisie? De BeoCenter AV5 laat u tv kijken op een 63 cm scherm met anti- ^flex coating. En even later draait u op diezelfde AV5 een cd of u luis- aar een concert op de radio De ingebouwde luidsprekerset is in elk geval volledig op die taak bere kend uitschuivende stereo-speakers plus een machtige subwoofer. Kortom, eindelijk zijn televisie en stereo-installatie volledig geïnte greerd in een even compacte als elegante vorm. A LIFE LESS' ORDINARY BANG OLUFSEN e Botermarkt 25, Leiden. Telefoon 071 512 26 69 Lange Voort 11 A, Oegstgeest. Telefoon 071 519 33 33 8ANG 6. OLUFSEN Koeien zoeken verkoeling in het water langs de Leidseweg in Oud-Ade. Dit gebied valt nu nog onder beheer van het waterschap De Oude Rijnstromen. Foto: Henk Bouwman door Marieta Kroft leiden/regio - Het Hoogheem raadschap van Rijnland fuseert op i januari 2004 met de drie in- iiggende waterschappen: De Ou de Rijnstromen, Wilck en Wieric- ke en Groot-Haarlemmermeer. Eén groot waterschap in het ge bied Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Haarlemmermeer wordt verantwoordelijk voor het waterbeheer. Het voorstel van de provincie leidt niet tot gedwon gen ontslagen. Rijnland en Wilck en Wiericke vinden de fusieplannen van de provincie niet ver genoeg gaan. Het bestuur van Rijnland had volgens waarnemend-dijkgraaf Baas een veel groter waterschap voor ogen. „Als je het doet, doe het dan goed, zodat er over tien, vijftien jaar niet opnieuw hoeft te worden gefuseerd." Het nieuw te vormen schap draagt waarschijnlijk de naam Rijn land. Baas gaat ervan uit dat het hoofdkantoor die van het huidi ge Rijnland in Leiden wordt. „Bij de bouw ervan hebben we al met uitbreiding rekening ge houden." Dijkgraaf Kroes van Wilck en Wiericke zegt dat gedeputeerde staten met het plan voorbijgaan aan een unaniem voorstel van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, Schieland en de waterschappen de Oude Rijnstromen en Wilck en Wieric ke. „Wij wilden eerst onderzoe ken hoe groot een waterschap kan worden zonder dat de be trokkenheid van de burgers ver loren gaat. Bovendien vinden we dat het water in heel Zuid- Holland door één bedrijf moet worden gezuiverd, met aanstu ring door vier of vijf waterschap pen, in plaats van dat elk schap dat voor zichzelf doet." Verbaasd is Kroes over de snelle fusiedatum. Gedeputeerde Van der Sar sloeg dit voorjaar nog de eerste paal voor een nieuw kan toor in Waddinxveen en besloot gisteren dat het eind van het waterschap Wilck en Wiericke al weer in zicht is. De investering voor het gebouw bedraagt zo'n zeven miljoen gulden, aldus Kroes. Wilck en Wiericke ont stond nog maar tweeënhalf jaar geleden uit een fusie van twee andere waterschappen. „De provincie heeft toen gezegd dat dit schap minimaal tien jaar zou blijven bestaan." Dijkgraaf Panman van het in Leiderdorp gevestigde schap De Oude Rijnstromen was niet voor commentaar bereikbaar. Eerder heeft hij gezegd dat hij de orga nisatie van het waterbeheer in de Leidse regio erg ingewikkeld vindt omdat in zijn gebied ook Rijnland actief is. Voor burgers is het onduidelijk wie wat nu doet. Hij pleitte toen al voor één waterschap in een gebied. Een woordvoerster van de pro vincie sluit niet uit dat verdere schaalvergroting nodig is. Ook elders in Zuid-Holland moeten waterschappen fuseren. Het provinciebestuur stelt voor het huidige aantal van twaalf terug te brengen naar drie. Delfland en Schieland zouden op termijn moeten fuseren. Het derde wa terschap moet het gebied van de eilanden en waarden bestrijken. „Eerst moet de nieuwe water schapsstructuur vorm krijgen. Daarna kunnen ze met zijn drie- en bekijken of ze gezamenlijk een zuiveringsbedrijf willen ex ploiteren." De statencommissie praat in oktober over het GS- voorstel. Provinciale staten ne men eind volgend jaar een defi nitief besluit. De verkiezingen voor het nieuwe schap worden waarschijnlijk anderhalf jaar uit gesteld, tot het najaar van 2004. door Eric Went leiderdorp - Als de Leiderdorp- se poldersloot aan de Ruigeka- de van beperkte waarde is voor instandhouding van de kleine modderkruiper, is het niet aan nemelijk dat bouwplannen op deze plek worden afgeblazen. Dat stelt H.J. Knot van de ver eniging Das en Boom, een or ganisatie die zich sterk maakt voor bedreigde diersoorten. Alleen als het hart van de Ne derlandse populatie zich in dat gebied bevindt, geef ik tegen standers van de bouw een goe de kans." Volgens de Leiderdorpse bio loog R. Mes, tevens lid van Co mité Doesbrug, huist de kleine modderkruiper in de sloot tus sen de Ruigekade en De Does. Hij meent daarmee het beslis sende argument in handen te hébben om woningbouw op het Ruigekadeweiland voor de gedupeerden van de hogesnel heidslijn en de A4-verbreding te verbieden. Maar volgens Das en Boom is dat wat al te opti mistisch gedacht. Knot bevestigt dat het visje ver meld wordt in de zogenaamde Habitatbijlage 2 van de Con ventie van Bem. „Dat betekent formeel dat Nederland speciale beschermingszones moet aan wijzen ter bescherming van de soort. Bij mijn weten is dat niet gebeurd." Toch wil dat niet zeggen dat elke kleine modder kruiper daarmee een speciale beschermingsstatus verdient. „Het ligt voor de hand dat al leen gebieden waar het zwaar tepunt van de populatie leeft, met rust moeten worden gela ten. Het is dus de vraag in hoe verre dat in Leiderdorp het ge val is." Niet zeldzaam Volgens een woordvoerder van Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (Ravon), dat sloten in heel Nederland onderzoekt, komt het visje in Zuid-Holland 'behoorlijk vaak voor'. „Tot begin jaren tachtig dachten we dat de kleine mod derkruiper heel zeldzaam was. Maar dat komt omdat hij zo klein is en omdat de vismetho- den te grof waren. Sinds mede werkers van Ravon met schep netjes het hele land afstruinen, komen we ze echter steeds va ker tegen." Een kempopulatie is daardoor niet aan te geven. „Dat is ook niet onze taak, maar van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij." Had de kleine modderkruiper op Habitatbijlage 4 gestaan van de Conventie van Bem, dan zou er sprake zijn van een to taal andere situatie. „Dan moet elk leefgebied van de soort on aangetast blijvenaldus Knot van Das en Boom. „En zouden de tegenstanders van huizen bouw dus wel degelijk een ste vig argument in handen heb ben." De Leiderdorpse bioloog Mes neemt de informatie van Das en Boom en Ravon voor ken nisgeving aan. „Ik begrijp dat Leiderdorp het gebied grondig gaat onderzoeken. Dat lijkt me op dit moment de enige juiste gang van zaken. Laat ze dan meteen een groter gebied pak ken. Want ik ben ervan over tuigd dat er in de omgeving nog veel meer bijzonders te vinden is." door Eric Went leiderdorp - De vondst van de kleine modderkruiper in de poldersloot aan de Ruigekade kan de bewoners van de B.G. Cortslaan niet verontrusten. Zij wachten nu al zes jaar op een nieuwbouwwoning op het wei landje aan de rand van Leider dorp en wat extra vertraging kan er ook nog wel bij.Als het maar geen jaren meer gaat du ren." De bewoners van de 54 flats van de Algemene Woning bouwvereniging Leiderdorp (AWL) aan de B.G. Cortslaan zitten al jaren op de wip. Zij weten dat ze moeten verhui zen, vanwege de verbreding van rijksweg A4, maar met al ternatieve woonruimte wil het maar niet vlotten. In december kregen zij tijdens een bewo nersbijeenkomst van de AWL te horen dat het minstens een jaar gaat duren voordat de eer ste paal van vervangende nieuwbouw de grond in gaat, maar dat kan na de vondst van de zeldzame vis nog wel langer duren. Als er al een spade de grond ingaat, want tegenstan ders van de bouw zien in de vondst het sleutelargument om woningbouw tegen te houden. Zestien jaar Bewoner A. Lagerwerf reageert laconiek op het nieuws. „Toen ik hier zestien jaar geleden kwam wonen, zeiden vrienden dat ik gek was, omdat het ge bouw tegen de grond zou gaan. Het staat er nog steeds. Zo gaat dat soort dingen. Ik maak me er dus niet druk over. Ik zie wel wat er gebeurt." Ook J. Domburg schrikt niet van het bericht. „Een half jaar tje extra wachten op de uit komst van allerlei procedures, dat maakt mij weinig uit. De plannen zijn toch zo rekbaar als elastiek. Bovendien is het hier nog altijd goed wonen. Weliswaar pleegt de AWL geen groot onderhoud meer. Maar als er iets mis is aan de basis voorzieningen, dan staan er meteen reparateurs op de stoep. Dat moet ik de woning bouwvereniging absoluut na geven." M. Slegtenhorst kan aanvanke lijk zijn oren niet geloven. „Dit moet een flauwe grap zijn." Ook hij wacht al jarenlang op een flatje aan de Ruigekade. „Maar als ik een leuk huisje in het oude dorp aan de Rijn kan krijgen, dan ben ik al eerder weg." Verven en behangen doet hij al lang niet meer. „Mijn kinderen zijn hier opge groeid en al lang het huis uit en vorig jaar is mijn vrouw overle den. Ik zit hier dus nog maar in mijn eentje. Echt hunkeren om hier weg te kunnen, dat doe ik niet. Maar als ik andere woon ruimte krijg aangeboden, dan ga ik natuurlijk wel." M. Sirag vindt het zelfs 'goed nieuws' dat bioloog R. Mes het zeldzame visje uit de polder sloot heeft opgeschept. „Ik woon hier namelijk al 38 jaar en zou hier het liefst tot mijn dood willen blijven. Achterbu ren heb ik wel, maar zo ver weg dat ik ze niet zie. En aan de voorkant loopt de A4. De vrij heid die ik hier heb, die krijg ik nooit meer." Minister opent Plantariumvakbeurs door Marieta Kroft HAZERSwouDE-dorp - J. van den Bos, voorzitter van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij had vanochtend graag bij de feestelijke opening van Plantari- um een positieve toespraak willen houden. Maar het lukte niet. „Ik kan de signalen uit de sector niet negeren", zei hij tegen landbouw minister Brink horst. „De sector heeft de indruk dat hun frustratie over het verbod van een aantal werkelijk onmis bare gewasbe schermingsmiddelen in Den Haag geen enkel begrip be staat." Hij riep de bewindsman op beter te luisteren naar de sector. Hij haalde het thema van de vakbeurs aan: 'een groene taal'. „Ik hoop dat u die taal be ter leert spreken. Je kunt veel zeggen over hen, maar het zijn geen notoire klagers." Na een rondvlucht per helikop ter boven de boomkwekerijge- bieden van Hazerswoude-Dorp en Boskoop, opende Brinkhorst vanochtend de jaarlijkse inter nationale vakbeurs voor de boomkwekerij die tot en met za terdag wordt gehouden. Pikante uitspraken had hij dit keer niet. Ook nadat hij ook nog een peti tie over het verbod van onmis bare gewasbeschermingsmidde len kreeg van J. de Vries, voorzit ter van de Nederlandse Bond van Boomkwekers, kwam hij de sector op geen enkele manier 'Bewindsman moet groene taal spreken' tegemoet. „Houdt de publieke opinie in uw achterhoofd. De mensen zijn bezorgd over het milieu. Daar moeten we reke ning mee houden, ook al krijg ik de rest van Europa nog niet mee." Bang dat de sector zijn concurrentie positie in Euro pa gaat verlie- zen is hij niet. „De sector is sterk, haalt zijn inkomsten vol ledig uit de markt. Daar kan de rest van de landbouwsector een voorbeeld aan nemen." De organisatie van de vakbeurs had Brinkhorst tevoren opgedragen te reageren op een eerdere gedane uitspraak dat een deel van de sector zich maar zou moeten verplaatsen naar de Oost-Europese landen. In Nederland is de grond en de arbeid te schaars. De bewinds man zei nu die uitspraak niet zo te hebben gezegd. „We hebben hier maar beperkt ruimte. Daar om zou het goed zijn als de sec tor zich naar het buitenland zou uitbreiden." Op de vakbeurs op het ITC-ter- rein laten zo'n 250 standhou ders uit tien landen op 15.000 vierkante meter de nieuwste vaste planten, heesters en boompjes zien. Het publiek kan er zaterdag tus sen 9 en 17 uur een kijkje ko men nemen. De toegang be draagt 10 gulden. Vandaag, morgen en vrijdag is de beurs alleen toegankelijk voor mensen uit het vakgebied. Na de officiële opening vanochtend van Plantarium, de vakbeurs voor de boomkwekerij, geeft voorzitter Jan van den Bos, minister Brinkhorst een rondleiding. Foto: Henk Bouwman hazerswoude-dorp - „Het is een aanfluiting dat u nog mi nister bent", wierp een woe dende boomkweker Leo Moerings uit Boskoop van ochtend minister Brinkhorst toe. „Na de uitspraken over de krokodillentranen bij mkz- boeren, het verbod op be strijdingsmiddelen die we niet kunnen missen en nog veel meer, begrijp ik niet hoe u zich hier durft te vertonen." Hij overhandigde de be windsman, vlak voordat hij in zijn auto stapte om weer weg te gaan, een A4-tje. Daarop stonden krantenkoppen waaruit de grote kloof tussen Brinkhorst en de land- en tuinbouwsector bleek. De minister pakte het papiertje aan, zei geen woord en liep zijn auto in. Moerings had de bijeen komst van vanochtend eigen lijk willen verstoren, zei hij even later. „Ik was te laat. Ik dacht dat de opening later was." Van piesten van an dere kwekers was niets te merken. „Nee, de meeste boomkwekers komen pas in het geweer als het te laat is. Het gaat nu nog te goed met de sector. Brinkhorst heeft die mentaliteit goed inge schat, anders was hij echt niet gekomen." De Westelijke Land- en Tuin- bouworgansatie in Rijnwou- de had geen enkele behoefte om de komst van de land bouwminister aan te grijpen voor protest tegen zijn beleid en de kwetsende uitspraken over mkz-boeren in het blad Opzij. „We zijn doodmoe van die man", zei voorzitter Jan Kerkvliet desgevraagd. „Het enige dat helpt zijn verkiezin gen. Hoe eerder die er zijn hoe beter."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 15