LEIDE PvdA wil Pharming helpen met noodkrediet len kastje op e borst als erzekering Leidse cokehandelaar moet anderhalf jaar gevangenis in REGIO 'Tis toch een lekker meissie?' 'Wie is die man die zó met buren omgaat?' Sneller studeren met hulp van het internet woensdag 22 AUGUSTUS 2001 c Sassenheim maakt huizen i onbewoonbaar 'Brinkhorst moet groene taal leren spreken' Juiper j gepakt - Een 46-jarige Leidenaar jtermiddag opgepakt op enking van insluiping in I" jorlaeus Laboratorium aan insteinweg. Medewerkers d apten de man en wisten n een draaideur klem te i. Door de ruit van de deur :e mielen, kon de man echter ltJ omen. Daarbij liet hij een f i gestolen tassen en porte- •4nees achter. De man ver te zich vervolgens in bosjes buurt, waar hij door de ie werd gevonden. Hij It ook verdacht van diefstal geld en tassen op dezelfde n een gebouw aan de Niels weg. iraak erhof door Robbert Minkhorst leiden - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil het Leidse Pharming te hulp schieten. Ook de WD is gevoelig voor de op roep van het bedrijf aan twee mi nisteries voor een noodkrediet, maar wil eerst de reactie van de ministers afwachten. Pharming verkeert in surseance van betaling en heeft volgens de bewindvoerder een noodkrediet 'van een paar miljoen gulden' nodig om voort te kunnen tot dat er een overeenkomst is met een nieuwe financiële partner, hoogstwaarschijnlijk de Fords Bank. Pharming levert samen met Genzyme een experimen teel medicijn tegen de ziekte van Pompe. Op dit moment zijn ne gen peuters onder behandeling met het middel alfa-glucosidase. Daardoor leven ze nog. De meeste baby's met deze spier ziekte sterven in het eerste le vensjaar. Inmiddels blijkt dat Pharming zijn Belgische dochterbedrijf meetrekt in zijn val. Directeur R. Strijker laat weten dat de Belgi sche onderneming ook uitstel van betaling heeft aangevraagd. Daar produceert Pharming ko- nijnenmelk met alfa-glucosida se. Bij de Belgische vestiging werken ongeveer 110 mensen. Directe gevolgen voor het medi cijn hebben de financiële pro blemen in België vooralsnog niet: Pharming en Genzyme wa ren al overgestapt op melk van Chinese hamsters. PvdA-Kamerlid Oudkerk wil uit het oogpunt van volksgezond heid dat de overheid Pharming de helpende hand toesteekt, als dat nodig is. „Het kan niet zo zijn dat patiëntjes de dupe wor den van zo'n bedrijf als dat op de fles gaat. Het moet dus wel een krediet zijn om te zorgen dat het geneesmiddel leverbaar blijft. Het mag geen overheids subsidie op bedrijven worden. We moeten niet de markt gaan subsidiëren. De precedentwer king die daar vanuit zou gaan, is gigantisch." Daarmee erkent Oudkerk wel de bijzondere positie die Pharming inneemt. Zijn collega Udo van de WD is het met hem eens. Udo gaat alleen nog niet zover dat hij ook vindt dat het bio- technologische bedrijf een mil joenenkrediet moet krijgen. Hij wacht eerst af met welke reac ties de ministers Borst (volksge zondheid) en Jorritsma (econo mische zaken) komen. „We moeten zorgvuldig afwegen wat de haalbaarheid is, en welke strategie Pharming heeft. De mi nisters moeten daar het voor touw in nemen. Pas dan zullen wij zeggen of ze de juiste afwe ging hebben gemaakt, of niet", zegt Udo „Ik ben op zichzelf wel altijd en thousiast over Pharming. De ex perimenten waar het bedrijf mee bezig is, vind ik uiterst waardevol. Pharming doet bui tengewoon belangrijk onder zoek naar een experimenteel medicijn, dat uniek is in de we reld." Volgens een woordvoerder van het ministerie van volksgezond heid, welzijn en sport (vws) is het middel tegen de ziekte van Pompe al 'veilig gesteld'. „Het patent is overgedragen. De zorg die wij hadden, is weggeno men." Strijker zegt dat het an ders zit. „Genzyme heeft gezegd dat het zich financieel garant stelt. Daardoor kan de productie van de medicijnen doorgaan. Maar dat is niet via een octrooi transactie gegaan." Pikant is overigens, dat wanneer Phar ming failliet gaat, het medicijn dat de joint-venture produceert en levert, dan automatisch toe komt aan Genzyme. Peter Labruyère, docent van de cursus Leids voor beginners, overhoort twee van zijn cursisten. Foto: Henk Bouwman Informatiebijeenkomst Havenkade heeft averechts effect op omwonenden door Eric-Jan Berendsen n - Een woning aan de :hof is gisteren door een iker bezocht. Door middel le zogenaamde flipperme- e- zo met een giropasje in deur en deurpost bewe- dat het slot opengaat, ver- fte de dief zich toegang tot oning. Uit het huis werden elaars en serviesgoed weg- men. De bewoner was op ïoment van de inbraak huis. iffelmarkt zondag Rondsnuffelen in Lei- in de Groenoordhallen is ag 26 augustus een 'Snuf- irkt'. De Groenoordhallen, iden op de hoek van de m de Zwijgerlaan en de meerlaan, zijn die dag van negen uur 's och- itot vier uur 's middags. leiden - De bijeenkomt was be doeld ter kennismaking en om standpunten uit te wisselen. Uit dat oogpunt bezien was het tref fen aan de Havenkade een doorslaggevend succes. Onder nemer R. van den Berg en de bewoners van de Havenkade, Minnebroersgracht, Zuidsingel en Kijfgracht kennen elkaar in middels. Maar als er gisteravond één ding duidelijk is geworden, is, het wel dat Van den Berg en de buurt lijnrecht tegenover el kaar staan. Van den Berg had de omwonen den gisteravond uitgenodigd in zijn pand aan de Havenkade 14- 15. Om informatie te verstrek ken over het sociaal-educatief en cultureel centrum dat hij op die plek wil beginnen. Een vrij stelling van het bestemmings plan heeft hij inmiddels bij de gemeente aangevraagd. Wordt die vrijstelling gegeven, dan gaat zijn dochter in het pand dans lessen geven en is er plaats voor cursussen en vergaderingen. Dan gaat hij ook een ondersteu nende horecavergunning aan vragen, zo hield hij de 15 aan wezigen gisteravond voor. En dat is tegen het zere been van de buurt, die bang is voor geluidsoverlast, hinder van ver trekkende klanten en waardeda ling van hun huizen. Maar dat niet alleen. Omwonenden ver wijten Van den Berg, tevens ei genaar van het Antonius Zalen centrum, ook een slechte buur man te zijn. Zo kreeg de onder nemer de volle laag over de 'enorme teringzooi' die hij in de tuin achter het pand heeft opge slagen, het voormalige Bik Breedeveld-terrein en over het feit dat hij, ondanks een door de gemeente opgelegde bouwstop, toch gewoon doorgaat met het verbouwen van het pand en werkzaamheden in de vervuilde tuin. „Door de manier waarop dit al lemaal is gegaan, krijgt de buurt niet de indruk dat er zorgvuldig met ons wordt omgegaan", zo begon een van de omwonenden nog netjes. „Wij kijken al twee jaar uit op die troep in uw tuin. Wie is die mijnheer die zo met zijn buren omgaat, vragen wij ons hier regelmatig af. Hoe kun nen wij nog vertrouwen in u en uw plannen hier hebben. Uw terrein is uw reclame. Wist u dat u héél a-sociaal overkomt?" Nee, dat wist Van den Berg niet. Hij is zich van geen kwaad be wust. „De troep in de tuin is niet blijvend en wordt binnenkort opgeruimd. Trouwens, het is geen troep want er staan waar devolle bouwmaterialen opge slagen en van illegale bouwacti viteiten weet ik niets. Voor gróót onderhoud aan dit pand heb ik geen vergunning nodig. Ik houd van korte procedures. Eerst pleeg ik groot onderhoud en pas dan vraag ik voor de noodzake lijke dingen een bouwvergun ning aan", betoogde hij. „Bo vendien moet de buurt blij met mij zijn, want de voorkant van het pand is keurig opgeknapt. Dat kan iedereen toch zien." Dat is waar, gaven de aanwezi gen toe. „Maar feit blijft dat wij allemaal tegen die puinhoop in uw achtertuin uitkijken." „Stel nou dat u de benodigde vergunningen krijgt, kunt u ons dan zwart op wit geven dat het rustig blijft in de buurt?" vroeg een van de aanwezigen. „Bin nen wel, buiten niet", luidde het antwoord. „En kunt u ons dan ook garanderen dat er geen overloop vanuit het Antonius Zalencentrum komt? Dat er niet elke avond een stel proleten naar de Havenkade komt om zich de tering te zuipen? Want u bent wel met een procedure be zig, maar tegelijkertijd onder neemt u stappen om hier een kroeg te openen." En dat was tegen het zere been van Van den Berg. „Als een paar buren gaan uitmaken wat ik hier moet doen, is dat van de gekke." Die uit spraak was reden genoeg voor de aanwezigen om massaal op te stappen en Van den Berg toe te bijten: „U bewijst maar weer eens onbetrouwbaar te zijn." vervolg van voorpagina leiden - Het lijkt makkelijk, dat Leids, maar het is moeilijk, zo houdt Peter Labryère de studen ten voor. „Leids lijkt een beetje op het Rotterdams, met dat ver schil dat het Leids meer zingt en iets platter klinkt." Goed, een herkansing dan. Hep- tie een jurkie voor z'n meissie ge kocht, lijkt ze wel een lampekap met tat ding an. Tis toch een lek ker meissie. Jai toch... niet tanV' Nadat een aantal cursisten de tong op deze zin heeft gebroken, toont Labruyère zich toch enigs zins tevreden. „Er waren wel twee woorden goed. Ik word er al een soortement trots van." Tijd voor een stukje Leidse ge schiedenis voor de eerstejaars. „Weten jullie wat een Leidse glibber is? Nee? Dat dacht ik al. Toen in 1574 die Spanjaarden Leiden belegerden, glipte er ie mand naar buiten. Toen bleek dat die Spanjaarden waren op gerot en hun vreten hadden la ten staan. Daar komt de hutspot vandaan. En die gozer die naar buiten sloop, noemen we een glibber." De les eindigt met een greep uit Leidse scheldwoorden of ver wante uitspraken, waaronder: 'Krijg het apezuur, paardelulle- vellebek, achtelijke guppekop en die spoort niet'. „Leer ze uit je hoofd, maar neem er de tijd voor want het is moeilijker dan je denkt, houdt Labruyère zijn gehoor voor. „Dit was de eerste aanzet. Kijk het lesmateriaal in, koop een cd van Rubberen Robbie en stu deer op het Leids. Maak dat je eigen eerst eens eigen want pas dan ken je je aardig in Leiden bewegen." den haag/cerberus - Een 53-ja- rige Leidenaar is gisteren door de Haagse rechtbank veroor deeld tot een celstraf van ander half jaar. Hij was betrokken ge weest bij cocaïnehandel in au gustus vorig jaar. De officier van justitie eiste tijdens de zitting twee weken geleden drie jaar cel. De verdachte had volgens de of ficier diverse drugsverslaafden die rondhingen bij De Bakkerij gevraagd om koerier te worden. Uiteindelijk was een oud-cel maatje van hem vertrokken naar Suriname. Op de terugweg werd deze man opgepakt. In zijn kof fer met een dubbele bodem zat cocaïne met een straatwaarde van zeven ton. Hij verklaarde later drugs te hebben gesmokkeld in opdracht van de Leidenaar. Ook zeven drugsgebruikers die vaak bij De Bakkerij rondhangen, verklaar den tegenover de politie dat zij door de Leidenaar waren bena derd. De man ontkende de beschuldi gingen tijdens de zitting. Hij be weerde dat hij het slachtoffer was geworden van een complot, omdat hij de junks een keer had afgeranseld met een honkbal knuppel. 'dioloog strijdt tegen 'nodeloos overlijden' Dig van voorpagina Wilfred Simons Cardioloog Martin |ij van het LUMC overhan- 30(een grijs, ovaal doosje met 951 doorzichtig plastic tuitje, "j' s nu zo'n ICD, een hartde- lator. Laat hem niet vallen, hij kost 65.000 gulden, net als een BMW." De hart- rillator registreert de hart- Als die boven een vooraf aid getal komt (doorgaans if 190), geeft het apparaat stroomstoot van 700 volt. diologen zeggen liever der- mejoule", aldus Schalij. De sle< mstoot dient om een hart j iet normaal klopt, maar dat n hoge frequentie trilt, weer mrde te krijgen. - blauw casual over- bos warrig krulhaar - jder de publiciteit omdat hij ergert aan de gebrekkige is over hartritmestoomis- i ons land. „Ik doe het niet it ik om werk verlegen zit, gaat het niet om. Het is mijn idee onverantwoord ir per jaar honderden en hien zelfs enkele duizen- d fjmensen overlijden, terwijl iet nodig is." In Duitsland de Verenigde Staten is de s over hartritmestoornis- 'eel wijder verbreid, weet In de VS hebben nu 200 ien per miljoen zo'n appa raatje. De verwachting is dat dit aantal toeneemt tot wel vier honderd. Dat is misschien naar Nederlandse maatstaven ex treem. Maar in Duitsland, een cultuur die toch in veel opzich ten met de onze vergelijkbaar is, zijn het er honderd per miljoen en in Nederland maar dertig of veertig. Ik vind dat een groot verschil." Een hartritmestoornis kan ont staan in de jaren na een hartin farct. Veel, vooral jongere men sen, overleven zo'n infarct ogen schijnlijk zonder veel proble men. „Ze gaan weer aan het werk, ze sporten, ze kunnen in feite alles weer", vat Schalij sa men. „Toch leven ze met een tijdbom, die elk moment af kan gaan. Het hart heeft nu eenmaal een litteken dat de oorzaak kan worden voor een hartrit mestoornis." De kans hierop kan met een medisch onderzoek worden vastgesteld. „Tijdens de slag moet het hart zo'n zestig tot zeventig procent van het aanwe zige bloed in het lichaam pom pen. Dat is normaal. Bij potenti ële slachtoffers pompt het hart echter maar vijfendertig tot veertig procent van het bloed weg." Schalij stelt die patiënten voor om de hartritmestoomis niet af te wachten en van te vo ren een ICD te laten inbrengen. Een ICD is in feite een soort le vensverzekering. Van de patiën- Cardioloog Martin Schalij van het LUMC: „Het is naar mijn idee onverantwoord dat er per jaar honderden en misschien zelfs enkele duizen den mensen overlijden, terwijl dat niet nodig is." ten die er een dragen, krijgt uit eindelijk zo'n dertig tot veertig procent een shock. „Zo'n stroomstoot is extreem pijnlijk, als je hem meemaakt", zegt Schalij. „Je komt echt een mo ment los van je bed, zo krachtig is hij." Is dat niet zeer onaange naam voor de patiënten? „Jaze ker", erkent de cardioloog. „Maar anders waren ze dood geweest." De meeste patiënten maken de shock trouwens niet bewust mee, omdat zij door het hartfalen al bewusteloos zijn ge raakt. „Dat heeft zelfs een grap pig bijeffect", weet Schalij. „Als je vraagt: 'En, is er bij u de afge lopen maanden nog iets voorge vallen?', dan zeggen veel patiën ten van niet, terwijl bij het uitle zen van de gegevens blijkt dat er wel degelijk een stroomstoot is afgegeven." Het implantaat wordt inge bracht op de borst, ter hoogte van de schouder. Vanuit de ICD loopt een elektrode via een blo- :1 vat naar het hart. Aan het eind van de draad zit een knopje dat is staat is om de werking van het hart te meten. Het inbren gen van het implantaat is tame lijk eenvoudig. Veel moeilijker is het om een bloedvat te vinden dat geschikt is om de draad doorheen te voeren. „Als het goed gaat, duurt de operatie an derhalf uur", zegt Schalij. „Maar soms kan ik bijna geen geschikt bloedvat vinden en dan ben je wel zes uur bezig." Na vijf jaar is de batterij van de ICD leeg en moet het apparaat vervangen worden. Dat is een veel lichtere operatie, want de elektrode kan in het bloedvat blijven zitten. Tot enkele jaren geleden waren implanteerbare defibrillators grote, vierkante en in feite on handelbare dozen. Patiënten moesten ze in de buikholte dra gen. Dat maakte de behandeling ongeschikt voor grote aantallen patiënten. Met de recente komst van veel kleinere en lichtere ICD's komt de medische tech niek binnen het bereik van een veel groter publiek. „De ontwik kelingen gaan razendsnel", zegt Schalij. Hij haalt er een tweede defibril lator bij, die ook ovaal is en ook grijs, maar die lichter en kleiner is dan de eerste. „Elke drie maanden komt er weer een nieuwe op de markt die weer kleiner en weer lichter is." door Wilfred Simons leiden/leiderdorp - Maar liefst een kwart sneller studeren met behulp van internet. De LOI Ho geschool 'onthulde' gistermor gen in haar Leiderdorpse kan toor de nieuwe onderwijsme thode 'Campus Pro', die moet helpen een thuisstudie efficiën ter te maken. Voorlopig zijn in het Campus Pro-pakket drie Heao-opleidingen en Nima-A opgenomen. Als het 'teleleren' aanslaat, verwacht directeur M. Kuipers dat ook de andere op leidingen van de LOI via de Campus Pro-methode snel be schikbaar komen. Of de LOI de claim van 'vijfen twintig procent sneller studeren' kan nakomen, bleef tijdens de presentatie van de website on duidelijk. Volgens projectmanager M. Veldhuisen is de methode gedu rende drie maanden getest op dertig cursisten. „Ze vonden het zinvol en vooral leuk. We probe ren de lesstof avontuurlijk en spannend te maken en zo hun nieuwsgierigheid op te wekken. Nieuwsgierige mensen leren im mers sneller. Uit de testresulta ten blijkt dat dit is gelukt en dus vertrouwen we erop dat de me thode in de praktijk ook zal wer ken." De 'extra leersnelheid' is geba seerd op het gegeven dat veel cursisten van de LOI al werken in de branche waarin zij vooruit willen komen. Een standaard pakket bevat dus veel lesstof die de cursisten al kennen. Via de website is het mogelijk om een test te maken voor elk onderdeel van de. cursus. Als een cursist 85 procent van de testvragen goed beantwoordt, hoeft hij of zij dat onderdeel niet te bestuderen. Alleen al daardoor verloopt de opleiding sneller. De cursist moet wel examen doen in de 'overgeslagen' lesstof. De Campus Pro-methode be looft echter meer. Sommige blokken van de lesstof hebben een multimediaal deel. Tijdens de presentatie liet auto matiseerder J. de Vries een film pje zien van het verzonnen be drijf 'Selecsix', dat onder meer mobiele telefoons maakt. Met goedgekozen beelden en een heldere ondersteunende tekst konden de aanwezigen zich snel een beeld vormen van Selecsix. Maar al meteen kwa men de vragen: over marktaan deel, over de sterkten en zwak ten van het bedrijf en over de kansen en bedreigingen op de markt. Volgens Kuipers blijft de basis van de LOI het aanbieden van schriftelijk lesmateriaal. Internet wordt wel steeds belangrijker. Vragenlijsten en*, antwoorden gaan over en weer via de tele foonlijn en direct contact met docenten verloopt via e-mail. „De intemetrevolutie is ideaal voor ons", constateert Kuipers dan ook tevreden. Elk jaar beginnen ongeveer 100.000 mensen aan een oplei ding bij de LOI. Hoewel er best vraag is naar de Heao-opleiding, is het niet de grootste van de onderwijsinstelling. Kuipers heeft echter voor de HEAO gekozen, omdat die markt op dit moment nog hele maal in handen is van de over heid. .Alleen de hogescholen bieden nu zulke opleidingen aan", weet Kuipers. „Door met dit aanbod te komen, willen we die markt een beetjeopenbreken en de concurrentie aangaan."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13