Kamer aarzelt over Melkert-banen Dat klinkt goed! Doden in Gazastrook 'Adviezen over brandpreventie vaak slecht' GRATIS LEIDSCH DAGBLAD Èf§§ Kraakactie in Sassenheim remt bouwplan 'Aspirine kan kanker voorkomen' PvdA-leider: Werkgelegenheidsbeleid paars wel succes Dringen voor het corso £tos 'Ikea wil deel schuld Rusland gaan betalen' KLM fel tegen iris-scan op Schiphol 2 WEKEN Veel doden na mijnramp in Oekraïne NR' 42699 L0SSE NUMMERS f 2'25 1 1,02 ZATERDAG 2,75 1,25 maandag 20 AUGUSTUS 2001 OPGERICHT 1 MAART 1860 lotelbrand op llipijnen eist •ntallen levens 8 Leidsch lampina vanaf ndaag verder nder Melkunie itelband vreest ridische nasleep i Leidse show rainer van luick Boys ert Aandewiel eyenoord deelt gncurrentie Qerste tik uit oor Erik ekker is geen *rg te hoog Mulisch ifkeerswet: wie qptrekt als iemand hem I passeren, heeft n promotie rtlmaalct Zonnig en droog 23-24° ctiï?| 0 3-4 Dagblad sassenheim - Drie huizen aan de Sassenheimse Kerklaan zijn het afgelopen weekeinde gekraakt. De krakers, voornamelijk Span jaarden, braken gistermorgen om negen uur de eerste twee huizen open, vannacht werd een derde huis in gebruik geno men. De eigenaar van de pan den, projectontwikkelaar Mat- ser, heeft de eerste juridische stappen gezet om de krakers er weer uit te krijgen. De huisjes aan de Kerklaan moeten wijken voor een nieuwe supermarkt met ondergrondse parkeergarage. Omdat er nog een onteigeningsprocedure loopt tegen de eigenaar van de naastgelegen aardewerkfabriek, kunnen die plannen nog niet worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat vooruitlopend op de bouw van de supermarkt dit najaar op de plek van de huizen alvast een noodparkeerterrein wordt aangelegd. Wethouder A. Wagemakers vreest dat door de krakers de ge meentelijke plannen vertraging oplopen. „Vooral omdat we op dit moment nog een enkel zicht hebben op de lengte van de juri dische procedures die nodig zijn om de krakers er weer uit te krij gen. Daar wordt vandaag alle maal naar gekeken." Wagemakers is vooral boos op de laatste huurder van een van de huizen die weigert te vertrek ken. „Die heeft getekend dat hij vertrekt, maar doet het vervol gens niet. En we hebben de raad beloofd niet te slopen voordat de laatste bewoner weg is. Dat pakt nu heel vervelend uit." Ook de gram van eigenaar/pro jectontwikkelaar Matser richt zich vooral op de laatste huur der. „Zo zie je maar wat er ge beurt als je zo veel consideratie met zo iemand toont", aldus woordvoerder M. van Kasteren. Voor hem staat vast dat er nu zo snel mogelijk gesloopt gaat wor den. „Ik heb een sloopvergun ning. We gaan nu naar de rech ter om de krakers eruit te krijgen en dan ga ik die vergunning ge bruiken." I Kantebeen overleden - Elf dagen voor zijn k c verjaardag is vrijdagavond naar Piet Kantebeen over- Kantebeen was 23 jaar tvan UVS, dat in 1968 on- 0 ijn leiding de afdelingstitel na de landstitel pakte. -"I' it hij niets zag in 'ouwe- letjes-trainers' stopte hij 1, op 58-jarige leeftijd. Als aller werd Piet Kantebeen eyenoord drie keer afde- "1 ampioen en twee keer ~1 hmpioen (in 1936 en Daarvoor en daarna ie hij bij UVS. a Sport lerzoek naar irachtingen hen - De recherche in and onderzoekt zestig ns en mannen uit Drach- i omgeving op hun even betrokkenheid bij de ver- tingen en aanrandingen iDrachtster Bos. Binnen half jaar maakte een vrij verkrachter daar vijf loffers. De dader wordt ht in de leeftijdscategorie n de 16 en 26 jaar. De zes- igens en mannen zijn tipgevers als mogelijke da- ingeduid of door de poli- ihaaldelijk in het Dracht- os gesignaleerd. In de iond de verkrachtingen lerde vorige week hoogle- achtspsychologie P. van an uit Haarlem een voor- ii met camera's het itster Bos te gaan bewa- r'olgens Van Koppen is dat f sch gezien onmogelijk. londen/anp - Gewone ont stekingsremmers, variërend van aspirine tot kurkuma of koenjit (een van de kruiden in kerrie), kunnen kanker voorkomen en zelfs stop pen. Dit zeggen twee Britse onderzoekers in een artikel in het British Journal of Cancer van deze maand. De Britten menen dat kan ker ontstaat doordat het im muunsysteem door gewone ontstekingen overbelast raakt. Daardoor gaat het immuunsysteem kankercel len niet meer te lijf. Ontste kingsremmers zouden een kalmerend effect hebben op het immuunsysteem, dat dan niet meer zo hard zou hoeven te werken en daar door niet van slag zou kun nen raken. De onderzoekers denken in eerste instantie aan onder meer geneesmiddelen tegen artritis en darmontstekin gen. Maar ook aspirine en ibuprofen zouden een heel- zame werking op het im muunsysteem kunnen heb ben. den haag/gpd-anp - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aarzelin gen of op de huidige manier moet wor den doorgegaan met gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen (de zo geheten Melkert-banen). CDA, D66 en WD onderschrijven de conclusie van een ambtelijke werkgroep, die conclu deert dat de miljarden guldens voor de aanpak van de langdurige werkloosheid slecht zijn besteed. De werkgroep concludeert dat on danks de twaalf miljard gulden die er nu jaarlijks naar werkgelegenheids- maatregelen gaat, langdurig werklozen nauwelijks aan betaald werk komen en dat het beleid dus weinig effect heeft. Voor oppositiepartij CDA staat vast dat het kabinet een punt moet zetten achter de Melkert-banen (bedoeld om werkervaring op te doen). Regerings fracties WD en D66 zijn in ieder geval tegen het uitbreiden van gesubsidieer de banen. De WD zei zaterdag bij monde van Kamerlid Kamp dat het gebrek aan doorstroming van gesubsi dieerde naar reguliere banen aantoont dat het systeem niet goed werkt. D66 vindt het belangrijk dat er voor een goede doorstroming van gesubsi dieerde naar gewone banen moet worden gezorgd. Het aantal banen met subsidie hoeft in ieder geval niet te worden uitgebreid, aldus Kamerlid Bakker. „Misschien kan het ook wel wat minder." D66 en WD worden in hun opvattingen gesteund door de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Al leen de PvdA blijft achter het beleid staan en wijst er op dat via de Melkert- banen 170.000 mensen uit de uitke ring zijn gekomen. PvdA-fractieleider Melkert, in het eer ste kabinet-Kok (1994-1998) als minis ter van sociale zaken verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, be schouwt het werkgelegenheidsbeleid van de twee paarse kabinetten als een groot succes. „De twaalf miljard gul den die jaarlijks naar werkgelegen- heidsmaatregelen gaat, is voor hon derd procent besteed aan mensen die kansarm waren op de arbeidsmarkt", aldus Melkert. De fractievoorzitter stelt dat de Melkert-banen hun nut hebben bewezen. „Mensen in Mel kert-banen en ander gesubsidieerd werk doen maatschappelijk en sociaal zeer relevant werk", aldus Melkert. Hij zegt zich niet te kunnen voorstel len dat het kabinet de conclusie van de werkgroep overneemt. „Er zijn nog steeds mensen die dit soort banen no dig hebben." Volgens het rapport van de werkgroep komt er weinig terecht van doorstroming van gesubsidieerde banen naar regulier werk. Maar Mel kert zegt dat dat ook niet het doel is. Pagina Binnenland: Commentaar katwijk - Het was weer dringen voor een plekje, zaterdag op de Katwijkse Boulevard, zaterdag miste, kon gisteren nog in Noordwijk terecht. Duizenden belangstellenden om het beste zicht te hebben op het Rijnsburgse Bloemencorso. Het corso reed zaterdag schuifelden daar over de Koningin Wilhelminaboulevard langs de versierde wagens. Pa door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Voor de eerste keer werd Leiden niet aangedaan. gina Duin- en Bollenstreek: Ruiken, voelen en proeven van de praalwagens. Met het gevolg dat bij het organiserende corsocomité veel telefoontjes binnenkwamen Foto: Dick Hogewoning met de vraag waarom de bloemenstoet niet door de stad reed. Wie het rijdende corso door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Een lid van een Pales tijnse verzetsgroep, zijn 6-jarige zoon en zijn 8-jarige dochter zijn afgelopen nacht om het le ven gekomen bij een explosie in Rafah op de Gazastrook. Ne gen andere mensen raakten ge wond. Volgens de Palestijnen werd het huis van Samir Abu-Zeid getroffen door twee Israëlische anti-tankraketten. Israël lever de aanvankelijk geen commen taar, maar liet later weten dat Abu-Zeid en zijn twee kinderen het slachtoffer zijn geworden van een Palestijnse mortiergra naat. Als de Palestijnse versie klopt was de Israëlische raketaanval (advertentie) Tom Tec draagbare CD-speler met adapter •10 sec. anti-shocksysteem bass boost-functie herhaal-, intro- en shufflefunctie 22 nummers programmeerbaar van 129.- naar 30.- VOORDEEL! Waar haal je de energie vandaan? de vierde op de Gazastrook in minder dan 36 uur. Eerdere aanvallen waren gericht tegen posities van de Palestijnse poli tie en de Palestijnse veiligheids dienst. Bij die acties raakte een Palestijnse agent gewond. Volgens Israël zijn alle raketbe schietingen uitgevoerd in ant woord op Palestijnse mortier aanvallen. In de Israëlische ne derzetting Neve Dekalim raakte gistermiddag een vrouw licht gewond toen daar een mortier granaat explodeerde. Minister van defensie Ben-Eliezer zei gis teren dat het leger voortaan on middellijk zal antwoorden op ie dere Palestijnse mortierbeschie ting. Pagina Buitenland: Geweld houdt aan ondanks Peres moskou/anp - De Zweedse meubelgigant Ikea heeft aan de Russische regering voorgesteld een deel van de Russische bui tenlandse schulden te betalen. Russische media meldden za terdag dat het zou gaan om een bedrag van twee miljard dollar. Dat is een deel van het bedrag dat Moskou nog schuldig is aan de zogenoemde Club van Parijs, waarin de overheden zich hebben verenigd die nog geld van Rusland tegoed heb ben. In ruil hiervoor wil Ikea-Rus- land grond van de Russische overheid krijgen, en aandelen in dertig bedrijven die aan de meubelwinkel leveren. Om hoeveel grond en aandelen het gaat, is onbekend. arnhem/anp - Veel adviezen van particuliere bu reaus voor brandpreventie zijn onder de maat. Zelfs van adviesbureaus die op andere terreinen een uitstekende naam hebben, komen soms ronduit ondeugdelijke brandpreventierapporten. De bouw- en advieswereld zou een eigen keur merk moeten ontwikkelen en medewerkers naar preventieopleidingen moeten sturen. Dat zegt ing. R. Hagen, hoofd expertise en oplei ding van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding in Arnhem (Nibra). Volgens Hagen zijn de adviesbureaus op het gebied van brandpreventie sinds de ramp in Volendam als paddenstoelen uit de grond geschoten. Twee jaar geleden waren er maar enkele particuliere instel lingen die preventieadviezen gaven. Op dit mo ment gaat het naar schatting om tientallen bedrij ven. door Cees van Hoore Schiphol - De KLM keert zich vierkant tegen het plan op Schiphol in september bij de grenspassages een selectieve iris-scan in te voeren. De scan zal worden gehanteerd naast de normale paspoortcontrole. De scan is bedoeld om passagiers die daarvoor kiezen, zakenlui bijvoorbeeld, sneller doorgang te verlenen. De kritiek richt zich vooral op het feit dat deze con trole slechts toegankelijk is voor mensen die daarvoor een lid maatschap hebben. „De controle bij de grenspassa ges is een overheidsdienst. Die is voor iedereen gelijkelijk toe gankelijk. Het deugt dan ook niet dat er alleen maar met be paalde maatschappijen contrac ten zijn gesloten", stelt KLM- woordvoerder Bart Koster. „Wij zijn het er niet mee eens dat de ze service nu aan een selectief publiek wordt aangeboden, aan mensen die veel reizen en een lidmaatschap hebben dat hen recht geeft op zo'n iris-contro le." De luchthaven Schiphol vindt dat onzin. Woordvoerder Mari anne de Bie: „Er is geen sprake van selectief aanbod. Iedereen die voelt voor deze snellere con trole, kan lid worden." Vanaf half september gaat Schiphol werken met de iris controle. Reizigers hoeven daar bij hun paspoort niet meer te la ten zien aan de marechaussee. Ze worden geïdentificeerd door een camera die een bliksem snelle opname van hun irissen maakt. Net als de vingerafdruk is de iris van elk mens uniek. Na de ramp in Volendam bleek dat 80 procent van de Nederlandse gemeenten achterloopt op het ge bied van de brandpreventie. Er moeten duizend tot vijftienhonderd preventiemedewerkers bijko men om de achterstand in te lopen. De brand weer heeft onvoldoende mensen om aan de enor me vraag te voldoen. Daarom wenden veel ge meenten zich tot particuliere bureaus die zich aanbieden als deskundigen. Het Nibra heeft volgens Hagen het afgelopen jaar meermalen rapporten van adviesbureaus aan ge meenten gezien die „te slecht waren om een woord aan te verspillen". De adviesbureaus ken nen de ingewikkelde regelgeving niet en hebben geen kaas gegeten van brandveiligheid. Als ge meenten op basis van die ondeugdelijke adviezen hun beleid vaststellen, kunnen de gevolgen zeer kwalijk zijn, aldus Hagen. 1 Ja, ik wil een abonnement I op het Leidsch Dagblad. Kiev - Zeker 36 mijnwerkers zijn gisteren omgekomen en 44 ge wond geraakt bij een explosie in een mijn in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. Nog veertien kompels worden ver mist. De explosie zondagochtend in de Zasiadko-mijn vormt het ernstigste mijnongeluk van dit jaar. Op het moment van de ont ploffing bevonden zich tegen de 260 mijnwerkers ondergronds. Volgens de autoriteiten konden de meeste kompels naar boven worden gehaald. Tweeëntwintig mijnwerkers zijn met zware ver wondingen in het ziekenhuis op genomen. Dertien kompels lie pen lichtere verwondingen op. Het was nog niet duidelijk waar door de explosie is veroorzaakt. In de Zasiadko-mijn deed zich in 1999 een methaanexplosie voor die aan vijftig kompels het leven kostte.Foto: AP/lgor novitsky I Naam: I Voorletters: m/v Adres: I Postcode: Plaats: Telefoonnummer: (i.v.m. controle bezorging) Na de eerste twee weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ37,30) 16,93) Per kwartaal automatisch I Per kwartaal acceptgiro Bank/giro nr: Handtekening I Bij machtiging tot automatische befeling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau. Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. Stuur deze bon In een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonnee service, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Lelden. Bellen kan ook: 071-5128030 of abonneren vla: www.leldschdagblad.nl 8 712141 400114 »/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 1