LEI DE Forse meevaller bij verbreding van A4 Stamgasten ontvangen transfersom ■HiHmr.fr Veemarkt geeft hoop niet op REGIO Horeca schrikt niet van inspectie Franssen droomt weg in de watertaxi 'Verhouding tussen Leiden en Bollenstreek beneden peil' www.autoheemskerk.com Uitgekeken op UW collega's .Ieidschdagblad.nl OP ZOEK NAAR EEN VOORDELIGE OCCASION? EEN ZAAK VAN VERTROUWEN L. 071-5310811 971 VRIJDAG 29 juni 2001 (advertentie) door Robbert Minkhorst leiden - De onderlinge verhou dingen in de Leidse regio en de Bollenstreek zijn nog ver bene den de maat. Bestuurders van gemeenten moeten elkaar maar eens diep in de ogen kijken en echt werk maken van hun ambi tie om beter samen te werken en vriendelijker te doen, vindt Commissaris van de Koningin Jan Franssen van Zuid-Holland. Hij zei dat gisteren tijdens zijn werkbezoek aan Leiden. „Ik heb zorgen over de be stuurlijke situatie in dit gebied", gaf Franssen na afloop van zijn bezoek aan. „Aan de ene kant zie ik wel de knellingen in Lei den, aan de andere kant stel ik vast dat de communicatie met de regio verre van optimaal is." Weliswaar hebben de ge meenten in de Leidse regio en in de Bollenstreek afspraken ge maakt over hoe zij beter kunnen samenwerken - bijvoorbeeld op terreinen als wonen, verkeer en natuur en milieu. Toch is dat volgens de Commissaris van de Koningin niet genoeg. „Ik zie wel vooruitgang, maar ik geloof dat het nodig is dat zij elkaar in de ogen kijken hoe ze tot betere verhoudingen kunnen komen." Tien miljoen erbij voor Aalmarktplan door Robbert Minkhorst leiden - Leiden houdt tien mil joen gulden over aan de aanleg van een verdiepte en verbrede A4. Dat geld gebruikt de ge meente voor het opknappen van het Aalmarkt-gebied. Voor dat plan bestaat nog een flink tekort. De bouw van een tunnelbak tussen Roomburg bij Leiden en Hoogmade is het W4-project van de gemeenten Leiden, Lei derdorp en Zoeterwoude, de provincie Zuid-Holland en het rijk. W4 staat voor wonen, we gen, water en werken. Leiden is verplicht om daar dertig miljoen gulden aan bij te dragen. Uit het voorstel dat gister avond aan de orde kwam in de commissie van wethouder Hille- brand blijkt dat Leiden dat be drag al ruimschoots bij elkaar heeft. De wethouder kreeg bre de steun van de raadsleden. Al leen Leefbaar Leiden en LWG- De Groenen stemden tegen, omdat zij tegen de bouw van een woonwijk in Roomburg zijn. De ChristenUnie/SGP wil niet dat de tien miljoen gulden die overblijft, wordt geïnvesteerd in het Aalmarkt-project. De gemeente springt er finan cieel zo goed uit, omdat ze al vroeg rekening hield met extra kosten voor de verbreding van de A4. Zo is 16,5 miljoen gulden in de begroting van Roomburg opgenomen voor geluidsscher men van negen meter hoog. Nu die niet nodig zijn, komt dat be drag beschikbaar voor de W4- bijdrage. Ook is er een bijdrage uit het Grondbedrijf van iets meer dan twintig miljoen. Ver der verdient de gemeente aan bouwleges. De miljoen gulden die jaarlijks voor het W4-project werd opzij gezet, is daardoor niet meer nodig. Dat levert een winst op van tien miljoen. Hoe groot op dit moment het tekort is op de begroting van het Aalmarkt-project, zegt wethou der Hillebrand niet. Wel liet hij blijken dat de gemeente met het extra bedrag van tien miljoen 'een heel eind komt'. Inspreker A. Flippo van het wijkcomité Meerburg maakte zich nog het drukst om de plan nen rond de verbreding van de A4. Hij stelde dat niemand zich realiseert dat het graven van de tunnelbak grote gevolgen heeft voor de verontreiniging in de oude vuilstort De Bult. Die stroomt richting Roomburg, omdat door de bouw de grond waterstand zakt. „Als je het grondwaterpeil met meer dan drie meter verlaagt, is daar geen beheersmaatregel voor De Bult tegen opgewassen. Je zuigt de ellende de polder in. Zelfs Meer burg loopt gevaar." LWG/De Groenen sloot zich daarbij aan en ook Groenlinks wilde weten of de bouwer van de tunnelbak, rijkswaterstaat, er wel rekening mee houdt. Die verzekering kreeg de partij van Hillebrand. „Rijkswaterstaat zoekt nu uit of er aanvullingen op de Milieu Effectrapportage nodig zijn. Het heeft inmiddels de volle aandacht voor De Bult. Eventuele maatregelen komen ook voor rekening van Rijkswa terstaat." Commissaris van de Koningin tikt bestuurders op de vingers Het liefst zou Franssen zich daar ook zelf meer mee bemoei en. Dat is trouwens ook de wens van Leiden, dat zich bij de mi nister van binnenlandse zaken heeft beklaagd over de passieve rol van de provincie. Maar Franssen weet dat zijn handen zijn geboeid. „De verantwoor delijk gedeputeerde wil dat veel vanuit de gemeenten zelf komt. Dat is ook door een meerder heid in de provincie vastgesteld. Dat is een gegeven. Ik kan daar wel een eigen mening over heb ben, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. Ik doe daarom hier dan ook een dringend beroep op de gemeenten. Overigens móéten die ge meenten de handen ook in ei gen boezem steken, meent Franssen. Tijdens zijn afsluiten de toespraak richtte hij zich tot de aanwezige wethouders en raadsleden: hij erkent de speci fieke stadsproblemen van Lei den, het ruimtegebrek dat de noodzakelijke groei tegenhoudt, en de soms onwillige houding van buurgemeenten. Tegelijk heeft hij begrip voor hun positie en moet Leiden dat ook hebben. „Het overleg loopt niet zoals het lopen moet. Maar communica tie komt van twee kanten." door Herman Joustra/ANP vervolg van voorpagina den haag/leiden - De toekomst van de veemarkt in Leiden is in handen van de SP en de Chris tenunie in de Tweede Kamer. Een motie van het CDA om meer vee toe te laten op de vee markten haalt op dit moment nog net geen meerderheid in de Kamer. „Het gaat er dus om die twijfelaars achter ons te krijgen en zo een meerderheid in de ka mer", zegt directeur A. de Jong van de Groenoordhallen. Maar zelfs dan is de toekomst van veemarkt in de Groenoord hallen niet veiliggesteld. Dins dag wordt over de CDA-motie gestemd. Als deze motie onver wacht toch een meerderheid krijgt, is het niet uitgesloten dat minister Brinkhorst (landbouw) die motie naast zich neerlegt. De Jong is des duivels over de handelwijze van de Tweede Ka mer. „Ze zouden ons op de hoogte houden, de dames en heren politici. Dat is dus niet ge beurd. Wij wisten niet dat het onderwerp voor gisteren op de rol stond. Anders waren we wel piet z'n allen in Den Haag ge weest." Ook de communicatie met Brinkhorst verdient in zijn ogen allerminst de schoon heidsprijs. „Hij zegt de hele tijd nauw overleg te voeren met de sector. Nou, wij hebben nog nooit een gesprek met hem ge had. En op onze brieven krijgen we ook geen antwoord. Niet eens een bewijs van ontvangst. Als we al eens contact hebben met het ministerie, is dat met wat ambtenaren. En dan ook nog alleen omdat wij op een ge sprek aandringen." Brinkhorst heeft de veemark ten aan strenge richüijnen ge bonden om te voorkomen dat zij besmettelijke dierziekten zo als mkz kunnen verspreiden. De minister verbaast zich daarom over de motie om de veemark ten tegemoet te komen: „Op dit moment is varkenspest in Span je en Duitsland. In Groot-Brit- tannië heerst mond- en klauw zeer. Ik vraag me werkelijk af of we dan nooit iets leren van vete rinaire risico's?" De Jong noemt de uitlatingen van de minister 'volslagen on zin' en zegt dat Brinkhorst het spel 'heel aardig speelt'. „De maatregelen slaan echt nergens op. Het mkz is niet via de vee markten in ons land gekomen, maar via andere lansporten. Op dit moment konk er weer van alle kanten vee Nederland binnen, terwijl de veemarkten aan allerlei extra eisen moeten voldoen. Die maatregelen slaan dus nergens op. Brinkhorst zegt bovendien dat hij met een ver soepeling van de regels is geko men. Nou, de oorspronkelijke eisen besloegen dertien kantjes. Daarvan heeft hij een half kantje veranderd." De eisen van Brinkhorst ko men er onder meer op neer, dat vee alleen nog maar per regio mag worden aangevoerd en dat bedrijven die vee hebben aange voerd dertig dagen moeten wachten voordat ze opnieuw vee naar de markt mogen trans porteren. De veemarktdirecteu ren hebben die eisen steeds on acceptabel genoemd. Willem van den Berg blij met miljoenen Katwijk trekt tarief OZB fors op 15 |zie aan i! igegracht - In een woning aan de 50 ;egracht ontstond gister- )o end ruzie tussen de 28-jari- ewoner en zijn vrouwelijke (27). Volgens de politie 1 de vrouw door verdoven- liddelen agressief en heeft 30 aar gastheer geschopt en een mes gestoken. Daarna e zij zelf een ziekenauto, se nan raakte gewond aan zijn ^;[d. De vrouw is aangehou- 2! 21 oomstoring Wordeinde n - Door een storing in een 4j kelkast in de Valkensteeg t een deel van het Noord- ,2! e en het Rapenburg en om- g! ig vanochtend tijdelijk 'si Ier stroom gezeten. De oor- •4i van de storing is niet be- g| I. Rond het middaguur wa- ioi le problemen verholpen. door Eric-Jan Berendsen leiden - Hij is niet geschrokken van de cijfers die burgemeester Postma woensdagavond in het stadhuis bekendmaakte tijdens een commissievergadering. Van de zestig gecontroleerde cafés in Leiden zijn er momenteel 43 in geval van brand onvoldoende veilig, zei de burgervader. Het ontbreekt met name aan nood verlichting en de vluchtwegen zijn ook niet of onvoldoende verlicht. Daarnaast is de draai richting van de deuren verkeerd. Een voordeur moet naar buiten open kunnen bij noodsituaties, maar bij veel kroegen gaat de deur naar binnen open. Willem Ankoné, eigenaar van café Bar- rera aan het Rapenburg en pen ningmeester van Horeca Neder land afdeling Leiden, is eigenlijk wel een beetje blij dat de kroeg bazen eens met hun neus op de feiten worden gedrukt. „Direct na de cafébrand in Volendam op nieuwjaarsoch tend heeft Horeca Nederland bij de gemeente aangedrongen op controle van de kroegen. Uiter aard was iedereen geschrokken. We zijn direct op die ramp inge sprongen en hebben gezegd: Zo'n drama als in Volendam mag in Leiden nooit gebeuren. Toen zei de brandweer 'geef ons even de tijd', maar nu is het ge lukkig dan zo ver. Natuurlijk ge beurt het dat ergens de nood verlichting kapot is of dat er een kratje bier voor de nooduitgang staat. Juist die controles van de brandweer maken dat mensen weer bij de les zijn. Het is goed dat andere ogen eens naar een horecazaak kijken." Overigens plaatst Ankoné nog wel een kritische kanttekening bij de inspectieronde. „Dat een café niet aan de brandveilig heidseisen voldoet omdat de voordeur naar binnen opengaat, is vreemd. Want diezelfde deur mag van de gemeente namelijk niet naar buiten open omdat die dan boven gemeentegrond hangt. Dat is natuurlijk moeilijk te verklaren en zo tegenstrijdig als het maar kan." Kroegen die voor 3 oktober niet aan de veiligheidseisen vol doen, mogen tijdens de 'feest dagen' niet open. Ankoné voor ziet echter weinig problemen. „Ik kan dat niet echt overzien maar volgens mij gaat het om kleine gebreken. Zo heb ik al van diverse collega's gehoord dat zij een installatiebedrijf heb ben gebeld om de verlichting in orde te maken. Geloof me, het valt allemaal wel mee. Ik denk niet dat er iemand met 3 okto ber gesloten is." Commissaris van de Koningin Franssen (uiterst rechts op de foto, tussen wethouder Schultz en watertaxibeheerder C. Verplancke) gisteren tijdens zijn werkbezoek aan Leiden. Foto: Mark Lamers door Robbert Minkhorst leiden - Jan Franssen, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, is duidelijk on der de indruk als hij wordt rondgeleid door de Leidse Meelfabriek. Geïnteresseerd hoort hij aan welke plannen de eigenaren hebben met het complex. „Mijn handen jeuken, als oud-burgemeester van Zwolle", bekent hij later. „Wat een fantastische opgave voor een gemeente om daar iets moois te krijgen." Franssen is donderdag op werkbezoek in Leiden en hij laat zich na een indringend onderhoud met het gemeentebestuur per watertaxi vervoeren naar de Meelfabriek. Het gezelschap - met in het kielzog ambte naren en pers - toert in de Koekeroe over de Leidse wateren. Fijn is dat het weer vandaag meewerkt. De eigenaren van de goeddeels verlaten fabriek aan de Zijlsingel verzorgen in een van de gebouwen een korte presentatie. Sinds gisteren zijn dat niet alleen de project ontwikkelaars Van der Wiel en Proper, maar hoort ook de Stichting Leidse Studenten huisvesting daarbij. Wethouder Pechtold (monumentenzorg) houdt een inleidend praatje. „Het is met de Meelfabriek heel ex pliciet: je vindt hem mooi of lelijk." De be stuurder legt uit dat de reacties in de stad ook zo uitgesproken waren, toen de ge meente de discussie met inwoners aanging over of de fabriek moest blijven staan. „Heel belangrijk is", zegt Pechtold, „dat er een mix in komt aan functies." Franssen lijkt even weg te dromen bij de gedachte aan een pied a terre voor hemzelf, ooit. „Er is in steden een gebrek aan grote, dure apparte menten voor vermogende senioren. Zijn we dat straks niet allemaal?" Die dure apparte menten komen er wel, zegt directeur L. Johnson van de SLS. Maar het is én én. En dus komt er ook huisvesting voor buiten landse studenten en andere jongeren. De volgende bestemming voor het gezel schap is restaurant De Zijlpoort. Daar krijgt Franssen een toelichting op de minstens zo ingrijpende wijkplannen voor Leiden- Noord. De bestuurder is enthousiast over hoe de gemeente het aanpakt. Volgens hem dient het project als voorbeeld voor andere steden. „De gekozen aanpak biedt veel per spectieven voor de toekomt. De gemeente pakt samen met wijkorganisaties, buurtver enigingen en de mensen dingen aan. Ik merk dat de wijk dat ook waardeert. Ik ge loof in deze manier. Burgers hebben vaak fantastische ideeën voor hun buurt." En als Franssen uiteindelijk vraagt of er nog wensen zijn, reageert iemand: „Heeft u nog 200 miljoen voor een tunnel voor de Willem de Zwijgerlaan?" Franssen, iets later: „Soms kan het niet, maar dat is niet erg." Guit Bakema (rechts) en zijn vrienden zijn opgelucht dat brouwerij Grolsch hun gekwetstheid in de transfer-kwestie met een donatie van twee vaten heeft weggenomen. Foto: Taco van der Eb lost, iedereen tevreden, eind goed, al goed. Althans, dat zou je denken. Maar Van Duiven voorde wilde op zijn beurt ook nog wel een grap met de vaste klanten uithalen. En dus hing hij na de toezegging van de brouwerij om de gevraagde va ten te schenken eveneens een intekenlijst in zijn café op. Met groot genoegen maakt hij ken baar dat Grolsch inderdaad mee wil gaan in het voorstel van de vaste 'bewoners' van de Uyl. Vandaal- dat hij alle vaste klanten in een oproep uitnodigt om zich op zondag 1 juli vanaf tien uur 's ochtends gedurende anderhalf uur te komen laven aan het gratis bier. Met daaron der een presentielijst. Of ieder een die erbij denkt te zijn even wil tekenen. En het laat zich ra den. Angstvallig weinig stam gasten hebben ingetekend. Van Duivenvoorde: „De 'genoeg- doeningsborrel' vindt natuurlijk op een ander, humaner tijdstip plaats. Maar zij een geintje, ik een geintje. Ik ben benieuwd of er zondag daadwerkelijk klan ten op de stoep staan. Ik hang in elk geval nog even voor de zekerheid een briefje op de deur dat het een grap betreft." Proost. Timoteus Waarsenburg (advertenties) ':S van de week: (ïr?W!£ van vrililAi >9 -topaas 5 iultl Lichtgewicht jrack&traiij 16, 02, H 03, x,r"' 17. Morgen vindt u de baan die bij u past in verstaan. In zijn statement stelt hij brouwer Grolsch, de huidige eigenaar van het café voor om de 'gekwetstheid in deze heikele zaak weg te nemen'. Hoe? Heel simpel. Bakema en consorten hebben de bierbrouwer ge vraagd om 'twee vaten van hun prachtige product als transfer som te doneren.' Een retributie, zoals hij het noemt. Hij hing zijn oproep in het café en zoals te verwachten was, on dersteunden tal van klanten di rect het opmerkelijke initiatief. Ook de nieuwe uitbater van het café, Coert van Duivenvoorde. „Ik vind het een erg grappige actie. Vandaar dat ik direct met die lijst naar de vertegenwoor diger van Grolsch ben gestapt. En zoals ik eigenlijk al ver wachtte, zag ook hij de lol er van in. Zonder aarzelen zegde hij toe om de 'transfersom' te voldoen." Een succesje voor de klanten. En zelfs een dubbel succes, want geheel buiten het initiatief van de klanten om beloofde Pe ter van der Hoom, de vorige ei genaar van de Uyl, om de even tuele donatie van Grolsch uit ei gen zak te verdubbelen. En of hij dat genereuze aanbod nu in een opwelling deêd, het initia tief ondersteunde of wroeging voelde over het feit dat hij geen borrel had gegeven vanwege zijn afscheid van de Uyl, nu de brouwer met twee fusten over de brug komt, kunnen de klan ten zich binnenkort te goed doen aan vier vaten gratis ger stenat. De heikele kwestie is dus opge- De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Pablo Cabenda en Ene-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 439 2,5 1.3 5,16 1,7 de Uyl van Hoogland is rgegaan in andere handen. li en, zult u wellicht denken, daar heeft u natuurlijk ook ik in. Feitelijk is er namelijk veranderd. Maar niet ie- een denkt er zo over. Een tal stamgasten van het po- aire café nabij de Hoogland- erk voelt zich verkocht, u, zo erg is het ook weer zegt Guit Bakema, „maar beetje wel. Vandaar deze eke actie." Bakema, die tg na werktijd in zijn stam- een biertje komt halen, q kerde daags na de over igs cht van het café een oproep de toog. 1,3 0,000 'Al sinds de opening van dit lo kaal drinken wij hier een biertje. Voor elk biertje hebben wij altijd betaald wat er voorgevraagd werd. Nu is het lokaal verkocht en is er 'goodwill' betaald aan degene aan wie wij otts biertje betaalden. Die 'goodwill' zijn WIJ! Kortom, wij zijn verkocht zonder dat wij daarin gekend zijn en degene aan wie wij ons biertje betaalden heeft nóg een keer geld voor ons gekregen. Een voetballer heeft over zijn trans fer nog meer te vertellen!. En dus vinden Bakema en zijn vrienden het de hoogste tijd voor een gepaste tegemoetko ming. Van de brouwerij welte-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 9