Waarnemers moeten bestand redden BUITENLAND Israël voelt niets voor internationaal toezicht bij handhaven staakt-het-vuren Chirac ontneemt generaal medaille Gewonden door aanslag in Madrid Schijnbare rust in Macedonië Eerste veroordeling Argentijnse oud-officier wegens kinderroof Chinese arts doet boekje open over orgaanhandel Castro praat over opvolging Zes doden bij zwaar ongeluk op snelweg bij Antwerpen fuIoord-Iers vredesproces ligt weer stil EU-uitbreiding wordt reuzensprong exaanse agent chiet er op los alias - Een vader die zijn iree kleine kinderen bedreig- is door de Texaanse politie lor de ogen van zijn zoontje i dochtertje doodgeschoten, e man had de kinderen mee nomen in zijn auto na een izie met zijn vrouw. Na een tee uur durende nachtelijke htervolging zette hij zijn au- stil bij een snelweg. Hij surde de kinderen uit de wa in en bedreigde hen met een oot mes. Een agent zag zijn ins schoon en schoot de va ir dood. De kinderen bleven ïgedeerd. es ontploft, i leuters gewond eckenheim - Tien kleuters uit Duitse stad Meckenheim n gisteren gewond geraakt en een fles met chemicaliën ïtplofte. Een groep jongeren !;s met de fles aan het voet- llen was en schopte het ding de richting van de kleuters, en een kleuterleidster pro- erde de fles terug te schop- n, explodeerde die. Volgens n EHBO-arts zat er in de fles 1 larschijnlijk een mengsel et afvoerontstopper. VRIJDAG 29 juni 2001 1 epal: ie, Waar weer in 1:33 doden ithmandu - Overstromingen grondverschuivingen ver- p irzaakt door overvloedige oessonregens hebben in Ne- 1 voor grote overlast gezorgd, dorpelingen uit het afgele- n Sayadani vonden de dood. :t dorp ligt tachtig kilometer westen van de hoofdstad ei thmandu. Ten minste 28 pensen kwamen om het leven Z1 en een modderlawine een 0 ining trof. Vijf anderen wer- a n meegesleept door een bui- a zijn oevers getreden rivier. ewonden door fcocktail jppertal - Bij een ongeluk in chemische fabriek in het i ïitse Wuppertal zijn gisteren mensen gewond geraakt, irtien mensen moesten met emhalingsproblemen naar Vi t ziekenhuis. Een van de irknemers had per ongeluk javelzuur in een container it 600 liter salpeterzuur ge- an. De chemische reactie roorzaakte boven de fabriek geelbruine wolk bijtend raëlische vrouw s gevechtspiloot tzerim - De 20-jarige Roni ckerman is gisteren beëdigd de eerste vrouwelijke ge- ib( chtspiloot van Israël. Zuc- rw rman is toegelaten tot een zo te-eenheid en zal vliegen in F-16. Het Israëlische hoog- rechtshof vernietigde in 1997 militaire regel die vrouwen kt sloot van posities als ge- ïitj chtsvlieger. Gewoonlijk ranorloopt maar tien procent ïbf i de kandidaten de oplei- ïg met goed gevolg. et één, maar vee krokodillen 1 inz/wiesbaden - Mogelijk emmen in de Rijn in Duits- id niet één, maar twee kro- ie dillen rond. De Allgemeine itiing berichtte gisteren dat rk( vrouw op 9 juni een kroko- ene heeft gezien bij Heides- im. Dat kan bijna niet de- fde zijn als de krokodil die tol ige week bij Hockenheim nilj dook. De politie van de voi ïlstaat Hessen is een zoek- :e z ie gestart. In Hessen is een im emverbod van kracht, idei Van onze correspondent Ad Bloemendaal Tel Aviv - Israël zal moeten in stemmen met de komst van in ternationale waarnemers als het ernst wil maken met de uitvoe ring van het Amerikaanse be standsplan. Dat blijkt uit opmer kingen van Colin Powell, op be zoek in het Midden-Oosten om het breekbare Israëlisch-Pales- tijnse staakt-het-vuren te red den. Na een gesprek met Jasser Arafat zei de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken dat waarnemers erop moeten toe zien dat de partijen de in het plan genoemde vertrouwenwek kende maatregelen uitvoeren. Daaronder vallen voor Israël een volledige stopzetting van de parijs/ap - De Franse president Jacques Chirac heeft de voor malige generaal Paul Aussares- ses gisteren de onderscheiding van het Legioen van Eer afgeno men. Aussaresses schokte zijn land eerder dit jaar met een boek over de martelingen waar aan Franse militairen, onder wie hijzelf, zich in de Algerijnse on afhankelijkheidsoorlog schuldig maakten. Chirac stuurde Aussaresses (83) begin juni al definitief met pensioen, waardoor de ex-gene raal geen uniform meer mocht dragen en een iets lagere over heidstoelage krijgt. Het besluit Aussaresses zijn uniform en me daille te ontnemen werd geno men omdat hij de reputatie van het leger heeft geschaad met zijn bekentenis over het marte len van Algerijnen. madrid/rtr/dpa/efe - Een ge pensioneerde generaal is gister morgen gewond geraakt door een aanslag in het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid, waardoor ten minste zestien personen letsel opliepen. Generaal buiten dienst Justo Oreja Pedraza (63) raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar, aldus een mede werker van de burgemeester. Hij is met brandwonden overge bracht naar het ziekenhuis. Daar onderging hij een spoed operatie. De bom werd op afstand tot ontploffing gebracht op het mo ment dat de generaal passeerde. Pedraza woont in de buurt en was op weg naar het ministerie van Defensie, waar hij ondanks zijn pensionering bleef werken. De springstof zat vermoedelijk verstopt in een rugzak, geplaatst op een fiets die aan de straat stond geparkeerd. Het incident had plaats nabij een bankfiliaal. Het pand en de omgeving lie pen veel materiële schade op. Enkele uren na de explosie ontplofte elders in de stad, vlak bij het stadion Santiago Bema- beu van Real Madrid, een auto bom. Daarbij raakte niemand gewond. De politie vermoedt dat het gaat om de vluchtauto van de terroristen. De aanslag is nog door nie mand opgeëist, maar is volgens de politie het werk van de terro ristische Baskische afschei dingsbeweging ETA. bouw van nederzettingen en voor de Palestijnsen het inne men van illegale wapens. Kennelijk om Israëlische on gerustheid weg te nemen gaf Powell later een toelichting bij het voorstel. „We hebben het over waarnemers die opereren met goedkeuring van beide par tijen", zei hij na een gesprek met premier Ariel Sharon. „Het gaat niet om een vanuit een bui tenland gestuurde troepen macht. Wij zijn altijd tegen zo'n interventie geweest." Israël voelt niets voor interna tionaal toezicht, al sluit het de komst van Amerikaanse waar nemers niet bij voorbaat uit. Sharon herhaalde gisteren dat Europeanen en VN-vertegen woordigers niet welkom zijn we gens hun 'onevenwichtige hou ding' tegenover het Israëlisch- Palestijnse conflict. Het grootste probleem vormt nog steeds de periode die aan de uitvoering van de vertrou wenwekkende maatregelen vooraf moet gaan. De Israëli sche premier, Ariel Sharon, wil tien dagen van volledige rust, bij wijze van proef, en vervolgens een afkoelingsperiode van zes weken, zonder enig geweld. Ara fat wil het liefst onmiddellijk de vertrouwenwekkende maatrege len uitgevoerd zien. De Amerikanen zijn het met Sharon eens dat een periode van rust noodzakelijk is, al vin den ze tien dagen plus zes we ken onhaalbaar. Aan de andere kant zegt Powell dat hij de par tijen geen tijdschema kan opleg gen en dat, als gevolg daarvan, Sharon in de praktijk zelf kan bepalen wanneer de tijd rijp is voor de uitvoering van de ande re elementen van het bestands plan. Daarom ging hij gisteren, na gesprekken met de Israëli sche en Palestijnse leiders, ak koord met een afkoelingsperio de van zes weken. In overleg met Sharon is de 'proeftijd' te ruggebracht van tien tot zeven dagen, maar wanneer deze in gaat is onduidelijk. Powell zei al leen te hopen dat het 'zo snel mogelijk' zal gebeuren. Hoe gering de kans is op hon derd procent rust, bleek gisteren opnieuw. Een Israëlische vrouw kwam om het leven bij een Pa lestijnse aanslag in de buurt van haar woonplaats, de nederzet ting Ganim op de Westelijke Jor- daanoever. Palestijns bestuur verbiedt verkoop mobiele telefoons jenin/rtr - De Palestijnse auto riteiten hebben winkeliers in de stad Jenin, op de Westelijke lordaanoever, verboden nog langer Israëlische mobiele tele foons te verkopen. Op deze manier willen de Palestijnen verhinderen dat activisten het slachtoffer worden van aansla gen op hun leven, zo verklaar de de gouverneur van Jenin gisteren. Israëlische veilig heidsdiensten hebben in het verleden verscheidene keren bommen in mobiele telefoons van Palestijnse activisten ver stopt. umindol - Een oudere vrouw loopt door het Macedonische dorp Umindol, waar een tank staat opgesteld richting Nikushtak, bolwerk van de et nisch Albanese guerillastrijders. Noch de Macedonische regering, noch de Albanese rebellen hebben zich tot dusverre bereid getoond het vier maanden oude conflict te beëindigen. De natie, die twee miljoen inwoners heeft, verkeert daardoor al tijden op de rand van een burgeroorlog. Foto: Reuters/Peter Andrews buenos aires/afp - Een Argen tijnse rechter heeft gisteren voor het eerst een oud-officier die was betrokken bij de kinderroof ten tijde van de militaire dictatuur (1976-1983) veroordeeld. Luite nant-kolonel buiten dienst Cefe- rino Landa kreeg 9,5 jaar gevan genisstraf opgelegd. Zijn vrouw kreeg 5,5 jaar cel. De rechter achtte bewezen dat de officier zich schuldig had ge maakt aan het roven van baby's van dissidenten die op last van de junta werden opgesloten en vervolgens spoorloos verdwe nen. De aanklagers hadden een straf van zeven jaar en zeven maanden tegen Landa geëist. Oud-leden van de militaire junta kunnen alleen nog ver volgd worden wegens betrok kenheid bij de roof van kinderen van dissidenten. Andere misda den zijn verjaard of vallen onder de amnestiewet die voormalig president Menem eerder afkon digde. washington/ap - Een Chinese brandwondenarts die asiel heeft aangevraagd in de Verenigde Staten, heeft woensdag in het Congres verteld dat hij in China de huid van bijna honderd ge- executeerde gevangenen heeft verwijderd ten behoeve van huidtransplantaties. Daarmee bevestigde de arts berichten over onvrijwillige orgaandona ties in China. Wang Guoqi kwam altijd on middellijk in actie na een execu tie. Eerst sneed hij de touwen om de polsen van de gevangene door, vervolgens verwijderde hij de kleren en binnen tien tot twintig minuten de huid. In ok tober 1995 maakte Wang echter een executie mee die hem altijd bij is gebleven. De gevangene was nog niet dood terwijl zijn nieren al werden verwijderd. Wang en zijn collega-huidarts vluchtten uit angst voor woe dende familieleden van de ge- executeerde. De Chinese arts legde zijn ver klaring af voor een mensenrech- tenpanel van de commissie voor internationale betrekkingen in het Huis van Afgevaardigden. Panelvoorzitter Ileana Ros-Leh- tinen, een Republikein, zei dat het Congres de afschuwelijke praktijken in China niet zomaar aan zich voorbij mag laten gaan. De organen van gevangenen worden voor veel geld verkocht, doorgaans aan belangrijke poli tici, hoge militairen en rijke bui tenlanders. new york/ap - Fidel Castro ziet in zijn broer Raul de meest ge schikte persoon om hem op te volgen. Dat heeft hij gisteren in een vraaggesprek met de Ameri kaanse omroep NBC gezegd. Het was voor het eerst dat de Cubaanse leider in het openbaar over zijn opvolging sprak sinds hij vorig weekeinde een flauwte kreeg tijdens een redevoering. „Raul is erg gezond hij is zonder twijfel de kameraad met het meeste gezag na mij", zei Castro. „En hij heeft de meeste ervaring. Daarom denk ik dat hij over de capaciteiten beschikt om mij op te volgen." Castro, die in augustus 75 wordt, is sinds 1 januari 1959 aan de macht. Zijn broer Raul, die mi nister van defensie is, is 70. Tegen NBC zei Castro zich over zijn opvolging geen zorgen te maken. De Cubaanse leider werd zaterdagochtend voor het oog van de televisiecamera's on wel. Hij had toen twee uur lang in de brandende zon gesproken voor een gehoor van 60.000 mensen. Volgens Castro baadde hij in het zweet. Hij wist niet meer wat er gebeurde. Hij her innert zich wel dat hij werd weggedragen. „Misschien ben ik vijftien tellen bewusteloos ge weest. Het was alsof ik in slaap viel, zoals je wel eens overkomt als je televisie kijkt." Castro werd van het podium weggedragen en kreeg zuurstof toegediend. Tien minuten later was hij terug om iedereen gerust te stellen dat het goed met hem ging. Tegen NBC zei hij dat zijn bloeddruk tussen de 70 en 100 is en dat het 'niet erg waarschijn lijk' is dat hij binnenkort door een hartaanval of beroerte zal worden getroffen. van onze correspondente Pascale Thewissen brussel - Bij een zware ketting botsing op de autosnelweg E-34 Antwerpen-Eindhoven zijn giste ren ten minste zes doden en tientallen gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avondspits, om streeks half vijf. Als gevolg van de ravage moest de autosnelweg in beide richtingen worden afgeslo ten. Dat leidde tot een enorme verkeerschaos. Naar de oorzaak van het zware verkeersongeluk was het gisteren nog gissen. Op het moment van de kettingbotsing stond er op de E-34 een file als gevolg van weg werkzaamheden ter hoogte van de afslag Gierle, in de richting van Eindhoven. Vermoed wordt dat een tankwagen op de staart van die file is ingereden. Een Poolse autobus met veer tig inzittenden schoot als gevolg van de klap door de midden berm en kwam op twee perso nenauto's terecht. De vier inzit tenden, onder wie waarschijnlijk twee kinderen, kwamen daarbij om het leven. Ook één inzitten de van de bus (waarschijnlijk de chauffeur) overleefde de klap niet. Zowel de bus als de twee personenwagens vlogen in brand. Dat maakte de identifica tie van de slachtoffers gister avond extra moeilijk. Het zesde dodelijke slachtoffer was de be stuurder van de tankwagen. Bij het ongeluk was ook een Duitse vrachtwagen betrokken. In totaal waren er gisteravond zes doden geteld en dertig ge wonden. die naar ziekenhuizen in de directe omgeving werden overgebracht. Van drie van hen was de toestand kritiek. De hulpverlening kwam bijzonder snel op gang. In een mum van tijd waren brandweerkorpsen en medische teams uit de omge ving op de plaats van het onge luk. Op de E-34 werd enige tijd een noodhospitaal ingericht Ook werd fase twee van het rampenplan afgekondigd. f in v( i onze correspondent Brjg rm Harkema u hi iden - Al verschillende keren :ft het er de afgelopen tijd ster uitgezien voor het i ord-Ierse vredesproces, ar nog niet eerder heeft de stand zo hopeloos geleken dezer dagen. Zondag name- treedt vrijwel zeker David e kctnble af als eerste minister de regionale Noord-Ierse ering. liet alleen ligt die regering - uitvloeisel van het vredes oord- dan op apegapen, ook liest het vredesproces verre de belangrijkste duif van t ionistische zijde. In zijn par kets staan achter Trimble name- voomamelijk haviken en ren klaar. Met Trimble ver- t het vredesproces dan ook belangrijk deel van zijn j dament, zo wordt gevreesd. t na )mdat in tijden van crisis de oor Ise premier Tony Blair en Ierse collega Bertie Ahem jrwa id 'n het vliegtuig naar Bel- aanl1 stappen, deden ze dat ook eren. Alle voorgaande keren eg de pers dan optimistisch klinkende brokjes tekst toege worpen, maar zelfs daarvan was gisteren geen sprake. Blairs woordvoerder zuchtte dat 'er geen groot optimisme over een doorbraak' was en voegde er aan toe: „We zouden wel eens te weinig voortgang kunnen boe ken om Trimbles aftreden te verhinderen". Ook Trimble zelf zei er vanuit te gaan dat er niks anders op zit dan af te treden. Zoals altijd de afgelopen jaren ligt de kwestie van ontwapening door terreurorganisaties, met name door het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) ten grondslag aan de huidige crisis. Trimble en zijn Unionistische Ulster Partij (UUP) zijn in een regering met het republikeinse Sinn Fein (de politieke tak van het IRA) gaan samenwerken on der voorwaarde dat het IRA daadwerkelijk zijn omvangrijke wapenarsenaal zou gaan inleve ren. Tot nog toe is daar niets van gekomen. Het IRA vindt weliswaar dat het een enorme handreiking heeft gedaan door enkele wa penopslagplaatsen onder toe zicht van een internationale commissie te plaatsen. Maar de Unionisten vinden dat een ge baar van niks, en blijven daad werkelijke ontwapening eisen. Sterker: menig Unionist die be gin 1998 het vredesproces on derschreef, vindt het onver draaglijk dat het voormalige IRA-kopstuk Martin McGuiness, iemand met bloed aan zijn han den, nu minister van onderwijs is. In Unionistische kring is de afgelopen jaren de ergernis over de vredesstrategie van Trimble gegroeid. Menig Unionist is van mening dat Trimble louter ter rein heeft ingeleverd terwijl de Republikeinen aan alle kanten concessies zouden blijven af dwingen zonder dat ook maar een milligram semtex onscha delijk is gemaakt. Trimble zag zich eerder dit jaar door een morrende achter ban gedwongen een ultimatum te stellen: „als het IRA niet voor 1 juli daadwerkelijk is begonnen met ontwapenen, treed ik terug als eerste minister". Menigeen zag toen de bui al hangen, want het IRA is niet be paald een organisatie die buigt David Trimble (midden) geflankeerd door zijn Noordierse collega's Michael McGimpsey (links) en Sir Reg Empey na afloop van zijn ge sprek met de Britse premier Tony Blair.Foto: EPA/Alan Lewis voor een ultimatum uit Unio nistische hoek. En inderdaad. Vorige week liet het IRA weten inderdaad niet op de eis van Trimble in te gaan. Het IRA zegt weliswaar het vredesproces te onderschrijven, maar voelt zich niet verplicht tot ontwapening als ook niet tegelijkertijd het Britse leger volledig uit Noord- Ierland verdwijnt. Nu Trimble onontkoombaar de lier in de wilgen hangt, rijst de vraag: wat gaat er nu gebeuren? In de maatschappelijke en politieke modderpoel die Noord-Ierland is, is het antwoord daarop on mogelijk te geven. door Mare Peeperkorn brussel - Europees Commissaris Verheugen (uit breiding) verwacht dat in één keer tien nieuwe landen in 2004 tot de Europese Unie toetreden. Polen zit daar vrijwel zeker bij. De Franse en Duit se verkiezingen volgend jaar zullen volgens de Commissaris de onderhandelingen met de kandi- daatlanden niet vertragen. Verheugen wil het woord 'big bang' niet in de mond nemen, maar hij beaamde gisteren dat de uitbreiding van de EU met een grote klapper zal beginnen. De groep landen (Slowakije, Letland, Litouwen, Malta) die vorig jaar de onderhandelin gen startte met de EU, heeft de eerste groep (Po len, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Estland, Cy prus) die in '98 de gesprekken begon, ingehaald. Verheugen prees de voortgang die alle kandidaten maken bij het overnemen van de EU-regels. De Commissaris probeerde de angst voor een reu zensprong met tien nieuwkomers weg te nemen. „De eerst groep van zes landen herbergt 63 mil joen inwoners. Tel je de andere vier erbij op dan kom je op 75 miljoen uit. Dat is niet zo n groot verschil", aldus Verheugen. In de huidige vijftien EU-landen wonen circa 370 miljoen mensen. Bul garije, Roemenië alsook Turkije, zijn voorlopig nog niet klaar voor het lidmaatschap van de Unie. Brusselse diplomaten voorspelden al langer dat de eerste uitbreidingsgolf een hoge zou zijn. De Commissie hield zich tot nog toe op de vlakte, uit angst voor onrust onder de EU-burgers. De uit spraken van Verheugen duiden op een omme zwaai. „We geven geen enkele kandidaat een kei harde garantie op het lidmaatschap vanaf 1 janua ri 2004, maar we sluiten zeker niemand uit", stel de de Commissaris. Voorwaarde is wel dat de nieuwe lidstaten de toe tredingsonderhandelingen eind 2002Üfjgerond hebben. Afgelopen maanden werd al overeen stemming bereikt over de mogelijkheid voor de nieuwe EU-onderdanen om na verloop van tijd overal in de Unie te kunnen werken. Komend half jaar staan onder meer de voedselveiligheid, BTW- en accijnstarieven en het vrijmaken van de ener giemarkt op de agenda. In 2002 moet duidelijk worden in welke mate de nieuwkomers kunnen profiteren van de Europese subsidies voor de landbouw en arme regio's. Verheugen meent dat overgangstermijnen van ja ren soms noodzakelijk zijn. Als Polen in één keer aan alle Europese milieuwetten moet voldoen, is het land vanwege de benodigde miljardeninveste ringen bankroet. Andersom voelen Spanje, Italië, Portugal en Griekenland er niets voor hun subsi dies uit Brussel al te snel te verliezen. De Commissaris ontkent dat de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland volgend jaar, de uitbrei ding zullen vertragen. „Dat heeft helemaal geen invloed op de onderhandelingen aldus Verheu gen. Zowel de Franse president Chirac als premier Jospin hebben echter eerder laten weten geen ge morrel aan de landbouwsubsidies toe te staan, uit angst voor boze boeren tijdens de campagne.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 7