SMm Extra onderzoek huizen Zwetkade LEIDSE REGIO Kinderen zijn niet brutaler dan vroeger' vijf iaar geëist tegen afperser Heineken Bouw luxe appartementen Mariënstaete zeer onzeker VERNIEUWEND, Zoeterwoude loopt risico van drie miljoen Ontvoerders Leiderdorp knapt molen Buitenhof op op vrije voeten Anja de Jong (links) en Annelous Brokking: „Kinderen weten heel goed aan welke regels ze zich hier moeten houden." Foto: Mark Lamers De aanvechting om van baan te veranderen, hebben de twee leerkrachten nooit gehad. Ook andere scholen trokken hen niet. „Er is hier een hele open sfeer en een goede samenwer king met de ouders. We werken kindgericht. Een kind dat extra aandacht nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD-kinderen, proberen we hier te houden en over het alge meen lukt dat. Anders moeten ze het dorp uit, naar een specia le school. En niks is toch leuker voor een kind dan 's middags met zijn schoolvriendjes ergens in het dorp te gaan vissen?" Ze ontkennen niet dat het werk de afgelopen jaren, mede vanwege die extra aandacht voor sommige kinderen, zwaar der is geworden. „Vroeger kon ik na schooltijd- nog potten- bakles geven. Daar is nu geen tijd meer voor", zegt de Jong. Toch vinden de twee onderwij zeressen het weieens jammer dat er in het onderwijs zoveel wordt geklaagd, over hoge werk druk en over slechte salarissen. „Natuurlijk is het zwaar en zijn we wel eens heel erg moe. Maar je kunt het ook van de leuke kant bekijken!" Ze beseffen wel dat ze viij makkelijk praten heb ben, omdat ze beiden part-time werken en omdat de sfeer op de Oostergeestschool zo is dat col lega's elkaar door moeilijke tij den heenhelpen. Niemand is te beroerd om in te vallen als een collega ziek is, ook al is dat op een vrije dag. „We vangen veel voor elkaar op." Ook van de leerlingen wordt verwacht dat ze elkaar bijstaan. „We leren de oudere kinderen hoe ze moeten omgaan met de kleintjes. Als er bijvoorbeeld een indianenfeest is voor de kleu ters. helpt groep acht. Het is heel mooi om te zien hoe schat tig ze met de jonge kinderen omgaan." door Maarten Dekker den haag/zoeterwoude - Hij was in 1997 al eens tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een poging tot afpersen van Heineken, maar dat weer hield een 51-jarige Hagenaar er niet van om op 2 maart van dit jaar weer te proberen via dreige menten twee ton van de bier brouwer af te troggelen. Net als de eerste keer kreeg hij geen geld. Hoogstwaarschijnlijk wel een forse celstraf. De officier van justitie eiste gisteren vijfjaar. De Hagenaar had op de be wuste dag drie keer gebeld met de Zoeterwoudse vestiging van Heineken. De eerste twee keer werd hij doorverbonden met het hoofd van de beveiliging, die hij vervolgens beval om voor twee uur 's middags 200.000 gulden in een kluis op station Den Haag Hollands Spoor te deponeren. Als dat niét zou gebeuren, 'zou den er doden vallen', bezwoer de Hagenaar. Op bandopnames van de telefoongesprekken was te horen hoe hij dreigde het bier te vergiftigen, een werknemer te executeren of 'de boel op te bla zen'. Toen zijn eis niet werd in gewilligd, zocht de man 's avonds nogmaals contact met Heineken. Dit keer stelde hij de uiterste tijd voor het afleveren van het geld op half negen, maar weer zonder gevolg. De Hagenaar vertelde tijdens de rechtszitting dat hij tot zijn daden was gekomen nadat de sociale dienst hem had gewei gerd. Hij was in november uit de gevangenis gekomen, na het uit zitten van de straf die hij kreeg na de eerste poging om Heine ken af te persen. Hij kreeg een woning toegewezen en geld voor de inrichting. Maar daar van kocht hij een ticket naar Su riname, om het graf van zijn overleden vrouw te bezoeken. Toen de sociale dienst langs wilde komen om te bekijken hoe de zaken ervoor stonden, kwam de man in een lastig parket. Hij weigerde de controleurs toe te laten, waarna zijn uitkering werd stopgezet. „Toen flipte ik", zei hij gisteren. Eerst vatte de Hagenaar het plan op om het grenswisselkantoor (GWK) af te persen, maar daar zag hij vanaf omdat hij de risico's te groot vond. De politie trof bij door zoeking van zijn huis een dreig brief aan, plus een doos waarop hij 'semtex' had geschreven. In plaats van het GWK koos de afperser Heineken als doel wit. Hij betoogde dat hij de drei gementen uitsluitend 'als druk middel' had gebruikt en dat hij nooit van plan was geweest om ze uit te voeren. „Maar het gaat er alleen maar om hoe het over komt", vond de rechter. De rechter liet merken weinig geloof te hechten aan de bewe ring van de Hagenaar dat hij schoon schip wil maken. „Dat heeft u-ongetwijfeld al vele ma len gezegd." De advocaat van de man vroeg de rechtbank zijn cli ënt nog een kans te geven. De raadsman wees op het feit dat de Hagenaar zich zelf had aan gegeven bij de politie. De uit spraak is op 12 juli. RENOVEREN MET LIEFTINK Voor het renoveren van uw huis neemt u natuurlijk de beste materialen Bij Lieftink kiest u o.a. uit ramen van topkwaliteit in aluminium of kunststof. Onderhoudsarm, goed isolerend, perfect sluitend, minder inbraakgevoelig, uiterst duurzaam en met KOMO-keur. Welkom in de showroom. j Poelgeest VRIJDAG 29 juni 2001 estgeest - Een groep bewo- s van de Oegstgeestse uwbouwwijk Poelgeest heeft ïochtend actie gevoerd bij de tgang' van hun wijk. Ze deel- pamfletten uit aan auto- ibilisten. Zo vroegen ze aan- •ht voor de onveilige ver- •rssituatie op de Oegstgees- weg. De groep actievoerders rel na een half uur verrast 3 or de komst van de aanne- r die verkeersdrempels op Oegstgeesterweg gaat aan- i ngen. „Die begon pionnen >laatsen. Voor ons een teken 1 we ons boeltje weer konden lakken", zegt woordvoerder stveen. >bam wil last maken IIi haag/voorschoten - De dse projectontwikkelaar Bo- n BV wil snel woningen bou- in de Voorschotense wijk rrenburg III. Het bedrijf is 2 niet eens met de gemeente, Starrenburg II voorrang lï ft. Gisteren diende bij de I id van State het beroep dat e bedrijf heeft ingesteld tegen gemeentelijke bestem- i ïgsplan. Dat voorziet in inge voorschriften voor wo- i< gbouw, die Bobam beletten II aan de slag te gaan. Voor- S oten wil eerst het deel van rrenburg ontwikkelen dat sluit bij de bebouwde kom. renburg III komt naar ver- :hting pas eind 2002 aan de De Raad van State doet 1« r zes weken uitspraak. 1 olenaar mag nc lis bouwen zoeterwoude Woningbouwvereniging Willi- brord in Zoeterwoude laat op aandringen van de WD een 'on afhankelijk' onderzoek, door bu reau DHV, uitvoeren naar de kwaliteit van de woningen aan de Zwetkade. Het bestuur wil weten of het renoveren van de 37 met sloop bedreigde huizen inderdaad zo duur is als het per soneel van de corporatie enkele jaren geleden heeft vastgesteld. De renovatiekosten kwamen destijds uit op 100.000 gulden per woning. Op basis daarvan is besloten tot het slopen van het buurtje. Voordat de woningen inderdaad tegen de vlakte gaan, wil Willibrord dat DHV uit Eind hoven nog een keer naar de vijf tig jaar oude huizen kijkt. „We doen dit om de buurt er van te overtuigen dat het op knappen van de woningen echt geen zin meer heeft", zegt voor zitter F. de Graaff van Willi brord. „De vraag die voorop staat is of de huizen nog 25 jaar meekunnen, maar ze moeten dan wel voldoen aan de eisen van deze tijd. Het prijskaartje dat daaraan hangt, vinden wij erg belangrijk." „Als opnieuw blijkt dat we in elke woning een ton moeten in vesteren, beginnen we daar niet aan. Een bedrag van 3,7 miljoen voor de hele straat is niet ver antwoord. Als de kosten lager uitvallen, maar dan ook véél la ger, ontstaat een nieuwe situatie en moeten we ons afvragen of we inderdaad moeten overgaan tot slopen. Maar eerlijk gezegd sluit ik uit dat DHV tot de con clusie komt dat renoveren veel goedkoper kan." Voor veel bewoners van de Zwetkade en vooral van de er achter gelegen Schenkelweg maakt het onderzoek niets uit Zij willen gewoon dat de huizen blijven staan. Gisteravond ver zetten zij zich tijdens een com missievergadering dan ook mas saal tegen de start van de in spraakprocedure. „We zullen met alle middelen en tot de laat ste snik strijden tegen afbraak", aldus W. Berg van de bewoners commissie Schenkelweg. Zwet- kade-bewoner Th. Turk voegde eraan toe dat 'men niet moet ouwehoeren, maar renoveren'. Willibrord wil de 37 huurhui zen vervangen door vijftig zes tig appartementen, vooral voor jongeren en ouderen. Als het aan de woningbouwvereniging ligt, begint aannemer Niersman uit Voorschoten volgend jaar maart al met de nieuwbouw van het gedeelte in de richting van de Zuidbuurtseweg. Daar zijn de meeste bewoners al verhuisd. Van de overige bewoners weige ren de meesten te vertrekken. Zij worden gesteund door de bewoners van de Schenkelweg, die in alle opzichten bang zijn voor overlast: ruimtegebrek, minder privacy, het verdwijnen van speelruimte voor kinderen, minder zon, gevaarlijke ver keerssituaties en een tekort aan parkeerplaatsen. De woningbouwvereniging heeft het bouwplan al enigszins aangepast, maar dat gaat de omwonenden niet ver genoeg. Zij dringen aan op het verlagen van de nieuwbouw aan hun kant, maar daar voelt Willibrord niets voor. Wel zegde De Graaff gisteravond toe dat het bureau RBOI uit Rotterdam op korte termijn uitzoekt of nieuwbouw aan de Zwetkade leidt tot min der zonlicht voor de woningen aan de Schenkelweg. Het CDA wil wachten tot bei de rapporten er liggen. Progres sief Zoeterwoude en de WD stemden wel in met de start van de inspraakprocedure. zoeterwoude - Zoeterwoude schiet er bij het verdiept aanleg gen van de A4 in het somberste geval drie miljoen gulden bij in. Dat bleek gisteravond tijdens een commisievergadering. Het bedrag werd genoemd door directeur G. Rodewijk van het Ontwikkelings- en Participa- tiebedrijf Publieke sector (OPP), een dochter van de Bank Neder landse Gemeenten. Zoeterwou de is met dit bedrijf in zee ge gaan om financiële risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. Bei de partijen gaan er van uit dat het niet zo'n groot probleem zal zijn om grond in de Meerbur gerpolder langs de snelweg te verkopen voor de bouw van kantoren. Zoeterwoude ver wacht dat het bebouwen van eenvierde van de Meerburger polder 45,9 miljoen gulden op levert. Na aftrek van alle kosten blijft dan 'vrijwel zeker' 17,7 mil joen gulden over die de ge meente als bijdrage voor de tun- nelbak heeft toegezegd. OPP staat garant voor de beta lingen die Zoeterwoude vanaf 2004 moet storten in een fonds. Voor het CDA was het mogelijke verlies reden om zich uit te spreken tegen de overeenkomst. De meerderheid van de raad steunt burgemeester en wet houders wel. "Irmond - Molenaar Ben )gduin mag van de gemeen- Varmond een nieuw huis la bouwen naast de Broekpol- molen. Zijn huidige woning lein en verkeert in slechte it. Hoogduin eerste plan r een nieuw, groter huis op >lek van de huidige woning d twee jaar geleden afgewe- door de Rijnlandse Molen- 'hting en de provincie. Beide an ties zagen liever dat het !eiets verder van de molen ro it te staan, zodat de wind 'f 'eel mogelijk vrij spel heeft. dJ et nieuwe plan is daar wel va :ning mee gehouden. Dat is r Warmond reden om ak- rd te gaan met het bouw- ifdwond liderdorper irdorp - Een 61-jarige fiet- jgjluit Leiderdorp raakte gister- id aan zijn hoofd gewond ;n verkeersongeval op de siuslaan in zijn woon- Hij kwam ten val nadat bestelbusje hem rakelings leerde. De fietser reed vol- ooggetuigen links op de De 33-jarige bestuurder ;iden bleek teveel gedron- te hebben. De politie gaf een bon en vorderde zijn in. kolasboerderij lu'e Vierhuizen' 'erwoude - Ko Baart, voor- ir van de Stichting Oud Zoe- nude, onthult morgen om een de nieuwe naam van asboerderij van Theo en van Leeuwen aan de reg in Zoeterwoude: 'De luizen'. Deze naam herin- aan het buurtschap dat ihet eind van de zestiende in de Geerpolder ont- id en naast de boerderij be id uit enkele arbeidershuis- m een molenaarswoning. rhalf uur later wordt Mag- [0, met negentien jaar de ;te koe van Zoeterwoude, Idigd. De Van Leeuwens len open huis van twaalf er uur met onder meer een [eden van een 'boeren- ^Isband'. lein Wapen ftt afsluiten' ^■tscHOTEN - Het pleintje Hier café-restaurant Het Wa- van Voorschoten aan de van de Schoolstraat moet ankelijk blijven voor het iek. De ruimte mag niet den afgesloten met een per- of een hek. Dat is de me- van alle politieke partijen gisteravond het nieuwe plan Drojectontwikelaar Provast- 1 en bouwbedrijf Niersman iraken. De twee eigenaren begin volgend jaar be en met de verbouwing van d lang leegstaande café en lurant. Aan de Voorstraat in zij een kantoor met daar in twee verdiepingen met taal vier appartementen, de kant van de Schoolstraat winkel met daarboven twee ingen. Ernaast komen een ee en een bergruimte voor ewoners van deze apparte- ten. De raadsleden juichen ^Hoe dat de gemeente en de ^Blaren streven naar snelle ^Bpening van het Wapen. Zij Hn dat de Rijksdienst voor ^Hlonumentenzorg zijn be ren laat varen. door Judy Nihof Warmond - Vroeger was alles beter' zul je niet horen uit de mond van 'juf Annelous Brok king en 'juf Anja de Jong. Inte gendeel. De leerkrachten van de Warmondse basisschool Ooster geest, die deze week hun 25-ja- rig jubileum vieren, vinden dat het onderwijs er door de jaren heen alleen maar leuker op is geworden. „Vroeger zat je veel meer op een eiland. Nu heb je veel meer overleg met elkaar," zegt Brokking. De Jong beaamt dat. „Als je het met een kind echt niet meer weet, dan gooi je het op tafel en bespreek je het met je collega's. Met elkaar kom je er wel uit." Ook zul je de twee leerkrach ten niet horen klagen over 'leer lingen die steeds brutaler wor den'. „Kinderen zijn niet bruta ler. Ze zijn opener, zeggen eer der wat ze ergens van vinden", zegt Brokking. „Vroeger gingen ze in rijtjes de school binnen. Dat is niet meer zo, maar dat wil niet zeggen dat alles mag. Ze weten heel goed aan welke re gels ze zich hier moeten hou den." Vijfentwintig jaar op een en dezelfde school is een hele tijd, maar Brokking en De Jong erva ren dat niet zo. „Ik heb het altijd zó naar mijn zin gehad", zegt De Jong Mijn werk is mijn hobby. Al mijn creativiteit kan ik erin kwijt. Ik word er nog steeds rijker van." De Jong rondde me dio jaren zeventig de toenmalige opleiding voor kleuterleidster af, heeft wel bijscholing gedaan om ook aan oudere kinderen les te kunnen geven, maar is eigenlijk altijd bij de kleintjes blijven han gen. Het verhaaltjes voorlezen en spelletjes doen met de kleu ters spreken haar meer aan dan de leerstof van de oudere kinde ren. Bij Brokking is het precies andersom. Het 'klaarstomen' van kinderen voor de middelba re school is wat haar speciaal aantrekt. Juf Anja en juf Annelous al 25 jaar gelukkig op basisschool Oostergeest door Judy Nihof WARMONDHet is zeer de vraag of de Warmondse stichting Ma riënstaete 63 dure koopapparte menten op de plek van klooster bejaardenoord Mariënweide kan bouwen. Weliswaar willen de collegepartijen de procedure in gang zetten, maar met het cruciale punt, wijziging van de huidige 'zorg'bestemming in een woonbestemming, gaan ze niet akkoord. Dat spraken WD en Progressief Warmond (PW) gisteravond tijdens een raads vergadering af. Oppositiepartij CDA, voorstander van de bouw, vindt de afspraak bol staan van de tegenstrijdigheden en stem de tegen. De collegepartijen hebben grote moeite met de bouwplan nen. Ze vrezen de komst van een riant wooncomplex, zonder 'zorgfunctie'. Het CDA vindt het starten van een bouwprocedure zonder bestemmingsplanwijzi ging merkwaardig. „Als er een zorgbestemming op de grond blijft zitten, heb ik het bange vermoeden dat het hele plan niet door kan gaan", aldus Lem mers. Het voorstel om de 'zorg bestemming' te handhaven kwam van burgemeester en wethouders, die daarmee de ei gen achterban over de streep wilden trékken. Aanvankelijk had het college het voorstel ge lanceerd om - onder bepaalde voorwaarden - akkoord te gaan met de plannen van Mariën staete. Maar dat voorstel was al bij voorbaat gedoemd om van tafel te worden geveegd, omdat alleen oppositiepartij CDA er achter stond. PW en WD zien niets in de overeenkomst die de eigen wet houders Van de Velde en Van den Aardweg met Mariënstaete hadden willen sluiten. De WD heeft alleen moeite met het wij zigen van de bestemming. PW heeft meer bezwaren. De partij wil niet alleen de garantie dat Mariënstaete 'aanleunwonin gen' bouwt, maar heeft vooral problemen met de omvang van de appartementen. Beide partij en beschouwen het bouwplan als een erfenis uit het vorige CDA/WD-college, dat zij door de strot geduwd krijgen. De eer ste gesprekken over de bouw dateren van tien jaar geleden. PW betreurt het dat een zorg instelling als Mariënstaete zich uit financiële noodzaak opstelt als projectontwikkelaar. De ap- partemepten die de stichting wil bouwen moeten het boekverlies goedmaken van de sloop van het kloosterbejaardenoord Ma riënweide, dat is slechte staat verkeerde. PW stelde gister avond voor om een brief te stu ren naar staatssecretaris Vlie- genthart met een verzoek om het tij te keren en zorginstellin gen 'de gelegenheid te geven om hun primaire taak, zorgverle ning, uit te oefenen'. leiderdorp - Jarenlang heeft Leiderdorp geen groot onderhoud gepleegd aan de Zijllaan- en Meyepol- dermolen in de wijk Buitenhof. Noodzakelijkerwijs komt daar nu verandering in. Molenaar Toet heeft bij de gemeente zijn nood geklaagd over de slechte staat waarin de door wo ningen omgeven molen verkeert. Het houten krui- werk aan de achterkant van de molen en de wieken zijn voor een deel verrot. Verschillende onderdelen zijn zo slecht dat het hout kan afbreken. Het gevaar dat dat voor de molenaar oplevert is voor de ge meente reden om in te grijpen. Voor de opknapbeurt trekt Leiderdorp een ton uit. Dit jaar is een bedrag van 60.000 gulden be schikbaar en volgend jaar nog eens 40.000 gulden. E. Toet, zoon van de molenaar en zelf molenaar in opleiding, is verrast door de mededeling dat de ge meente 'nu eindelijk' geld uittrekt voor groot on derhoud. „Al jaren wordt er niets gedaan. Alleen kleine dingen, zoals schilderwerk." Toet zegt dat de molen een lange lijst van gebreken vertoont. „Wij geven steeds door aan de gemeente wat kapot is of vervangen moet worden en voor de rest is het af wachten. Meestal is het zo dat alleen voor de hoogstnoodzakelijke dingen geld of materiaal vrij komt. Daardoor zijn het kruiwerk en de wieken er nu zo slecht aan toe. Dat zijn 'inslepende dingen', die steeds slechter worden als je ze niet goed on derhoudt. Ze rotten in." De gemeente heeft lange tijd geen duidelijk standpunt gehad over de toekomst van Leiderdorp- se molens en het onderhoud daaraan aangepast. Daardoor hebben veel molens achterstallig onder houd opgelopen. Foto: Hielco Kuipers den haag/leiden - Twee getui gen zorgden er gisteren voor, dat twee verdachten van een ontvoering in Wassenaar on middellijk op vrije voeten kwa men. Een getuige vertrok, de an dere twijfelde plotseling aan haar eerdere beschuldigingen. Na het plotselinge vertrek van de ene getuige stond al vast dat de ontvoeringszaak zou worden aangehouden. Op een latere da tum zou de man dan alsnog ge hoord worden. De officier van justitie was het met de advoca ten eens, dat het voorarrest van de twee dan onverantwoord lang zou worden. Het duo zat tot gisteren al zes maanden vast De mannen worden ervan verdacht dat ze op 26 december een Wassenaarder onder be dreiging met een vuurwapen uit zijn woning hebben meegeno men en in Rotterdam hebben vastgehouden. Zo wilden ze 18.000 dollar terugkrijgen, die ze de Wassenaarder hadden be taald om hun familieleden uit Irak naar Duitsland en Finland te smokkelen. Een datum voor het vervolg van de zaak is nog niet bekend. Showroom: Produktieweg 15-17 2404 CC Alphen a/d Rl|n lel. 0172 43 26 21 - www.liettink.nl Openingstijden showroom: maandag I'm vnioag van 30 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tol 17.00 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13