'Magie tussen econoom en techneut' J! Legaal jatwerk Leiden Regio ïroei Bio Science ark vertraagd ONDERZOEK H30ZH3CIN0 HORA EST Leidsch DagbladAllCII I EVEIV iENSDAG 13 JUNI 2001 13 oeizame onderhandelingen over grond' Qics starter van het jaar /OEGSTGEEST IED SIMONS •eiding van het Bio Science over de rijksweg A44 naar tgeest verloopt langzamer verwacht. Moeizame on- andelingen over aankoop ntwikkeling van grond in ebied 'Rijnfront' zijn hier- 'de oorzaak. Pas onlangs de de gemeente Oegst- erin een akkoord te slui- rnet de belangrijkste eige- dit gebied. „Het staat niet eens op papier", zegt ectleider G. van Valken- nvankelijk verwachtte de üng economische zaken e gemeente Leiden dat de iding al in 2000 een feit ijn. t Bio Science Park ten zui- van de Wassenaarseweg in en is een succes. Er werken dan 1400 mensen bij gen- ledrijven als Crucell en Ge- ir. Hoe goed het gaat, eerder deze week toen de Üjke commissie biotechno- van de Tweede Kamer het jezocht tijdens haar eerste :oek. Voorzitter Erica i toonde zich tijdens ersconferentie in museum ralis onder de indruk. De inwerking tussen de uni- teit en de gemeente Leiden in haar ogen het ontstaan en voor Nederland unieke re industrie in de hand ge en ander neemt niet weg i biotechnologie nog in de irschoenen staat. De uit- met horten en vooral omdat de beno- investeringen zich maar lijk laten terugverdienen. zuidelijke deel van Rijn- heeft de gemeente Oegst- «i 13,5 hectare grond gere- erd voor bedrijven op het gebied van de levensweten schappen. Welgeteld, zegt Van Valkenhoef, heeft zich één be langstellende gemeld. Dat lijkt weinig, maar het verontrust de projectleider niet. „Het is geen wilde bedrijfstak. Het inrichten van zo'n terrein is een investe ring in de toekomst." In sep tember verwacht de gemeente Oegstgeest een inrichtingsplan voor Rijnfront te kunnen pre senteren. De Leidse WD-wethouder Schultz liet er eerder deze week in Naturalis geen twijfel over bestaan dat de 'rode' (medi sche) biotechnologie voor Lei den en de omliggende gemeen ten dé groei-industrie van de komende decennia gaat wor den. Het was dan ook om die reden dat zij de tijdelijke ka mercommissie uitnodigde. Die moet komend najaar een oor deel vellen over de vraag of de biotechnologie aan grenzen ge bonden moet worden, en zo ja aan welke. De nota die zij over de biotechnologie schrijft, moet de basis vormen voor een maatschappelijke discussie die volgend jaar landelijk van start moet gaan. De uitkomsten van deze dis cussie zijn voor de regionale economie van belang, zo bleek eerder deze week in Naturalis. Terpstra gaf het voorbeeld van het 'genenpaspoort'. Hiermee wordt het mogelijk om op een voudige wijze vast te stellen of iemand kans loopt aan een er felijke ziekte te lijden, met het bijbehorende risico op medi sche onverzekerbaarheid. Als uit de maatschappelijke discus sie blijkt dat dit onaanvaardba re dilemma's oplevert, kan dat de ontwikkeling van de bio technologie in de Leidse regio grote schade toebrengen en blijft het zuidelijke deel van Rijnfront wellicht leeg. De vijfde aflevering van de starterswedstrijd voor de regio, LEF, is een doorslaand succes gebleken. Gisterenavond zat de Leidse schouwburg bomvol tijdens een spetterende finale. De vier deelnemers Full Effect, Artvision, Artifex Support en Qics streden een machtige strijd, maar zoals altijd: er kan er maar ééntje winnen. Dit jaar waren dat Mark Velthuijsen en Eddy Plaisier van Qics, ofwel Quality In Custom Software. Ze wonnen zowel de publieksprijs als de titel Starter van het Jaar. door Juliette Gilissen „Heerlijk", voelt Plaisier zich. „We waren er niet van over tuigd dat we zouden winnen, maar we hadden wel vertrou wen in ons product. We weten dat we een goed bedrijf hebben en het is erg lekker als anderen dat ook vinden", zegt Velthuij sen, glunderend. Plaisier: „Het was overigens wel erg span nend. De andere kandidaten hadden ook zeer goede presen taties en staan eveneens voor een goed product. Maar het is top dat wij hebben gewonnen." Met nog meer vertrouwen zien beide directeuren de toekomst tegemoet van hun bedrijf, dat kleine en middelgrote onderne mingen helpt bij het efficiënter inrichten van automatiserings systemen. De presentatie van Qics, het vierde optreden in de schouw burg, viel niet alleen bij de jury in goede aarde, ook het publiek raakte enthousiast. Twee vrien den van het duo kregen de zaal op hun hand door met jaren- vijftig-stemgeluid, op een Poly goon journaalachtige manier, Plaisier en Velthuijsen aan het publiek voor te stellen. Origi neel bedacht. Vervolgens deden de jongens hun presentatie, die overigens niet vlekkeloos ver liep. De techniek liet het afwe 1 1 m Jj'\' EJM Eddy Plaisier (links) en Mark Velthuijsen halen hun prijs op. Foto: Mark Lamers ten op het moment dat er film pjes werden gedraaid. Een mo ment waarop het duo een blik improvisatietalent opentrok en er op een ludieke manier een eind aan wist te breien. De twee konden dan ook op een stevig en overtuigend applaus reke nen. Het leverde ze de pu blieksprijs: een beeldje van een vrije interpretatie van Mercuri- us, de god van de handel. Tijdens het juryberaad is er lang gesproken over wie de uit eindelijke winnaar moest zijn. Juryvoorzitter Marcel Burgy (Arenthals Grant Thornton): „Nee, het was niet gemakkelijk dit jaar. Ze waren alle vier erg goed. Uiteindelijk hebben we een keuze moeten maken uit twee finalisten, waarvan we al lemaal vonden dat ze er net iets uitsprongen. Full Effect (Inter net adviesbureau) en Qics. Bei de bedrijven hebben een heel mooi concept en bieden een oplossing voor problemen die vandaag de dag heel veel be drijven ondervinden. De toe pasbaarheid van wat beide kan didaten aanbieden speelt daar in een belangrijke rol." „Waarom we uiteindelijk voor Qics hebben gekozen, heeft on der meer te maken met die in pasbaarheid. Het is een prak tisch systeem, dat sprak ons erg aan. Wie kent de problemen niet van het twee keer moeten invoeren van informatie in computers, of de opmerking 'alleen Anja weet hoe dat moet'. Wat ook meespeelde in onze keuze is de magie tussen Velt huijsen en Plaisier. Dat zie je, dat voel je en dat geeft vertrou wen. De econoom en de tech neut: een team dat pakt." De jury vond verder dat de pre sentatie van Full Effect, van Thomas Pril en Arthur van Es, het meest zakelijk was. Zonder grappen, filmpjes of sketches. Artifex Support -secretariële dienstverlening - dat onder het publiek ook zeer goed lag, kreeg complimenten over de zeer sa menhangende, duidelijke pre sentatie. Eigenaresse Revlie Schuit ging te boek als zeer ad rem en innemend. De presen tatie van Artvision werd wat af standelijk bevonden, maar Renée Korbee en Petra Luberti kregen wel lovende woorden voor het vernieuwende con cept. Intermediair zijn tussen de ondernemer en de kunste naar, juryvoorzitter Burgy noemde het een 'niche'. Het publiek was, naast de pre sentaties, ook zeer te spreken over de organisatie van wat be gon als de Leidse Start en nu is uitgegroeid tot LEF. Vooral de act over netwerken kon de goedkeuring wegdragen. Een man op stelten, op zich niet erg grappig, wist in een handom draai de zaal in beweging te krijgen. Wat je allemaal met een bolletje wol kan doen behalve 'nitwork'. In een mum van tijd was de zaal in de schouwburg vergeven van de bollen wol, die over en weer werden gegooid, met als resultaat één grote wol len deken van 'nitwork' waarbij de aanwezigen elkaar beter leerden kennen in hun eigen 'netwerk'. Het optreden na de pauze van zangeres/komediante Sigrid en haar Surprises bleek ook een goede keuze te zijn. Met haar Bette Midler maniertjes kreeg ze de lachers op de hand en niemand verliet de zaal voortij dig. Echt loskomen deed men echter ook niet, ondanks de swingende disconummers. De organisatoren van LEF www.heblef.nl rABNAMRO O Arenthals Grant Thornton S /jpk de C LE RCQ I#accountants en adviseurs «"°cat«.not».,» Kamsteeg UADT AUTO LEASE lIHfl I Sr JÜ« rw«»Muu«' Leidsch Dagblad "\t<Ax4ay Smv Leiden Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer voor de tenschap. De rubriek In Onderzoek doet een greep uit de onderwerpen waar Leidse onderzoekers rich in hebben verdiept. Vandaag: historicus Ivo van Loo. Ivo van Loo over de kapers uit de Gouden Eeuw DOOR PETER GROENEND1IK Heyn won de Zilvervloot, re zijn er vier eeuwen later altijd trots op. Maar wat mensen niet beseffen: het lenhalen van de zilvervloot een ordinaire kaping. En bijna niemand weet: dit issucces was bepaald incident in de Republiek herenigde Nederlanden, rol van de kaapvaart, een ran handel en scheepvaart feel weg heeft van piraterij, groter te zijn geweest dan dusverre is aangenomen. ;er nog: het succes van de .erlandse Gouden Eeuw is fekere zin mede te danken deze kapers. Dat condu it Ivo van Loo, Leids histo- die sinds 1995 onderzoek naar de Nederlandse vaart in de zeventiende Van Loo hoopt eind dit te promoveren op zijn be ngen. Verenigde Oost-Indische riE5 pagnie (VOC), die we ken- als de succesvolle Neder- Je multinational in Azië, 1 in de eerste dertig jaar van bestaan vooral actief als vaartorganisatie. Ook de -Indische Compagnie l bedreef op grote schaal oi activiteiten. Maar de be- vajrijkste kapers, zo ontdekte -oo, waren wel de Zeeu- vanuit Vlissingen vertrok- tijdens de Tachtigjarige jaarlijks zo'n honderd rsschepen, samen goed een jaaromzet van één tot miljoen gulden - een im- I bedrag in die tijd. Vooral schepen, vol met r. tabak en tropisch hard- uit de Braziliaanse kolo- jr a noesten het ontgelden. moeten spannende scè- ludajgeweest zijn. Spaanse of jïgese schepen, geladen luxe goederen, en soms zilver, voeren vanuit tos Amerika rustig huis- ds, als plotseling snelle andse of Zeeuwse fregat- Mie achtervolging inzetten. vijandelijke schepen wa- t nogal traag, zeker de Por- e"> aldus onderzoeker Loo. „Dus die waren vrij ingehaald. Dan volgde de tog Soms gebeurde dat 'jk vreedzaam: de slacht- accepteerden dan hun jlaar vaker kwam het tot 'd. „Het kwam voor dat toningsleden sneuvelden: er zijn veroveringen bekend waarbij wel twintig kapers om het leven kwamen." Hoe ruw het er op zee soms aan toe kon gaan, blijkt wel uit de bijnamen van sommige vrijbuiters. Ka perkapitein Jan Willemssen werd aanvankelijk nog naar zijn geboorteplaats Vianen ge noemd. Maar nadat hij enige jaren als succesvol vrijbuiter had gevaren, veranderde zijn naam in Jan Willemssen Een- ooge. Als de kaping eenmaal een feit was, stapte een deel van de kaperbemanning over op het buitgemaakte schip om het vervolgens samen met de la ding en de gevangenen naar Holland of Zeeland te zeilen. En daar volgde een heuse rechtszaak: er moest beslist worden of de kaping legaal was geweest of niet. „Ten eerste moesten de kapers een kaper brief kunnen tonen", vertelt de onderzoeker. „Zo'n document werd voorafgaand aan de af vaart door de prins van Oranje ter hand gesteld. Het toonde aan dat de kapers namens de Nederlandse staat handelden. Als dat het geval was, werd aan de hand van getuigenverhoren en de buitgemaakte scheeps papieren vastgesteld of de ver overing rechtmatig was ge weest." De kaping moest naar de normen van het oorlogsrecht zijn verlopen, dus zonder moordpartijen en dergelijke. Van Loo: „Kapers mochten al leen schepen veroveren van landen waarmee de Republiek in oorlog was; landgenoten en neutralen moesten met rust gelaten worden." Als bleek dat de regels waren geschonden, moest de buit worden terugge geven aan de oorspronkelijke eigenaar en volgde eventueel een schadevergoeding. Maar meestal was dat niet het geval, en werd de buit, schip en la ding dus, bij opbod verkocht. En tenslotte werd de buit verdeeld. Tot op het hoogste niveau werd aan de kaping ver diend, aldus Van Loo: „De ka pers zelf kregen een deel, maar ook particuliere investeerders, die de kaperschepen financier den. Dat waren niet de min sten, want kaapvaart was een booming business waar veel geld in om ging. Naast perso nen uit de handel en de Ivo van Loo. Foto: Henk Bouwman scheepvaart, zaten ook de be langrijkste mensen uit de Ne derlandse zeegewesten hier achter. En ook de prins van Oranje ontving een deel van de buit, namelijk zo'n tien pro cent, net als de marine." De prins van Oranje die fors ver dient aan kaapvaart: het komt anno 2001 nogal dubieus over. Maar in de zeventiende eeuw lag dat anders. „Kapen vorm de, althans in Zeeland, een be trekkelijk normale bedrijfstak", zegt Van Loo. „Dat kwam voor al door de instelling van de Zeeuwen, maar ook door de strenge regels, die doorgaans netjes werden nageleefd. De kapers pasten wel op: wanneer zij buiten hun boekje gingen, moesten zij hun buit terugge ven en had de kaping alleen maar geld gekost. Kaperij was buitengewoon risicovol: vrij buiters ontvingen geen vast loon. Werd er niets veroverd, dan werd er ook niets ver diend." De kaapvaart bloeide als Ne derland oorlog voer. Na de Tachtigjarige oorlog en de vre de met Portugal, in 1661, nam de overzeese kaapvaart lang zaam in volume af. Toen ook met Frankrijk vrede werd ge sloten, was het met de kaap vaart definitief afgelopen. „Ka perbrieven werden alleen in oorlogstijd uitgegeven", legt Van Loo uit. „Na 1713 hield de Republiek op oorlog te voeren, dus toen was het eigenlijk afge lopen." Van Loo meent dat het be lang van de Nederlandse kaap vaart nauwelijks kan worden overschat. „Het algemene beeld dat de Republiek met haar grote handel alleen maar slachtoffer van kapers zou zijn geweest, is onjuist." Dankzij kapingen werd schade toege bracht aan de concurrenten in de wereldhandel, Spanje en Portugal, en het monopolie op de vaart op Indië werd ook dankzij kapingen doorbroken. Maar bovenal werd er gewoon heel veel geld verdiend: „Op het hoogtepunt bracht de Ne derlandse kaapvaart enkele miljoenen guldens per jaar op, toentertijd een gigantisch be drag. De kaapvaart vormde een essentieel onderdeel van de to tale Zeeuwse economie in de Gouden Eeuw. Zonder kapin gen was Nederland in de Gou den Eeuw echt minder welva rend geweest." Opmerkelijke stellingen toegelicht „Two of the most common Dutch surnames, Bos (van de Bos, Bosch etc.) and Berg (van de Berg etc.) paradoxically refer to two things most lacking in the Dutch landscape." (Twee van de gangbaarste Nederlandse achter namen, Bos en Berg, verwijzen paradoxaal ge noeg naar twee in het Nederlandse landschap meest schaarse verschijnselen (vert, red.)) Stelling 12 uit het proefschrift The Vedic Ya-pre sence waar Leonid Kulikov 23 mei op promo veerde. „Het is niet het onderwerp van mijn proefschrift geweest. Meer een observatie die ik als buiten lander maakte in mijn directe kennissenkring. Een kleine inventarisatie leverde al drie Bergen en vijf Bossen op. Wat op het eerste gezicht mis schien paradoxaal lijkt, kan een heel logische oorzaak hebben. Achternamen dienden en die nen natuurlijk in de eerste plaats ter onder scheiding. En je typeert je het meest met de din gen die het minst algemeen zijn. Bevolkings groepen die vanuit het heuvelachtige oosten van Europa naar het westen van Nederland trokken vonden misschien hun kenmerkende landschap de meest geschikte manier om zich van anderen te onderscheiden als mensen 'van de berg'. Er is geen directe parallel met het gebruik van achternamen in Rusland. De meeste daarvan verwijzen naar dieren. Maar toch, ook daar weegt het onderscheidende karakter van de naam het zwaarst. Medvedev bijvoorbeeld, dat van medved' komt, het Russische woord voor beer, en sokolov, van sokol, Russisch voor valk, hebben hun oorsprong in de dierentotems van de diverse stammen die in Rusland leefden. Zelfs mijn eigen naam Kulikov komt van het Russische woord voor snip." uit de ANNO 1901 Donderdag 13 Juni WASSENAAR - Het gebruik van gas bleef tot nog toe beperkt tot de straatlantaarns en de winkels van sommige neringdoenden. Door particulieren wordt weinig gebruik van gaslicht gemaakt. Om het pu bliek nu eenigszins in de kosten van aanleg te ge- moet te komen, heeft de Compagnie voor Aerogeen- gas besloten den machinist op te dragen de binnen leiding te maken en de aansluiting te bewerkstelli gen bij hen, die willen aansluiten, en hoegenaamd geen winst v oor die aansluitingen binnenleiding te berekenen. Het publiek zal dus alleen het materiaal en buitengewoon werkloon betalen. LEIDEN - Aan verkiezingsreclame ontbrak het hier heden niet. Ter aanbeveling van de anti-liberale candidaten voor de Prov. Staten werd gebruik ge maakt van de ouderwetsche tilbury, welker kap was beplakt met biljetten, de namen dier candidaten be vattende en met oranje omgeven; ter aanbeveling der liberale candidaten deed dienst de fiets, het voertuig van den nieuwen tijd, beladen met biljetten met de namen dier heeren. Menigmaal reden de voertuigen echter zoo snel, dat men van de namen niets zag. Wat of het beste reclamemiddel is ge weest? ANNO 1976 HT LEIDEN - Zes uur gisteravond. Acht renners staan klaar op het Swift-parcours In de Waard voor hun 26- urige monsterrit Op de voorgrond rijden Sjef Dubbeldeman (I.) Jos Turk (m.) en Ueke de Jong (r.) om het wereldduurrecord. Foto: Archief Leidsch Dagblad Zaterdag 12 juni LEIDEN - Ongeveer vijfentwintigduizend gulden is het bedrag, dat gisteravond werd buitgemaakt bij een roofoverval op het Leidse hoofdpostkantoor aan de Gerestraat. De dader, een naar schatting 25- tot 28 jarige jongeman, dwong een van de twee aanwe zige lokettisten - onder bedreiging met een revolver -geld af te geven. Toen de overvaller het geld gekregen had, verliet hij het postkantoor en maakte zich snel uit de voe ten. De politie, die onmiddellijk daarna de achter volging inzette, had gisteravond nog geen spoor van de dader. De overvaller betrad even na zeven uur het houten gebouw, waar op dat ogenblik twee jeugdige loket tisten bezig waren het aanwezige geld te tellen. Ver der waren er twee bezoekers in het postkantoor, die bezig waren met het fotokopieeraparaat. De man stapte naar één van de loketten en duwde een briefje onder de glazen wand door, in de richting van de lokettist. Op het briefje stond: "Wilt u dit tas je met geld vullen? Dit is een overval. Ik heb volver." De lokettist dacht aanvankelijk, dat er een grap werd uitgehaald, maar toen de overvaller een revol ver tevoorschijn haalde, en een plat plastic tasje op de toonbank legde, besefte hij dat het ernst was. VOORSCHOTEN - De wijkraad 'Boschgeest' blijft zich verzetten tegen de bouw van de Engelse school in die wijk. Het bestuur van de wijkraad heeft een bijeenkomst gehouden waar de laatste ontwikkelin gen besproken werden. Op voorhand wilde de voor zitter, Mr. J.H. Marselis, alvast zeggen dat de wijk niet onder de indruk is van de diverse gemeentelijke commissies, die goedkeuring gegeven hebben aan het besluit van burgemeester en wethouders de En gelse school in Boschgeest te laten vestigen door middel van een procedure op grond van artikel 19 (bouwvergunning voorafgaande aan een goedge keurd bestemmingsplan). Mr. Marselis meent te we ten dat de hele wijk Boschgeest tegen de vestiging van de school is. Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien overschrijvingskaan) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 Dagblad, t.a.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB Leiden dagen na plaatsing 13 BIJ 18 In zwart wi door contante betaling aar agblad aan de Roosewlt9traat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. ingevulde cheque (geen zwart wit) op te sturen naar liet Leidsch of door contante betaling aan de balie van het Leidsch

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13