'Capaciteit baggerdepot onvoldoende' Zonder besluit is er ook geen bezwaar De Stemming vEiden Regio Voormalig weeshuis Hooglandse kerkgracht brokkelt gestaag af Omwonenden blijven tegen komst Exodus Iet inzicht dirijdt voort Ook zo'n heke onderhoud? fERDAG 9 JUNI 2001 jeltreinen in Regenboog den - Belangstellenden voor jdelauto's en -treintjes ko- fc vandaag aan hun trekken het kerkelijk centrum De Re- iboog in de Leidse Meren- f Hobbyisten bieden vanaf t) tot 16 uur hun gebruikte of hbele autootjes en treinen te »p aan. Ook zijn er nog tien en andere artikelen die op modelspoorbaan goed van komen. Het adres van De inboog is Watermolen 1. denaar ;etuigd Een 37-jarige man uit len heeft gisteren aangifte aan van mishandeling. De werd een dag ervoor om- eks 17.00 uur nadat hij een fooncel op de Arendshorst uitgestapt, door een groep- m zes mannen vastgepakt, nstond een korte woorden- dingen. waarna hij door de inen werd geschopt en ge- mpliment tor LUMC en - Het Leids Universitair lisch Centrum (LUMC) 'X gisteren een accreditatie rangen van het Nederlands ituut voor Accreditatie van enhuizen (NIAZ). Dit bete dat het ziekenhuis voldoet eisen op het gebied van de gheid voor de patiënt, de ewerkers en de directe om lig. Ook betekent het dat NIAZ structurele kwaliteits- eteringen ziet. Het NIAZ t de accreditatie, die vier geldig blijft, speciaal ont- eld om de kwaliteit van de voor de patiënt te verbete- Het NIAZ was vooral te ken over de scholingsmo- kheden voor verpleegsters het LUMC. WIM WEGMAN De wijkvereniging Pancras- West maakt zich grote zorgen om het voormalige weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht. Het monumentale pand dreigt volgens de vereniging ernstig in verval te raken. Inmiddels zijn er zelfs al enkele stukken van de gevel naar beneden gekomen. Een houten bekisting moet een deel van de trapgevel op zijn plaats houden. Pancras-West vraagt de gemeenteraad daar om snel in actie te komen. „Zo ga je niet om met monu menten", licht voorzitter J. van Meijgaarden van de wijkvereni ging zijn brief toe. „De gevel is nu zo slecht dat de gemeente vorige week uit voorzorg zelfs een deel van het trottoir heeft afgezet. Er bestond namelijk het risico dat er nog meer ste nen uit de trapgevel vielen. In middels is er een houten stella ge tegenaan getimmerd, die de boel bij elkaar moet houden. Maar ja, dat is natuurlijk maar een lapmiddel. Er moet wat ge beuren." Behalve de gevel is ook het schilderwerk en mogelijk het houtwerk van het voormalige weeshuis in een slechte staat. „Overal waar je kijkt, zie je dat de verf is afgebladderd. Het houtwerk is op veel plaatsen kaal. Als de gemeente niet snel aan de slag gaat, is houtrot niet te vermijden. Als het al niet aan het rotten is. En ik heb het niet alleen over de voorgevel, ook bij de binnenplaats verkeren de kozijnen in een zeer slechte staat." Van Meijgaarden noemt het 'doodzonde' dat Leiden het monumentale pand laat verval len. „Het is een schitterend ge bouw dat een betere behande ling verdient." Hij vindt de ver loedering van het voormalige weeshuis extra schrijnend om dat de Hooglandse kerkgracht volgens hem de afgelopen jaren aanzienlijk is opgeknapt. „De panden staan er hier bijna alle maal prima bij. Met een opge knapt weeshuis zou het hier he lemaal een plaatje zijn." De wijkvereniging vermoedt dat Leiden een opknapbeurt heeft uitgesteld omdat het in onderhandeling was over een nieuwe bestemming van het pand. Vorig jaar diende zich een projectontwikkelaar aan die in het voormalige weeshuis een vijfsterrenhotel wilde vestigen. Dat plan ketste af, waarna Lei den op zoek ging naar andere projectontwikkelaars. Van Meij gaarden zegt officieel niets van de gemeente gehoord te heb ben over een eventuele nieuwe bestemming. „Tijdens een buurtavond, begin vorig jaar, zeiden de wethouders dat we binnen een paar weken iets zouden horen. Dat is nog steeds niet gebeurd." Of het hotel er komt of niet, Pancras-West wil in elk geval een zinvolle invulling van het oude weeshuis. „Dat is toch de beste manier om het behoud te garanderen", stelt Van Meij gaarden. Maar als er zich op korte termijn geen gebruiker aandient die het pand wil op knappen, moet de gemeente het volgens hem zelf onder handen nemen. De gemeente Leiden kan door de afwezigheid van wethouder Pechtold van monumentenza ken nog geen reactie geven. Een deel van de trapgevel van het voormalige weeshuis is uit voorzorg in een houten bekisting gezet. Foto: Hielco Kuipers 13 De ruimte die in de Leidse Oostvlietpolder overblijft voor een eventueel baggerdepot is volstrekt ontoereikend. Be oogd exploitant BZH en de hoogheemraadschappen in Zuid-Holland blijven zo zitten met tenminste 1,7 miljoen kuub vervuild slib dat zij niet kwijt kunnen. Bovendien valt deze kleinere variant nog eens miljoenen guldens duurder uit. BZH en het Hoogheemraadschap van Rijn land willen daarom dat de Raad van State het bestem mingsplan voor de Oostvlietpolder vernietigt. DEN HAAG/LEIDEN Eurodusnie niet ontvankelijk WILFRED SIMONS istreerd beende woordvoerder :o van Duijn van Eurodusnie gis- g de koffiekamer van het ie stadhuis uit. De commissie be en bezwaar is 'tegen' hem, hij het zeker. De commissie zelf daar heel anders over. Voordat lurger bezwaar kan maken, moet meente wel eerst een besluit ne- j. En zo'n besluit, dat is er volgens Éetter van de Algemene Wet Be- ■srecht niet. Hoewel de commissie het college van B en W slechts advi seert, maakte zij Van Duijn duidelijk dat zijn bezwaar niet ontvankelijk is. Eurodusnie en het jongerencentrum Bar Boos willen al enkele jaren een groot pand opknappen dat zij aan de Koppenhinksteeg in gebruik hebben. Hun voorstel is: laat de gemeente het casco (fundamenten, muren en dak) opknappen, dan renoveren zij zelf het interieur. De gemeente heeft echter geen belangstelling voor dat plan. Zij heeft nieuwbouw in gedachten: appar tementen en bedrijfsruimten. Eurodu snie ergert zich aan de weigerachtig heid van de gemeente op haar plan nen in te gaan en tekende daartegen bezwaar aan. Dit bezwaar diende gis teren bij de commissie. Woordvoerder Van Duijn vond dat de commissie het bezwaar niet kon behandelen omdat de dossiers erover niet compleet waren toegestuurd. „De gemeente neemt ons niet serieus en behandelt ons onfatsoenlijk", zei Van Duijn. De commissie stelde vast dat hij daarvoor bij de ombudsman moest zijn. De gemeente erkende wel dat er een fout was gemaakt met het toestu ren van een belangrijke brief. Die was op drie verschillende data door drie verschillende mensen ondertekend, maar slechts één keer verstuurd. Euro dusnie dacht dat er twee onbekende brieven waren die de gemeente met opzet niet aan het dossier had toege voegd. Uiteindelijk bleek dat het slechts om één brief ging, die wel de gelijk bij Eurodusnie was aangekomen. En dus was er, volgens de commissie, geen inhoudelijke reden om het be zwaar niet te behandelen. Na deze eerste koude douche kregen Van Duijn en zijn medestander Han- nie Oosterling van Bar Boos er nog één achteraan. Een weigering van het college van B en W om op een voorstel in te gaan, is geen besluit 'in de zin der wet'. Tegen iets wat geen besluit is, is ook geen bezwaar mogelijk, meent de commissie. Van Duijn was het er niet mee eens. Op de gang mijmerde hij hardop over zijn vervolgstap. „Tegen dit besluit gaan we in beroep", was zijn conclusie. inzicht schrijdt voort. Zo ;et dat in de politiek. Als ze vandaag het ene zeggen en ind jaar het andere, en ze len daarop aangesproken, ïoemen ze dat voortschrij- I inzicht. vil ook wel eens voorko- dat politici met de term tschrijdend inzicht' be en te verhullen dat ze eer- liet goed hebben geluisterd •gelet, maar dat nu wel i. tschrijdend inzicht heeft ook met geld te maken. Zo lede mogelijkheid om een subsidie van het rijk te angen er in 1992 toe, dat >lan voor reconstructie van •mmenschansweg plotse- •verd veranderd. Het aan- •n van een paar half afge- kte busbanen leverde de Jente een bijdrage van an- alf miljoen gulden op. En e 2,5 miljoen die het veili- laken van de weg kostte dat een fijne meevaller, dat geld in het vooruitzicht •n de gemeente Leiden iets ws. De busbanen op de tnenschansweg waren niet •eld om het openbaar ver- de ruimte te geven, maar le snelheid van het auto eer af te remmen. Want bij •ingen met andere wegen ween die busbaan opeens, kwamen auto's en bussen even op dezelfde baan. De s moesten naar rechts in- i en en dat zou de snelheid |el uithalen. Verkeerslichten neer, zeiden ïrs en voetgangers die re- atig de Lammenschans- moesten kruisen. Niet no- Zei de gemeente. De busba- torgen voor de veiligheid, ^as niet echt waar. Auto- Ilisten die bij het invoegen sten afremmen voor een - veroorzaakten kop-staart- botsingen. Of ze gaven nog even plankgas om de bus in te halen voordat de twee banen één werden. Bestuurders die, bijvoorbeeld bij de kruising met de Koninginnelaan, moesten opschuiven naai' de rechter baan gaven richting aan. Waar mee ze bij fietsers die op de Ko ninginnelaan stonden te wach ten de indruk wekten dat ze rechtsaf gingen. Zodat die fiet sers weer dachten - ten onrech te - dat ze veilig konden over steken. Het aantal ongelukken ging niet omlaag. Wel vielen er minder gewonden. En dus was er toch vooruitgang. Voortschrijdend inzicht - het blijft een term voor ezels waar de hoeven door veelvuldig sto ten inmiddels aan splinters lig gen - leidt er nu toe dat de ver keerslichten op de kruising van de Lammenschansweg en de Koninginnelaan er alsnog ko men. Blijkbaar zijn ze nu, acht jaar na de reconstructie, toch nodig. Inmiddels zijn de meeste ver- keersdeskundigen in Nederland er groot voorstander van om van gevaarlijke kruisingen ro tondes te maken. Voortschrij dend inzicht zal er vermoedelijk toe leiden, dat dat op de Lam menschansweg in 2009 ge beurt. Spartaans Verbeter de wereld, begin bij je zelf, moet wethouder Rogier van der Sande van de WD heb ben gedacht toen hij in de Per spectiefnota 2002 financiële ruimte vrijmaakte voor het ambtelijk apparaat én de ge meenteraad. De stad moet op tal van punten beter worden maar op een of andere manier gebeurt er weinig tot niets in Leiden. Vindt ook René van Leeuwen, voorzitter van de On dernemersvereniging MKB Lei den, blijkens een stukje in het lokale bedrijvenmagazine. „Er kruipt langzaam maar zeker een negatieve stemming de ROBBERT MINKHORST De Raad van State behandelde gisteren in een meer dan vier uur durende sessie de reacties van vijftien bezwaarmakers. Onder hen burgemeester en wethouders van Leiden, bewo ners, boeren, grondeigenaren, het recreatiecentrum Vlietland en het Comité Vrienden Oost vlietpolder. Ieder had zo zijn ei gen bedenkingen tegen delen van het plan. In de Oostvlietpolder komt een veertig hectare groot be drijventerrein, en een 'landgoe- derenzone' met bedrijven in het groen. Langs de Vliet wordt een moerasbos aangelegd. Volkstuinen verhuizen en wat dan nog overblijft, is bedoeld voor een baggerdepot. Die be stemming heeft het gebied ove rigens niet. Het plan betitelt de 27 hectares als 'agrarisch onbe bouwd'. Discutabel zijn het bedrijven terrein, het moerasbos, de landgoederenzone en de reser vering voor de slibstort, zo bleek gisteren in Den Haag. Re creatiecentrum Vlietland vindt dat het bedrijventerrein te dicht grenst aan het recreatiepark. De "Vrienden' zien liever helemaal geen bedrijven, omdat zij de laatste Leidse agrarische polder zoveel mogelijk ongerept willen laten. Woordvoerder H. Pieters van het comité laakte bovendien de opstelling van de gemeente en de provincie over de natuur waarde. Hoe waardevol de pol der is voor flora en fauna, is nooit goed onderzocht. Oud wethouder Van Rij zei ooit bij een inspraakavond over de Leidse plannen met de polden „Ach, die beestjes vinden hun weg wel weer". Pieters haalde die uitspraak aan omdat hij die houding nog steeds proefde bij provincie en gemeente. Overi gens bestreden die dat ze zo omgaan met de natuur in de polder. „We doen dat zorgvul dig. We smijten niet met de ruimte", sprak advocaat N. Koeman namens Leiden. BZH en het Hoogheemraad schap van Rijnland komen in de knel als niet in het bestem mingsplan een uitdrukkelijke reservering voor een depot komt te staan. De hectares on bebouwd laten, mocht dat de pot nodig blijken, vindt advo caat R. Crince le Roy van BZH te vrijblijvend. Bovendien staat voor het bedrijf vast dat de stortlocatie noodzakelijk is. Een reservering in het be stemmingsplan lost echter niet alle problemen voor de bagge raars op. Berekeningen van BZH geven aan dat het bedrijf capaciteit nodig heeft voor 4,9 miljoen kuub. In de polder is slechts ruimte voor 2,1 tot 3,2 miljoen kuub, afhankelijk van voor wat voor soort depot wordt gekozen. Sowieso moet het bedrijf mil joenen meer investeren, als het uit de voeten moet met dit be stemmingsplan. In het ergste geval kost de aanleg van de slibstort dan dertien miljoen gulden meer. BZH en het hoog heemraadschap, aandeelhou der van de baggerondeme- ming, zijn dit en volgend jaar al 7,2 miljoen gulden extra kwijt aan het storten in De Slufter, het tijdelijke alternatief voor de Leidse locatie. De provincie plaatst vraagte kens bij de cijfers van BZH over de stortcapaciteit. luist omdat bagger nu al naar De Slufter kan, en er kans is dat dat na volgend jaar ook kan. Verder ziet Zuid-Holland kansen voor hergebruik van verontreinigd slib. Dat was voor het provin ciebestuur in 1999 ook aanlei ding om in te stemmen met het besluit van Leiden de bagger- stort in het bestemmingsplan te schrappen. BZH en Rijnland stellen daarentegen weer dat Zuid-Holland de mogelijkhe den voor hergebruik overschat. stad binnen en we leken juist zo aardig op weg. Ik wil nu einde lijk eens resultaten zien." Om het tij te keren wil Rogier vele tonnen uittrekken om het raadsleden en ambtenaren be ter naar de zin te maken. Het wordt pas wat met de stad als op het stadhuis alles pico bello is. Dus geen narrige ambtenaren meer omdat de leuke klussen worden geklaard door overbe- taalde huurlingen die na hun interim-arbeid hun biezen pak ken en gebakken lucht achterla ten. Geen ambtenaren meer die geen tijd hebben voor burgers omdat al hun tijd gaat zitten in een lucratieve transfer naar het bedrijfsleven. En ook geen raadsleden meer die ldagen over de Spartaanse omstandig heden waaronder zij moeten besturen. Er komen fractiekamers en een lokale rekenkamer. Er komen financieel gunstige regelingen voor pc's, fietsen, regenkleding, pensioen, bedrijfsfitness, kin deropvang, vakantie en vaklite ratuur. Het wordt weer sexy om ambtenaar of raadslid te zijn. Hoe dat allemaal wordt be taald? De gemeente schakelt niet langer externe bureaus in en spaart zo geld uit. Rogier: „Onze ambtenaren gaan weer zelf hun reguliere taken uitvoe ren." René van Leeuwen van de on dernemersclub slaat zich voor zijn kop als deze woorden goed tot hem doordringen. Hij over legt zich al maanden suf met de wethouders die over economie, verkeer en ruimtelijke ordening gaan. Dat zijn Melanie Schultz van de WD en Ron Hillebrand van de PvdA. Blijkt dat hij al die tijd bij PvdA'er Hans Buijing, wethouder personeel en orga nisatie had moeten zijn. TEKST: AAP RIETVELD en WIM KOEVOET TEKENING: MAARTEN WOLTERINK LEIDEN HERMAN JOUSTRA Omwonenden blijven zich he vig verzetten tegen de komst van het woonproject voor ex- gedetineerden en gedetineer den, Exodus, aan de Plantage. De gemeente mag volgens hen geen bouwvergunning verle nen. Ook van een monumen tenvergunning, noodzakelijk voor de verbouwing van het ou de, statige pand, kan in hun ogen geen sprake zijn, zo be toogden ze gisteren voor de commissie voor beroep- en be zwaarschriften. Daarbij ge bruikten ze verschillende argu menten om hun standpunt kracht bij te zetten. De omwonenden menen dat beide vergunningen in strijd zijn met het bestemmingsplan dat al sinds jaar en dag en ook in eerdere versies, uitgaat van een woonbestemming. Bij en kele panden bestaat ook de mo gelijkheid een deel als kantoor of als praktijk te gebruiken. Maar de vestiging van een op- vangmogelijkheid voor gedeti neerden en ex-gedetineerden past in hun ogen totaal niet in het bestemmingsplan. Het be toog van de gemeente dat in dit geval mogelijk een beroep kon worden gedaan op een uitzon deringsregel, kan wat hen be treft zo de prullenbak in. Het verweer van de gemeente komt er op neer dat in het gewraakte pand, Plantage 16, vijftig jaar lang sprake is geweest van een leefgemeenschap. Een opvang huis is daar een voortzetting van. zij het in andere vorm. De vorige groep die er in woonde was namelijk een Franciscaner leefgemeenschap. Dat argument klopte niet, concludeerde een buurtbewo ner die allerlei officiële stukken erop had nageslagen. Zeker de laatste jaren had er naar zijn oordeel geen enkele Francis caan gewoond, maar louter particulieren. Met andere woorden: De uitzonderingsre gel ging hier niet op, de vesti ging van een opvanghuis is in strijd met het bestemmings plan. De omwonenden maken al een hele tijd bezwaar tegen de komst van Exodus. Zij zijn met name bang voor overlast van de bewoners, dk daar wor den voorbereid of^iun terug keer in de maatschappij. De commissie voor beroep en bezwaarschrift hoopt 'bin nen een paar weken' advies uit te brengen over deze kwestie aan burgemeester en wethou ders. 0m voorgoed van het onderhoud af te zijn, kiezen steeds meer mensen voor kunststof kozijnen van Van der Ploeg. Van der Ploeg: een kei in il AEA LVbU Kunststof Raamfabrlkant bv Tel.: (071) 331 53 61 Internet www.vanderploeg.nl kunststof kozijnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13