f.tdfn Regio Veldheim verhuist toch naar de Oostvlietpolder In de bocht naar links rechtdoor Medewerkers universiteit zijn niet langer ambtenaar Doorgang Levendaal blijft open 'En nou?' «SP Internet en e-mail voor senioren DE KltR NAT Addo Stuur oving in der Werf park aakgolf tert Leiden tslootprijs I'Accolade (wal uw pr kampioen Rand weg li11 De herinrichting van het gebied rond de Geregracht leidt in de buurt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Met name de kruising van Levendaal en Korevaarstraat is bijzonder onoverzichtelijk geworden. Op de achter grond tussen vredesmonument en synagoge de doorgang die toch niet wordt afgesloten. Foto: Mark Lamers leiden eric-jan berendsen Wordt het Levendaal aan de kant van de Korevaarstraat tus sen de synagoge en het Vredes monument nu wel of niet afge sloten? Die vraag willen de buurtbewoners graag beant woord zien. Momenteel wordt het hele gebied rond Gere gracht en Korevaarstraat herin gericht. In de gemeentelijke plannen wordt het stukje Le vendaal tussen Korevaarstraat en Garenmarkt afgesloten. De daarnaast gelegen bushalte wordt groter omdat de haltes aan het Levendaal en de Sint Jorissteeg komen te vervallen. Gebruikers van het parkeerter rein aan de Garenmarkt moe ten dat maar via de Steen- schuur verlaten, meent Leiden. Maar dat is tegen alle afspra ken in, vinden omwonenden. Vorig najaar lieten zij zich op een informatieavond al negatief uit over het voorstel en kregen steun van PvdA-raadslid Van der Veen. Die diende een motie in met daarin het verzoek die voorgenomen afsluiting onge daan te maken. De motie werd unaniem aangenomen. De ge meenteraad vond het ook on gewenst dat auto's het parkeer terrein alleen nog zouden kun nen verlaten via een klein stukje Garenmarkt en de Steenschuur. Toch stond er onlangs in de Stadskrant dat de uitrit van het parkeerterrein aan de Garen markt bij de synagoge wordt af gesloten. Ra. ra, hoe kan dat? Van der Veen is duidelijk. „De afspraak is dat alles bij het oude zou blijven. Verkeer via de Steenschuur is ongewenst en een andere afwikkeling zoals bijvoorbeeld via een tweede ontsluiting van het parkeerter rein bij de Raamsteeg te inge wikkeld." Tjeerd Roosjen van Bouwen en Wonen bevestigt dat verhaal. „Er verandert inderdaad niets. Het stukje in de Stadskrant klopt niet. Er wordt niets afge sloten, de doorgang tussen sy nagoge en vredesmonument blijft vrij. zij het dat die uitrit verhoogd wordt aangelegd. Dat betekent dat de auto's die vanaf het parkeerterrein komen, voorrang moeten verlenen aan de voetgangers op de Korevaar straat en ander verkeer." De herinrichting van het hele gebied leidt overigens nog da gelijks tot een verkeerschaos en levensgevaarlijke situaties. De Geregracht is afgesloten evenals de Oranjeboomstraat en Ca- thrijnestraat. Het verkeer dat vanaf de Lammenschansweg de stad in wil, moet rechtdoor de Korevaarstraat in. Voor de Hoogvliet moeten auto's rechtsaf het Levendaal op. Dit leidt echter tot lange files op de Korevaarstraat en Lammen schansweg en tot grote frustra ties bij automobilisten. Als zij eenmaal rechtsaf vanaf de Ko revaarstraat het Levendaal kun nen opdraaien, zien zij in al hun ongeduld menige fietser over het hoofd. Of ze besluiten te keren met alle gevaarlijke si tuaties van dien. Er zijn al fiet sers en brommers aangereden maar tot ernstige ongelukken is het nog niet gekomen. Volgens de gemeente is de overlast tijdelijk. Als de auto mobilisten alternatieve routes hebben gevonden, wordt het op en rond de Korevaarstraat automatisch minder druk. Ruit kapot? Bel: 589 88 87 VAN =3 E R Afspraken over loon en arbeidsvoorwaarden als in bedrijfsleven onderhandelingen tussen werk gevers en werknemersorganisa ties. De afspraken wórden vast gelegd in de CAO voor de Ne derlandse universiteiten. L. Vredevoogd van het Colle ge van Bestuur van de Leidse universiteit schrijft in een brief aan de werknemers dat het ver lies van de ambtenarenstatus 'een logisch sluitstuk is van het proces waarin het hoger onder wijs een zelfstandige sector is geworden'. De universiteiten mogen al sinds 1999 met hun werknemers over arbeidsvoor waarden onderhandelen. In dat jaar besloot de minister van OC &W om de universiteiten te ver zelfstandigen. Tot die tijd wa ren ze een onderdeel van zijn ministerie. Vredevoogd verzekert dat het verlies van de ambtenarensta tus geen concrete gevolgen heeft. De pensioenregelingen veranderen niet en de werkne mers blijven voor hun oude dag verzekerd bij het ABP. De uni versiteit blijft een openbare in stelling. De regels en procedu res rondom aanstelling en ont slag blijven gelijk en wie een ar beidsconflict heeft, kan een be roep blijven doen op bestaande mogelijkheden voor beroep en bezwaar. Vredevoogd schrijft dat hij wil voorkomen dat de medewerkers 'nadelige gevol gen' ondervinden door de over gang naar de private sector. De veertien openbare univer siteiten, waaronder de Leidse, hebben voor het nieuwe sys teem gekeken naar de Vrije Universiteit in Amsterdam en naar de Katholieke universitei ten van Brabant en Nijmegen. Deze zogeheten bijzondere uni versiteiten zijn destijds door kerken gesticht en niet door de overheid. De werknemers van de bijzondere universiteiten zijn ook geen ambtenaar. Introductie-lezing door Maandagochtend 21 mei van 9.30 uur tot 12.00 uur entree gratis, reserveren noodzakelijk natuurlijk bij: Breestraat 161, Leiden - 071-5120885 - info@dekler.nl KOELEMEIJER HOVENIERS De hof van heden 10% korting op alle bijzondere snoeivormen, bomen en heesters uit eigen kwekerij, tijdens de kwekerijdagen 18 en 19 mei a.s. Purmerenderwcg 43. 1461 DD Z.o.beemster TEL. 0299-684010. FAX 0299-684042 www.koelcmcijcrhovenien.nl IDÜRDAG 17 MEI 2001 97113 - De grond onder de aats achter de le Bin- ttcht is niet vervuild zoals dinsdag abu- in het artikel over de jgische vondsten stond, letpak's. Pcb'szijn erbindingen die zich ijk kunnen verspreiden, ^aarentegen zijn teerach- jducten die geen kant op - Een 23-jarige Leide- psteravond rond half ir twee onbekenden portemonnee beroofd 'an der Werfpark. Het ibeerde aanvankelijk de van de man te stelen, ist dat echter te voorko- Jar vervolgens wisten de :aatrovers de portemon- de jaszak van hun ffer te halen. jj-Leiden is de afgelopen jeteisterd door een klei- aakgolf. Woningen aan eRijn, Koddesteeg en straat kregen ongewenst evenals studentenhui- Rapenburg, Sint Aag- at, Papengracht en Was- leweg. De buit bestond >n, mobiele telefoons, :raden, een laptop en apparatuur. Bij een be- n de Rooseveltstraat innacht een zijdeur ge- 1. Uit het gebouw wer- ïtels meegenomen. J- Oud-staatssecretaris fcrpstra heeft gisteren in plogisch Instituut de /etslootprijs uitgereikt Jnique Schieman van de hg l'Accolade. Deze sich- ■ft in Frankrijk een va- ark voor gehandicapten jeerd. De prijs, 25.000 fis in het léven geroepen ■dependent Living Ne ll (ILN), dat de zelfstan- ■van mensen met een lp nastreeft. De Leidse loog Theo Zwetsloot was ■e voorzitter van ILN. Hij 11 in 1999. Pleit beslecht voor volkstuinders Volkstuinvereniging Veldheim verhuist naar de Leidse Oostvlietpolder. De gemeente en de provincie stellen beide dat in de Stevenshofjespolder, het alternatief waar de tuinders zelf voor pleiten, geen ruimte is. De raads commissie van milieu legde zich daar gisteravond bij Veldheim; dat naast Rhjinhof ligt, moet wijken voor de uit breiding van de begraafplaats. Lange tijd stond vast dat alleen in de Oostvlietpolder, vlakbij drie andere verenigingen, plek voor de tuinders was. Totdat een maand geleden in de raads commissie voor wijkbeheer ge zegd werd dat voor de provin cie Zuid-Holland de Stevens hofjespolder niet langer onbe spreekbaar zou zijn. Dat bleek achteraf een misvatting. Niet lang na die commissie vergadering kwam het ant woord van de provincie. Op 27 april schreef zij in een brief dat een volkstuinencomplex de eventuele aanleg van de NI 1-West in de weg zit. Dat, en het feit dat de gemeente het zelf niet ziet zitten, maakt een ver huizing van Veldheim naar de Stevenshofjespolder 'onge wenst', aldus Zuid-Holland. Woordvoerder Hoentjen van de Leidse Bond van Amateur tuinders hield gisteravond ech ter vol dat de tuinen bij een ver plaatsing naar de rand van de Stevenshof de Nil helemaal niet dwars hoeven te zitten. „Er is voldoende ruimte. Wij zijn van mening dat de provincie, onder strikte voorwaarden, niet langer tegen een kleinschalig tuincomplex zal zijn." Veldheim verkast liever naar Leiden-Zuid dan naar de Oost vlietpolder, omdat dat dichter bij is. Bovendien voelen de tuinders zich niet thuis tussen de andere verenigingen. De le den van Veldheim zijn veelal hobbytuinders, bij andere ver enigingen zitten meer recrean ten. Het complex van Room burg bijvoorbeeld is meer een vakantiepark. „De toekomst van Veldheim ligt niet in de Oostvlietpolder", zei Hoentjen. Volgens het merendeel van de leden van de commissie bood de brief van de provincie voor Veldheim geen enkel hou vast. PvdA-raadslid Buijsse: „Er zou mogelijk een nieuw feit zijn. Wat ons betreft heeft de provincie haar eerdere stand punt gehandhaafd. Er is dus geen nieuw feit. Hoe lastig en pijnlijk het ook is, wij zijn ak koord met het voorstel." Dat waren de WD, Groen- Links, D66 en Christen- Unie/SGP met hem eens. Vol gens liberaal Geertsema is de Oostvlietpolder niet eens zo ver weg voor de volkstuinders uit Leiden-West. „Wij denken dat de Oostvlietpolder in de buurt is, al is het niet superdichtbij." Die opmerking leidde tot hoon gelach van de ongeveer veertig tuinders die de discussie in de raadszaal bijwoonden. Tegen het voorstel om Veld heim te verplaatsen stemden de SP, het CDA en Leefbaar Lei den. Zij steunden de wens van Veldheim, al gaf het CDA aan dat de locatie Stevenshofjespol der eerst nog 'eens goed beke ken moest worden'. Daar wilde Pechtold niet meer aan beginnen. „De brief van de provincie is niet in het Chinees geschreven. Er staat heel duidelijk dat zij de Ste venshofjespolder ongewenst vindt." De wethouder erkende dat de verhuizing, en de aanleg van een bedrijventerrein in de polder, 'pijn, hinder en overlast geeft'. „De pijn moet zo kort mogelijk duren en zo min mo gelijk zijn", zo gaf hij aan. j-De voetballertjes van iluw blijven het goed het team van de bassis- liiit de Stevenshof werd districtskampioen van f, nadat het al eerder het mpioenschap in de ïepte. Op 30 mei staat Ie landelijke halve finale verkerk aan den IJssel. De meeste omwonenden vonden het maar een foeilelijk ding, de betonnen rand langs het Plantsoen. En het verkeer ondervond er ook te veel last van. Bovendien had de gemeente bij het aanbrengen van de rand niet de juiste pro cedure gevolgd. Omdat het Plantsoen een ge meentelijk monument is, had Leiden voor de ze wijziging een vergunning moeten aanvra gen en had de verandering een tijdje ter inza ge moeten liggen. Die bezwaren zijn nu in elk geval wegge poetst: de gemeente liet de rand gisteren in zijn geheel weghalen. Dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. De bewoners willen de oorspronkelijke voetpaden terug. En de ophoging van het park moet ook ongedaan worden, stellen zij. Foto Henk Bouwman leiden wilfred simons De medewerkers van de Leidse universiteit verliezen hoogst waarschijnlijk hun ambtelijke status. Het College van Bestuur onderzoekt de mogelijkheid om met de werknemers arbeids contracten te sluiten zoals dat in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Het loon en de arbeidsvoor waarden komen dan net als in de private sector tot stand door ivenstaande titel is er |e Rotary Club Leiden lek uitgebracht. Er staan ioonlijke verhalen in van in. De diverse auteurs in over die ene straat, e gebouw en die ene ge- .^enis die hun na aan het L 'In de bocht naar seen afwisselend en on- jdend relaas van Leide- die 'hun' stad hoog heb- tten. Iedere schrijver ijn eigen verhaal, zijn ei- orliefde en zijn eigen c plekje dat het mooiste van de hele stad is. Wie kent het ver- haal van het 'kasteel' aan de Jan van Goyenkade? Wat was de betekenis van de geleerde Scaliger? Wat gebeurde er in het Joods Weeshuis (de huidige GGD) aan de Roodenburger- straat? Kleine en grote geschiedenis passeren de revue. Het verhaal van drie generaties huisartsen, een vaartocht door Leiden langs de muurgedichten, het leven van de niet zo bekende De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Pablo Cabenda en Enc-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 439 geleerde Hieronymus David Gaubius, het nooit uitgevoerde ontwerp van Dudok voor het nieuwe stadhuis. In hoog tem po komen de liefdes en stok paardjes van de schrijvers voorbij. Daarbij wordt de con troverse niet geschuwd en me nige instantie krijgt tussen de regels door een veeg uit de pan. Eens te meer het bewijs dat het boek gevuld is door mensen die Leiden een warm hart toedragen. Maar niet alleen Leiden kan op genegeneheid rekenen. Het boek is weliswaar uitgebracht in het kader van het 75-jarig bestaan van de Rotary Club Leiden maar de opbrengst gaat naar het goede doel. De Stich ting Tafeltje-Dek-Je, de organi satie die warme maaltijden verstrekt aan mensen die niet meer in staat zijn zelf hun pot je te koken, krijgt de revenuen. Nu het niet meer mogelijk is voorverwarmde maaltijden te verstrekken, is besloten over te stappen op magnetronmaaltij den. De opbrengst van het boek stelt de financiering van de magnetrons veilig. Het boek wordt vanmiddag om 16.30 uur gepresenteerd in de B en W-kamer van het stad huis. De voorzitter van Rotary Leiden, Andrieske Leistra, overhandigt dan het eerste exemplaar aan burgemeester Jan Postma. De Stichting Tafel tje-Dek-Je ontvangt dan alvast een voorschotje: een cheque van 25.000 gulden van de Rota ry. Het boek kost 25 gulden en is verkrijgbaar in de boekhan del en bij de WV. Rolskiën We gaan even op de sportieve toer. Heeft u weieens van rol skiën gehoord? Dat is langlauf en op wieltjes en die sport heeft één groot voordeel: hij kan het hele jaar door worden beoefend. Want langlaufen in Nederland is al moeilijk we gens bijna chronisch sneeuw- gebrek. En om nou zes maan den per jaar in Oostenrijk of een ander wintersportland te bivakkeren, dat loopt behoor lijk in de papieren. Daarom binden fanatiekelin gen in Nederland regelmatig langlauflatten met wieltjes on der. Als u eens wat meer wilt weten van deze sport kunt u binnenkort op De Bult terecht. Daar houdt de Rolski- en Win tersportvereniging De Rotte- meren samen met de Neder landse Ski Vereniging en Sport- bedrijf Leiden op zondag 20 mei wedstrijden. Op het wie lerparcours van Swift begint het rolskiën om 10.30 met de start van de proloog. Om 11.15 uur staat de jeugdwedstrijd op het programma, om 12.00 de achtervolging en om 14.30 zijn er de sprintwedstrijden. Om 13.00 en 15.30 uur is er voor de 'leek' de gelegenheid kennis te maken met het rol skiën. Voor het materiaal wordt gezorgd. eric-jan berendsen In het boek van de Rotary Club Leiden staat een verhaal over het 'kasteel' aan de Jan van Goyenkade. Archieffoto: Hielco Kuipers 1 J i a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13