jïiden Regio Leiden is 'laffe houding' provincie beu De gaper hangt weer op z'n vertrouwde plek In vrijwilligersland deelt de man nog de lakens uit rh Leidse verkracht langs spoorbaan iillebrancl geeft CDA en flinke uitbrander aatrover op e voeten S' immers botsen Lammermarkt Balkunstenaar GERANIUMS iVROEGE VOGELS Reorganisatie bij cultuur en educatie 'sprokkelwerk' Uitgekeken op uw collega's? www.autoheemskerk.com PAG 11 MEI 2001 15 IAAG - Een 18-jarige Lei- is gisteren door de rech- Den Haag veroordeeld tot agen gevangenisstraf. De exact gelijk aan de perio- hij in voorarrest heeft ge- waardoor hij direct op 'Roeten komt. De jongen on. de vorig jaar twee straat- 'fen in zijn woonplaats. Van ?ef ;hter moet hij contact ™- *en met de reclassering en emen aan het project be- p 1 wonen. Daarnaast kreeg 1 n leerstraf van 216 uur. len viel N - Op het fietspad van de Ai nermarkt zijn gisteravond gri brommers in botsing ge- %eb in. Een 16-jarig meisje uit t ty n reed met een vriendin "Of rop vanaf de Langegracht ?bb ng Nieuwe Beestenmarkt. ter ieg zonder richting aan te iei i linksaf en werd toen ge- door een jongen (17) uit v m iwijkerhout die haar wilde i oi >n. De 15-jarige Leidse lassagiere raakte bij de 'h ig gewond aan haar been. Jet >r die avond had de 16-ja- 'les een bon gekregen voor 't gi jden zonder helm. Bij de ie je ding, twee uur later, droe- t di eide meisjes geen helm. 'er\[ hui LEIDEN ROBBERT MINKHORST Leiden krijgt mogelijk een vacaturebank voor vrouwelijke bestuurskandidaten. Dat maakte de werkgroep Meer Vrouwen In Besturen (MVIB) gisteravond bekend in de raadscommissie van wethouder Buijing. Een vrouw in een bestuur telt voor twee, redeneert de werkgroep. Haar deelname heeft 'een meerwaarde', aldus een notitie van het gezelschap vrouwen: „Een plus een wordt drie." De werkgroep begon in 1997 na een discussie in de politiek over vrouwenemancipatie. Aan leiding was de vaststelling dat niet alleen in de politiek, maar ook in 'allerlei andere besluitvor mende organisaties' vrouwen 'nog lang niet' evenredig zijn vertegenwoordigd. De werkgroep kreeg een subsidie van 30.000 gulden. Van dat bedrag is onder meer onderzocht hoe in Leiden de man-vrouw-verdeling in besturen is. Wat bleek: in vrijwilligersland werkt een veel groter aantal vrouwen, maar het is de kleine schare mannen die de dienst uitmaakt. De ge meente telt ruim 1700 besturen. Van de be stuursleden is 21 procent vrouw. Van alle vrij willigers is driekwart vrouw. Sinds 1997 proberen de vrouwen in de werk groep hun seksegenoten te enthousiasmeren voor bestuurswerk en dat lukt aardig, gaf voor zitter L. van Blijswijk aan. „Die olievlekwerking, daar moeten we het van hebben." Graag her haalt de werkgroep ook dit of volgend jaar het onderzoek. Wat in ieder geval wordt bekeken, is of er in Leiden een markt is voor een vacaturebank. Studenten van de Haagse Hogeschool gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. Ook komt er een project in de Slaaghwijk, naar Am sterdams voorbeeld. Het is bedoeld om alloch tone vrouwen actief te krijgen in wijkraden, huurdersorganisaties, schoolbesturen en ande re organen. Het idee is overgenomen uit de Bijl mer en 'het loopt daar hartstikke goed', vulde CDA-fractievoorzitter De Jonge Van Blijswijk aan. De Jonge zit zelf ook in de werkgroep Meer Vrouwen in Besturen. LEIDEN - Acrobatiek, koorddansen, jongleren en goochelen. Leerlingen van basisschool De Morskring aan de Damlaan mochten het gisteren alle maal proberen. In een grote tent op het plein voor de school demonstreerden ze hun kunnen. De middag was onderdeel van een schoolproject waarin het theater centraal staat. Foto: Mark Lamers - Een 25-jarige vrouw uit Leiden is in de nacht van dinsdag op woensdag verkracht langs de spoorlijn Leiden-Utrecht ter hoogte van de Morsweg. Zij fietste rond half twee van de Transvaalkade naar de Lopsen- straat. Bij het bedrijventerrein reed de vrouw over het parkeer terrein en sloeg rechtsaf rich ting Morsweg. Daar werd ze door een onbekende man van haar fiets getrokken en naar het paadje langs de spoorlijn ge sleept waar ze werd aangerand en verkracht. De dader fietste daarna weg richting Morsweg. Hij is ongeveer 30 jaar en 1,80 meter. nge N WIM KOEVOET een klein meisje dat van vader wegens kattenk- een uitbrander krijgt. Zo CDA-raadslid Michiels- Kessenich zich gister- id hebben gevoeld toen i-wethpuder Hillebrand itelijke ordening) de con- iatie met haar zocht over itandpunt van de CDA- van zeventien ge iten in de Diiin-i en Bol ■eek éri-de Leidse regio, liels, meestal nfëWp haar idje gevallen, kwam niet 'erder dan wat gestamel. handtekeningen van ie CDA'ers onder dat do- :nt zitten Hillebrand niet jer. De christen-democra- pleiten in het stuk voor :erste groei (van aantal ingen, red.) van de be ide gemeenten en wijzen :schalige nieuwbouwlo- s zoals de Grote Polder en kamp Valkenburg af. n llebrand hield Michiels vei >on te voor dat dit 'tot verrommeling van gebieden' leidt. „Het is dit beleid, waarbij dus geen keu zes worden gemaakt, dat heeft geleid tot het aaneengroeien van kernen. Een beleid waar van we nu toch met zijn allen zouden moeten weten dat er geen landschappelijke waarde meer overblijft." Hillebrand sloot zijn tirade af met de vaststelling dat hij 'dit funda mentele verschil' van inzicht van groot belang acht en dat hij het.daarom 'scherp op ta fel '%ildfe1fcgg'en Het woord was aan Mi chiels. Ze stamelde iets over teksten die niet letterlijk moe ten worden genomen. Hille brand concludeerde dat Mi chiels twee mogelijkheden resten. Toegeven dat het CDA in de regio verdeelder is dan de partij in haar regionale standpunt over de vijfde nota ruimtelijke ordening wil doen geloven, of tegen het Leidse standpunt stemmen. Michiels deed geen van beide. 'Geen visie over gemeentelijke herindeling De Leidse gemeenteraad heeft de provincie Zuid-Hol land de mantel uitgeveegd. Woordvoerders van de frac ties van GroenLinks, PvdA, WD en D66 uitten stevige kritiek op 'de bestuurslaag die geen enkele verantwoor delijkheid neemt' in de voortslepende discussie over ge meentelijke herindeling in deze regio. Volgens Van Hees van GroenLinks getuigt dit van een 'laffe houding'. Hij werd door niemand tegengesproken. LEIDEN WIM KOEVOET Het debat in de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening leverde wethouder Hillebrand (PvdA) steun op van een grote meerderheid in de raad. Zijn uitgelekte toespraakmag dan bij andere gemeenten zeer slecht zijn gevallen, op het Leidse stadhuis krijgt hij er schouder klopjes voor. In die rede gaf Hil lebrand aan dat hij Valkenburg wil annexeren omdat Leiden anders terugvalt in de status van artikel 12-gemeente. De toespraak van Hillebrand, vinden de collegepartijen, ge tuigt juist van moed. De wet houder heeft gedurfd toe te ge ven dat Leiden niet lang meer goed voor zichzelf kan zorgen. Hillebrand: „De kleine gemeen ten roepen dan direct dat dat maar eens moet worden aange toond, maar tonen zelf niet aan dat ze wél over voldoende be stuurskracht beschikken. Dat komt neer op omgekeerde be wijslast." Al het aanhoudende gebek vecht zou niet hoeven, vindt Leiden, als de provincie nu ein delijk eens zou doen waarvoor ze is opgericht: de regiefunctie vervullen. GroenLinks-woordvoerder Van Hees vertolkte het algehele gevoelen van de collegepartijen met forse uithalen naar het pro vinciehuis. „Er wordt een schijnbare tegenstelling opge roepen tussen stad en platte land. Zo ontstaat de karikatuur van Leiden als schrokop. Door het gebrek aan regie, door een laffe houding aan te nemen,, laat de provincie dit procés on gestuurd." Volgens Van Hees moet een einde komen aan de illusie dat de gemeenten in de Leidse re gio en de Duin- en Bollenstreek vrijwillig tot bestuurlijke herin deling komen. Hij wees erop dat dit nog nergens in Neder land is gelukt. „De provincie heeft zelf geen visie en laat het aan de gemeenten over om tot een standpunt te komen. De lo kale bestuurders van een kleine gemeente die hun nek wel uit steken, zoals in Warmond, ko men in een onmogelijke spa gaat terecht. Die worden elec toraal weggevaagd." Duidelijk werd dat bij een brede Leidse raadsmeerderheid Rijnstad nog altijd de favoriete optie is. Het CDA is tegen, evenals ChristenUnie/SGP, Leefbaar Leiden en LWG/De Groenen. De SP was gisteren niet vertëgénwóbrdigd in de commissie. Wethouder Hillebrand wees erop dat zijn omstreden toe spraak nauwelijks nieuwe ele menten bevatte. Het enige nieuwe eraan was de afwijzing van de toenadering van Haag landen. Hoewel voor deze vari ant best wat valt te zeggen, al dus Hillebrand, heeft de Leidse regio voldoende eigen 'bestuur lijke identiteit' om het 'aan zoek' af te slaan. „De strategi sche relaties met Schiphol en omgeving zijn minstens even belangrijk voor de regio als de relatie met de Haagse regio." De Leidse regio en de Duin en Bollenstreek hebben nog tot 1 juni de tijd om een gezamen lijk standpunt in te dienen bij de minister van binnenlandse zaken. Hillebrand heeft er een hard hoofd in, maar hij deed toch de toezegging 'een ultieme poging' te wagen op één lijn te komen met de omliggende ge meenten. j9L stek-, hang- en Oostenrijkse geraniums zaterdag 12 mei van 8 tot 10 uur :enh inni chs niet die -jopj ïraties lang hing-ie op zijn vertrouwde plek aan de jc astraat. De gaper boven ]ang van drogisterij Bik. plotsklaps was het ge- dat zomaar naar iedereen l^long uitstak, verdwenen. I lfc jaar was de markante kop is weg. Gestolen, was ie- eerste gedachte. Niets ;en i minder waar. Het beeld ir hi door eigenaar Paul Bik iet stpersoonlijk van de muur hij aid. Hij was namelijk woe- in omdat de gemeente het ning [ewaagd zijn gaper aan te >ude voor precariorechten, raad t dat ging de eigenaar van 7x ogisterij veel te ver. Maar ukki per hangt er weer. Bik ke de 'strijd' gewonnen en star voor de antieke kop geen edei precarioheffing af te dra inde ïldei üriorechten moeten win- \ppdrs doorgaans betalen voor zou1 dlingen buiten en reclame aseu >uo gevel zoals uithang- ?lect riodi ot e Ier D"- borden. Maar een gaper die al sinds ongeveer 1860 de muur boven de winkel siert, vindt Bik geen reclame. Dat is antiek, dat is mooi, dat verfr aait het straat beeld, kortom dat is gratis. Woest was hij dan ook toe hij erachter kwam dat hij veertig gulden per jaar voor de gaper aan de gemeente moest afdra-" gen. „Dat doe ik dus niet. De gaper hoort bij een traditionele drogist en is geen reclame. Het gaat me niet om het geld, het is een principekwestie." De gaper werd dus van de muur gehaald en belandde achter de toonbank. Omdat de kop toch even gewoon op aar de was, gooide Bik er ook nog eens een aardige grijpstuiver tegenaan voor een facelift. Ver volgens schreef hij een boze brief naar de gemeente. Zoals dat wel vaker gebeurt, werd dat schrijven niet beantwoord. Maar Bik had mazzel. Op een goede dag wandelde buurtbe- •i'. De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Pablo Cabenda en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 439 woner burgemeester Jan Post- ma zijn zaak binnen en kreeg van de drogist prompt een ko pie van de onbeantwoorde brief in zijn handen gedrukt. En wethouder economische zaken Melanie Schultz, even eens buurtbewoonster, moest er ook aan geloven, zij werd ooit door Bik om half acht 's ochtends uit haar bed gebeld over de gaperproblematiek. Kort daarna kwam er wél ant woord van het stadhuis. Bik moest maar eens een verzoek voor vrijstelling richten aan het college van burgemeester en wethouders. Inmiddels was de drogist van de Doezastraat er ook achter gekomen dat zijn cojlega Har Walenkamp van de Boerhaave- drogisterij aan de Haarlemmer straat, die eveneens een gaper boven zijn winkel heeft han gen, géén precariorechten be taalt. „Er wordt dus met twee maten gemeten." Bik vergelijkt zijn gaper met de muurgedich ten en oude muurreclames in Leiden. „Daar wordt toch ook niets voor betaald." Het verlossende antwoord van Leiden is inmiddels binnen. De gaper van de Doezastraat wordt vrijgesteld van precario heffing. De Verordening artikel 4 letter i is aangepast, zo laat de gemeente weten. Onder de vrijstelling vallen alle voorwer pen die niet meer bevatten dan een aanduiding of afbeelding omtrent het beroep of bedrijf dat wordt uitgeoefend in het perceel waaraan het voorwerp is aangebracht. De grootste af meting van het voorwerp mag niet meer zijn dan 1 meteren de oppervlakte ten hoogste 0,50 vierkante meter. Op grond van deze bepaling is de gaper met ingang van het belastingjaar 2001 vrijgesteld van de heffing in de formatie. Sorgdrager (D66) vindt het jammer dat het geld 'een beetje bij elkaar ge sprokkeld moet worden'. Hesselink van de PvdA zag wel een lichtpuntje. „Het is wel weer een reorganisatie en ik hoop dat hiermee nu een perio de van rust aanbreekt. Jeugdbe leid ging niet door, vanwege een tekort in de formatie. Ik ben blij dat daar nu in wordt voorzien." Wethouder Buijing maakte duidelijk dat het onvermijdelijk is om geld te gebruiken voor het aantrekken van mensen. Er kan dan wel beleid zijn. maar zonder personeel wordt dat niet uitgevoerd. Hij erkende dat 'het inderdaad wat sprokkel- wèrk is geweest'. precariobelasting. Overigens zal over het belastingjaar 2000 voor de gaper ook geen aanslag wor den opgelegd, nu gebleken is dat de gaper in verband met onderhoud in 2000 van de gevel is gehaald. Paul Bik is blij en dankt Mela nie Schultz en Jan Postma. De gaper steekt weer 'gewoon' zijn De gaper boven dro gisterij Bik aan de Doezastraat is geen reclame maar wel antiek, mooi en hij verfraait het straat beeld. Daarom wei gert de drogist er precariobelasting over te betalen. Foto: Hielco Kuipers tong uit tegen iedereen die op de Doezastraat loopt. ERIC-JAN BERENDSEN LEIDEN ROBBERT MINKHORST De veranderingen binnen de af deling zorg en welzijn van de gemeente kosten bijna een mil joen gulden. De afdeling, die deel uitmaakt van de geplaagde dienst cultuur en educatie, moet reorganiseren. Dat is no dig voor een betere dienstverle ning. Gisteravond besprak de raadscommissie onderwijs, welzijn, zorg en emancipatie het voorstel over de reorganisa tie. De reacties op de plannen waren lauw. Na het verschijnen van het vernietigende rapport van Bakkenist, bijna drie jaar geleden, over het functioneren van de dienst, was de noodzaak voor veranderingen wel duide lijk. De wijze waarop die nu worden doorgevoerd, ontlokte alleen weinig opgeluchte reac ties. Wel gingen alle partijen ak koord met het voorstel, op een voorbehoud na van LWG/De Groenen. De zwaarste kritiek kwam van GroenLinks en oppositiepartij CDA. Fractievoorzitter De Jonge van die laatste partij had eigen lijk liever gezien dat er van el ders geld bij werd gelegd, in plaats van dat de afdeling het helemaal zelf op moet lossen. Om meer geld vroeg ook Hart- stra van LWG/De Groenen. De- wkalie (GroenLinks) steekt het dat geld dat is bedoeld voor be leid. nu gebruikt wordt voor uitbreidingen en veranderingen Morgen vindt u de baan die bij u past in www.leidschdagblad.nl OP ZOEK NAAR EEN VOORDELIGE OCCASION? EEN ZAAK VAN VERTROUWEN AUTOIÜËÜSKERK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 15