voor siebied Lakenhal Leiden wil wegen Merenwijk aanpakken Singelloop weer over oude, vertrouwde parcours [Mi jEiden Regio 5 )P Hoop voor Veldheim Leiden gaat verloedering in wijk Pancras-Oost tegen 'Gedver NSDAG 18 APRIL 2001 13 Ian mishandeld op Steenstraat pen* Een 27-jarige man uit Leiden is gistermiddag op de Énstraat mishandeld door drie onbekende jongens van rond 16 jaar. Het slachtoffer liep richting Blauwpoortsbrug en rddoör de drie aangesproken. Toen de man doorliep en aan- Iniets met het trio te maken willen hebben, werd hij ge hopt en geslagen. Daarbij liep hij vermoedelijk een gebroken us op plus de nodige bloeduitstortingen. ibrekers op heterdaad betrapt 9 pen. Alert handelen van een buurtbewoonster heeft gister- ddag geleid tot de aanhouding van een 17-jarige inbreker in Meren wijfe De oplettende vrouw belde de politie omdat ze e jongens op een verdachte manier door haar buurt zag uinen. Toen de politie poolshoogte kwam nemen, bleken de igens net een poging te doen om aan de achterzijde van een ining aan de Blauwkarper in te breken. Een van de jongens is igehouden. Zijn twee kornuiten wisten te ontkomen. De ge- esteerde jongen, die ook in het bezit bleek te zijn van een ge len telefoon, verklaarde tegenover de politie de andere twee t te kennen. «venduizend bezoekers Orchiade 1EN» De zevenduizendste bezoeker van de Orchiade, M. An- uit Zevenhuizen ontving gistermiddag uit handen van Hor- Botanicus-medewerker A. Vogel een orchidee. Tijdens de isdagen werd de tentoonstelling, die tot gisteren duurde, ssaal bezocht. De grote publieke belangstelling voor de plan- kwam voor de Hortus als een plezierige verrassing. Vooral rondweg 'helderder, overzichtelijker en veiliger' WIM WEGMAN Leiden wil de wegen in de Merenwijk de komende ja ren flink onder handen nemen. De gemeente wil voor al de rondweg en de routes daar naartoe helderder, overzichtelijker en veiliger maken. De rondweg krijgt vrijliggende fietspaden en waar het kan trottoirs. Alle zijwegen krijgen uitritconstructies, waardoor het ver keer op de rondweg altijd voorrang heeft. Leiden wil het verkeer in de wijk bovendien verder op weg helpen door enkele nieuwe verbindingsroutes aan te leggen voor fietsers, zodat die de wijk sneller kunnen door kruisen en enge plekken makkelijker kunnen mijden. Vertegenwoordigers van de gemeente Leiden maak ten deze plannen gisteren bekend tijdens een massaal bezochte informatieavond over het nieuwe bestem mingsplan voor de Merenwijk. Dat plan zal in hoofd zaak om het verkeer draaien, zo veel werd gisteravond al duidelijk. ,,Dp Merenwijk is een groene, goed onder houden wijk met weinig echte problemen", meende P. de Knegt van onderzoeksbureau RBOI. Wat er restte waren volgens hem eigenlijk alleen maar 'aandachts punten'. -• Uit onderzoek van RBOI en uit gesprekken met een aantal 'sleutelfiguren' uit de wijk was naar voren geko men dat de verkeersstructuur in de wijk voor verbete ring vatbaar is. Die lijkt duidelijk - een rondweg met daaromheen de woonwijkjes - maar is dat eigenlijk ab soluut niet. Onderzoeker De Knegt: „Er ontbreken flin ke delen van het fietspad langs de rondweg, fietspaden houden zo maar op of voeren door een industrieter rein. Er ontbreken trottoirs waardoor voetgangers zich soms genoodzaakt voelen de weg op te lopen, en de aansluitingen op de rondweg verschillen voortdurend van aard. Dat maakt de situatie heel onoverzichtelijk." Door de gelijkschakeling van snelverkeer en fietsèrs per 1 mei is de gemeente sowieso gedwongen over de verkeerskruisingen na te denken, verklaarde gemeente woordvoerder H. van Zeijl later. De simpelste oplos sing is dan om alle zijstraten uitritconstructies te ge ven. Daardoor ontstaat het risico dat automobilisten de rondweg als racebaan gebruiken, maar De Knegt en Van Zeijl hopen dat probleem te ondervangen door de rijbaan te versmallen en er bovendien drempels in te leggen. De ruimte die na de versmalling vrijkomt op de rondweg gaat naar de fietspaden. Bovendien komt er in het midden een - bredere - berm met bomen. De gemeente pakt binnenkort, in de geest van dit onder zoek, een deel van de rondweg al aan. Op de Zwarte- meerlaan komt tussen de Werven en de Plaatsen een afgescheiden fietspad en een trottoir. De kruisingen met de Broekweg, de Pluimgras en het Regenboogpad, die nu nogal verscholen zijn, wil de ge meente helderder maken. BROI wil van de kruisingen die de Ketelmeerlaan maakt met de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan rotondes maken. Verder ligt er een plan om het fietspad dat nu gedeeltelijk om de Meren wijk ligt, helemaal door te trekken. Om dat mogelijk te maken is bij de Driemasterwal een klein veer gedacht. Naast die buitenring willen de onderzoekers ook enke le 'doorsteken' maken in de wijk voor fietsers, zodat ze van de buitenring vrij gemakkelijk naar het wijkpark kunnen fietsen. Hoewel het de meeste tijd over verkeer ging, wees de gemeente er gisteravond ook op dat in het nieuwe be stemmingsplan vijf plekken voor nieuwbouw worden opgenomen: op het Zijleiland bij de jachthaven in de Merenwijk), aan het Veerpolderpad, bij het geplande NS-station aan de Gooimeerlaan, het Regenboogpad en het Eksterpad zijn appartementen of eengezinswo ningen gepland. De eerste drie bouwlocaties zijn overi gens al jaren geleden gepresenteerd. Voor de laatste twee plekken moet de gemeente nog inspraakprocedu res volgen. De ruim 200 bezoekers - het was gisteren zo druk dat de gemeente voor volgende week woensdag meteen maar een tweede bijeenkomst uitschreef - hadden over het algemeen vrede met de plannen. Wel waren sommige bewoners bezorgd over de overlast die nieu we verkeersdrempels kunnen geven, over de risico's dat het verkeer gaat racen op de rondweg als het straks altijd voorrang heeft en over het nut van het veer bij de Driemasterwal. innen voor 'culturele poort van Leiden -V .aanleg van een passantenhaven nabij molen De Valk, I"'1 lergrondse uitbreiding van het parkeerterrein aan de sim imermarkt, een hotel, de Marktsteeg als promenade, uitstaphalte voor touringbussen en de komst van de Gouwe Lijn in dit Leidse gebied. Dat zijn de meest iet oog springende onderdelen van het plan van de leente Leiden voor de omgeving van Stedelijk Muse- le Lakenhal. ros 80 -te roll ijn al sinds 1998 plannen Pil De Lakenhal uit te breiden iet museum samen te voe- zowel organisatorisch als roll vkundig, met het Centrum de Beeldende Kunst (CBK) nu nog aan de Hooglandse racht is gevestigd. De kos- van een grotere Lakenhal en toen op zo'n 40 miljoen in becijferd en voor dat schrok de gemeente- jterug. plannen verdwenen in de oortfct maar in de tussentijd nerf de gemeente stukje bij ije het Scheltemacomplex Ie loodsen van De Nobel, de nadrukkelijke bedoeling akenhal te kunnen uitbrei- plannen zijn nu weer uit kast gehaald en beperken niet tot het museum al- De gemeente wil het hele gebied 'stedebouwkundig, bouwkundig en functioneel vernieuwen'. Over de financie ring wordt in het zogenaamde 'Plan van aanpak Lakenhal- CBK' geert duidelijkheid gebo den. Wel is te lezen dat destijds voor de uitbreiding van het mu seum tien miljoen gulden opzij is gezet en dat dit bedrag is uit gegroeid tot ongeveer 15 mil joen. Aan zowel de uitbreiding van de Lakenhal als aan de Vernieu wingen van het gebied rond het museum wil de gemeente groots opgezette 'stadsdebatten met landelijke uitstraling' voor af laten gaan. Deelnemers zou den de universiteit, collegamu sea, het ministerie van onder wijs, cultuur en wetenschap pen, de Leidenaars en het be drijfsleven kunnen zijn. De met het CBK samen te voegen Lakenhal moet uitgroei en tot 'een nieuw instituut', schrijven burgemeester en wet houders. In de Lakenhal van de toekomst moet zo veel mogelijk Leidse cultuur worden gecon centreerd, zoals collecties, -we tenschappelijke en culturele ex pertise en tentoonstellingen. „Daarmee zou een concentratie van beeldende cultuur tot stand komen, waarmee de historie, de actualiteit en de toekomst van economische, maatschappelij ke en kunstzinnige fenomenen op een veelzijdige manier - via exposities, voorstellingen, stadsprojecten, lezingen, thea trale manifestaties en film - aan het publiek kunnen worden ge presenteerd." Maar de Lakenhal kan alleen uitgroeien 'tot de culturele poort van Leiden' als daarvoor 'binnen Leiden in brede kring steun bestaat'. Want zonder draagvlak, aldus het college, laat het publiek vroeg of laat verstek gaan. Of er voldoende steun is, moet blijken uit de de batten. In de visie van het college kan het gebied uitgroeien tot een 'museumkwartier' en een 'toe ristische entree' van Leiden. Daarvoor moet de Lammer markt en omgeving over de weg èn het water beter bereikbaar worden gemaakt. Vandaar het pleidooi om de doorvaarthoog- te van de houten Valkbrug op minstens 1.75 meter te brengen De Lammermarkt en omgeving met in het midden Stedelijk Museum De Lakenhal. De gemeente heeft de plannen voor uitbreiding weer uit de ijs kast gehaald en wil het gebied vernieuwen met een ondergrondse parkeergarage, een plein met terrassen, hotel, promenade en ontvangstpunt voor touringcars. foto hielco kuipers en een passantenhaven aan te leggen. Molen de Valk, ook een gemeentelijk museum, moet nadrukkelijker aanwezig zijn, vinden burgemeester en wet houders. De molen staat nu nog te verscholen achter het groen. Horeca moet meer de kans krijgen op het plein rond de molen. Dat kan als de auto's onder de grond worden ge stopt. Het plein moet geschikt blijven voor de kermis op drie oktober. In de molen zien bur gemeester en wethouders ook een ideaal vertrekpunt voor rondleidingen en wandelingen en een geschikt ontvangstpunt voor touringbussen. Over de Marktsteeg, die dwars door het gebied loopt waarmee de Lakenhal kan wor den uitgebreid, zegt het college dat overkapping is gewenst. Mogelijk wordt de .steeg ont trokken aan de openbare ruim te. Ook voor fietsers is een aantal 'verbeterpunten' op een rijtje gezet. Genoemd worden onder meer stallingplaatsen. Daarvan zijn er bij danstempel In Casa te weinig. Een andere verbete ring betreft een directe fietsver- binding tussen Kort Rapenburg en de Rijnsburgerweg, via de verbrede Turfmarktbrug, de Nieuwe Beestenmarkt, Molen- werf en Schuttersveld. LEIDEN ROBBERT MINKHORST De volkstuinders van Veld heim hoeven mogelijk niet te verhuizen naar de Oost- vlietpolder in Leiden. De Stevenshofjespolder is wel degelijk in beeld als alterna tief, in tegenstelling tot wat de gemeente steeds heeft beweerd. De volkstuinver eniging heeft geen moeite met een nieuwe stek langs het beoogde tracé van de rijksweg Nil, en juist wel met een verkassing 'naar de andere kant van Leiden'. Veldheim moet plaats ma ken voor de noodzakelijke - en inmiddels hoogst nodige - uitbreiding van de buur man, begraafplaats Rhijn- hof. Leidens grootste rust plaats kampt met een chro nisch gebrek aan ruimte. Gebeurt er niets, dan kan de gemeente na 2004 niemand meer begraven. Met een in vestering van miljoenen gul dens in de uitbreiding en herinrichting van Rhijnhof kan Leiden tot 2040 uit de voeten. Nu was niet zozeer die uit breiding gisteravond punt van discussie in de commis sie werk, sociale zaken en wijkbeheer, maar met name de toekomst van Veldheim. De enige mogelijkheid voor de tuinders leek verplaatsing naar de Oostvlietpolder, waar dan met de aanleg van een bedrijventerrein en de ingrijpende verhuizing van bestaande volkstuincom plexen, ook ruimte zou vrij komen voor de leden van Veldheim. De gemeente had alleen iedereen op het verkeerde been gezet, maakte voorzit ter H. Boetekees van Veld heim gisteravond duidelijk. Leiden had steeds gezegd dat de Stevenshofjespolder voor de provincie onge schikt was voor de huisves ting van de volkstuinders. Boetekees was eerder die dag op het provinciehuis ge weest en hoorde daar wat anders. Voor Zuid-Holland is een strook volkstuinen langs het beoogde tracé wel degelijk bespreekbaar. Zij het onder voorwaar den: bebouwing van de tui nen is dan bijvoorbeeld slechts beperkt toegestaan. Maar daar heeft Boetekees weer geen moeite mee. De leden van Veldheim hebben geen behoefte aan zomer huisjes. Vrijwel alle partijen von den de uitlatingen van Boe tekees nadere studie waard. De commissie stemde daar om wel in met de uitbrei ding van Rhijnhof, maar wil de dat wethouder Laurier te gelijk uitzoekt of Veldheim alsnog naai- de Stevenshof jespolder kan verhuizen. it u nog niet aan de mara- van Rotterdam toe? Of die Londen? Beide loopevene- iten staan voor aanstaande dag op het programma, arvoor wie de marathonaf- id van 42 kilometer en 195 ter te lang is, bestaat er een :d alternatief. De Leidsch jblad Singelloop die vrij- javond 20 april klokke 19.30 vertrekt vanaf de achter- tvan het Nuon-terrein aan laresingel. Bert Wijbenga, lolitiecommissaris die Lei- onlangs verruilde voor het ps Landelijke Politie Dien- lost het startschot. 2000 lopers beginnen aan hun rondje om het centrum van Leiden over een slordige 6800 meter. Nummer één is al na ruim 17 minuten weer terug terwijl de allerlaat ste er een klein uur langer over doet maar dan toch nog de be zemwagen achter zich weet te laten. Maakt allemaal niet uit want de 26ste Singelloop is een familieloop, waarin voor een groot aantal deelnemers mee doen belangrijker is dan win nen. Voor veel lopers is het te vens een prima voorbereiding op de Leiden Marathon van zondag 10 juni. Hoe is het met de inschrijving? Goed en minder goed. De 100 startnummers voor de wed- strijdatleten zijn vergeven. De - De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Pablo Cabenda en Eric-Jan 8erendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 -139 winnaar van vorig jaar, Jeroen van Dijke, is ook nu weer favo riet. Ook doen er ruim 200 lo pers mee die zich via de loop cursus van deze krant voorbe reiden op de Leidse marathon. De inschrijving via de voorver koop-adressen kan echter be ter. Daarbij moet wèl worden aangetekend dat er zich tradi tioneel veel mensen pas op het allerlaatste moment aanmel den. Een groep van basisschool Woutertje Pieterse aan de Houtlaan heeft daar niet op ge wacht. De 27 lèerlingen van 9 en 10 jaar schreven zich vorige week vrijdag met hun meester in en doen in de kleuren van de school aan de loop mee. Bravo, want sporten is gezond en daar kun je niet vroeg ge noeg méé beginnen. Aanstaande vrijdagavond is er ook weer een'ouderwets'par cours. Vprig jaar moest er na melijk worden omgelopen om dat de Rijnsburgers ingel ter hoogte van de gelijknamige brug onbegaanbaar was. De loop ging toen via het Stations plein en Schuttersveld. Dit keer loopt de route weer gewoon via de Weddesteeg en Rembrandt- brug langs molen De Put. Die zelfde molen staat afgebeeld op de medaille die men krijgt als de loop is voltooid. Over medewerking van de gemeente heeft de organisatie van de Sin gelloop niet te klagen. De reno vatie van hèt kruispunt Lam- menschansweg, Korevaar- straat, Geregracht, Zoeter- woudsesingel en Jan van Hout De singels moeten vrijdagavond zwart zien van de deelnemers aan de Leidsch Dagblad Singelloop. archieffoto hielco kuipers kade, wordt 1 mei ter hand ge nomen zodat de lopers daar vrijdagavond nog vrije door gang hebben. De warming-up wordt diezelf de avond op het Nuon-têrrein verzorgd door Borke Eradus van Sportcity Leiden. En als u dan eenmaal onderweg bent en ongeveer halverwege de sin gels café De Tregter passeert op de hoek van de Herenstraat en de Witte Singel, krijgt u weer puf door de vrolijke klan ken van dweilorkest De Pretno- ten. Tot slot, de deelnemers wordt vriendelijk verzocht lopend (is tevens een goéde warming-up) of per fiets naar de start aan de Langegracht/Maresingel te ko men. Wie de auto toch niet kan laten staan, parkeert de wagen bij molen De Valk of bij de Haagweg en gaat met een par- keerbusje de stad in. Nog steeds niet overtuigd om mee te doen? De opbrengst van de Leidsch Dagblad Singelloop gaat naar twee bijzonder goede doelen. De Stichting Paardrij den voor Gehandicapten bij manege Moedig Voorwaarts aan de Wassenaarseweg wil het geld gebruiken voor de aan schaf van een paard. En kin derfondsen LUMC is van plan een speelkamer voor ernstig zieke kinderen op te knappen. Tot vrijdagavond. ERIC-JAN BERENDSEN LEIDEN ROBBERT MINKHORST Leiden gaat de problemen in Pancras-Oost te lijf. Verloede ring, drugsoverlast en vereenza ming moeten afnemen. Dat kost de gemeente dit jaar iets minder dan 50.000 gulden. Wethouder Laurier (wijkbe heer) kreeg gisteravond in zijn raadscommissie overduidelijk steun voor zijn Plan van Aan pak voor de kwetsbare delen van de wijk. De gemeente con centreert zich op drie straten: de Middelstegracht, Uiterste gracht en Vestestraat. Extra in zet van politie, veegploegen, de wijkgroep en de Leidse Wel zijnsorganisatie (LWO) moet soelaas bieden. De problemen rond drugs verslaafden, lawaaiige hangjon geren, verloedering en vervui ling concentreren zich in die drie straten. Ingrepen van de gemeente zorgen ervoor dat de leefbaarheid, veiligheid en soci ale samenhang in de wijk erop vooruit gaan. Overlast wordt te ruggedrongen. De maatregelen zijn in nauw overleg met bewo ners bedacht. Alleen het raadslid Vlasveld van LWG/De Groenen had be zwaren. „Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Iets meer in Pancras-Oost betekent elders iets minder." De extra uren in de oostelijke binnen stad gaan ten koste van regulier buurtwerk, meende ze. Boven dien kunnen de problemen zich verplaatsen. Vlasveld zag het verkeerd, vond Laurier. De extra aan dacht voor delen van Pancras- Oost betekent niet dat aandacht en inzet elders verslappen. Lei den is overigens niet de enige financier in het plan: ook de politie, de wijkgroep en de LWO betalen mee. Het is trouwens wel zo dat die laatste twee part ners weer subsidie van de ge meente ontvangen, bijvoor beeld voor buurtopbouwwerk. D66 sprak van een 'heel am bitieus plan'. GroenLinks vond de voorstellen 'prima', en had waardering voor 'de snelle ac tie'. De ChristenUnie/SGP con stateerde dat er 'erg veel wordt gedaan voor het bedrag dat er voor is uitgetrokken'. Voor het geld dat Leiden, de LWO, de politie en de wijkgroep uitgeven krijgen de carports in de buurt een schilder- en schoonmaakbeurt, komen er sport- en spelactiviteiten voor jongeren, surveilleert de politie vaker, komt er een buurtfestival en gaan veegploegen het zwerf vuil te lijf. Een aan te stellen co ordinator zorgt dat de acties worden uitgevoerd en hij stemt zaken af, rapporteert en evalu eert. Afhankelijk van het succes wordt besloten of het project wordt voortgezet. Ruit kapoc? Bel: 589 88 87 GLAS- EN SCHILDERWERKEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13