Vrijmetselarij helemaal niet geheimzinnig Kerkkeuze Maxima doet niet ter zake Geloof Samenleving ICTO heft zichzelf op VANDAAG BEROEPINGSWERK Site roept Maxima op rk te blijver DONDERDAG 5 APRIL 2001 I Vandaag 413 jaar geleden, op 5 april 1588, werd de Engelse filosoof Thomas Hobbes geboren. Een man met een pessimistisch mensbeeld. 'De mens is voor de mens een wolf, zei hij bijvoor beeld. Volgens Hobbes onderwerpen mensen zich alleen uit egoïstische angst voor de dood aan wetten en sociale con venties, die soms tegen hun eigen belang lijken in te gaan. Door zijn stelling dat veel filosofische moeilijkheden ver oorzaakt worden door onbegrip voor de functie van taal, wordt Hobbes ook wel gezien als voorloper van de moderne analytische filosofie. Hij stierfin 1679. Op 5 april vieren sommige rooms-katholieke Belgen de hei ligenfeestdag van Juliana van Cornillon. Een strenge en vro me non uit de dertiende eeuw die door haar 'grote gods vrucht tot het heilig sacrament' heeft bijgedragen aan de in voering van sacramentsdag waarop de eucharistie wordt gevierd. Van Laar secretaris van Zendingsraad Amsterdam Drs. W. van Laar (52) is benoemd tot algemeen se cretaris van de Nederlandse Zendingsraad. Sinds 1994 is hij stu diesecretaris van de NZR. Hij volgt dr. G. van Butselaar op, die kortgeleden na zeventien jaar afscheid nam van de zendings raad. De hervormde theoloog Van Laar heeft van 1983 tot 1988 als zendingspredikant in Chüi gewerkt. Daarvoor was hij onder meer secretaris van de Gereformeerde Zendingsbond in de Ne derlandse Hervormde Kerk. De Nederlandse Zendingsraad, waarin vijftien protestantse kerken en zendingsorganisaties sa menwerken, is de afgelopen tijd getroffen door forse bezuini gingen van de Samen-op-Wegkerken. Als gevolg van de SoW- bezuinigingen wordt de vacature van Van Laar slechts parttime en voor een beperkte periode opgevuld. Wereldreligies kort samengevat Amsterdam HBO-leraar Pierre Winkler heeft een eenvoudig, kort (107 pagina's) maar krachtig boek geschreven over de vijf grote wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, joden dom, christendom en islam. Daarbij maakt hij ook nog een uit stapje naar mystiek, kabbala, theosofie, etcetera. Vanwege de compactheid, eenvoud en directheid uitermate geschikt voor een eerste oriëntatie. Het heet 'Denken zonder woorden' en is uitgegeven door uitgeverij Kok. De adviesprijs is 27,50 gulden. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Oud-Beijerland (Ontmoetingskerk i.c.m. Geref. Kerk), mw. M.W. Taalman-De Ruiter te Terneuzen, die dit be roep heeft aangenomen. GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen: te Berkel en Roden rijs, H. van den Berg te Dalfsen. Bedankt: voor Voorburg en voor Veendam, R. IJbema teWijnje- woude i.c.m. Oosterwolde. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Amsterdam, S.J. Wierda, kandidaat te Groningen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Berkenwoude, GJ. van Aalst te Ridderkerk. Bedankt: voor Leerdam, M. Ka rens te Werkendam; voor St. An- naland, C. Hogchem te Barne- veld; voor Puttershoek, C. Sonne- velt te Veenendaal. leeuwarden wim schruver De kwestie met vader Zorre- guieta is nog niet opgelost, of er ligt alweer een ander probleem rond het huwelijk van Willem- Alexander en Maxima: mag zij als aanstaand koningin rooms- katholiek blijven? Een achter haalde vraag. Het geloof van een vorstenpaar doet voor onze samenleving absoluut niet meer ter zake. 'Gemengde huwelijken' zijn in de krimpende kerken allang geen probleem meer. Ze wor den met blijdschap en zonder omhaal bevestigd. Al is het bij de grote protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk wel beleid de echtelieden te advise ren om zich op één kerk te rich ten. Maar in kringen waar de trits 'God, Nederland en Oranje' nog altijd een heilige drie-eenheid is, is deze houding als het gaat om onze kroonprins en Méxi- ma niet zo vanzelfsprekend. Dan wijst men niet alleen op de vaderlandse geschiedenis, vol godsdienststrijd, maar ook op de streng hiërarchische struc tuur van de Rooms-Katholieke Kerk. Die zou werkelijk demo cratisch denken bij Maxima in de weg staan. Een beroep op de vaderlandse historie en het organisatorisch karakter van Rome is echter niet steekhoudend. De Rooms- Katholieke Kerk heeft inder daad ooit, lang geleden, nare dingen gedaan in de Lage Lan den. Maar de geschiedenis leert ook dat onder geestelijke lei ding van de protestantse kerken ook onfrisse dingen gebeurden. Neem de slavenhandel en de apartheid. Inderdaad, de 'roomse mono cultuur' is hiërarchisch, zoals een oud-hoogleraar theologie onlangs vol afschuw met het oog op het huwelijk van de kroonprins bptoogde. Maar dat landelijke synodes (kerkverga deringen) van protestantse ker ken op essentiële punten het laatste woord hebben, en zelfs heerszuchtig kunnen optreden, is ook een gegeven. En dan is er ook nog vaak spra ke van het misverstand dat het staatshoofd lid van de Neder landse Hervormde Kerk moet zijn. Dat is onjuist. Het stond wel in de eerste Grondwet van 1814, maar deze regel is al snel gesneuveld. Het is mooi dat Willem-Alexander vier jaar ge leden belijdend kerklid werd, maar het was niet verplicht. We leven in een maatschappij waarin de privé-opvattingen van een vorst en zijn eega hele maal niet ter zake doen. Dit nog afgezien van het feit dat in een samenleving waarin de rol van de kerken steeds kleiner wordt, de geloofsovertuiging een parti culiere zaak is geworden. Zelfs als Maxima haar gezin tot het katholicisme bekeert, verandert dat buiten het paleis niets. Koning Boudewijn van België, overtuigd en behoudend lid van de Rooms-Katholieke Kerk, ondervond dat in 1990. Hij wei gerde vanwege zijn geloofsover tuiging een abortuswet te on dertekenen, en werd op eigen verzoek tijdelijk van zijn rol als staatshoofd ontheven. Willem- Alexander ondervond het laatst toen hij de pers adviseerde een ingezonden brief van oud-dic tator Videla te raadplegen: zijn persoonlijke overtuiging is niet aan de orde. Overigens zal Willem-Alexander niet de eerste Oranjevorst zijn die een vrouw trouwt met een andere kerkelijke achtergrond. Koning Willem II huwde Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, in een Russisch-or- thodoxe dienst. Zij bleef haar kerk trouw en woonde in een kapel in het koninklijk paleis Russisch-orthodoxe vieringen bij. Kiezen voor een kerk behoort louter op grond van overtuiging te gebeuren. Maxima heeft ver klaard rustig over haar kerkkeu ze te willen nadenken. Die ruimte behoort ze te krijgen. Mensen als kardinaal Simonis, die nu al liet weten dat hij Maxima 'niet graag' de Rooms- Katholieke Kerk ziet verlaten, zijn daarom ook buiten de or de. En dat is 'een beetje dom'. ruswuk anp „Maxima, blijf katho liek!" Onder dat mor11 heeft de rooms-katN lieke website RKniei een petitie opgestek a, om de verloofde van prins Willem-Alexai er van te weerhoudt iteiib e, d,c< ran^r Nieuwe leerstoel over 'zeljverwerkelijkingsschool' bij theologie Leiden protestant te wordei „Is de tijd niet rijp v een oecumenisch k< - ningshuis", staat op site te lezen. „Een g< lukkig huwelijk tus; de nederlands-her- vormde koning en rooms-katholieke et genote zou een moo FL oecumenische getuif nis zijn." De website is met 2.(ej bezoekers per week a; druk bezochte inti pagina. De petitie, sinds het begin van week op de website n staat, is al door veel s mensen onderteken^ Maar ook hebben ve< mensen hun kritiek n de oproep van de wt s te geuit. „Laat kerknet ren toch met rust. Lye wij maar bidden dat je trouwen in de kenniar van de Here Jezus a|]a, hun Heiland", reag%|j een ondertekenaar. ,e€ )je ele at itjt rei 1 Minder financiën door te weinig leden Een oudemannensoos? Nee hoor, de vrijmetselarij is toch echt méér dan dat. „Een zelfverwerkelijkings- school", is een van de termen die Ton van de Sande ge bruikt. De Nijmeegse historicus bekleedt sinds een paar weken de nieuwe leerstoel Vrijmetselarij aan de theolo gische faculteit in Leiden. Alwaar hij niet zozeer gehei men aan het licht brengt, als wel het sprookje uit de we reld helpt dat er geheimen aan het licht te brengen zijn. hoogeveen anp Het Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening (IC TO) staakt de activiteiten. De verminderde financiële moge lijkheden als gevolg van het da lend ledental vormen een be langrijke grond voor het be stuursbesluit. Dit heeft voorzit ter J. Klooster in het ICTO-Con- tactblad bekendgemaakt. De verenigingsraad neemt op 10 mei het opheffingsbesluit. Het ICTO werd in 1980 opge richt als tegenhanger van het Interkerkelijk Vredesberaad IKV, dat voorstander was van eenzijdige ontwapening. In te genstelling tot het IKV is het IC TO niet door de kerkgenoot schappen opgericht, maar door individuele leden. Jarenlang heeft het ICTO op onder meer de gereformeerde synode 'ge vochten' voor eigen subsidie. Volgens het ICTO behoren kerken geen concrete politieke maatregelen aan te geven. Het ligt niet op de weg van de ker ken om van de overheid een bepaald veiligheidsbeleid af te dwingen, waarvoor de kerken geen verantwoordelijkheid dra gen. Christenen kunnen die in vloed via de politieke partijen uitoefenen, aldus het ICTO. Het ICTO heeft enkele malen een bestuurscrisis beleefd. In 1986 stapten vier bestuursleden op die het oneens waren met standpunten van de toenmalige voorzitter J. Janssen van Raay, nu CDA-europarlementariër. Zij richtten het Vredesoverleg Kerk en Samenleving (VOKS) op. Bij een volgende crisis over sluiting van het ICTO-bureau in Hoogeveen in 1989 traden op nieuw vier bestuursleden af, onder wie waarnemend voor zitter W. ter Culve. Op het hoogtepunt had het ICTO 12.000 leden. leiden afke van der toolen Toen Van de Sande (58) lang geleden voor het eerst in de bi bliotheek van de landelijke orde in Den Haag kwam, gaif hij ie dereen die hij tegenkwam een hand. Niet alleen om beleefd te zijn. „Ik dacht toen nog dat vrij metselaars allemaal geheime handgrepen hadden om zich aan elkaar kenbaar te maken. Zodat als de ene vrijmetselaar door rood licht rijdt, hij van de ander geen bekeuring krijgt, dat soort werk. Tot mijn teleurstel ling was dat dus niet zo." Inmiddels is de vrijmetselarij is een open boek voor Van de Sande. Nou ja, afgezien dan van de persoonlijke ervaring van de rituelen, want ondanks een le venslange fascinatie is de Nij- megenaar nooit toegetreden. Hij heeft genoeg - althans voor lopig- aan zijn beroepsmatige bemoeienis. Die interesse in het curieuze genootschap had hij al als ventje op de middelba re school. „Boeken lezen in de bieb. Dat geheimzinnige hè, dat deed het 'm. En dan was ik ook nog eens van rooms-katholieke huize, en vooral de katholieke kerk zei: het deugt niet wat daar gebeurt." En waarin heeft die levens lange studie geresulteerd? In de nuchtere constatering dat er helemaal niets diep geheims is aan dat hele geheime genoot schap. .Allemaal een misver stand. Dat komt doordat" de vrijmetselaars zelf spreken over geheimen. Maar wat ze alle maal doen, kun je allemaal le zen in boeken. Ze doelen louter op de onzegbaarheid van de in dividuele ervaring van de inwij- ding." Zelf heeft Van de Sande ook een boek geschreven waarin de vrijmetselarij tot in detail wordt geportretteerd. Deze zomer komt de tweede druk uit Toch zal er altijd wel een waas van geheimzinnigheid om de bewe ging blijven hangen. Want de inhoud van de rituelen mag dan geen geheim meer zijn, ze vinden nu eenmaal in besloten heid plaats. „Dat is nodig om de methode te laten werken. Stel je voor dat er allemaal bui- Ton van de Sande, als jonge jongen al gefascineerd door 'die geheim zinnige' vrijmetselarij. foto hielco kuipers tenstaanders bij zouden zijn, die de boel belachelijk gaan staan maken. Dan komt van die speciale ervaring natuurlijk niets terecht." De nieuwe leerstoel Vrijmet selarij als geestesstroming en so ciaal-cultureel Europees ver schijnsel wordt betaald door, ja wel, de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Ne derlanden. „Zij willen daarmee natuurlijk vast ook wel nieuwe leden ronselen", zegt Van de Sande lachend. „Maar ik ben niet gehouden om te vertellen wat zij willen dat ik vertel." De leerstoel had wat hem betreft net zo goed aan de faculteit der letteren kunnen worden toege voegd. Maar gek vindt hij het niet, een leergang vrijmetselarij temidden van colleges Vroege Kerkgeschiedenis en Oude Tes tament. Immers, ook dit onder werp heeft veel te maken met de vraag van mensen naar de zin van het bestaan. Wie louter gezelligheid zoekt, kan beter lid worden van de Rotary. Van de Sande is er van overtuigd dat vrijmetselaar zijn veel van je vraagt. „Het heeft de vorm van een spel, maar wel een heel serieus spel." Het ul tieme ideaal is jezelf te verbete ren, en daardoor ook de wereld. „Het is een zelfverwerkelij- kingsschool, je leert gaandeweg jezelf steeds beter kennen." Aantrekkelijk voor vele dolen de geesten in deze tijd, denkt de historicus, zelf nog 'net ka tholiek genoeg om zich te kun nen ergeren aan de paus'. Voor mensen die het in de kerk niet meer helemaal kunnen vinden, maar wel zoekende zijn. „Het mooie van de vrijmetselarij is dat de mensen zelf actief een rol spelen in de rituelen. Je hebt geen priesters, iedereen is even wijs. Of onwijs. Dat heb je in de kerk niet, daar ben je louter consument. Was dat anders ge weest, dan waren mensen mis schien meer betrokken geble ven." Uit van de Sandes beschrij vingen doemt een beeld op van een club die een veelkleurige symboliek koestert, geput uit eeuwenoude tradities. Voor een cultuurhistoricus een paradijs, want uit elke periode heeft de vrijmetselarij wel iets in haar ri tuelen geïncorporeerd. Dat or ganische karakter is mogelijk omdat het eerder om een queeste gaat dan om een leer. De beweging is niet voor niets geboren in een tijd van gods dienstoorlogen: het uitgangs punt was om nu eens niet te steggelen over de levensover tuiging, maar de nadruk te leg gen op het recht om te zoeken. „Wat resulteert is in feite een doos zonder inhoud. Je haalt eruit wat je erin stofje symbolen en rituelen Pe universeel, dat ze in elk/e voor elke inidividuele fPe selaar iets anders kunn< kenen. Juist om die redt v en is - de beweging eef s in het oog van institiP^! claimen wél de waarl pacht te hebben. Zcs" rooms-katholieke kerk, oudsher de wildste \J<^( over de vrijmetselarij irf11' reld bracht. Duivelsverst 1 gen, bokkenrijders-acht standen, rituele babymo Allemaal onzin, weet Sande. De vrijmetselai keurige, idealistische i In zijn achterhoofd sp stiekem zelfs met het i zelf na zijn pensioen, z meer tijd heeft, ook toi den. „Twintig jaar gele een oudere vrijmetseh wijnkoopman, tegen rr meneer Van de Sande,-» nog jong, u moet nog /I aan de carrière en de vrI wacht nou maar tot u L I der bent. Ik was zelf ooi tig voor ik bij de loge ki geloof best dat het op dag leuk is om lid te zijinde ook vanwege de kalen schappelijkheid die sddei bestaan tussen oudere)rt gere leden. De buiterlrec warme manier waarop vegj gers nog overal bij wofapp trokken, die kom je eldtllei welijks meer tegen.'nar lor lem WEEROVERZICHT BUITENLAND Weersvooruitzicht HWS Geldig tot en met vrijdag. Noorwegen: Wisselend bewolkt en enkele win terse buien. Maxima van rond het vriespunt in het noorden tot rond 8 graden in het zuiden. Zweden: Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, in het noorden met sneeuw. Middagtemperatuur da lend naar 9 graden in het zuiden. Finland: Veel wind, bewolking en van tijd tot tijd regen. Vrijdag af en toe zon en kans op een enkele winterse bui. Maximumtemperatuur van iets boven nul in het noorden tot 13 graden in het zuiden. Vrijdag iets lager. Denemarken: Eerst op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Later van het westen uit meer wolken en perio den met regen. Middagtempera tuur dalend naar 9 graden. Engeland, Schotland, Wales, Ier land: Veelal bewolkt en van tijd tot tijd regen, plaatselijk veel neerslag. Soms ook veel wind. Middagtem peratuur van 8 graden in Schot land tot 12 in Engeland. België en Luxemburg: Eerst af en toe zon en droog. Later meer bewolking en geregeld re gen. Middagtemperatuur rond 11 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Van het westen uit meer wolken en perioden met regen. Ook vrij dag grijs en van tijd tot tijd nat. Maxima van ongeveer 13 graden. Zuid-Frankrijk: Donderdag mistral, perioden met zon en droog. Vrijdag meer bewol king en later enkele buien. Maxi mumtemperatuur ongeveer 18 graden. Spanje: Perioden met zon en droog. In het noorden soms meer wolken. Vrij dag van het noordwesten uit be wolkt en plaatselijk regen. Mid dagtemperatuur stijgend naar 18 graden in het noorden tot rond 27 bij Sevilla. Portugal: Af en toe zon en droog. Vrijdag van het noordwesten uit meer wolken en met name in het noorden af en toe regen. Middagtemperatuur van 18 in het noorden tot 21 langs de Algarve. Mallorca, Ibiza, Menorca: Af en toe zon en eerst kans op een bui. Middagtemperatuur oplopend naar ongeveer 22 graden. Marokko: Perioden met zon en droog. Mid dagtemperatuur rond 18 graden. Tunesië: Flinke perioden met zon maar donderdag ook kans op een bui. Middagtemperatuur aan zee 22 graden. Madeira: Perioden met zon en droog. Mid dagtemperatuur omstreeks 19 graden. Canarische Eilanden: Perioden met zon en droog. Maxi ma rond 22 graden. Duitsland: Eerst vrijwel overal droog en af en toe zon. Vrijdag veel wolken en pe rioden met regen, plaatselijk veel neerslag. Middagtemperatuur da lend naar 13 graden. Oostenrijk: Vooral de tweede helft van de don derdag droog en af en toe zon. Verder meest bewolkt en van tijd tot tijd regen. Middagtemperatuur in de dalen rond 16 graden. Zwitserland: Eerst droog en af en toe zon. Later van het westen uit meer wolken en beneden 2000 meter regen. Mid dagtemperatuur ongeveer 17 gra den in de dalen. Polen: Donderdag veel bewolking en af en toe regen. Vrijdag eerst droog en soms zon, later opnieuw nat. Middagtemperatuur ongeveer 13 raden. sjechië en Slowakije: Eerst bewolkt en vooral in Slowa kije af en toe regen. Later af en toe zon en droog. Vrijdag opnieüw soms nat. Middagtemperatuur on geveer 15 graden. Hongarije: Bewolkt en soms regen. Van het westen uit droog en af en toe zon. Vrijdag later weer regen. Middag temperatuur rond 15 graden. Italië: Eerst overwegend bewolkt en plaatselijk regen. Vrijdag in het midden en zuiden droog en af en toe zon. Maxima ongeveer 19 gra den. Corsica en Sardinië: Veel wind, af en toe zon, maar ook een enkele bui. Middagtempera tuur 18 graden. Griekenland en Kreta: Flinke perioden met zon en droog. Vrijdag meer wolken en kans op een bui. Middagtemperatuur on geveer 18 graden. Malta: Eerst wolkenvelden en plaatselijk wat regen. Maxima rond 19 gra den. Turkije en Cyprus: Perioden met zon en droog. Op Cyprus een enkele bui, vrijdag ook in Turkije. Maxima van 11 graden in het noordwesten tot 18 op Cy prus. VRIJDAG 6 APRIL 2001 Zon- en maanstanden Zon op 07.03 Zon onder 20.20 Maan op 18.08 Maan onder06.55 Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 03.05 15.28 2.38 «15.01 Laag 11.00 «00.00 10.41 23.41 Weerrapporten 05/04, 08.00 uur: station weer wind temp neersl max min mm Amsterdam licht bew. w4 11 6 3.6 De Bilt onbewolkt TH 2 5 5.1 Deelen licht bew. zw3 13 4 3.3 Eelde zwaar bew. w4 14 4 57 Eindhoven licht bew. zw3 13 4 2.1 Den Helder licht bew. w5 11 5 44 Rotterdam licht bew. w3 12 6 4.6 Twente licht bew. zw3 16 5 36 Vlissingen licht bew. zw4 10 5 15 Maastricht licht bew. zw4 13 5 3.9 Aberdeen licht bew. w3 12 4 0.4 Athene licht bew. w.s.0 18 7 0.0 Barcelona zwaar bew. z2 17 12 0.0 Berlijn zwaar bew. zw3 13 6 8.0 Boedapest zwaar bew. w2 21 6 0.0 Bordeaux zwaar bew zl 12 6 1.6 Brussel licht bew. zw3 12 5 20 0 Cyprus licht bew. w2 20 13 0 0 Dublin regen zo3 11 3 1.0 Frankfurt licht bew. z3 9 5 8.3 Genève zwaar bew. zwl 15 4 16.7 Helsinki zwaar bew. o3 4 -2 0.0 Innsbruck regen ver 1 18 4 2.0 Istanbul zwaar bew. ws,0 10 8 0.0 Klagenfurt regen TH 2 19 6 0.0 Kopenhagen zwaar bew. zw6 8 5 5.0 Las Palmas halt bew. i)4 22 17 0.0 Lissabon zwaar bew w2 18 14 1.5 Locarno half bew zo3 12 5 25.0 Londen half bew z3 12 4 3.0 Luxemburg zwaar bew w3 11 3 15.1 Madrid half bew. no 1 19 10 0.0 Malaga licht bew. w5 25 17 0.0 Mallorca half bew Ó3 20 8 0.0 Malta licht bew zw3 11 0 0 Moskou zwaar bew. w.s.0 15 5 0.0 Münchên zwaar bew. w3 11 3 0.4 Nice onbewolkt w3 14 12 0.0 Oslo regen z3 6 4 3.0 Parijs onbewolkt w3 9 4 10.8 Praag zwaar bew. w3 19 5 3.0 Rome zwaar bew. z3 18 8 0.0 Split zwaar bew. n2 18 7 0.0 Stockholm zwaar bew. zo7 5 2 0.0 L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) bewolkt onweer warmtefront regen sneeuw koufront aék opklaringen hagel lagedruk mist windrichting H hogedruk zonnig 19 temperatuur luchtdruk in ~100°- hecto pascal KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE e—mail: abonneeservice@damiate.hdc.nl Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-13.00 uur 071-5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) L.F. Klein Schiphorst (adjunct) H. Schneider (adjunct) PUBUC RELATIONS W.H.CM. Steverink 071-5356 356 REDACTIE A Maandag, chef eindredactie algemeen T. Brouwer de Koning, chef redactie Rijn- en Veenstreek D.C. van der Plas, chef eindredactie regio J. Rijsdam, chef redactie kunst W. Spierdijk, chef sportredactie E. Straatsma, chef redactie Regio Leiden R.I.M. van der Veer, chefredactie Duin- en Bollenstreek W.F. Wegman, chef redactie Leiden ^ehe ebri eha jor i ;r, d aul i 'erkl dot INTERNET: www.leidschdagblad.nl E-MAIL: redactie.ld@damiate.hdc.nl TELEFAX Advertenties: 071-5323 508 i Familieberichten: 023-5317 3L 023- 5320 216 Redactie: 071-5321 921 Hoofdredactie: 071- 5315 921 n; d ADVERTENTIES »ns Maandag t/m vrijdag van 8.30 to(n:n 071-5356 230 RUBRIEKSADVERTENTIE31"' Maandag t/m vrijdag van 8.30 toj get 071-5143 545 lane ABONNEMENTEN: (071-51^ bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) 'V*11 per kwartaal (acceptgiro) Oble per half jaar (acceptgiro) e mi per jaar (acceptgiro) LW( Abonnees die ons een machtiging ve( het automatisch afschrijven van het abonnements- geld, ontvangen 1,-fe bf betaling. n is. VERZENDING PER POST-Kuil Voor abonnementen die per post (biku:0 worden verzonden geldt een toeslag b aan portokosten per verschijndag. e* e€ ïn di LEIDSCH DAGBLAD OP CASSEht ht Voor mensen die moeilijk lezen, sliperr hebben of blind zijn (of een anderj^ leeshandicap hebben), is een sam(ae L van het regionale nieuws uit het Lften Dagblad op geluidscassette beschp aai informatie 0486-486486 )ffen (Centrum voor Gesproken Lectuur^gn Auteursrechten voorbehoed Dagbladuitgeverij Damilpeu pn zi figui )k bij twen Warschau licht bew ver 1 14 4 0.0 New Orleans zwaar bew. zo 3 25 22 00 Wenen regen nw4 20 8 0.0 New York onbewolkt TH 2 11 4 00 ZGrich half bew. TH 2 17 4 4.0 Tel Aviv zwaar bew. zol 22 15 00 Bangkok zwaar bew. z4 37 26 0.0 Tokyo zwaar bew. z4 15 6 0.0 Buenos Aires zwaar bew. z2 12. 11 2.0 Toronto onbewolkt w2 14 0 0.0 Casablanca zwaar bew. zo2 15 0.0 Tunis zwaar bew. zwl 25 13 0.0 Johannesburg zwaar bew. o4 20 12 0.8 Vancouver zwaar bew. o2 13 1 0.0 Los Angeles zwaar bew. to2 13 11 0.0 ZIEKENHUIZ |zijn ONGEVALLENDIENST prot Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Hat d Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feestdagen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst. bijpe 'huid In dit i doe dooi prakl 'aan INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: te(. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111 Op de bruiloft van haar kleinzoon Maurits ging prinses Juliana ter communie. Dat zorgde voor flinke heibel onder behoudende protestanten. De prinses zelf verborg zich na alle belangstelling voor haar gang naar het altaar achter haar tas. foto anp ed oudenaarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14