Ontevredenheid over hulpvaardigheid politie Binnenland Duits toestel beschiet toren op Vlieland schiedenisonderwijs meer dan feitenkennis alleen Ruzie in Volendams college over mandaat Fracties PvdA en D66 willen extra geld voor inburgering odome op zoek naar joenen voor verhuizing 'Gemeenten verplichten tot opvang asielzoekers' Connexxion gaat door met vervoer gehandicapten Gewonden bij ongeluk met Corus-bus f,0 23 FEBRUARI 2001 ieverbod voor Greenpeace hürg Greenpeace mag kerntransporten van Borssele frankrijk op geen enkele wijze verhinderen of vertragen, ctieverbod dat de rechter in Middelburg gisteren uitvaar - geldt voor een jaar. Overtreding komt Greenpeace op een van 100.000 gulden te staan. De milieu-organisatie gaat de uitspraak in beroep. Het eerstvolgende transport vindt ^op 1 maart. De behandeling in hoger beroep komt voor rotest tegen dit transport in elk geval te laat. voor drugssmokkel via Schiphol Een 31-jarige man uit Amsterdam is gisteren door de iank in Haarlem veroordeeld tot drie jaar onvoorwaarde- ;elstraf voor drugssmokkel. De rechtbank acht bewezen man medeplichtig is aan de invoer van 716 kilo cocaïne, iotste partij die ooit op Schiphol is onderschept. Tegen de acht jaar cel geëist. igse hennepkwekerijen ontmanteld ag^ In de Haagse wijk Loosduinen heeft de politie giste- iar schatting 13.000 hennepplanten in beslag genomen op oonwagenkamp. Op het terrein staan volgens een woord- er ongeveer dertig woonwagens. Op 32 plekken werden ipplanten ontdekt. De agenten troffen de duizenden hen anten aan in garageboxen, kleine caravans en achterka- s van woonwagens. De politie verrichtte geen aanhou- neenten sluiten zorgcontract Om de lokale gezondheidszorg te kunnen verbeteren Jle gemeenten in Nederland de gezondheidstoestand van rolking in gezondheidsnota's beschrijven. Hierin moeten inten een relatie leggen met onder meer huisvesting en tuatie van de burgers in de gemeente. De Vereniging van landse Gemeenten heeft gisteren in Leiden een handteke- ezet onder het Nationaal Contract Openbare Gezond- org, dat het lokale beleid verder moet versterken. Ook de ers Borst (volksgezondheid) en De Vries (binnenlandse ondertekenden het contract. ileg deel Betuwelijn onzeker De Raad van State verhindert vrijwel zeker de aanleg deelten van de Betuwelijn bij Rotterdam. De raad toonde steren uiterst kritisch over de wijze waarop de gemeente dam de aanleg heeft geregeld in haar bestemmingsplan, s de raad is dit plan bovendien voorbarig, want het tracé spoorlijn aan de zuidzijde van de stad is nog steeds niet ikeurd. Volgens staatsraad Van Buuren is dat een eerste e. I i algehele vaccinatie hepatitis-b ï^i^. Minister Borst (volksgezondheid) wil niet alle zuige- laten inenten tegen hepatitis-b. Alleen baby's van wie ten een van de ouders is geboren in een land waar relatief spatitis-b voorkomt, wil zij laten vaccineren. Dat is het iij een op de zeven pasgeborenen. De bewindsvrouw hiermee een advies van de Gezondheidsraad over. Zij tegen de wens van een meerderheid van de Tweede Ka le voor algehele vaccinatie is. Taxipalen mogen weg De Taxicentrale Amsterdam (TCA) is bereid de ge- tegemoet te komen en de taxi-telefoonpalen op de vijf ijkste standplaatsen op korte termijn weg te halen. Dat -directeur Grijpink gisteren bevestigd. De gemeente palen verwijderen om de standplaatsen toegankelij- laken voor concurrerende centrales. De gemeente heeft ar toestemming van de rechtbank. Maar toen TCA hierte- beroep ging, stelde het hof dat de partijen achter geslo- uren verder moesten praten. RICHARD MOOYMAN artmuseum Aviodome )hol heeft de financie- de beoogde verhuizing ilystad nog lang niet )k als minister Netelen- keer) vijf miljoen gul- tegeld van Schiphol aan ie schenkt, ontbreekt ïelft van de benodigde iljoen gulden, eur Van der Holst it Aviodome in het jaar verhuizen naar de Fle- maar of dat lukt is af- van het succes van de iverving. Aviodome kan irder uitbreiden op Het museum wil de historische collectie en overbrengen naar luw op de luchthaven ationaal luchtvaartmu- al jaren bezig subsidies r los te peuteren. En in bij overheden en be- Aviodome bereidt ictie voor waarbij parti- een aandeel ter waarde derd euro (220 gulden) kopen om de nieuw- n de grond te krijgen, is telt elke gulden", al- der Holst. ezegging van Netelen- vijf miljoen gulden ter ing te stellen stemt reden. Het geld is af- van de dwangsom die ANP Algemeen Nederlands Persbureau GPD Geassocieerde Pers Diensten Nederlandse dienders scoren slecht Een groot deel van de Nederlanders is niet te spreken over de hulpvaardigheid van de politie. Ook is bijna de helft niet tevreden over de bestrijding van criminaliteit. Daarmee scoort de Nederlandse politie internationaal slecht. DEN HAAG ANP In zeventien andere geïndu strialiseerde landen oordelen de inwoners positiever over de inzet van hun agenten. Dat blijkt uit een grootschalige in ternationale enquête onder 40.000 inwoners. Drie crimino logen van de Universiteit Lei den, het Britse ministerie van binnenlandse zaken en het Ne derlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandha ving (NSCR) in Leiden hebben het onderzoek uitgevoerd. Ruim 50 procent van de Ne derlanders is goed te spreken over de aanpak van criminali teit, tegenover bijvoorbeeld bij na 90 procent van de Amerika nen en Canadezen. Wat betreft de hulpvaardigheid komt de politie in Nederland er zelfs het slechtst van af van de zeventien landen die deelnamen aan het onderzoek: 43 procent noemt de politie hulpvaardig, ten op zichte van gemiddeld 71 pro cent in andere landen. De Raad van Hoofdcommis sarissen herkent zich niet hele maal in het beeld dat uit het onderzoek blijkt. Uit eerdere en grotere onderzoeken is duide lijk geworden dat er in Neder land meer waardering voor de politie is, dan in dit rapport wordt geconcludeerd. Zo was bijna 70 procent van mensen die slachtoffer van criminaliteit werden, in 1999 tevreden tot zeer tevreden over het optreden van de politie. Het rapportcijfer van de laatste jaren is ruim vol doende is, zegt een woordvoer der. Het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren het slachtof fer is geworden van enige vorm van criminaliteit is net als in de overige landen iets gedaald. Er werden vooral minder vermo gensdelicten gepleegd. Het per centage Nederlanders dat aan geeft tenminste een keer slacht offer te zijn geweest van dief stal, beroving, inbraak, geweld of een zedenmisdrijf, is afgeno men van 32 in 1995 naar 25 in 1999. Samen met Australië, Enge land en Wales, en Zweden be hoort Nederland nog steeds tot de landen met een relatief hoog criminaliteitsniveau. Deze hoge score wordt vooral veroorzaakt door het grote aan tal fietsendiefstallen in ons land. Gemeenteraad: dit jaar geen kennis VOLENDAM ANP De fractie van VD'80 heeft gisteravond de gemeente raadsvergadering van Edam- Volendam vroegtijdig verla ten. De fractie meent dat het college alleen nog mandaat heeft om beslissingen te ne men die in verband staan met de nieuwjaarsbrand. Dat het college ook andere voorstel len had op de agenda, schoot VD'80 in het verkeerde keel gat. De PvdA, CDA en WD en Gemeentebelangen vinden dat het besturen van de ge meente gewoon moet door gaan. Volgens deze partijen heeft het college mandaat ge kregen tot verder besturen en geen beperkt mandaat. Burgemeester IJsselmuiden was zeer verrast door het op treden van VD'80. ,,Het is waanzin als wij als college al leen de afwikkeling van de brand zouden afhandelen. De gemeente moet bestuurd worden. Als de verschillende onderzoekscommissies hun oordeel hebben geveld, zul len wij de discussie met de raad aangaan. Tot dan zullen we de gemeente beheren." Het college besloot gisteren alsnog de kermis dit jaar zo wel in Edam als in Volendam niet door te laten gaan. B en W zijn tot dat besluit geko men omdat de discussie over het wel of niet houden van de kermis de saamhorigheid in de gemeente dreigde te on dermijnen. Schiphol moet betalen vanwege overschrijdingen van de ge luidszone vorig jaar. De minis ter houdt wel een slag om de arm, aangezien de luchthaven een juridische procedure tegen de boete is begonnen. Tegen het plan van Netelen bos is inmiddels weerstand ge rezen. Milieudefensie wijst het voornemen verontwaardigd af omdat Schiphol zo het geld 'via een achterdeur' weer terug zou krijgen. Het SP-kamerlid Van Bommel vindt het aanbod 'bi zar'. Hij dringt er in schriftelijke vragen bij Netelenbos op aan het geld in de staatskas te stor ten of te gebruiken om de mi lieu-overlast van Schiphol te bestrijden. Als de bijdrage van vijf mil joen gulden niet doorgaat, dan zal dat volgens Van der Holst het verhuisplan ernstig bemoei lijken. „Het gaat om tien pro cent van de totale investering." De bijdrage van Netelenbos hoeft wat hem betreft niet uit de geluidsboete te komen. „Het mag ook een ander potje zijn." Schiphol zegt nog geen con crete plannen te hebben met het terrein, dat Aviodome pacht van de luchthaven. Volgens een woordvoerder is de bouw van kantoorruimte een mogelijk heid. Schiphol is volgens hem bereid financieel bij te dragen aan het verhuisplan van het luchtvaartmuseum. De inslag van een van de kogels in het raam van de verkeerstoren. DEN HAAG ANP Op Vlieland heeft zich gisteren een bizar vliegincident voorgedaan. Tijdens een oefening beschoot een Tornado- jachtvliegtuig van de Duitse luchtmacht per ongeluk de verkeerstoren op het militair oefenterrein 'Vliehors Ran ge' op de westpunt van Vlieland. Niemand raakte ge wond. In de toren waren tijdens het incident drie personen aanwezig. De toren is op zeven plaatsen door 27-mm-ko- gels uit het boordkanon van de Tornado geraakt. De luchtmacht onderzoekt het incident met Duitse collega's. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet dui delijk. De SP in de Tweede Kamer heeft minister De Grave (defensie) al vragen gesteld. Volgens majoor Smedema van de luchtmachtbasis in Leeuwarden zijn de drie mannen (twee militairen, één burger) die in de glazen koepel zaten boven op de toren er wonder boven wonder goed van af gekomen. De kogels FOTO'S ANP-GPD sloegen zeven tot acht meter onder de koepel in, net bo ven de betonpalen waarop de toren staat. De toren is vijf tien meter hoog. Bij dit soort oefeningen wordt geschoten met scherpe oefenmunitie, die minder 'penetrerend vermogen' heeft dan oorlogsmunitie. De kogels sloegen in in de techni sche ruimte, maar alles in de vuurleidingstoren bleef functioneren. Het eigenlijke doel van de Tornado was een zandhoop die op vierhonderd meter van de toren ligt. In 1992 schoot een Deense F-16 per ongeluk oefenraketten af op de oude vuurleidingstoren op oefenterrein Vliehors. Ook toen vielen er geen gewonden. Het Tornado-jachtvliegtuig is in gebruik bij de lucht macht van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Op Vlieland wordt dagelijks geoefend. Behalve de Ko ninklijke Luchtmacht schrijven ook Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten regelmatig in op oefeningen op de Vliehors. De Duitse brokkenpiloot had eerder gevlogen boven het terrein. DEN HAAG ANP De fracties van PvdA en D66 in de Tweede Kamer willen dat de regering meer geld uittrekt voor taalles aan allochtonen. Woens dag bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbu reau dat de groep allochtonen die achterstand heeft op het ge bied van taalles, veel groter is dan de regering tot nu toe had aangenomen. In plaats van 100.000 tot 300.000 blijken het er 464.000 te zijn. Het gaat om allochtonen die al twee jaar of langer in Ne derland wonen, werkloos zijn en/of opvoeder van kinderen. Sinds 1998 geldt een ver plichte inburgering voor alloch tonen die zich nieuw in Neder land vestigen. Voor de zoge noemde 'oudkomers' geldt die verplichting niet. Het kabinet heeft eerder besloten om bij de ze groep allochtonen werklozen en opvoeders prioriteit te geven bij het vrijwillige taalonderwijs. Minister Van Boxtel (integra tiebeleid) erkende gisteren in het tv-programma Den Haag Vandaag dat het om 'een gewel dig probleem' gaat. Om de ach terstand op te lossen, zou vol gens hem vijf miljard gulden nodig zijn: 11.000 gulden per taalles vermenigvuldigd met 464.000. Volgens Kamerlid Ravestein (D66) moeten de cursussen vrijwillig van karakter blijven. „Als dan blijkt dat er veel extra onderwijscapaciteit nodig is, moet die er komen. Integratie is belangrijk." Volgens Noorman- Den Uyl (PvdA) is inburgering een kwestie van lange adem. „We kunnen de achterstand nooit in een keer wegwerken. Het kost tijd de voorzieningen daarvoor aan te passen." Het CDA vindt dat de rege ring werkloze allochtonen moet dwingen taallessen te volgen. „We hebben daar al vaker voor gepleit. Niemand steunde ons. Ik denk dat daar nu verande ring in moet komen", zegt woordvoerster Verburg. I en boeren, pruiken en revoluties, televisie en liter. Het zijn drie voorbeelden van de tien ken die de leidraad moeten gaan vormen iet toekomstige geschiedenisonderwijs. thistorisch besef van de jeugd naar een accep- jiveau te tillen, komen deze tijdvakken zowel lasisschool als in de basisvorming van het ïzet onderwijs in chronologische volgorde aan .2. Eindexamenkandidaten havo/vwo lopen de '^fedenis zelfs voor een derde keer helemaal it in een voorstel dat de Commissie historische ltschappelijke vorming gisteren heeft gepre- rd aan staatssecretaris Adelmund (onderwijs), iwe methode kan vanaf 2004 worden inge- lalDe PvdA-bewindsvrouw noemde het advies jtig' en 'degelijk'. Ze prees het evenwicht dat de lissie heeft gevonden tussen chronologie en vaardigheden. Adelmund en commissievoorzitter De Rooy voorspelden nog wel een heftig politiek en maatschappelijk debat over het advies, omdat vol gens hen bijna iedereen een mening heeft over ge schiedenisonderwijs. Historisch besef is het centrale begrip in het commis sieadvies. Hierbij speelt niet alleen feitenkennis een rol, maar komen ook inzicht en toepasbaarheid om de hoek kijken. Herhaling moet er voor zorgen dat de algemene lijnen van de wereldgeschiedenis blijven hangen bij de leerlingen. De tien tijdvakken zijn geen resultaat van een weten schappelijke indeling, maar hebben de functie van handig hulpmiddel bij het onthouden. Om dit nog eenvoudiger te maken hebben de tijdvakken een beeldmerk gekregen. Zo staat het silhouet van een tank voor de 'tijd van de wereldoorlogen' (1900-1950). De commissie hoopt dat de beeldmerken op den duur algemene geldigheid krijgen, bijvoorbeeld in musea of in historische televisiedocumentaires. Voordeel van herhaling van de periodes is dat leerlin gen iets wat zij eerder hebben geleerd herkennen en er vervolgens meer over te weten kunnen komen. Hierbij moet een basisscholier verhalen uit de Neder landse geschiedenis en historische overblijfselen uit zijn eigen omgeving kunnen plaatsen. Een vwo-eind- examenkandidaat moet hetzelfde kader kunnen ge bruiken om een ontwikkeling in de Europese geschie denis te verduidelijken. De commissie heeft uiteindelijk afgezien van het voorschrijven van verplichte verhalen. De ene leerling moet de kennis van de Reformatie onthouden aan de hand van het optreden van Luther of Calvijn, de an der aan de hand van Zwingli of Erasmus of nog een andere hervormer. In de tweede fase van havo en vwo is geschiedenis een keuzevak dat in twee profielen voorkomt. Hier naast heeft de commissie een verplicht vak geschie denis en maatschappij ontwikkeld. Hierin staat bur gerschap, de rechten en plichten van burgers, cen traal. Vooral de laatste vijf tijdvakken zullen tijdens deze lessen een rol spelen. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: HILVERSUM ANP Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil dat ge meenten voortaan worden ver plicht een asielzoekerscentrum toe te laten. Dat moet een einde maken aan de voortdurende zoektocht naar opvangplaatsen. Asielzoekers zouden zich tij dens hun verblijf moeten ont wikkelen met taal en Neder landse gebruiken. Ook zouden ze aan dienstverlening kunnen doen. Dat zei algemeen-directeur van het COA, Stoové, gisteren in het RTL Nieuws. Hij vindt dat er onvoldoende gemeenten instemmen met de komst van een asielzoekerscentrum, ook al mogen ze nu kiezen voor klei nere centra met ongeveer twee honderd bedden. Stoové wijst erop dat voor 1 januari 2002 nog eens 20.000 nieuwe opvangplaatsen moeten worden gerealiseerd. Dat bete kent volgens de COA-baas dat zeker honderd gemeenten nog moeten instemmen met een klein centrum. Alleen als dat lukt, kan de verplichting vol gens hem achterwege blijven. DEN HAAG ANP Vervoerbedrijf Connexxion zal het gehandicaptenvervoer op het huidige niveau handhaven. De onderneming komt terug op haar besluit om te stoppen met enkele belangrijke onderdelen van het gehandicaptenvervoer. Dat is de uitkomst van een overleg gisteren tussen minister Vermeend van sociale zaken en Connexxion, zo heeft het de partement bekendgemaakt. Het vervoerbedrijf dreigde per 1 maart de dienstverlening voor gehandicapten (Traxx) stevig in te perken. Vermeend stond erop dat de huidige vervoersvoorzieningen voor gehandicapten in ieder ge val tot april 2002 in stand zou den blijven. Op dat moment loopt het contract tussen Ver meend en Connexxion af. Als het vervoersbedrijf voor die tijd in het gehandicaptenvervoer zou snoeien, zou dat contract breuk zijn, liet Vermeend we ten. De minister wil de komende tijd wel met Connexxion blijven praten over de problemen rond het gehandicaptenvervoer. De minister stelde gisteren dat het contract misschien enigszins kan worden verruimd. Maar grote aanpassingen zijn niet mogelijk, omdat dan onrecht wordt gedaan aan de bedrijven die eerder hebben meegedon- gen bij de openbare aanbeste ding voor het regelen van het gehandicaptenvervoer. Connexxion geeft een andere lezing van de gesprekken. Het busbedrijf gaat door met het gehandicaptenvervoer omdat het overleg zo bemoedigend was, en er alle hoop is op een oplossing volgende week, zegt een woordvoerder. Een van de problemen is de geringe populariteit van het systeem. In plaats van de ge schatte miljoen klanten voor 2000, kwam de teller niet verder dan 67.000. Ook waren er veel klachten over de kwaliteit van het vervoer. ALKMAAR GPD Bij een busongeluk op rijksweg N9 tussen 't Zand en De Stolpen zijn gister middag zes inzittenden ge wond geraakt. In de tou ringcar zaten 25 medewer kers van Corns, die onder weg naar hun werk waren. Vermoedelijk is de bus ge kanteld door een stuurfout van de 54-jarige chauffeur uit Den Helder. Tegen hem is proces-verbaal opge maakt. Natrillend van de angst wekkende schuiver staat een groepje passagiers in de berm. Zij hebben het er goed afgebracht. Maar het had heel anders af kunnen lopen, beseffen ze. De ge kantelde bus was tot tien meter van de boorden van het Noordhollands Kanaal doorgeschoven. „Goddank was juist langs dit wegge deelte vangrails aanwezig' aldus een van de inzitten den. Bij het onderzoek naar de toedracht wordt behalve het handelen van de chauf feur ook de technische staat van de bus meegeno men.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 5