eiden Regio 'Fusie ROC's moet doorgaan' scholen gaan en dag dicht f et parkeerbeleid van Leiden krijgt een bon b De wereld rond in een middag ALLEEN VERGUNNINGHOUDERS LICENSEES ONLY Leiden kan verhuizing volkstuinen beginnen SGP'ers uit regio in debat De zender is voor altijd uit de lucht ^NDAG 29 JANUARI 2001 iwaar gewond na aanrijding iden Een 35-jarige automobilist uit Noordwijkerhout heeft iterdagavond ernstig letsel opgelopen bij een ongeluk op de egstgeesterweg. Hij kwam uit Leiden en verloor in een bocht oor nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De man lakte met zijn rechtervoorwiel in de berm, corrigeerde en hoot door naar de andere rijstrook. Daar botste hij op een au- i, bestuurd door een man uit Oegstgeest (40). De Noordwijker- outer is met ernstig rugletsel naar het LUMC vervoerd. )rie auto's botsen op Churchilllaan iden Drie personenauto's waren vrijdagavond betrokken bij in ongeluk op de kruising van de Churchilllaan met de Haag- eg. Een 31-jarige automobilist uit Leiden kwam uit de Ste- :nshof en stond voorgesorteerd om rechtsaf de Churchilllaan j te rijden. Toen het verkeerslicht op groen sprong, besloot de an echter rechtdoor de kruising op te rijden. Daar knalde hij j een auto bestuurd door een 54-jarige man uit Voorhout die naf de Churchilllaan naar de Doctor Lelylaan reed. De auto in de Leidenaar kwam tot stilstand tegen een derde auto die lor het verkeerslicht stond te wachten. De Leidenaar bleek on- >r invloed van alcohol en kreeg een bon en een rijverbod. choolbasketbal bij universiteit den» Tien scholen met in totaal 19 teams doen vrijdag mee n het schoolbasketbaltoernooi voor de bovenbouw. De wed- rijden beginnen om 14.00 uur in het Universitair Sportcen- um aan de Einsteinweg. Er wordt gespeeld in de categorieën ngens en meisjes geoefend en jongens ongeoefend. Carnavalskostuum maken den In het Leidse Volkshuis begint 1 februari een korte cur- s Carnavalskostuum maken. Met eenvoudige materialen en chnieken worden verkleedkleren gemaakt en bijpassende ac- ssoires. De cursus bestaat uit vier lessen op donderdag van 10 tot 11.30 uur. De kosten bedragen 50 gulden. Voor meer in- rmatie: telefoon 5149180. Onderwijsbonden stappen naar de rechter De onderwijsbonden AOb, CNV-onderwijsbond en CM- HF stappen hoogstwaarschijnlijk naar de rechter om voor elkaar te krijgen dat de fusie tussen ROC Leiden en ROC MidWest Groep (Gouda, Alphen, Zoetermeer) toch doorgaat. Volgens de bonden is de fusie op het allerlaat ste moment mislukt omdat ROC Leiden en de MidWest Groep ruzie kregen over het voorzitterschap in het colle ge van bestuur. „En dat kan natuurlijk nooit een reden zijn om de fusie niet door te laten gaan", verklaart René Cogels van de CNV-onderwijsbond. „Wij leggen ons hier niet bij neer." leiden annet van aarsenderdag plaatsheeft. „Onze le den staan nog steeds achter de De bonden hebben hun leden, fusie", aldus Cogels. „Het is werkzaam bij het ROC Leiden voor de beide ROC's van le en de MidWest Groep, opgeroe- vensbelang om samen te gaan. pen voor een overleg dat don- Als ze zelfstandig blijven, is er voor de twee opleidingencentra geen toekomst. Ze worden op gerold door hun grote buren, zoals de Mondriaan Onderwijs groep in Den Haag, ROC Am sterdam en nog een paar van die reuzen. Voor dreumesen als het ROC Leiden en ROC Mid West Groep is eenvoudigweg geen plaats." De onenigheid tussen de twee fusiepartners kwam in de cember vorig jaar aan het licht. De twee ROC's gaven toen als reden dat er onenigheid was over de fusiedatum van 1 janu ari. Dat zou volgens ROC Lei den te vroeg zijn. „ROC Leiden wil eerst de procedures rond het benoemen van een nieuwe raad van toezicht en vervolgens een nieuw college van bestuur zorgvuldig afronden", verklaar de ROC Leiden eind december. Volgens Cogels van de CNV- onderwijsbond ging het bij de strubbelingen niet om verschil van mening over de procedures maar om een ordinaire machts strijd. „Mevrouw Wooldrik van het College van Bestuur van de MidWest Groep zou voorzitter ad interim worden zolang er nog geen nieuw college van be stuur was gekozen. ROC Leiden was bang dat het aan de be stuurder van de MidWest Groep ook in de toekomst vast zou zitten. Zo is het gegaan, in onze ogen. We hebben hierover recteuren willen tijd om na te denken n annet van aarsen a alle scholen voor voortge- onderwijs in Leiden en wij- omstreken geven tussen ndag 5 februari en vrijdag ibruari één dag geen les. De deuren hebben besloten )or te geven aan de oproep de vereniging van manage- it in het Voortgezet Onder- (WO) om actie te voeren er de noemer 'als we geen krijgen dan nemen we die', scholen willen de lesvrije gebruiken om na te denken grote onderwijsverande- en als Basisvorming, VMBO weede Fase. n de actie doen in Leiden 7isser 't Hooft Lyceum, het elijk Gymnasium, de Vrije olgemeenschap Rudolf ier, het Da Vinei College en Bonaventura College mee. er hebben zich A.O.C. ine Delta, het Rijnlands Ly- 1 (beide in Oegstgeest) [esloten, net als het Fioretti ige (Lisse), het Andreas 'ge (Katwijk), de Openbare ilengemeenschap Northgo irdwijk), het Teylingen Col- (Voorhout), het Rijnlands ienheim), het Rijnlands Ly- i Wassenaar, en het St. bert College in Wassenaar, neer de leerlingen van deze len een dagje niet welkom is nog onduidelijk. Over de precieze datum worden de ou ders en de scholieren door elke school afzonderlijk ingelicht. De schooldirecteuren schrij ven in een gezamenlijke verkla ring: „De WO en de schooldi recteuren zijn van mening dat de overheid de scholen veel te weinig mogelijkheden biedt om de onderwijsveranderingen, waar iedereen een warm voor stander van is, op een goede manier voor te bereiden en uit te werken. Met het ministerie is over deze kwestie al heel veel overleg gevoerd maar tot con crete stappen is het niet geko men. De nu genomen stap is een heel ongebruikelijke." Tot nu toe, zo zeggen de rec toren en directeuren, hebben zij het ministerie loyaal ge steund. Maar nu is de maat vol. „We zijn op een punt gekomen waarop we van mening zijn dat op deze manier niet verder ge gaan kan worden. Goed onder wijs geven én bezig zijn met het onderwijs voor de komende de cennia vraagt tijd, en die tijd moet er komen. De schoollei ders nemen aan dat de ouders en leerlingen vanuit dat oog punt van goed onderwijs voor nu en in de toekomst begrip hebben voor deze actie." Het is de schooldirecteuren menens. Als de beleidsmakers het signaal niet oppikken slui ten ze verdere acties niet uit. Oosterse dans tijdens de reizigers- en informatiedagen van Djoser. FOTO ERIC TAAL annet van aarsen Via Rusland naar Azië, daarna oversteken naar Oceanië om vervolgens via Noord - Amerika en Latijns-Amerika te eindigen in het Midden-Oosten. Het kon allemaal in één middag tijd op de beurs van reisorgani satie Djoser in de Pieterskerk. Zo'n dertien duizend mensen bezochten het evenement de afgelopen drie dagen. Op uitnodiging, want wie geen toegangskaart had, kwam er niet in. Van de Pieterskerk zelf hebben de aan staande reizigers weinig gezien: het interi eur werd volledig aan het oog onttrokken door bamboebossen, boeddhabeelden, groentekramen, Afrikaanse hutten en an dere attributen. „Reizen is een combinatie van geuren, kleuren en geluiden. We hebben net als in voorgaande jaren geprobeerd die hier sa men te voegen", zegt Herman van der Vel de van Djoser. „Hier geen kale kramen met folders en tapijttegels op de vloer. Het is de bedoeling dat we allemaal een beetje in de stemming raken." Op de beurs zelf werd al voorzichtig ge boekt, maar Djoser verwacht vooral de ko mende weken veel aanmeldingen voor rei zen. „India doet het nog steeds erg goed, net als China. En bij ons is van oudsher ook veel belangstelling voor Egypte", zegt Van der Velde. „En als het er van komt dat Wil- lem-Alexander en Maxima gaan trouwen, gaat Argentinië het misschien ook heel goed doen. Iets dergelijks hebben we al eens meegemaakt na de film Seven Years in Tibet. We hadden Tibet toen net in ons programma opgenomen: het liep storm." Djoser had voor de gelegenheid 63 agen ten uit allerlei delen van de wereld over la ten komen, die allemaal in hotel Nieuw Mi nerva waren ondergebracht. Van der Velde: „Eentje had nog nooit een roltrap gezien." gemeente is 6000 gulden ar- r. Zo'n 50 mensen die be- lar maakten tegen een par- rbon, gekregen tussen 1 ja- iri 1998 en 1 juli 2000, heb- gelijk gekregen. Leiden een 'foutje' gemaakt in de ;ls rond het parkeerbeleid, voor notoire foutparkeer- echter geen hoop. Het ju- sche lek is door de gemeen- imiddels gedicht. Iedereen ;t weer betalen voor een parkeerplaats. En alsnog geld terugkrijgen, lukt ook niet. Be zwaar tegen onterecht opgeleg de parkeerbelasting moet bin nen zes weken worden aange tekend. En die termijn is allang verstreken. Een man uit Noordwijk par keerde eind mei vorig jaar zijn auto op dé Pieterskerkgracht, gelegen in het parkeerrestric- tiegebied, zeg maar het betaald parkeren-gebied. De Pieters- De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Pablo Cabenda en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 439 kerkgracht is tevens vergun- ninghoudersgebied. De Noord- wijker beschikte niet over een vergunning. Hij liep naar de centrale kaartjesautomaat op de stoep voor kledingverhuur bedrijf Hoppezak, gooide daar zeven gulden in en legde het parkeerkaartje in zijn auto ach ter de voorruit. Voordat het kaartje was verlopen kwam hij terug, maar hij vond toch een bon van 74 gulden achter zijn ruitenwisser. Omdat hij gepar keerd stond op een plaats voor vergunninghouders De man maakte tot twee keer toe bezwaar bij de gemeente, maar daar werden zijn argu menten van tafel geveegd. Ver volgens stapte hij naar de Be lastingkamer in Den Haag. „Het is voor mij een principe zaak en het gaat me niet om een bon van 74 gulden. De hele procedure heeft mij veel meer gekost. Niet aan kosten voor een advocaat, want die had ik niet. Ik heb alles zelf gedaan en er dus een hoop tijd in gesto ken." Voor de Belastingkamer voerde hij aan dat de parkeersituatie in Leiden door allerlei verschil lende borden onduidelijk is en dat - als de Pieterskerkgracht werkelijk vergunninghouders- gebied zou zijn - de centrale parkeerautomaat nooit geld voor een losse parkeerkaart had mogen accepteren. „Op de display van de automaat had moeten staan dat ik geen kaart je kan kopen omdat het een vergunninghoudersgebied is. Of dat je er alleen met een dag kaart mag parkeren." De gemeente verweerde zich, maar onlangs wees de rechter het verweerschrift van Leiden af. De bezwaarmaker heeft dus zijn zin gekregen, alleen niet vanwege bovengenoemde mo tivatie. Leiden bleek een ander 'foutje' te hebben gemaakt. In 1997 werd een parkeerveror- dening vastgesteld. In zo'n ver ordening wordt onder meer ge regeld waar mag worden ge parkeerd en hoeveel dat kost. Bij zo'n verordening zit ook een overzichtskaart van het parkeerrestrictiegebied met bij behorende legenda. En in het overzicht bij die kaart stond een verwijzing naar een oude parkeerverordening uit 1991. Ambtenaren hadden verzuimd dat jaartal aan te passen en déarom hebben de Noordwij- ker en andere bezwaarmakers hun snijd tegen Leiden gewon nen. De gemeente heeft inmid dels contact opgenomen met de winnaars en aangeboden hun kosten te vergoeden. In september 1999 is het 'fout je' rechtgezet. Maar pas op 1 juli 2000, toen de nieuwe par keerverordening van kracht werd, was Leiden juridisch weer in rustig parkeervaarwa- ter. leiden eric-jan berendsen Hoezo is het parkeerbeleid in Leiden onduidelijk? ARCHIEFFOTO LOEK ZUYDERDUIN gesprekken gevoerd met de me dezeggenschapsraden, met de colleges van bestuur en met de raden van toezicht van de twee instellingen. En de vermoedens die we hadden, worden niet ontkend", zegt Cogels. „Er zit - zogezegd - stront in de pot. Dit kan en mag geen reden zijn om een fusie niet door te laten gaan." Volgens Cogels is het niet de eerste keer dat een fusie tussen ROC's om dergelijke redenen mislukt. „We hebben eerder met dit bijltje gehakt. We zijn toen ook naar de rechter ge stapt bij de mislukte fusie van ROC Albeda. We hebben toen gelijk gekregen." De SGP-kiesverenigingen uit de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek heb ben vanavond een minicon- gres over de multiculturele samenleving. Het Kamerlid Van der Staaij, het Katwijkse raadslid Stolk en zijn Leidse collega Van As (Christen- Unie/SGP) verzorgen een in leiding en gaan in discussie. Onderwerpen zijn onder meer het landelijke illegalen- beleid het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asiel zoekers, de schaduwsamen- leving van mensen in de ille galiteit en integratie- en taal problemen. Het minicongres begint om half acht, in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Steenschuur 9. Besluit over OosWlietpolder gehandhaafd den haag/leiden persbureau cerberus De afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State in Den Haag heeft geen aanleiding gezien om het vervangingsbe- sluit van minister Pronk van VROM voor het bestemmings plan Oostvlietpolder te schor sen. Om schorsing van het be sluit is bij het Haagse rechtscol lege verzocht door Baggerdepot Zuid-Holland BV, een samen werkingsverband van de Hoog heemraadschappen Rijnland, Schieland en Delfland, huisarts A. Loncq de Jong en het Hoog heemraadschap van Rijnland. Leiden is verheugd over de uit spraak. Hoewel nog een bo demprocedure volgt, mag de gemeente nu alvast beginnen met de uitvoering van de plan nen in het gebied. „Dat is goed nieuws", zegt projectleider A. de Kok van de gemeente. „Met name voor wat betreft het verplaatsen van een gedeelte van de volkstuinen in het gebied. De uitspraak komt op een geschikt moment. Dit jaar nog gaan we het nieuwe volkstuingebied op 'orde bren gen en zodra dat gereed is kun nen de bewuste volkstuinders over. Vervolgens kunnen we volgend jaar beginnen met het vrijgekomen gebied waar een bedrijventerrein moet komen." De bezwaarmakers hadden zich in groten getale gemeld om te protesteren tegen het vervan- gingsbesluit van Pronk. Bagger depot Zuid-Holland vindt dat in het bestemmingsplan ruimte had moeten worden gereser veerd voor een baggerspeciede pot van tenminste 27 hectare op gronden die nu zijn bestemd voor 'Agrarische Doeleinden Onbebouwd'. 'Volkstuinen', 'Bedrijventerrein' en 'Ecologi sche Zone'. En ook volgens het samenwerkingsverband van Hoogheemraadschappen zijn daarover door de gemeente Lei den afspraken gemaakt met provincie en rijk. Het Hoogheemraadschap Rijnland richt de bezwaren in het bijzonder op de bestem ming 'volkstuinen' die beper kingen oplegt aan de inrichting van het toekomstige baggerde pot. Arts Loncq de Jong is onte vreden over de bestemming Ecologische Zone die loopt over het perceel waar hij een artsen praktijk wil bouwen. De Raad van State stelt vast dat het vervangingsbesluit van Pronk zich slechts richt op het deel van het bestemmingsplan waar een bedrijfsbestemming was gelegd op gronden die in het oude bestemmingsplan zijn omschreven als 'natuurgebie den landgoederenzone'. Voor het overige is het goedkeurings besluit van Gedeputeerde Sta ten (GS) van Zuid-Holland door Pronk in stand gelaten. Het Haagse rechtscollege merkt verder op dat de bestem ming Agrarische Doeleinden Onbebouwd een kleine 26 hec tare vrijlaat voor de komst van een baggerdepot. Dat opper vlak gevoegd bij een strook van een hectare bedrijventerrein waaraan GS goedkeuring heb ben onthouden levert de beno digde ruimtereservering voor het baggerdepot op, aldus de Raad van State. De meeste grond in dit gebied is inmiddels ook al in handen van Baggerde pot Zuid-Holland BV. Onder die omstandigheden ziet het Haagse rechtscollege geen re den om het schorsingsverzoek van het Hoogheemraadschap en Baggerdepot Zuid-Holland BV toe te wijzen. Ten aanzien van Loncq de Jong overweegt de Raad van State dat deze niet is gebaat bij schorsing van het vervangings besluit. Met schorsing heeft de arts immers nog niet de door hem gewenste woonbestem ming op zijn perceel. Aangezien Loncq de Jong eigenaar is van het perceel hoeft hij niet te vre zen voor onomkeerbare hande lingen voordat het Haagse rechtscollege zich in een meer uitgebreide bodemprocedure definitief over het plan heeft uitgelaten. De behandeling van die bo demprocedure zal nog wel en kele maanden op zich laten wachten. H.J.Jesse 1905-2001 „Zo lang je capabel bent om behoorlijk te werken, is het denk ik het beste om dat te blijven doen. Dat houdt je fit." Een uitspraak van Leidenaar Hendrik Johannes Jesse (24 september 1905), vorige week op 95-jarige leeftijd overleden in een Amsterdams verzor gingshuis. Hij deed deze uit spraak in een vraaggesprek met het Leidsch Dagblad in fe bruari 1996. Jesse was toen met zijn 90 jaar de oudste on dernemer van Nederland. Aanleiding voor het artikel was dat hij zijn aan de Leidse Evertsenstraat gevestigde Jes se Electro Apparaten en Transformatorenfabriek moest sluiten. Niet omdat hij zelf niet meer verder kon, maar vanwege een sterk te ruggelopen aantal orders. Jesse wordt morgen begraven op Rhijnhof. Hij was weduw naar van J.C. v. d. Upwich en laat een zoon en een stief dochter na. Een andere zoon, Norbert, is op zeer jonge leef tijd overleden, iesses vader, eveneens Hen drik Johannes (1860-1946) ge heten, was ook al geen onbe kende. De spraakmakende ar chitect werd in Zaltbommel geboren en studeerde in Lei den. Hij heeft zijn sporen in de wijde omgeving nagelaten, zoals verschillende torenspit sen, de villa van kunstenaar Menso Kamerlingh Onnes in Katwijk en zijn eigen woon huis, De Keet genaamd, aan de Rijnsburgerweg in Leiden. In de kelder onder dit pand was Jesse Electro Apparaten en Transformatorenfabriek tussen 1945 en 1950 gevestigd. 1 Het bedrijf heeft uiteindelijk 66 jaar bestaan. Hendrik Johannes Jesse, ver telt Jesse junior vanuit zijn woonplaats Hoogmade, was de eerste zendamateur die een draadloos contact met Ameri ka wist te leggen. De eerste re gel van de overlijdensadver tentie luidt: „Na een lang en vol leven is de zender PAOC1I voor altijd uit de lucht." PAO- CII was de code waarmee Jes- I se zich kenbaar maakte. WIM KOEVOET

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 9