Een machinist zonder dogmatisch spoorboekje Geloof Samenleving Daar heb je die Nederlanders weer VANDAAG BEROEPINGSWERK Na de vondelingenbrievenbus nu babies op internet in de aanbieding 'Allochtonen automatisch vrij op hun religieuze feestdagen' Politie houdt scherp oog o Falun Gong SS* êf VRIJDAG 26 JANUARI 2001 979 I Vandaag 57 jaar geleden; 26 januari 1944 is het de geboortedag van de Amerikaanse activiste en filo sofe Angela Davis, die in de jaren zeventig uit groeide tot het symbool van de zwarte bevrijdings beweging in de VS. Davis behoorde tot de radicale zwarte bevrijdingsbeweging Black Panthers en de communistische partij. In 1970 werd ze gearresteerd op verdenking van be trokkenheid bij een ontsnappingspoging van vier zwarte ge vangenen uit de rechtszaal van San Rafael. De mannen wer den beschuldigd werden van moord op een blanke bewa ker. Bij die actie kwamen vier mensen om het leven. In de hele wereld werden demonstraties gehouden voor haar vrij lating. In 1972 werd ze vrijgesproken. Ze bleef actief. De rooms-katholieke kerk herdenkt vandaag de Franse hei lige Albericus van Citeaux uit de twaalfde eeuw: een stichter van kloosters en één van de grondleggers van de orde der cisterciënzers. Griekse president nodigt paus uit Vaticaanstad De Griekse president Kostis Stephanopoulos heeft woensdag paus Johannes Paulus II uitgenodigd voor een bezoek aan Athene, een trip die de rooms-katholieke kerkvorst al sinds lang wil maken maar waar sommigen in de Grieks-or thodoxe kerk fel tegen gekant zijn. Sprekend over de mogelijk heid dat de president de paus zou uitnodigen, heeft het hoofd van de bond van Griekse geestelijken, Efstathios Kollas laten weten dat 'de ketterse hoofdpaus' niet welkom zou zijn. De bond vertegenwoordigt het merendeel van de 10.000 geestelij ken van de Grieks-orthodoxe kerk, maar niet de hogeren in de hiërarchie. De paus streeft naar verbetering van de betrekkin gen tussen rooms-katholieken en orthodoxe christenen na de scheuring van bijna duizend jaar geleden. Synode met Molukse kerk houten Op initiatief van de twee grootste Molukse kerken in Nederland vindt vandaag voor het eerst een gecombineerde sy node plaats met de drie Samen op Weg-kerken. Daarmee willen de kerken de 'gelijkwaardigheid' van de relatie uitdrukken. De synode van de SoW-partners (hervormd, gereformeerd en lu thers) heet triosynode. Deze historische kerkvergadering, waar aan vijf partijen deelenemen, is daarom pentasynode (vijf) ge doopt. Al jaren is er contact tussen SoW-kerken en de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland (NGPMB). In een van de rap porten voor de pentasynode staat ook het voorstel voorgangers van migrantenkerken een cursus aan te bieden om hun theolo gische kennis en die van het Nederlands te verbeteren. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Holten (wijkgem- .Zuid), H. Gijsen te Soest. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Ermelo, t.b.v. psych. ziekenhuis De Meerkan ten, P.L. van der Schaft te Ben- nebroek; te Oisterwijk c.a. (Prot. gem.), mw. W. van Egmond te Eindhoven, die dit beroep heeft aangenomen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen: te Klaaswaal, L. Blok te Ermelo. johannesburg anp De Baptisten Missie in de wijk Berea van Johannesburg maakt sinds kort gebruik van het internet om vondelin gen ter adoptie aan te bieden. Het kerkgenootschap heeft sinds de intro ductie van een zogenoemde vondelin genbrievenbus, iets meer dan een jaar geleden, zo'n 51 kinderen daardoor binnen zien komen. De missiepost heeft de grootste moeite om voor de aids-wezen een goed tehuis te vinden. Daarom plaatst de Berea Baptist Mission nu foto's van de babietjes op het internet (www- .holeinthewall.org.za). Zoals die van Rebecca, een gemakkelijk en tevreden klein meisje. Of die van Nathan, 20 maanden oud, een stevige kerngezon de hummel met een ondeugende glimlach. Tot nu toe zijn er via dit initiatief drie adopties tot stand gekomen. Twee zijn bijna rond. In tegenstelling tot de organisatie die een internationaal ge touwtrek veroorzaakte rond de twee ling Belinda en Kimberley die aan twee verschillende ouderparen via het in ternet werden verkocht, brengt de Be rea Baptist Mission geen geld voor de internetdienst in rekening. „Wij treden uitsluitend op als belangenloze be middelaars", zegt Cheryl Allen van de missiepost. De feitelijke adoptieprocedure wordt afgewikkeld door erkende adoptiebu reaus in Zuid-Afrika en in het land van de aanvraag. Het gaat volgens Allen strikt volgens de wet. „Wij verdienen er geen cent aan". Maar net als met de vondelingen brievenbus krijgt de Berea Baptist Mis sion ook veel kritiek op het intemet- initiatief. Deskundigen waarschuwen ervoor dat een fotogalerij met aan doenlijke smoeltjes kan leiden tot im pulsieve reacties van adoptiekandida ten met alle risico's van dien. Ej gebeurt er met de minder fotoge babietjes? Cheryl Allen wijst deze bezv van de hand. Het initiatief is uit geboren, zegt zij. Volgens haar i nog maar het begin van waar Afrika over enige tijd mee zal wi geconfronteerd. In het land j naar schatting zo'n twee miljoen wezen' komen, doordat steeds ouders aan de ziekte zullen overlij Jan Jetse Bol neemt afscheid Leiden telt na zondag een kleurrijke katholiek minder. Jan Jetse Bol van de Herensingelkerk gaat weg. De pries ter die een paars hemd, een veelkeurige sjaal en een ket ting met een buitenmodel blikken kruis eraan niet schuwt. De pastoor die moderne zaken als sacred dance binnen de kerkmuren haalt, en een Turkse imam uitno digt om tijdens een viering iets te vertellen over zijn ge loof. Kortom: niet je doorsnee rooms-katholieke pastoor. „Wat heb je eraan als je mooi en braaf in de kerk blijft zitten?" leiden afke van der toolen Hij is 57 en wilde wel eens wat anders. Langer dan acht, tien jaar moet je ergens niet zitten, vindt-ie. Een nieuwe baan heeft hij nog niet, maar ach, dat komt wel, en bovendien: als overste van zijn congregatie (Missiona rissen van het Heilig Hart) is er genoeg te doen. Niks bijzonders overigens hoor, dat overste zijn, haast hij zich te zeggen. „Ik ben er de jongste, de rest is tachtig, dan ben je al gauw overste." Het gesprek springt van de hak op de tak - 'Zo ben ik nou eenmaal' - en voert langs een keur van onderwerpen. Met tel kens als kem: het gaat om de mensen, niet om allerlei oude tradities. Soms schiet hij ineens in een enthousiaste lach, een spontaan armgebaar - 57 jaar maar nog steeds iets van een jongeman. Misschien omdat hij jaren voordat hij naar Leiden kwam jongerenpastor was. Uit die tijd stamt ook dat kruis dat zo prominent voor z'n buik hangt. We schrijven begin zeventiger jaren, de tijd van de Children of God, die zich alom tooiden met dit soort groot ma terieel. Voor een jarige vriend kocht Bol zo'n groot kruis, met een afbeelding van de doop van Jezus erop. „Om aan de muur te hangen." Het kruis kwam nooit bij de vriend aan: Bol had er wat mee. „Kwam door die af beelding van de doop: dat was niet Jezus als leider maar als mens, midden in het leven." De parochianen blijven ach ter met een vacature (twee zelfs, want ook pastoraal werker Van Spelde-Janssen gaat weg zonder opvolger), maar mét een boek: De weg van Jozef Daarin 44 zeer literair getinte, fantasierijke preken die Jan Jet se Bol de laatste twee jaren hield over deze bijbelse figuur - maar dan als hedendaags mens, zoekend eerder dan we tend. Een beetje vreemd was hij wel. Soms slenterde hij in een gebleekte spijkerbroek met schipperstrui, zijn voeten in kis- sies, een gescheurde zak vol troep. Dan weer schreed hij in een felgekleurd driedelig kos tuum, met een stropdas, een po- chetje, een wandelstok met zil veren knop in de ene hand, een diplomatenkoffertje met de let ters S J in zijn andere hand. Maar altijd droeg hij aan een smoezelig koordje een groot houdten Taizé-kruis. Zijn naam: Jozef. De leer van deze Jozef, de leer van Jan Jetse Bol ook: „Dat de mensen zelf hun kerk vorm ge ven. Dat ze bezig zijn met de vraag: hóe wil je kerk zijn in de ze tijd, waar gaat het om. Dat het de bedoeling is vreugde en Jan Jetse Bol geeft niet om allerlei tradities. FOTO TACO VANl verdriet met elkaar te delen." Vanuit die visie maakt Bol zich dan ook geen zorgen dat er nog geen opvolger is. Er zijn ge noeg vrijwilligers die de Heren singel- en de Petruskerk (sinds enige tijd samenwerkend) wil len en kunnen dragen, denkt hij. „Je moet niet alle heil van een priester verlangen. Ik ben bezig geweest met een werk groep van parochianen, leken, die Woord Communiedien sten kunnen leiden. Die gaan dan in paren van twee voor." Zo'n oplossing ziet hij beslist niet als zwaktebod, louter om dat er geen priester is. Aan de muur van zijn werkkamer hangt een bordje. Een ieder die het spoorboekje kan lezen is nog geen machinist. Iedereen die wil moet vanuit zijn eigen posi tie wat over het geloof kunnen zeggen, vindt hij. Met als de vies: zélf nadenken. En niet vooral niet bang zijn voor nieuwlichterijen. „Toen ik begon met dat sacred dance wa ren er wel mensen die zeiden: *C Ijg hé, wat doet ie nóu? Ma volgens zien ze dat ik di >n dezelfde toewijding doet 'gewone' dingen. Je mo niet opleggen, maar wel zien hoe je in deze tijd g| aan je geloof kan geven." Jan Jetse Bol, een ld man. Een machinist o m W he be dogmatisch spoorboekje. it0 dag neemt hij afscheid. D )et deren onder zijn parocl ou maken een dansje. „En mee." ^oi !ja Bisschop Muskens met lege handen uit Rome terug in. n b 3C t£ utrecht anp Er moet een eind komen aan het automatisme dat officiële vrije dagen altijd gebaseerd zijn op christelijke feestdagen. Feestdagen van niet-christelijke godsdiensten moeten ook wor den erkend. Allochtonen zou den op die dagen vrij moeten kunnen zijn. Voorzitter J. Franssen van Fo rum, het Instituut voor Multi culturele Ontwikkeling, pleitte hier gisteren voor tijdens een receptie. Volgens Forum wonen in Nederland inmiddels zoveel moslims, hindoestanen en jo den dat het 'rechtvaardig en eerlijk' zou zijn om hun religi euze feestdagen gelijk te stellen aan christelijke hoogtijdagen. Staatssecretaris Vliegenthart van volksgezondheid, welzijn en sport deed tijdens de recep tie de toezegging contact op te nemen met collegabewindslie den over het onderwerp. Het bepalen van vaste vrije dagen is een zaak van werkge vers en vakbonden. Vliegen thart wil de ministers Ver meend (sociale zaken) en Van Boxtel (integratiebeleid) vragen of ze het onderwerp op de agenda willen zetten voor over leg. Bij sommige CAO-onder- handelingen gebeurt dit al. In de eind december afgeslo ten CAO voor de 200.000 werk nemers in de schoonmaak staat dat werknemers op een niet- christelijke feestdag in principe vrij kunnen krijgen. Honoreert de werkgever het verzoek niet, dan zal hij zijn besluit moeten voorleggen aan speciale com missie. In de schoonmaak wer ken veel allochtonen. Bisschop Muskens van Breda is er in Rome niet achter geko men of het veto over zijn dioce sane synode uit de Vaticaanse koker zelf is gekomen of van buitenaf is ingefluisterd, Hij heeft die vraag in het gesprek met aartsbisschop Re ook laten rusten toen het gesprek op een welles-nietesdiscussie dreigde uit te lopen. Dat vertelde hij gisteren in zijn bisschopshuis in Breda, waar hij verslag deed van zijn bezoek aan Rome. Het 'welles-nietes' ging er over of Muskens een synode wel in de hand zou kunnen houden. Dat houdt in Romein se ogen in dat er geen heikele onderwerpen aan de orde ko men. Re had alleen de priester wijding van vrouwen concreet genoemd omdat die kwestie definitief is geregeld. Ja, had Muskens gezegd, dat houden wij in de hand. Nee, had Re ge dacht. Want, zei de Romeinse prelaat, 'er zijn in Nederland te Bisschop Muskens. veel agressieve krachten werk zaam die je zullen overtroeven en over je heen zullen lopen.' Muskens vond het toen ver standiger het over een andere boeg te gooien. „Je kunt wel blijven protesteren, maar het is belangrijker een goede ver standhouding te houden. Per- FOTO CPD JOHAN VAN DER GURP soonlijke verhoudingen zijn in ons wereldje heel, heel belang rijk", aldus de Bredase bis schop. De kritiek die hij op het Vati- caan heeft geuit, heeft Muskens geen reprimande opgeleverd. Aartsbisschop Re was er wel 'bedroefd' over geweest. Mus kens denkt dat de hele kwestie de wederzijdse beeldvorming slechts heeft bevestigd. „In het Vaticaan zullen ze wel zeggen: daar heb je die Nederlanders weer. En wij hier zeggen, daar heb je het Vaticaan weer met zijn ingrijpen." Muskens gaat binnenkort ook op bezoek bij kardinaal Simo- nis. „Niet om een ruzie bij te leggen, want die hebben we niet, maar om bij te praten." In het Vaticaan heeft Mus kens nog een ander onderwerp aangesneden. Hij sprak over de problemen rond katholieke scholen die in grote mate of zelfs in meerderheid worden bezocht door moslimleerlingen. „Ik ken die situatie vanuit Indo nesië," zei hij. „Ik weet dat je frustraties kweekt als je mos limleerlingen onder het juk laat doorgaan van katholiek gods dienstonderwijs. Moslims kie zen voor katholieke scholen wegens het goede onderwijs, maar niet om katholieke gods dienstles te krijgen. Ik kreeg twee tegenstrijdige standpun ten te horen," aldus Muskens. „Het departement voor onder wijs stelde zich op het stand punt dat alle leerlingen op ka tholieke scholen ook de katho lieke godsdienstlessen moeten volgen. De afdeling voor de dia loog met niet-christelijke gods diensten vond daarentegen dat dit juist niet moet uit respect voor de andere godsdiensten. Deze afdeling vond dat op ka tholieke scholen moslimleerlin gen de ruimte moeten krijgen voor onderricht in hun eigen godsdienst en dat dit respect deel uitmaakt van de katholieke identiteit." De kritiek van Muskens op de huidige stuurloosheid van het Vaticaan hadden ze wat over dreven gevonden. En toen hij aanvoerde dat hij niets anders had gezegd dan mgr. Karl Leh- mann, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, had den ze dat niet leuk gevonden. Inhoudelijk waren ze ook niet op zijn kritiek ingegaan. 15 De politie in Beijing heef politieposten geplaatst Tiananmen-plein. Met tDO scherpte veiligheidsma rgt len willen de autoriteitenjiurl komen dat aanhangers verboden meditatiebei Falun Gong protestactie ele den op het Plein van del reii se Vrede, waar vijf leden ris 5 beweging zich dinsdag in staken. Een van hen over )OI Passanten moesten hui n-P titeitsbewijs laten zien e lurt tas ter inspectie openen, ort ten vroegen sommige v rtal gangers om hen de zin Gong is een kwade sektr irdl zeggen. nta Falun Gong is sinds an 361 jaar verboden in Chin woordvoerder van Li H( de leider van de bewegii klaarde dat de vijf die i in brand staken niet tot un Go"ng behoren. „Li he drukkelijk verklaard da moord een zonde is.' rha Kil WEEROVERZICHT BUITENLAND Weersvooruitzicht HWS Geldig tot en met zaterdag. Noorwegen: Wolkenvelden met van het zuiden uit af en toe sneeuw. Landinwaarts in de middag meest lichte vorst, aan zee maxima rond 4 graden. Zweden: Enkele opklaringen, maar in het zui den ook af en toe wat sneeuw, regen, of ijzel. In de middag op veel plaat sen lichte vorst, alleen in het zuiden net iets boven nul. Finland: Veel wolken en nu en dan sneeuw. Middagtemperatuur van ongeveer 2 graden onder het vriespunt. Denemarken: Vrijdag meest droog en af en toe zon. Zaterdagvroeg kans op mist later veel wolken en regen of sneeuw. Middag- temperatuur ongeveer 2 graden bo ven nul. Engeland, Schotland, Wales, Ierland: Wisselvallig met van tijd tot tijd enke le buien. Middagtemperatuur rond 6 graden. Zaterdag in het noorden kou der. België en Luxemburg: Af en toe zon en een enkele bui. Za terdag meer wolken en buien. Maxi ma zo'n 6 graden. Zaterdag in de Ar dennen kouder en kans sneeuw. Noord- en Midden-Frankrijk: Eerst af en toe zon en een enkele bui, later overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen in de Vogezen en Jura kans op sneeuw. Middagtemperatuur van 5 graden in het oosten tot 9 langs de kust. Zuid-Frankrijk: Eerst af en toe zon, maar ook een en kele bui. Later meer wolken, veel wind en van tijd tot tijd regen in de bergen sneeuw. Zaterdag opklaringen en meest droog. Sneeuwgrens rond 1500 meter. Middagtemperatuur tussen de 7 en 11 graden. Spanje: Wisselvallig met vrijdag in het noor den perioden met regen en veel wind. Zaterdag met name in het zuiden nat. Maxima langs de Costa's van 16 tot 21 graden. In het noorden en midden rond lZgraden. Portugal: Wisselvallig met geregeld buien en soms veel wind. Maxima aan zee van 13 graden bij Porto tot 18 in de Al- garve. Mallorca, Ibiza, Menorca: Donderdag wolkenvelden en eerst kans op een bui. Vrijdag perioden met zon en tot de avond droog. Veel wind. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Marokko: Perioden met zon en droog. Maxima langs de kust van 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Tunesië: Wolkenvelden met vooral in het noor den kans op een bui. Zaterdag meer zon en droog. Frisser met middag temperatuur van 16 graden. Madeira: Wolkenvelden en kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 gra den. Canarische Eilanden: Aan de noordkant van de eilanden wolkenvelden, maar vrijwel droog. Aan de zuidkant van de eilanden veel zon. Maxima tussen 19 en 23 gra den. Duitsland: Af en toe zon en vrijdag een enkele bui. Zaterdag overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen in de heuvels sneeuw. Maxima tussen 2 en 6 gra den. Oostenrijk: Overwegend veel bewolking en perio den met regen of sneeuw. Vrijdag middag en zaterdagochtend tijdelijk iets beter. Sneeuwgrens rond 1200 meter. Maxima in de dalen ongeveer 5 graden. Zwitserland: Vrijdag af en toe zon, maar ook een enkele bui. Zaterdag bewolkt en van tijd tot tijd regen of sneeuw. Sneeuw grens rond 1100 meter. Maxima in de dalen tussen 5 en 8 graden. Polen: Veel bewolking en van tijd tot tijd re gen, eerst kans op ijzel. Zaterdag- vroeg kans op mist en eerst droog, la ter opnieuw nat. Middagtemperatuur van rond het vriespunt in het noorden tot 4 in het zuiden. Tsjechië en Slowakije: Overwegend veel bewolking en perio den met regen of sneeuw. In Tsjechi zaterdag ochtend tijdelijk iets beter, in Slowakije zaterdagmiddag. Sneeuwgrens rond 1500 meter. Maxima rond 4 graden. Hongarije: In het algemeen veel bewolking en af en toe wat regen. Zaterdag eerst tij delijke beter met af en toe zon en meest droog weer. Middagtempera tuur rond 8 graden. Italië: Wisselvallig met overwegend veel be wolking en enkele buien. Maxima van 5 graden in Milaan tot 16 in het zui den. Corsica en Sardinië: Af en toe zon, maar ook enkele bui en, mogelijk met onweer. Middag temperatuur zo'n 13 graden. Griekenland en Kreta: Wolkenvelden, af en toe zon en kans op wat regen. Maxima van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuidwes ten. Malta: Af en toe zon, maar ook enkele bui en. Middagtemperatuur rond 16 gra den. Turkije en Cyprus: Af en toe zon en later kans op een bui. Maxima rond 15 graden, bij de Dardanellen circa 10. ZATERDAG 27 JANUARI 2001 Zon- en maanstanden Zon op 08.27 Zon onder 17.17 Maan op 10.04 Maan onder20.19 Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 05.35 17 46 5.08 17.19 Laag 01.16 13.15 0.57 «12.56 Weerrapporten 26/01, 07.00 uur: station weer wind temp neersl max min mm Amsterdam zwaar bew. z3 8 3 0.0 De Bilt zwaar bew. z3 8 3 0.9 Deelen z3 10 3 2.8 Eelde licht bew. z 3 8 3 1.0 Eindhoven zwaar bew. z3 8 3 1.9 Den Helder zwaar bew. z4 8 4 0.0 Rotterdam zwaar bew. z4 8 5 0.6 Twente zwaar bew. z3 8 3 2.4 Vlissingen licht bew z4 8 5 0.0 Maastricht zwaar bew. z4 8 4 4.3 Aberdeen zwaar bew. z5 6 4 2.0 Athene zwaar bew. w.s.O 11 9 0.0 Barcelona licht bew. nw 1 18 7 0.0 Berlijn Boedapest regen regen z2 zo 2 5 1 1 1 0.9 23.0 Bordeaux licht bew z3 7 5 18.4 Brussel zwaar bew z4 8 5 4.0 Cyprus onbewolkt nl 15 2 1.2 Dublin licht bew zw5 6 2 0.4 Frankfurt zwaar bew. z2 7 3 8.0 Genève hall bew. zw2 6 1 11.1 Helsinki zwaar bew. zw2 1 -2 8.0 Innsbruck regen ver. 1 8 2 2.1 Istanbul onbewolkt o2 8 3 0.0 Klagenfurt nw2 4 2 22.0 Kopenhagen zwaar bew z3 3 3 1.5 Las Palmas zwaar bew n4 22 17 0.0 Lissabon zwaar bew zw4 14 10 1,2 Locamo half bew. ol 5 3 17.0 Londen zwaar bew, z2 9 4 1.2 Luxemburg regen z3 6 2 4.0 Madrid zwaar bew. z2 9 2 1 1 Malaga licht bew. w.s.O 17 10 00 Mallorca licht bew. w2 16 9 00 Malta onbewolkt z2 18 10 00 Moskou zwaarbew z2 -7 -9 00 München zwaar bew z2 5 2 7.0 Nice licht bew w2 12 6 15.2 Oslo zwaarbew z2 4 2 4.1 Parijs zwaar bew. zw5 8 5 4.0 Praag zwaar bew. zw4 4 0 5.0 Rome zwaarbew. zw2 17 12 0.0 Split zwaarbew. o3 16 14 0.0 Stockholm zwaarbew. Z5 4 2 0.0 L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 7 maart 1860) bewolkt onweer V warmtefront regen sneeuw V koufront opklaringen hagel lagedruk mist windrichting hogedruk zonnig 19 temperatuur mnn luchtdruk in hecto pascal KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128 030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging. Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, W.M.J. Bouterse (adjunct) J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, T. van Brussel (adjunct) LF. Klein Schiphorst (adjunct) H. Schneider (adjunct) PUBLIC RELATIONS W.H.C.M. Steverink 071-5356 356 REDACTIE A. Maandag, chef eindredactie algemeen T. Brouwer de Koning, chef redactie Rijn- en Veenstreek D C. van der Plas, chef eindredactie regio J. Rijsdam, chef redactie kunst W. Spierdijk, chef sportredactie E. Straatsma, chef redactie Regio Leiden R.I.M. van der Veer, chef redactie Duin- en Bollenstreek W.F. Wegman, chef redactie Leiden INTERNET: www.leidschdagblad.nl J vt de jwil Hst; 20C irdt ani TELEFAX Advertenties: 071-5323 508 Familieberichten: 023- 5317 331 023- 5320 216 Redactie: 071-5321 921 Hoofdredactie: 071-5315921 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot n er 071-5356230 RUBRIEKSADVERTENHEjigsv Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 071- 5143 545 ABONNEMENTEN bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per half jaar (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiging ven het automatisch afschrijven van het abonnements- geld, ontvangen '■-fca betaling. VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (bint ond worden verzonden geldt een toeslag* Sty L aan portokosten per verschijndag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASSE Voor mensen die moeilijk lezen, sle hebben of blind zijn (of een andere leeshandicap hebben), is van het regionale nieuws uit het Lf J Dagblad op geluidscassette beschi informatie 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lectuur, Auteursrechten voorbehoud Dagbladuitgeverij Damul d n afd JOt igb iseei top ing lel in OOi Idoe Leii den itie 1 aflst K N H U I Z Warschau regen zo3 3 -1 0.8 New Orleans licht bew. zo2 12 4 0.0 Wenen zwaar bew. z3 1 1 14 New York onbewolkt nw4 3 -4 0.0 Zürich zwaar bew. zwl 5 2 1.4 Tel Aviv licht bew. zo 2 17 6 6.0 Bangkok half bew z2 35 24 0.0 Tokyo zwaarbew no 3 5 3 28.0 Buenos Aires onbewolkt ol 32 23 27.0 Toronto onbewolkt zw3 -3 -12 0.0 Casablanca licht bew zwl 18 9 12.0 Tunis zwaarbew zl 24 9 0.0 Johannesburg hall bew. o3 23 13 6.0 Vancouver onbewolkt w3 10 3 0.0 Los Angeles hall bew ver. 2 13 8 0.0 ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, vestiging St. Elisabeth: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feestdagen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: geen ongevallendienst. INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Elisabeth: tel. 071-5454545. Rijnland Ziekenhuis, vestiging Rijnoord: tel. 0172-463131. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14