Een schaaktraditie wankelt w Spannende tijden voor uniek toernooi in de IJmond 'Het dient een maatschappelijk belang' I sS V Kramnik 233 ZATERDAG 13 JANUARI 2001 Nog nimmer straalden er zoveel sterren aan het schaakfirmament als de komende twee weken in Wijk aan Zee het geval zal zijn. Maar de 63ste editie van 's werelds grootste evenement - in 1938 begonnen als Hoogovens Schaaktoernooi - in deze tak van sport, zou ook wel eens het einde van een tijdperk kunnen inluiden. „Op dit moment is de toekomst van het Corns Chess Tournament volledig in het ongewisse", stelt toernooidirecteur Jeroen van den Berg. Want de verliezen van hoofdsponsor Corus liegen er niet om. De nummer één van de schaakranglijst Garry Kasparov kijkt tijdens het 61ste Hoogovens Schaaktoernooi (1999) naar de partij tussen regerend FIDE-wereldkampioen Viswanathan Anand en de officieuze mondiale titelhouder Vladimir Kram- nik. foto archief united photos de boer Een bedrag van rond één miljoen gulden sponsoring in een zeventien dagen durend schaaktoernooi stoppen, ter wijl er bij de slecht draaiende Britse tak van Corus wellicht meer dan tienduizend mensen moeten worden ontslagen, is dat wel gepast? IJmuidenaar Alex van der Molen, bestuurder van de bij Corus aangesloten vakbond De Unie, vindt dat zeker kun nen. „Een dergelijk groot bedrijf als Corus heeft ook een maatschappelijk belang, dat hiermee wordt gediend. Ga maar na hoeveel mensen in de omgeving van IJmuiden schaken. Tijdens het toernooi zelf worden ook wedstrijden gehouden voor amateurs op het gemeentehuis in Velsen. De kosten die Corus kwijt is aan de sponsoring zijn na tuurlijk peanuts. Het totale pr-budget bedraagt waar schijnlijk tientallen miljoenen guldens. Dan kan dit er nog wel van af. Of het verantwoord is om in deze moeilijke tijd door te blijven gaan met sponsoring? Ach, Corus is een cy clisch bedrijf. Dat wil zeggen dat het het ene jaar goed gaat en het andere wat minder. Voor het imago van Corus is het ook uitstekend. Maar misschien ben ik niet objectief. Ik houd namelijk zelf ook van schaken." Bij de Britse staalvakbond 1STC ligt de sponsoring van het Corus Chess Tournament duidelijk gevoelig. Voorlichter Keith Bill van de vakbeweging beantwoordt kortaf het lijst je met de gestelde vragen. „Ik had nog nooit van het toer nooi gehoord. Dergelijke evenementen in Groot-Brittannië sponsort Corus niet.-Nou ja, een jaar of twintig geleden trok het voormalige British Steel (de Britse fusiepartner van Hoogovens, red.) geld uit voor zeilevenementen." Op de vraag of het onder deze omstandigheden gepast is om honderdduizenden guldens aan sponsorgeld uit te trekken voor het schaaktoernooi in Wijk aan Zee, antwoordt Bill: „Ik mag van mijn leiding niet meer zeggen dan dat het toernooi een Nederlandse traditie is waar wij ons niet mee behoren te bemoeien. Meer kan ik u helaas niet vertellen." Met de komst van de nummer één van de wereldranglijst Garry Kasparov, de officieuze wereldkampi oen Vladimir Kramnik en de officiële titelhouder Viswanathan Anand kan de organisatie van het Corus Chess Tour nament 2001 zich tevreden in de han den wrijven. „Dit jaar gaan alle rêm- men los, want we hebben ook nog de nummers vier tot en met negen van de wereld weten te strikken", zegt toer nooidirecteur Jeroen van den Berg. De organisatie van wat voorheen te boek stond als het Hoogovens Schaak toernooi had zich dit jaar ten doel ge steld om een zo sterk mogelijke com petitie in Nederland te organiseren. Dat is dus gelukt. Vanmiddag om half twee begint de crème de la crème van het grootmeestersgilde in Wijk aan Zee (sporthal De Moriaan) aan de eerste van in totaal dertien ronden. „Desondanks is het een bizarre situ atie", zegt de toernooidirecteur, in de wetenschap dat de Britse tak van de sponsorende staalgigant Corus afgelo pen jaar zo'n anderhalf miljard gulden verlies heeft geleden. De onvermijdelij ke reorganisatie leidt wellicht tot het schrappen van meer dan tienduizend banen. „Ik ben geen pessimist, maar wel realist. Met Corus gaat het natuur lijk allesbehalve goed.In dat geval kun je niet zomaar veronderstellen dat het toernooi blijft bestaan." Door het veroveren van de wereldti tel ontketende Max Euwe in de tweede helft van de jaren dertig een schaakra ge in Nederland. Een van de uitvloeise len van Euwes huzarenstukje was het ontstaan van een toernooitje op het Hoogovensterrein, dat in 1938 de eer ste editie met een veertigtal schakers kende. Slechts de hongerwinter van '44/'45 zorgde ooit voor het afgelasten van het jaarlijks terugkerende evene ment, dat sindsdien ononderbroken in januari is verspeeld. Uniek Na verloop van tijd groeide het festival uit tot het grootste in zijn soort ter we reld. En straalt het mej zijn 1.500 deel nemers een uniek karakter uit, omdat schakers van het allerhoogste tot het allerlaagste niveau in één grote zaal spelen. „Daarom moet ik er eigenlijk ook niet aan denken dat dit toernooi misschien wel gaat stoppen", aldus Van den Berg. De dreiging van het afhaken van de conjunctuur-gevoelige geldschieter is vaker een gevaar geweest. Maar iedere keer wist het Hoogovenstoernooi te ontsnappen aan schaakmat. Zo ook in de jaren zeventig toen een economi sche recessie voor grote verliezen bij de IJmuidense staalproducent zorgde. Uit het jubileumboek 60 jaar Hoog Max Euwe, de man wiens wereldsucces in 1938 leidde tot het opzetten van het Hoogovens Schaaktoernooi, als gast bij het 40- jarig bestaan van het evenement. Rechts Jan Timman, in het midden Viktor Kortsjnpi. foto archief soenar chamid ovens Schaaktoernooi: 'Een paar inter ne memo's maken duidelijk, hoe grie zelig .dicht Hoogovens in 1972 bij de beslissing om het toernooi geheel af te schaffen is geweest. Eigenlijk is een schaaktoernooi te midden van de alge hele malaise en ontslagen niet meer te verkopen, ook al bedragen de totale kosten (160.000 gulden) omgerekend nog geen uur van het dagelijkse verlies dat het bedrijf lijdt. Alleen omdat de pr van Hoogovens volgens deskundigen van afschaffing buitensporig veel scha de zou ondervinden, besluit de directie om door te gaan'. In '92/'93 was er een vergelijkbare crisis bij Hoogovens waardoor duizen den banen kwamen te vervallen. Ook toen leek het erop dat het schaaktoer nooi ten dode was opgeschreven. Uit eindelijk ging Fokko van Duyne, des tijds lid van de Raad van Bestuur, over stag. „Het Hoogovens schaaktoernooi heeft een grote internationale uitstra ling. Bovendien vinden wij de continu ïteit van een dergelijk evenement zeer belangrijk. Vooral deze keer, omdat er sprake is van een jubileumjaar", meld de Van Duyne toen in deze krant. Sail lant detail is dat de organisatie bij het Toernooidirecteur Jeroen van den Berg: „Dit jaar gaan alle remmen los." foto united photos de boer poppe de boer schaaktoernooi in '93 geen geld had om topspeler Anatoli Karpov aan te trekken. De toernooileiding deed daar om een beroep op de industriegroep IJmond-Noord. De kosten van de editie 2001 liggen volgens ingewijden rond de miljoen gulden. Maar voor een concern met een pr-budget van tientallen miljoe nen, valt dat reuze mee. „Het schaak toernooi is, ten opzichte van sporten als golf, tennis en Formule 1, een rela tief goedkoop evenement, dat voor een grote hoeveelheid exposure zorgt. Het Corus Chess Tournament maakt veel los; zo wordt er op de vele schaaksites op internet al weken lang over Wijk aan Zee gepraat en staat Corus de ko mende tweeënhalve week in vrijwel ie dere krant", zegt Jeroen van den Berg, die ooit in 1984 bij Hoogovens 'debu teerde' als bordenjongen en in die functie de zetten van de grootmeesters aan het publiek toonde. „Bovendien is het schaaktoernooi voor de goodwill in de omgeving van IJmuiden altijd erg goed geweest. Maar ja, het originele Hoogovens is niet meer. Na de fusie met British Steel in '99 is het Corus en staat het hoofdkan toor in Londen. En niet in IJmuiden." Voormalig bedrijfschef van Hoog ovens en oud-toernooivoorzitter Joop Haasbroek meldde enkele jaren gele den in deze krant dat de publiciteit en imagoverbetering die het schaaktoer nooi genereert, mooi meegenomen is. „Maar uiteindelijk gaat het vooral om het onderhouden en het verbeteren van de contacten. We organiseren aparte toernooitjes voor journalisten, parlementariërs, politici en klanten. Lieden die vaak moeilijk te bereiken zijn. In Wijk aan Zee kunnen ze door onze mensen in een informele sfeer worden benaderd. Zoals laatst nog ge beurde met minister Andriessen." Gevoelig verlies Begin vorige maand besloot de Raad van Commissarissen van Corus de Ne derlander Fokko van Duyne en diens Britse collega-bestuursvoorzitter John Bryant weg te sturen. Hetgeen door Je roen van den Berg als een klap in het gezicht werd ervaren. „Want Fokko van Duyne was de beschermheer van het schaaktoernooi. Hij was de man die binnen de top van het bedrijf de promotie'deed. Die pleitbezorger zul len we in de toekomst missen." Wil je als topschaker de status van elitespeler bereiken, dan moet je mini maal één keer in je carrière het toer nooi van Linares (Spanje) winnen of zegevieren in Wijk aan Zee. „Na het wegvallen van toptoernooien als Fon- tys en Groningen is Corus nog het laat ste schaakbaken dat we in Nederland hebben", klinkt regerend nationaal kampioen Loek van Wely somber. „Daarom houd ik de aandelenkoers van Corus goed in de gaten. Niet dat ik zelf aandelen heb, maar wel om te kij ken hoe het met het bedrijf gaat. Want ik ben best een beetje bang dat het schaaktoernooi gaat verdwijnen." La chend: „Al beloof ik dat, mocht ik het toernooi winnen, ik mijn totale prij zengeld (de hoofdprijs is 20.000 gul dén, red.) in aandelen Corus zal stop pen. En dan zal ik in mijn bedank- speech iedereen oproepen hetzelfde te doen." Ook Vladimir Kramnik, de man die onlangs schaakkoning Garry Kasparov van zijn onaantastbaar lijkende troon wist te stoten, is er niet gerust op. „Vla dimir heeft gehoord dat het minder gaat met Corus", vertelt Jeroen van den Berg. „Hij zei dat als het Corus Chess Tournament zou verdwijnen, dat dat zeker consequenties heeft voor de internationale schaakwereld. Niet alleen verlies je dan een van de weinig overgebleven toptoernooien, boven dien gooi je een enorme traditie over boord. En dat zou een negatief signaal naar de gehele schaakwereld zijn." Toekomst Tijdens het jubileumtoernooi van 1998 werd de sponsoring voor nog mini maal vier jaar toegezegd. Tussen nu en de zomermaanden moet blijken of het Corus Chess Tournament ook na 2002 zal blijven voortbestaan. Dolf Vos, 31 jaar werkzaam geweest als bedrijfschef van Hoogovens/Corus en sinds drie jaar voorzitter van het schaaktoernooi comité, weet als geen ander dat de ko mende weken beslissend kunnen zijn voor de toekomst. „Ik hoop dat we het Engelse management dat op bezoek komt, kunnen meegeven hoe uniek qua omvang, sfeer en impact dit eve nement is", zegt Vos. „Het wordt zeker spannend. We zullen tijdens een te houden managementavond kunnen aflezen hoe het schaken bij de hoge Corus-bazen leeft." Vos zegt al bezig te zijn met het ma ken van een 'position-paper', waarin hij stelt dat het toernooi in de toe komst een 'IJmuidenzaak' moet blij ven. „Het toernooi eventueel verplaat sen naar Engeland zie ik niet zitten, Veel schakers houden van zaalvoetbal. Zo deed Jan Timman tijdens de rustdag van het 39ste Hoogovens Schaaktoer nooi in 1977 mee aan een wedstrijd tussen grootmeesters en artiesten. foto archief anefo WÊm De basis van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee: de grote massa amateurs. foto archief united photos de boer want de impact van Corus Chess is echt IJmuidens", meent Vos. „Mis schien moeten we wat inleveren aan budget voor het aantrekken van goede grootmeesters. Dat zou jammer zijn, maar zeker geen strop. Want we moe- fèh1,1 mogelijke bezuinigingen ten spijt, niet uit het oog verliezen dat de basis van"h'èt schaaktoernooi ligt bij de grote massa van amateurs. De vele vier- en tienkampers vormen het kloppend hart van het Corus Chess Tournament, niet een sterke grootmeestergroep." Dolf Vos toont zich strijdbaar: „Zelfs iedere topschaker komt tijdens een partij weieens verloren te staan. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat hij verliest. Zo moet je de situatie van Corus ook zien. Die is slecht, maar we leven nog wel degelijk." Het kiezen voor een andere hoofd sponsor of vestigingsplaats, is wat Je roen van den Berg betreft uit den boze. „Het evenement omdopen tot Heine- ken-toernooi en naar Amsterdam ver huizen, om maar een voorbeeld te noemen, kan ik me niet voorstellen. Daarvoor zijn Corus en Wijk aan Zee te veel met elkaar verweven. Bovendien zitten er vier mensen in de toemooior- ganisatie die een vaste baan hebben bij Corus. Dat is altijd zo geweest en moet ook zo blijven." Volgens de bedrijfsslogan is Corus the future in metal. Maar of de op twee na grootste staal- en alluminiumpro- ducent ter wereld ook de toekomst voor het schaken is, zal de tijd leren. „Ik ben nu voor het zeventiende op eenvolgende jaar betrokken bij het schaaktoernooi. Stel je voor dat dat zou verdwijnen. Wat moet ik dan in ja nuari gaan doen?", grapt Van den Berg. „Hoewel ik de continuïteit van de sponsoring niet kan beïnvloeden, moeten we heel alert zijn. Je kan abso luut niet zeggen 'Het is 63 jaar goed gegaan, de komende zestig jaar komt het ook in orde'. Iedereen moet nu vechten voor l\gt toernooi. Dat moeten we met z'n allen doen. Niet alleen de organisatie, maar zeker ook de 1.500 amateurschakers die de komende twee weken naar Wijk aan Zee komen." PIETER VAN H0VE MARC KOK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 57