Gratis internet heeft langste tijd gehad ÏV haalt 400 miljoen eigen vermogen indstofprijs zet winsten nsportseetor onder druk Economie KPN brengt adsl met aangetrokken handrem - Welkom in Peking Russin wil roebels zien van repenfabriek Rode Oktober Wereldbank steunt Wahid - man EM.TV mogelijk weg Topman Thomas Haffa van het Duitse mediabedrijf sluit niet uit dat hij opstapt als hij het vertrouwen van en en beleggers niet kan terugwinnen. „Als het niet lukt, ,oed over de consequenties moeten nadenken", zegt Haf- 3P ;t vandaag verschenen nummer van het Duitse weekblad - iegel. Haffa staat onder grote druk omdat zijn bedrijf, ei- van de rechten van De Muppets en Formule 1, zich oerantwoorden voor misleiding van zijn aandeelhouders. e man zei in november te rekenen op een positief bedrijfs- iat van 500 miljoen mark over het hele jaar. Drie weken sis erd de verwachting al bijgesteld naar 50 miljoen mark. 3\lW-topper naar Opel 3j \G± Carl Peter Forster, voormalig topman van BMW, gaat pel. Volgens het Duitse blad Welt am Sonntag is de over- nst al enige weken geleden rond gekomen. Forster zal iipril de scepter zwaaien bij Adam Opel, een dochteron- ~'i ring van General Motors. Hij volgt er Robert Hendry op. oet het bericht overigens af als speculatief. Lauda wil graag terug 2/j De voormalig autocoreur Niki Lauda wil weer graag aan bij de door hem opgerichte Oostenrijkse luchtvaart- rhappij Lauda Air. Vorige maand stapte Lauda op nadat inden overhoop had gelegen met grootaandeelhouder •5 n Airlines. In een interview in het Oostenrijkse weekblad 3^5 preekt Lauda nu de wens uit terug te keren. ;in trekt flink meer personeel aan Virgin Atlantic wil volgend jaar 1.700 nieuwe medewer- dienst nemen. De luchtvaartmaatschappij heeft het extra leel nodig op de lange-afstandroutes naar Toronto, New in Kaapstad, aldus topman en eigenaar Richard Branson, ihtvaartonderneming, voor een minderheid in handen o.i ïgapore Airlines, telt nu 8.500 werknemers. Het bedrijf zijn lijndiensten snel uit, waarvoor inmiddels twaalf i vliegtuigen zijn besteld. British Airways, een van de e luchtvaartmaatschappijen van Europa, moet juist ba- j'i irappen. Van de nieuwe werknemers heeft Virgin er dui- o- odig als cabinepersoneel en 250 als piloot. De rest kan slag als grondpersoneel of in de administratie. huis-aan-huis-bladen rond iam Journalisten van huis-aan-huis-bladen krijgen per o ui dit jaar met terugwerkende kracht 3,75 procent meer q' en per 1 juli 2001 nog eens vier procent. Dat zijn werkge ld i werknemersorganisaties overeengekomen in de nieuwe lor twee jaar die tot en met 31 december volgend jaar lehalve over meer geld hebben zij afspraken gemaakt 3 rbetering van regelingen voor onregelmatig werk, oude- q of en kinderopvang, liet de journalistenvakbond NVJ we- ;j nodig voor gebouwen en vernieuwing l.tM» ANP gaat 400 miljoen gill ij het eigen vermogen ge- voor de bouw van sliondskantoren en voor rtng van het vakbonds- 6;vakcentrale heeft een in van ongeveer twee J tilden. o; V is druk bezig met het van nieuwe kantoren ind. In Woerden moet ;en heus vakbondscen- lijzen waarin naast de ale ook diverse aange- Dnden hun hoofdzetels S 'igen- 9. ep in het eigen vermo- dt voorts gebruikt om ie van de FNV te ver- longeren voelen zich in g nindere mate aange- tot een vakbond. Het ele vakbondswerk '1 vacatures blijft oplopen KR. A brandstofprijs drukt de de vaderlandse trans- >r. Transport en Logis- erland meldt voor het vartaai een teruggang rocent. De omzet nam n met het tweede af met 15 procent, •ort en Logistiek Ne- noemt de ferme terug- de winst opmerkelijk, e vervoerders in de af- periode juist beter in Jyren om hun kosten berekenen. Ook de 25|ijs steeg. Desondanks ondernemers naar de lish Design aansterke jumenten Advertentie-opbrengst valt tegen E-commerce nog in kinderschoenen Gratis internet staat onder druk. De marges van de providers zijn smal geworden. De pioniers moeten de advertentie-inkomsten delen met honderden andere aanbieders. Omzet uit e-commerce druppelt nog maar mondjesmaat binnen. amsterdam anp Steeds meer kleintjes leggen het loodje en de grote providers in Europa zoeken elkaar op om te overleven. In de laatste catego rie valt de vorige week aange kondigde overname van het Britse Freeserve door de Franse branchegenoot Wanadoo. Het met verlies draaiende Freeserve groeide uit tot de grootste provider in Groot-Brit- tannië doordat het in 1998 als eerste gratis internet aanbood. Ook Wanadoo, in Nederland onder meer aangeboden via ka belaar Casema, biedt zijn activi teiten voor een deel gratis aan. Gratis internet is echter geen aantrekkelijke manier van za kendoen, geeft Y. Strikker van Wanadoo Nederland toe. De provider probeert zijn 300.000 abonnees over te halen betaal de abonnementen te nemen in ruil voor snellere verbindingen. Of dat lukt, wil Strikker niet zeggen. Volgend jaar biedt Wa nadoo nog gratis internet aan, maar wat daarna gebeurt is on duidelijk. „Als andere aanbie ders stoppen met gratis inter net, doen wij het waarschijnlijk ook." Wanadoo heeft nog het voordeel dat het abonnees meer kan bieden dan alleen gratis toegang tot het internet. Een belangrijk verschil met Freeserve zit bijvoorbeeld in de moederbedrijven. Dat van Free serve is de detailhandelsketen DLxons. Achter Wanadoo staat telefoonreus France Télécom. Naast advertenties moeten gratis providers die via de tele foonlijnen werken het vooral hebben van de zogeheten 'kick back': de vergoeding die tele- combedrijven hen betalen voor de telefoontikken van hun klan ten. Die vergoedingen zijn lager geworden, omdat de telefoon tarieven onder druk staan. Dat laatste is een gevolg van de voortgaande liberalisering van de telecommarkt. Dan scheelt het als France Télécom je moe derbedrijf is. Hetzelfde geldt voor T-Ónline (eigendom van Deutsche Telekom, Terra Net works) en Planet Internet (KPN) Naar zo veel steun zoekt ook de Italiaanse provider Tiscali, die World Online verschalkte. Het bedrijf, dat in Italië als eer ste gratis internet aanbood, zet fors in op uitbreiding van zijn telecomactiviteiten. Het wil een glasvezelnet langs alle grote Eu ropese steden aanleggen. Tisca li wil met World Online uit groeien tot het America Online (AOL) van Europa. AOL, 's we relds grootste internetaanbie der, is winstgevend (1,2 miljard dollar in het boekjaar 1999/2000). Tiscali en World Online schrijven nog rode cij fers. Het grote probleem voor in ternetaanbieders zijn de tegen vallende advertentie-inkom sten. In de ondernemingsplan- maakt op hen nauwelijks in druk. Ook is de vakbeweging zwaar ondervertegenwoordigd in sommige bedrijfstakken, zo als de dienstensector. Daar moet verandering in komen, vindt de FNV. Voorzitter De Waal van de vakcentrale zette dat ruim een week geleden in een interview met deze krant als omstandig uiteen. De vakcentrale heeft voor de financiering van de plannen ge kozen voor een constructie met SNS/Reaal. Bijna 400 miljoen gulden, in de vorm van staatso bligaties, is als onderpand aan de bank gegeven. In ruil hier voor verstrekt SNS/Reaal lenin- .gen aan de FNV. SNS/Reaal is beheerder van het vermogen van de vakcen trale. De FNV verkocht Reaal, de woegere Centrale, drie jaar geleden aan de SNS Bank. Lager tempo mogelijk door problemen bij concurrenten leidschendam fred van essen KRIJGBAAR BIJ W JUWELIER dieselprijs als belangrijkste oor zaak van de winstdaling. De transporteurs worden minder optimistisch over de groei van hun branche. Uit een enquête van Transport en Logistiek Ne derland blijkt dat 25 procent van de ondernemers postitief gestemd is. Drie maanden eer der was dat nog 32 procent. Het aantal vacatures in de vervoersector loopt nog steeds op. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 5.500 open staande vacatures, in het derde kwartaal is dit aantal opgelopen naar 9.200. Vooral internationa le chauffeurs zijn moeilijk te vinden. Banengroei VS valt flink tegen washington anp De afgelopen maand zijn er in de Verenigde Staten 94.000 ba nen bij gekomen. Dat is aan zienlijk minder dan de 135.000 waarop algemeen werd gerekend. De werkloos heid nam van oktober op no vember toe van 3,9 tot 4 pro cent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Amerikaanse ministe rie van handel. De cijfers geven duidelijk aan dat de economische groei van de VS aan het afvlakken is. Ook de herziene gegevens over de banengroei in oktober - 77.000 in plaats van de eerder bekend gemaakte 137.000 - duidt daarop. De gegevens versterken de verwachtingen dat de rente in de VS omlaag zal gaan. KPN introduceert zijn snelle adsl-internet- verbinding met aangetrokken flfendrem. Eind vorige week maakte het concern be kend pas 9.000 klanten op breedband-in- ternet via de telefoon te hebben aangeslo ten. Dat is minder dan tien procent van de eigen prognoses. Over een half jaar moeten er 60.000 adsl-abonnees zijn. KPN verklaart de achterstand door te wijzen op 'techni sche en organisatorische problemen', maar dat lijkt slechts een deel van het verhaal. In ruim een jaar heeft KPN 13.000 aanvra gers genoteerd, van wie er nog 4.000 wach ten op een bezoekje van een monteur. „De vraag bij het publiek is enorm", zei Kees Smaal, manager van KPN Broadband Net works. Eind vorig jaar voorspelde topman Paul Smits minimaal 100.000 adsl-abon nees per 31 december 2000. Hij noemde dat een conservatieve schatting. Daarvoor had KPN, van begin '98 tot eind vorig jaar, een 'zeer geslaagde' en miljoenen verslin dende proef met adsl gedaan bij ruim dui zend consumenten. De druk om adsl in te voeren was groot, omdat multimedia-kabelbedrijven als UPC, Essent en Casema agressief de boer op gin gen met breedband-internet via de televi siekabel. De inkomsten uit 'telefoontikken' van gesprekken, faxen en traditionele inter netverbindingen lopen terug. De telecom- sector zoekt het daarom in breedband, waarmee de beeldtelefoon en betaaltelevi sie mogelijk worden. De asymmetrische, digitale huisaansluiting, in de Engelse af korting adsl, is KPN's antwoord op het breedband-internet van de kabelbedrijven. Maar nu de invoering ervan bij kabelbedrij ven als UPC en Casema is gestuit op onvre de en luidkeels protest - èn nu de ontwik keling is gestagneerd door gebrek aan bij zondere programma's waarvoor consu menten de portemonnee willen trekken - kan KPN het rustiger aan doen. Vorig jaar is nog 750 miljoen gulden uitgegeven aan de aanleg van een 'snel' glasvezelnet, dit jaar zijn de investeringen in breedband-inter net beperkt gebleven tot 150 miljoen gul den, aldus directeur Jan Wildeboer van KPN Broadband Networks. Wildeboer verklaarde de vertraging van het adsl-project door te wijzen op technische en personele 'aanloopproblemen'. Ook vestigde hij de aandacht op een ingreep van toezichthouder Opta, waardoor KPN ook zijn concurrenten toegang tot adsl moet bieden. Maar tot erg grote drukte in de centrales lijkt dat toch niet te hebben geleid, want ondanks een overvloed aan (kleine) concurrenten die adsl aanbieden aan bedrijven, zijn er volgens Wildeboer slechts 'enkele honderden' aansluitingen geraliseerd buiten die van KPN. KPN heeft besloten de 'uitrol' van het adsl- net stapsgewijs te doen. Per centrale wordt bekeken of de aanpassing rendabel is. Eind deze maand zijn 75 van de 500 centrales omgebouwd, goed voor een bereik van een kwart van de Nederlandse huishoudens (1,4 miljoen). Eind volgend jaar moet het bereik 70 procent zijn, gegroepeerd rond stedelijke gebieden. De rest van Nederland krijgt alleen adsl wanneer er genoeg buren meedoen - of helemaal niet wanneer de af stand tot de centrale te groot is. Adsl-ver- bindingen zijn immers gevoelig voor sto ringen als een afstand van meer dan een ki lometer of vier vanaf de centrale moet wor den overbrugd. Nederland ligt volgens Wil deboer 'ongeveer anderhalfjaar achter op de VS', waar al miljoenen adsl-abonnees zijn die bovendien meestal over een snelle re versie kunnen beschikken. In Nederland is de maximale capaciteit van adsl van 8 megabit per seconde afgeknepen tot naar keuze 512 kilobit voor 50 gulden per maand exclusief internetabonnement - bij KPN-dochter XS4A11 kost dat abonnement nog eens 49 gulden, samen dus 99 gulden - of de dubbele capaciteit voor 65 gulden ex clusief het internetabonnement. KPN subsidieert de modems niet, zoals UPC wel doet met zijn digitale decoders. Modem en 'splitter' kosten bij KPN 325 gulden exclusief installatie. KPN, dat zelf ook last had van ontevreden klanten, heeft een aantal beperkingen nu verbeterd, aldus Wildeboer. De dienst is nu ook voor isdn- aansluitingen beschikbaar. Vanaf volgend jaar verkoopt KPN in samenwerking met Nokia 'thuisnetwerken' waarbij vanaf zes plekken in huis draadloos breedband-in ternet mogelijk is. Peking In het Chinees en Engels worden onderhan delaars van de Wereld Handels Organisatie (WTO) welkom geheten in de Chinese hoofdstad Pe king. Na veertien jaar ver geefse pogingen maakt China nu een goede kans tot de WTO te worden toegelaten. De besprekin gen worden volgende maand in Genève voortge zet. FOTO AP» EUGENEHOSHIKO nen van,de providers nemen deze inkomsten een prominen te plaats in. Maar de grootste adverteerders op het wereldwij de web, de dotcommers zelf, moeten onder druk van inves teerders hun advertentiebudget drastisch terugbrengen. Inves teerders zien liever dat onder nemers winsten op de balans laten zien dan dat ze reclame- banners op de websites plaat sen. Volgens Strikker zal Europa zich meer gaan toeleggen op het Amerikaanse model. In de Verenigde Staten zijn aanbie ders van gratis internet schaars. Altavista, bekend door zijn zoekmachine, stopte er vorige week mee. Bluelight en NetZero blijven in de VS als grote gratis internetaanbieders over. Het merendeel van de Ameri kanen surft onbeperkt op inter net tegen betaling van een vast bedrag per maand. Dit model is er inmiddels uitgekristalliseerd. Europese experimenten zijn op niets uitgelopen. Volgens Strik ker liepen de kosten uit de hand, omdat abonnees 24 uur per dag verbinding hielden met internet. Zij verwacht echter dat volgend jaar nieuwe pogingen zullen worden ondernomen. Met betalende klanten zijn Europese internetaanbieders nog niet helemaal geholpen. AOL trekt ook veel profijt uit in ternethandel, die in de VS een hoge vlucht heeft genomen. De Europese 'e-commerce' staat nog in de kinderschoenen, waardoor de internetaanbie ders deze inkomsten nog ont beren. moskou ANP ties. Een woordvoerder van Ro de Oktober ontkent dat voor de verpakking van de reep gebruik is gemaakt van de foto die de vrouw bedoelt. De fabriek heeft het portret in de loop der jaren een aantal keren aangepast. Het bedrijf erkent de grote com merciële waarde van het han delsmerk Aljonka, dat ze schat op zeker 25 miljoen gulden. Hit is voor het eerst dat in Rusland zo'n zaak voor de rechter komt. Daarbij wordt ge bruik gemaaktr van de wet op auteursrecht, die sinds het uit eenvallen van de Sovjetunie van Vracht is. De chocoladefabriek Rode Ok tober in Moskou heeft jaren lang een vrouw op een van haar populairste chocoladerepen af gebeeld. Bij de rechter heeft zich nu een vrouw gemeld die beweert dat het haar afbeelding is die al meer dan dertig jaar op de Aljonka-reep prijkt. Het gaat om een foto die door haar vader is gemaakt, zegt de vrouw. Hij was in de Sovjettijd een bekende fotograaf. De vrouw eist van chocoladefa briek Rode Oktober nu vier mil joen roebel (400.000 gulden) wegens niet-uitgekeerde royal- nale Monetaire Fonds (IMF) over hervatting van de econo mische steun aan Indonesië. Indonesië heeft dringend mil jarden nodig om de nog steeds zwakke economie te saneren. Wolfensohn complimenteer de Wahid voor zijn pogingen om op een democratische ma nier een balans te vinden tus sen de tegengestelde belangen binnen Indonesië. Hij onder streepte dat de Wereldbank staat te popelen om Indonesië financieel te steunen. tokyo Rtr-ANP James Wolfensohn, topman van de Wereldbank, heeft vandaag onomwonden zijn steun uitge sproken voor het beleid van de Indonesische president Wahid. Voor Wahid, die de laatste maanden hevig onder vuur ligt wegens zijn wispelturige optre den, is de steun een belangrijke opsteker. De regering van Wahid on derhandelt momenteel met de Wereldbank en het Intematio- den haag janneke willemse 'Beroepsouwehoer' Henk Bres werd bekend door zijn rake commentaar in het discussie programma Het Lagerhuis. De Hagenees is iemand van twaalf ambachten, dertien ongeluk ken. „Startte ik een seksclub, kwam opeens aids in opspraak. Begon ik een zonnecentrum, was het opeens negen maan den mooi weer. En toen ik taxi chauffeur was ben ik in elkaar geslagen. Daar kom je niet lek ker uit." Bres doet nu mee met verschillende spelletjes op tv. Ook presenteert hij elke dag sa men met Jan Rietman het pro gramma 'De Kantine' op Radio Nationaal. Jarenlang moest Bres rondko men van een uitkering van 1.250 gulden. Inmiddels heeft hij wel wat meer te besteden. Maar Bies geeft nog steeds niet makkelijk geld uit. Hij 'zit nog te slikken' van zijn laatste aan koop, een zonnebank van 3.300 gulden. „Dat ben ik gewoon niet gewend, zoveel uitgeven. Dat is best heftig." Bres kocht de zonnebank voor zijn vrien din. „Dat had ik haar beloofd. We hadden wel zo'n hemeltje, dat was een kutlamp. Als je er onder vandaan kwam was je nog effe rood en daarna weer wit." De Hagenees doet nu een kuurtje. „Niks voor mij. Lig je twintig minuten tegen een lamp op te kijken. Maar ja, je ziet er weer lekkerder uit met een kleurtje, dat heeft Bres wel nodig." Zijn beste aankoop deed hij vier jaar geleden: een breed- beeld-tv. Betaald van het prij zengeld dat hij in een aflevering van Het Lagerhuis won. „Ik dacht: wat kan mij het schelen, nou kan het." Bres moest nog wel wat bijleggen. Zijn prijs was 999 gulden en de tv kostte 1.400 gulden. Hij is erg tevreden over zijn aankoop. „Mijn hobby is tv-kijken. Lekker voor die tv hangen, echt kicken." Drie jaar geleden deed Bres 'de miskoop van de eeuw'. Hij kocht voor 'een ruggetje' hou ten tegels voor in zijn tuin. „Ik ben liever lui dan moe. Dus ik dacht: handig, hoef ik niet meer te maaien." Maar de tegels le veren hem nog meer werk op dan het gras. Ze blijken een pri ma voedingsbodem voor mos en worden spekglad als het re gent. „Ging ik van die pindaat - jes voor de vogels ophangen en daar lag ik hoor." Schoonspui ten helpt nauwelijks. „Een paar maanden later zijn ze weer groen. Als je graag je poten wilt breken moet je echt zulke tegels nemen." Mensen zouden best wat minder geld kunnen uitge ven, vindt de beroepsouwe hoer. „Die Sinterklaasinkopen lopen echt uit de klauwen. Er is dit jaar 1 miljard extra uitgege ven, las ik." Bres maakt zich vooral zorgen over de jongeren. „Die zijn zoveel gewend. Als het straks fout gaat. kunnen zij moeilijk een stapje terug doen. Zelf zou Bres daar geen moeite mee hebben. „Ik kan me de tijd nog heugen dat ik om te roken de ouwe peuken uit de asbak moest vissen." poortvliet Voor boeren is het dezer dagen een zwaar geploeter in de Zeeuwse klei. Nabij Poortvliet op Tholen waren liefst twee trekkers, samen goed voor 270 paardekrachten, nodig om de vette en door de regen zeer drassige klei omgeploegd te krijgen. FOTO ANP WIM VAN VOSSEN HENK BRES Leeftijd: 48 Beroep: Beroepsouwehoer Burgerlijke staat: samenwo nend Kinderen: 'hondje Scrooge is mijn kind' Auto: Volvo 440 'op gas, lekker goedkoop' Hobby's: tv-kijken, dol op bees ten, freefighten en kickboksen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 7