Club wil geld voor bestrijden legionella Zes jaar cel geëist voor 'overval op bestelling1 'Wil je ook weten of het paard APK gekeurd is?' 'Kinderdagverblijf vrijwel van de baan' Regio r Opheffen fietspad stuit Zoeterwoude op verzet KERST CIRCUS LEI DEN 'Bedrijven moeten lege plekken opvullen' VRIJDAG 1 DECEMBER 2000 zoeterwoude martin van leeuwen De Zoeterwoudse politiek is te gen het opheffen van het fiets pad aan de Dirk van Santhorst- weg. WD, CDA en PZ denken dat de weg daarmee onveiliger wordt. De gemeente Zoeter woude wil de Dirk van Santhorstweg gaan inrichten als een dertig kilometergebied. Naast de aanleg van drempels hoort daarbij ook dat fietsers en auto's voortaan van dezelfde rijbaan gebruik maken. Dat staat in de landelijke richtlijnen voor dergelijke gebieden. Het fietspad moet dus verdwijnen. Volgens verkeersdeskundigen gaan auto's in een dertig kilo metergebied langzamer ri f als er ook fietsers op de rijlfee komen. Dat zou veiliger zijn3" De partijen in de gemee 1 raad zien echter niets in voorstel. Volgens hen leidt l( samenvoegen van fietsers 0 auto's juist tot gevaarlijke si 'e ties. Wethouder Van der 1 1 vindt dat de raadsleden te uitgaan van de huidige situ1 Hij wijst erop dat de weg ook flink veranderd w< 1 Door een andere inrichtinj^ drempels worden auto's iifJ toekomst vanzelf gedwor>ie om langzamer te rijden, na de kritiek uit de raad wethouder nog eens advies A gen van verkeersdeskundip 1 over het voorstel. GR0EN00RDHALLEN ZO T/M 30 DECEMBER 21,22,23 DEC. 19.30 uur 27,28,29,30 DEC. 15.00 en 19.30 UI 1e en 2e KERSTDAG 13.00 en 16.15 uur TELEFONISCH BESTELLEM 0900 - 11.22.333 Leiden Atletiek steunt getroffen SJZ zoeterwoude De door een brand in de problemen geraakte Zoeterwoudse voetbalclub SJZ krijgt financiële steun van Lei den Atletiek. De Leidse.vereniging wil na de Kerst Halve Mara thon van 17 december een bedrag overmaken. Gedacht wordt aan een bijdrage van één gulden per loper. Jaarlijks nemen tus sen de 500 en 1000 mensen deel aan deze wedstrijd. Leiden At letiek organiseert sinds jaar en dag kort voor kerst haar hard loopwedstrijd vanuit het clubgebouw van SJZ. Jongens beroven bejaarden warmond Twee jongens hebben gisteren bejaarden beroofd in Warmond. Rond het middaguur belden de jongeren aan bij wo ningen aan de De Weiden met de mededeling dat zij collecteer den voor een sponsorloop. Toen werd opengedaan, liepen de 'collectanten' meteen mee naar binnen. Daar pakten zij de por temonnees van de bewoners, waarna ze zich snel uit de voeten maakten. Miniconferentie voor vrijwilligers wassenaar Het CDA in Wassenaar organiseert zaterdag 9 de cember een mini-conferentie voor Wassenaarse vrijwilligers in Warenar. De bijeenkomst, waar onder anderen fractievoorzitter Meindert Stolk en CDA-Tweede Kamerlid Marry Visser spreken, is van 10.00 tot 12.30 uur. Zes jaar onvoorwaardelijke gevange nisstraf. Dat eist het openbaar minis terie tegen een 31-jarige Leidenaar voor deelname aan een gewelddadige beroving van een 56-jarige Leiderdor per. Dat gebeurde in de woning van het slachtoffer, aan de Leiderdorpse Tollenaersingel. Volgens de verdachte was dat 'een overval op bestelling'. De officier van justitie gelooft daar hele maal niets van. Op 24 juli belde de 31-jarige Leidse verdachte aan bij het slachtoffer, met een gereedschapskist in zijn hand. Zo genaamd om de meterstanden op te nemen. Zijn taak bestond er uit om de deur van de Leiderdorpse woning open te houden, zodat zijn twee maat jes de rest van het 'klusje' konden kla ren. Voor de rest moest hij alleen maar op de uitkijk staan. Dat klusje was een nepoverval, wist de verdachte. „Allemaal afgesproken werk. Wij zouden 50 mille uit de kluis van de Leiderdorper halen, en hij zou daarna bij de verzekering twee of drie ton schade claimen." Dat althans had zijn maatje hem van tevoren uitgelegd. En hij geloofde dat. 'Hoe minder je weet, hoe beter het voor je is', had zijn partner hem ook nog voorgehouden. Dat het slachtoffer vervolgens in een worsteling hardhandig tegen de grond gewerkt werd, een prop in zijn mond kreeg en een paar schoppen in zijn zij opliep, vond hij achteraf ook wel vreemd. Maar wat er verder allemaal precies gebeurd was, in die Leider dorpse woning, wist hij eigenlijk niet meer. „Ik was dronken en had drugs gebruikt." Uiteindelijk kozen de drie daders noodgedwongen het hazenpad met een uiterst magere buit. Ze vluchtten weg via de achtertuin toen de echtge note van het slachtoffer thuis kwam. Een portemonnee, een horloge en een mobiele telefoon; meer konden ze niet meenemen op hun vlucht. De felbe geerde kluis hebben ze zelfs niet eens gevonden. Dat het Leiderdorpse slachtoffer toch volledig op de hoogte was van de overval, stond voor de Leidse verdach te als een paal boven water. „Toen ik hem vroeg naar de meterkast, liep hij zonder een woord te zeggen zijn huis weer in. Hij heeft me niet eens aange wezen waar ik moest zijn. Dus wist hij ervan. Anders doe je dat niet." Daar had het slachtoffer een andere verklaring voor. „De deur van de me terkast zit altijd op slot. Dus heb ik me automatisch omgedraaid om de sleu tel te pakken. En misschien heb ik dat gedaan zonder iets te zeggen, want ik was heel erg in mijn werk verdiept." Een paai- tellen later sprongen er een paar kerels op zijn nek en werd hij in een wurggreep genomen. „Daarna ben ik tegen de grond gewerkt. Toen ben ik gaan hyperventileren en hebben ze de laatste zuurstof uit mijn zij geschopt." De officier van justitie deed het ver haal van de nepoverval af als 'grote onzin'. „De daders hebben de woning van tevoren goed geobserveerd. Bij af gesproken werk is dat niet nodig. Dan ovejleg je even met elkaar, en ldaar is kees. En als je zo'n overval met elkaar afspreekt, hoeft er ook niet zoveel ge weld gepleegd te worden." Zo liep het slachtoffer onder meer een paar ge kneusde ribben op. Bovendien is uit politie-onderzoek niets naar voren ge komen dat op zo'n deal wijst. Ook heeft het slachtoffer geen inboedelver zekering die diefstal van contant geld dekt. Advocaat J. Knoester vond het niet denkbeeldig dat zijn cliënt toch de waarheid sprak. „En anders heeft hij dat verhaal van die nepoverval in elk geval zélf geloofd." Hij pleitte voor vrijspraak. „Want het is heel ier ders als hij naar binnen stapt mre idee dat het slachtoffer overafan 1 weet, dan dat hij zich een weg?,eUp binnen baant om een buit te scorr n' De aan alcohol verslaafde verdLor heeft echter nog meer op zijn kerecfr Zo heeft hij nog een proeftijd lrer vanwege twee overtredingen val'n' wapenwet. Daarnaast achtte de! cier van justitie bewezen dat hij <lVr dit jaar een Duitse junk naai- N| land heeft ontvoerd, om hem te ^UNSS. gen drugsgeld te betalen. Hoewpndi een psychiatrisch rapport blijkt daar'. Leidenaar als verminderd to«ena ningsvatbaar moet worden jndiv schouwd, vanwege een persooken. 1 heidstoornis met narcistische ipeze hield zij onverminderd vast aan tfporj van zes jaar cel. ping- De meervoudige kamer vaJ Haagse rechtbank doet over twei i ken uitspraak. Uit Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten'97 wil op 'heel korte termijn' ongeveer zestigduizend gulden van de gemeente om de waterleiding op het complex in het sportpark Adegeest ingrijpend te veranderen. In de lei ding is legionella aangetroffen. Uit voorzorg zijn alle douches afgesloten. Trainingen en wedstrijden vinden wel doorgang. Ook kan gebruik worden gemaakt van de zestien kleedkamers. voorschoten jan preenen De bacterie, die de de dodelijke veteranenziekte kan veroorza ken, is ontdekt door het Duin waterbedrijf Zuid-Holland tij dens een onderzoek van de wa terleidingen van vijftien sport accommodaties in Voorscho ten. Al eerder is legionella ge constateerd in de gemeentelijke gymnastiekzaal De Vlietzaal aan de Raadhuislaan. „Maar bij ons zijn de gevolgen veel groter. We hebben 1.300 leden en heb ben ook nog eens te maken met veel bezoekende clubs. Zij kun nen zich na trainingen en wed strijden voorlopig niet afspoe len", aldus voorzitter J. Kriek. Hij wees er gisteravond in de commissie welzijn op om 'met het oog op de komende feest dagen geen dag te verliezen' en snel maatregelen te nemen. „Straks werkt geen enkele lood gieter meer en ligt alles stil. Daarom willen we dat de instal latie zo snel mogelijk wordt aangepast. Daarna duurt het nog altijd vier wejcen voor we er weer gebruik van kunnen ma ken. Eerst moet worden ge spoeld. Daarna worden mon sters genomen en is het wach ten op het laboratoriumonder zoek. Hoe eerder we kunnen beginnen, hoe beter." Kriek wees erop dat Voor schoten'97 geen geld heeft voor het gedeeltelijk vervangen van de pas drie jaar oude installatie. „Als u ons niet kunt helpen, moeten wij tegen de leden zeg gen dat ze helaas niet meer bij ons kunnen sporten." Hij rea geerde daarmee op opmerkin gen van B en W bij het begin van het onderzoek. Die inspec tie zou voor rekening van de ge meente komen en voor de eventuele gevolgen zouden de verenigingen moeten opdraai en. Wethouder Verschoor: „Wij beseffen ook wel dat we ons niet zo hard kunnen opstellen. Heft u de vereniging daarom nog niet op." B en W hopen Voorscho ten'97 dinsdag uitsluitsel te kunnen geven. Voor die tijd licht de club niet alleen de ko mende tegenstanders in, maar ook de ploegen waartegen de afgelopen drie weken is ge speeld. Kritiek Zoeterwoude op rapport over bedrijfsruimte komen. De belangrijkste conclusie is dat er in de regio een groot tekort is aan bedrijfsterreinen. De komst van nieuwe locaties in Oegstgeest (Rijn front), Leiden (Oostvlietpolder), Alkemade (Veenderveld) en Leiderdorp (Baanderij) is vol gens Buck waarschijnlijk lang niet voldoende om aan de grote vraag te voldoen. De kritiek van Zoeterwoude komt aan de orde tijdens het portefeuillehoudersoverleg economi sche zaken van het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio. Buck besteedt overigens in het rapport wel degelijk aandacht aan een 'wat economischer in deling van de huidige plekken', wat 'tot ruimte winst kan leiden'. Gemeenten moeten bedrijfsterreinen veel beter benutten. Bedrijven moeten de hoogte en de diepte in en ze dienen 'loze stukjes' zoveel moge lijk op te vullen. Daarvoor pleiten de drie partijen in Zoeterwoude, CDA, WD en Progressief Zoe terwoude. Het onderzoeksbureau Buck Consultants heeft in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Leid se Regio (waarvan naast Zoeterwoude ook Al kemade, Leiden, I-eiderdorp, Oegstgeest en Voor schoten deel uitmaken) een inventarisatie ge maakt van de terreinen die er zijn en nog moeten Belastingdienst houdt executieverkoop van levende have Vlietwijkers optimistisch over behoud speelveld zoeterwoude jan preenen Multimiljonair Emiel Bousie heeft nog wel wat zakgeld over voor een paardje. De Lissenaar is een van de vele kandidaat kopers in en rond stal De Nieu we Uithof aan het Molenpad in Zoeterwoude, waar de belas tingdienst gisteren een execu- tieverkoop hield. „Mager bees- sie", zegt hij over een hengst van zevenenhalf jaar. „Zeker weinig te eten gehad van de be lastingdienst de laatste dagen." Belastingdeurwaarder G. Wortelboer ('Mijn roepnaam hoeft er niet bij, laten we het maar officieel houden') rea geert niet. Tot grote teleurstel ling van Bousie, die graag een beetje wil 'stangen'. Wel heeft Wortelboer even tevoren laten weten dat ze voor het eerst met levende have werkt. „Ik heb er de ballen verstand van. Ik moet ook van alles op de hoogte zijn. De ene keer verkoop ik Perzi sche tapijten, dan weer een au to van vier ton en nu dus paar den. Voor zover ik weet, is dat uniek." Ze weet zich gesteund door collega's, van wie sommi gen later helpen om de prijzen op te drijven. Enkele belangstellenden wil len de paarden, die privébezit waren van Alphenaar J. de Ru en op stal staan in De Nieuwe Uithof, graag nog even aan het werk zien: hengst Lando, pony Beauty van zeventien jaar en de negenjarige pony Dumpy. „Het is showtijd", kondigt Wortel boer aan. In de binnenbak. Op nieuw voelt Bousie zich geroe pen om wat te dollen. „Kan-ie even draven? Goed zo, goed zo. En nou nog even galopperen j (rechts) haar paard zou kwijtraken, maar de vader van haar vriendinnetje Angela Wasef stak daar een stokje foto taco van der eb graag." Rotterdammer Bertus Rouss speelt het spel enthousi ast mee: „Je wilt zeker ook nog weten of het paard APK ge keurd is." De spelregels zijn deze och tend simpel. Er wordt verkocht bij opbod. Betalen kan alleen contant in 'gangbare Neder landse betaalmiddelen' en Wortelboer zet het bod in. Voor de stal. Op een verhoginkje. Vragen? Geen vragen. O ja, de spullen zijn privé-eigendom ge weest van een van de schulde naars, De Ru, en zijn niet voor de belasting aftrekbaar. Pony Beauty opent de ver koop. Driehonderd gulden is het minimum. „Wie biedt meer? We gaan met honderd tegelijk omhoog." Via onder meer 'duzend' gaat het naar tweeduizend gulden. Nauwe lijks heeft Wortelboer het 'een maal, andermaal, verkocht' uit gesproken, of twee meisjes ren nen huilend weg. Niet van ver driet, blijkt later. Een van de meisjes, Nicole de Ru, rijdt al negen jaar op het 'wereldpaard' en was doodsbenauwd dat ze Beauty zou kwijtraken. Dankzij Michael Wasef, de hoogste bie der, heeft ze haar paard terug. „We hebben we een inzameling gehouden. Iedereen heeft mee gedaan. Familie, vrienden en zelfs een lerares op school", al dus Wasef, de vader van Nico- les vriendinnetje Angela. „Ik ben blij dat we dit voor Nicole hebben kunnen doen. Zij krijgt ook gewoon dit paard. Of liever gezegd, ze mag het houden." Als Nicole even later haar emoties weer in bedwang heeft, omhelst ze Beauty. „Ik ben echt wel bang geweest. De bedragen gingen zo snel omhoog. Ze za ten heel vlug boven het bedrag dat de actie heeft opgeleverd, elfhonderd gulden. Maar geluk kig is meneer Wasef door blij ven bieden. Ik begrijp niet dat andere mensen mijn paard wil den hebben. Het heeft last van z'n benen en het heeft proble men met z'n longen. Ik heb het wel tegen een paar mensen hier gezegd, maar niet tegen ieder een. Gelukkig is het allemaal nog goed gekomen. Beauty gaat nog zeker dertien jaar mee." Dumpy (2000 gulden), Lando (5.500 gulden), de trailer (8.000 gulden) en de personenauto (5.000 gulden) krijgen wel een andere eigenaar. Emiel Bousie kiest voor heel wat meer pk's dan hij aanvankelijk van plan was, een Volvo 940 uit 1994. „Ik zit niet meer in de dravers. Een jaar geleden ben ik gestopt met kortebaandraverijen. Dus van een paard heb ik toch maar af gezien. Maar die auto kan ik wel gebruiken." voorschoten jan preenen Bewoners van de Voorschoten- se Vlietwijk rekenen erop dat er geen kinderdagverblijf komt aan de Professor Van der Waalslaan. De politieke partij en drongen er gisteravond tij dens een commissievergade ring op aan dat B en W nog maals andere locaties bekijken. Vooral daarom merkte G. Schellingerhout, voorzitter van de Bewonersorganisatie Vliet wijk, na afloop op dat het 'kin derdagverblijf bij ons vrijwel van de baan is'. De raadsleden willen echter ook dat het college met een be ter uitgewerkt plan voor de Van der Waalslaan komt. De ge meente moet in hun ogen meer tegemoet komen aan de bezwaren van de wijk. Zo moet er veel meer speelgelegenheid overblijven dan volgens het huidige plan het geval is. Van de nieuwe voorstellen hangt het af of de partijen tijdens de raadsvergadering op 21 de cember instemmen met de verhuizing van het kinderdag verblijf Het Bibelebos van het verzorgingshuis Adegeest naar de Vlietwijk. Zo'n tachtig Vlietwijkers, on der wie veel kinderen, lieten er in de raadzaal geen twijfel over bestaan hoe zij daarover den ken. Van de gemeente moeten we het doen zonder groen', stond op een van de spandoe ken. Bewoners haalden er in toespraken zelfs het Verdrag van de Rechten van het Kind bij: „Kinderen hebben recht op spel en ontspanning." Schel lingerhout voegde daaraan toe dat het niet zomaar om een 'prive-probleempje' gaat: „Het gaat om de hele Vlietwijk. We zijn niet tegen kinderopvang, maar tegen het verpesten van onze wijk. Als dit voorstel wordt aangenomen, gaat de Vlietwijk naar de knoppen en graven wethouders hun eigen graf."1 Op hun beurt pleitten perso neel en ouders van kinderen van Het Bibelebos juist vóór de verhuizing. Of zoals directeur W. Atsma opmerkte: „Ook wij willen speelruimte houden voor de kinderen, maar vooral willen wij de toekomst van de ze kinderopvang waarborgen." Wethouder Carabain, die zijn collega Draijer wegens fa milie-omstandigheden verving, gaat er vanuit dat in elk geval de collegepartijen WD, CDA en PvdA over drie weken ak koord gaan met de komst van een kinderdagverblijf aan de Van der Waalslaan. Carabain wees erop dat B en W het oor spronkelijke plan al behoorlijk hebben aangepast. „Er blijft nu nog ongeveer tweeduizend vierkante meter over om te spelen." In eerste instantie was het de bedoeling dat er een veel groter kinderdagverblijf zou komen. Vóór de vergadering konden vier van de vijf partijen (alleen D66 was duidelijk tegen de Van der Waalslaan) zich in grote lij nen in de argumenten van het college vinden. Zij zijn nog al tijd van mening dat sprake is van een 'noodsituatie' bij de Centrale Stichting Kinderop- vang, die op 1 juni moet ver trekken uit het verzorgingshuis Adegeest, maar al dan niet on der druk van omwonenden drongen zij gisteravond aan op het zoeken naar alternatieven, zoals de Haydnlaan, de nieuwe Gevers Deynootschool bij de sporthal De Vliethorst en de Streekmuziekschool. Wethou der Verschoor legde uit dat de afgelopen tijd al 24 plekken zijn bekeken. „De meeste vie len af, omdat het bestem mingsplan moet worden gewij zigd en dat kost al gauw zes a negen maanden. De Van der Waalslaan kwam als beste op tie naar voren, maar we zullen, BewonersUe van de Vli^t' wijk roeree zich in de,en Voorschoen tense raatjuir zaal. U s foto tLu van DfjntT zoals u wil toch nog vei^ zoeken." Op voorstel van CDA gaan B en W tevens n< het speelveld aan de Van ,er. Waalslaan groter kan wor(ere door het trottoir te laten vallen, de parkeervakken verkleinen en struiken te i plaatsen. Alle partijen willen bov1( dien weten op welke plekle in de toekomst nog kinde 1; kunnen worden opgevang e S. Harlaar (GroenLinks): willen straks niet weer te ho krijgen dat er een acuut p bleeem is. Dat de kinden wegmoesten uit Adegeest toch al veel eerder bekend."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 16