eiden Regio Plan voor baatbelasting in de kiem gesmoord Wonen langs het spoor als aan een boulevard bittere pil Antieke gaper groeit uit tot onk moet Leidse haatstocht redden jriolen met vrachtwagen Verdachte Leidenaar 'plaag' voor de buurt robbert minkhorst Pronk, voorzitter van jrnationale Klimaatcon- in Den Haag, moet de Elfstegentocht redden, ilweer bijna vier jaar ge lat de schaatstocht over |se grachten kon worden |en en de organisatie be- h zorgen te maken, ravond kwam het be de Stichting Elfste- ht Leiden bijeen in het s. Het besluit om een an de Klimaatconferentie in, was gauw genomen, rt voorzitter M. Worms, estuur spreekt zijn be- uit over het feit dat arming van het klimaat orzaak van is dat de Elf- ocht al geruime tijd we- brek aan ijs op de Leidse n geen doorgang heeft vinden", begint de reed de vrachtwagen in Katwijk achteruit tegen een personen auto en een tuinhekje. De wa gen ging weer richting Leiden en werd op de Brandt Buyskade tot staan gebracht. De inzitten den, Leidenaars van 23 en 37, werden aangehouden. De oud ste gedroeg zich bij de blaastest agressief en wilde niet meewer ken aan het bepalen van het al coholpromillage in zijn bloed. tie kreeg gisterochtend leidingen over vreemd van een vrachtwagen- ur. De man zou bij het nschansplein vermoe- nder invloed achter het itten. Bij de Morspoort bierblikje uit het raam auto gegooid dat op een een fietser miste. Later brief. „Het bestuur verzoekt uw conferentie het daarheen te lei den, dat zodanige klimatologi sche maatregelen worden ge nomen en afspraken worden gemaakt dat het doorgaan van de Leidse Elfstegentocht ten minste éénmaal in de vijf jaren kan worden gegarandeerd. Het bestuur wenst uw conferentie daarbij en voor het overige alle succes toe." Natuurlijk is het een brief met een knipoog, maar ook met een serieuze boodschap, zegt Worms. „Het is echt niet zo dat wij alleen maar aan dat ene Leidse tochtje denken. De brief spreekt wat dat betreft, lijkt me, voor zich." „Het is zo'n ver schrikkelijk leuke en unieke tocht", verkondigt pr-man Wil lem Buijteweg. „We hebben het nu vier keer gedaan. Wij zijn klaar voor het lustrum. Alleen het ijs niet." robbert minkhorst Wat nu nog een 'achterkant van de stad is', met een ongeorden de verzameling asfalt, auto's, rommel en groene woestenij, moet in Trainspotting (2), het laatste plan van NS Vastgoed, zijn omgetoverd in een boule vard met stadse allure. Aan weerszijden van de spoorlijn Leiden - Utrecht. Want wonen langs het spoor is niet lawaaiig, maar mooi. Het plan is in samenwerking met Strukton, NS Vastgoed en Eurowoningen ontwikkeld. Het is het antwoord van NS Vast goed, eigenaar van de meeste grond, op de ideeën van de ge meente. Op het Haagwegterrein is plaats voor 353 woningen, blijkt uit het plan. Helemaal aan het eind, naast de huidige Keektoren in aanbouw, zijn twee wat kleinere flats getekend met in totaal vijftig apparte menten. Andere woningtypes die Trainspotting noemt zijn herenhuizen, terraswoningen en hofwoningen. Halverwege het terrein staat een sportac commodatie. Er tegenover is ruimte over voor een horecage legenheid. Hier komt ook de tunnel onder het spoor voor fietsers en voetgangers. De Haagwegschool, aan de kop van het terrein, blijft be houden. Daarachter willen Strukton, NS Vastgoed en Eu rowoningen een parkeergarage bouwen. Daarin passen 600 au- zijden komen een 'railwalk' (een wandel- en joggingpad), een bomenrij, de straat en het trottoir. Het groen krijgt zo alle ruimte, denken de bouwers. De visie rept van een 'rij leilinden' langs het spoor, en van 'verbre de sloten met zachte oevers'. De bewoners, vertegenwoor digd in de Initiatiefgroep Van Gend Loosterrein willen pas reageren op het NS-voorstel na hun laatste vergadering op 22 november. Wel schrijft de nieu we voorzitter, C. Overdijk, in de wijkkrant De Vreewijken „Nieu we Keektorens zijn wat ons be treft uitgesloten." De visie voldoet in elk geval niet aan de voorlopige uit gangspunten die Leiden voor het gebied heeft vastgesteld. Het is aan de gemeente om die regels eventueel te versoepelen en die ruimte kan Leiden ook benutten, zegt wethouder Hille- brand (ruimtelijke ordening) enerzijds. Anderzijds: „De ge meente is op geen enkele ma nier aan dit plan gebonden. Ja, de NS zijn eigenaar, maar kun nen niets zolang het niet in ons bestemmingsplan past." „Met 300 tot 400 woningen is het ruimtebeslag wel dusdanig, dat niet veel ruimte overblijft voor groen en ecologie. Het is wel erg versteend. Maar", zo voorspelt de wethouder, „ik denk dat we daar met elkaar wel uitkomen." Officieel heeft de steden bouwkundige studie Trainspot ting geen cijfer. Maar omdat het Een impressie van de bebouwing langs het spoor Leiden - Utrecht. tekening het tweede plan is van de NS voor bebouwing van het voor malige Van Gend Loosterrein, hebben de ambtenaren op het stadsbouwhuis het over Train spotting 2 - de bewoners van de Rijn - en Schiekade die er straks op uitkijken trouwens ook. den haag/leiden connie van uffelen Een fiets, een geeltje, vier lege kratten frisdrank, twee boorma chines, een wasdroger, een schroefmachine, een nietpis- tool, een koffertje met cd's en nog wat geld. Geen prijzen in een quiz, maar de buit van een 37-jarige Leidenaar die gisteren voor de Haagse rechtbank stond op verdenking van in to taal acht diefstallen en inbraken in Leiden en een poging daar toe. Officier van justitie Bos sprak van een 'plaag', omdat de man al vele malen eerder voor dief stal was veroordeeld. Hij eiste dan ook 47 weken cel. De Lei denaar reageerde gisteren heel laconiek op alle beschuldigin gen. Die fiets waarmee een echtpaar hem in de schuur be trapte, was niet van de heer des huizes maar van hemzelf. Dat geeltje had hij inderdaad gesto len uit een tattooshop en nog niet teruggegeven. Die lege kratten bij studentenvereniging Quintus waren een 'heterdaad je', dus daar wilde hij geen woorden aan vuil maken. De boormachines had hij inder daad gestolen zoals dat ook door anderen was gezien. Die wasdroger, ja... die had hij met zijn 49 kilo natuurlijk nooit kunnen sjouwen. De schroef machine en het nietpistool had hij wel gestolen, maar het kof fertje met cd's en het geld juist weer niet. De Leidenaar liep in die laatste gevallen alleen maar in de buurt. Voor de poging tot inbraak in een studentenhuis aan de Lan- gebrug had de man weer een andere verklaring: in het pand zou een bekende wonen uit het verslaafdencircuit, van wie hij nog driehonderd gulden tegoed had. Nadat hij had aangebeld en er niet werd opengedaan, was de Leidenaar maar met een ijzerdraadje door de brievenbus gaan hengelen. De officier geloofde helemaal niets van het verhaal. Ook wilde het er bij de officier niet in dat de man de drugs had afgezwo ren. „Als ik u zeg dat ik al vijf maanden clean ben, is dat mis schien het eerlijkste wat ik ver klaar vandaag", zei de Leide naar echter. „Dus u hebt ook oneerlijke dingen verklaard?", reageerde de officier verbijs terd. „Je hebt eerlijk en eerlijk", filosofeerde de man. Juist na deze opmerking hechtte de offi cier meer waarde aan de verkla ringen van getuigen. Advocaat Van Roy stelde dat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor de feiten die de man ontkent. Dat zijn cliënt de wasdroger mogelijk op een ska teboard vervoerde, noemde hij een 'vindingrijke theorie' van de officier. De Leidenaar zou door getuigen zijn herkend, omdat hij nou eenmaal een 'be kende' was in de buurt. De rechters moesten daar van de advocaat maar niet te veel waarde aan hechten. Of zij dat doen, blijkt na hun uitspraak op 28 november. ichting is een van de zaken waaraan niet alle ondernemers meebetalen, terwijl een hele winkelstraat ervan profiteert. Het ziet er echter uit dat er een baatbelasting komt waarmee dat kan worden ondervangen. foto henk bouwman Plannen om in Leiden baatbelasting in te voeren, zijn gisteren in de kiem gesmoord. Er blijken zoveel haken en ogen aan het systeem te zitten, dat de belangenvereni ging van ondernemers CentrumManagement er geen brood in ziet. Bij baatbelasting int de gemeente bijdra gen van ondernemers voor grote, gezamenlijke projec ten. CentrumManagement zag het als een van de midde len waarmee Leiden de concurrentie met andere steden zou kunnen aangaan. leiden pablo cabenda Het Hilversumse raadslid A. Ra demaker, een van de sprekers op een symposium van de on dernemersclub, vreesde al het ergste voor de Leidse baatbelas ting toen hij gisteren de op komst zag: vier raadsleden en negen ondernemers. „Weet u wat het kost om in het centrum gezamenlijk bedrijfsafval op te halen, een gezamenlijk promo tiebeleid op poten te zetten en onderhoud te plegen? Vijftien miljoen." Dat bedrag kan welis waar over een flink aantal jaren worden gespreid. Toch moet zo'n last op heel wat schouders rusten, wil die draaglijk zijn. En de geringe opkomst stemde Ra demaker wat dat betreft niet hoopvol. Het Centrum Management wilde met het symposium een eerste aanzet voor de discussie over baatbelasting geven. Dat het Leidse centrum met proble men kampt, daar is iedereen het over eens. De uitstraling van de middenstand laat te wensen over. En te veel winke liers profiteren van de inspan ningen van een paar die beta len voor voorzieningen zoals feestverlichting. Maar wat de oplossing is, blijft nog even de vraag. Baatbelasting bestaat in middels in 175 gemeenten in Nederland. Het houdt in dat winkels, kantoren en bewoners gezamenlijk geld opbrengen voor collectieve voorzieningen. Alle projecten, zoals bijvoor beeld sierbestrating of een par keergarage, moeten ten goede komen aan iedereen die in het afgebakende gebied woont. En het project moet een duur zaamheid van zo'n dertig jaar hebben. Waardoor feestverlich ting in een winkelstraat bijna automatisch afvalt, aldus pro fessor Monsma, van het Eras mus Studiecentrum Belasting Lokale Overheden. Voor de gemeenten kan baat belasting tot forse tekorten lei den. In Alkmaar vond de helft van de ondernemers dat ze geen baat hadden bij de aanleg van de Ringersbrug. Ze teken den bezwaar aan, en tot aan de Hoge Raad is Alkmaar verwik keld in juridisch getouwtrek. De gemeente zit met een gat van 1,1 miljoen. De invoering verloopt trou wens zelden gladjes, gaf Mons ma aan. In Hilversum is raads lid Rademaker met geweld be dreigd, en één ondernemer die door nalatigheid niet op tijd op de hoogte was gesteld van de baatbelasting heeft plechtig ge zworen zijn levenswerk te ma ken van het tegenhouden er van. Het zijn geen uitzonderingen. Volgens Monsma hebben alle 175 gemeentes juridische pro cedures lopen. Tijdens de pauze verklaarde aanwezig ondernemend Leiden de patiënt dan ook maar offici eus dood verklaard. Baatbelas ting wordt niks hier, is de te neur. Er moet aan allerlei regels en eisen vooraf worden vol daan. En tegen al die regels kunnen de betrokkenen achter af bezwaar maken. Reden voor voorzitter A. Van Bochove van CentrumManagement om te verzuchten dat baatbelasting ingewikkelder is dan stemmen tellen in Florida. neraties lang heeft de shouten kop, de zogehe- ler, boven de drogisterij ui Bik in de Doezastraat en gehangen, maar die 'oorbij. De gaper is niet n, maar Bik heeft hem ggehaald omdat de ge- het waagt er belasting heffen. De zogeheten orechten moeten winke- lorgaans betalen voor een uithangborden, etalen voor antieke ga- al eeuwen de gevels 'oude drogisterijen sie- idt Bik belachelijk. „Ik ook voor mijn uithang borden, dat is normaal. Maar die gaper is een stuk antiek, daar ga ik toch niet voor beta len?" Bik vertelt dat hij al ongeveer dertig jaar de drogisterij runt. „Ik weet het niet precies meer, maar zo lang ik hier ben, heeft de gaper er gehangen. En daar voor ook, waarschijnlijk al sinds 1860." Toen hij vorig jaar zijn rekeningen eens wat beter bekeek, kwam hij erachter dat hij veertig gulden aan precario rechten per jaar voor 'die hou ten kop' betaalt. „Ik heb geen idee hoe lang ik dat al heb ge daan, maar dat doe ik dus niet De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad meer. De gaper hoort gewoon bij een traditionele drogist en is verder geen reclame. Het gaat me niet om het geld, maar dit is een principekwestie." Dat het niet om het geld gaat, blijkt wel uit de kosten die hij verder heeft aan het antieke hoofd. „Om de vijf a zes jaar moet dat ding worden gerestaureerd en dat kost ook een paar lieve stui vers", vertelt Bik. Na de beslissing om de reke ning niet te betalen, heeft Bik de kop maar achter de toon bank gelegd. Vervolgens schreef hij begin dit jaar een brief naar de gemeente waarin hij vertelt over de historische meerwaarde van zijn gaper. „Die brief werd niet beant woord en toen kwam Jan, hoe heet hij nou van zijn achter naam? Nou ja, de burgemees ter in mijn winkel en heb ik maar een kopie van die brief meegegeven. Die stak hij netjes in z'n binnenzak en toen heb ik snel antwoord gekregen. Wat dat betreft een eindeloze bur gemeester, daar valt mee te praten!" Er kwam een brief van de 'In specteur der Gemeentebelas tingen' dat hij maar eens een verzoek moest richten aan het College van B en W. Dat heeft hij gedaan, maar daar is nog geen antwoord op gekomen. Zeer verbaasd was Bik toen hij onlangs in deze krant las dat de Leidse winkels te weinig doen aan hun uiterlijk. Dat beweerde Felix Wigman van onderzoeks bureau BRO. WD-wethouder Schultz vond het opmerkelijk om te horen dat één op de drie winkels zich nauwelijks eta leert. Bik: „ik begrijp dat wel." Bik is wel benieuwd of zijn col lega H. Walenkamp, eigenaar van de Boerhaave-drogist in de Haarlemmerstraat, ook preca riorechten voor zijn gaper be taalt. Na een telefoontje blijkt dat niet zo te zijn. Hennie, de vrouw van Bik, is verontwaar digd. „Dan wordt er helemaal met twee maten gemeten!" Al met al kan Bik er wel om la chen. „Ik wil de gemeente een hak zetten. Eens kijken of ze bereid zijn om de belasting voor die gaper af te schaffen." Hij vergelijkt het met de Leidse muurgedichten en antieke muurreclames. „Daar wordt toch ook niet voor betaald? Als de gemeente wil dat de winkels iets doen aan hun uiterlijk, dan moet ze dat natuurlijk niet te genwerken." Volgens een woordvoerder van de gemeente is het verzoek van Bik aan burgemeester en wet houders niet bij voorbaat kans loos. „We willen deze zaak meenemen wanneer we ons buigen over tarieven voor vol gend jaar. Dat gebeurt tegep het eind van het jaar. We willen kijken naar een uitzondering voor antieke gapers, maar dan moeten we wel voorkomen dat iedereen om ontheffing gaat vragen." willem-paul de moou Een onderdeel uit Trainspotting is c Keektoren (nu nog in aanbouw) aa to's. Dat is te weinig om te ex ploiteren voor de Stichting Stadsparkeerplan, heeft die steeds gezegd. De stichting be stiert nu het Haagwegterrein met 950 parkeerplaatsen. „Met deze studie wordt een stap gezet naar een verant woorde inrichting van het Van Gend Loosterrein", meldt de inleiding van de visie. „De doel stelling om dit gebied een eigen identiteit met een gezichtsbe palende kwaliteit te geven, komt daarmee dichter binnen bereik." De ambitie ligt hoog. bouw van twee flats vlakbij de de T elderskade. tekening pr „Het terrein wordt getransfor meerd tot stedelijk woongebied doorspekt met groen. De in het gebied aanwezige kwaliteiten zullen worden versterkt en de bestaande situatie, gekenmerkt door een lange, met achterzij des begrensde leegte, wordt ge transformeerd tot een stedelijke boulevard." De stedenbouwkundige visie beschouwt de spoorlijn haast als een attractie. „Het hart van de boulevard is de spoorlijn. De trein rijdt als het ware door een lommerrijke laan." Aan weers-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 13