Oegstgeest in trek bij vluchtelingen Restaurant Meerrust in andere handen 'Er valt hier voor ons nog heel wat te doen OKTOBER AfOONMAAND IERFSTSFEER BANK NODIG? Regio til Warmond wil uitstel van bouw steigers Vriendschap Warmond en Champigny 'niet te stuiten' 'ERDAG 21 OKTOBER 2000 lietland College wordt 'Beethoven 10' «schoten Het voormalige Vlietland College in Voorschoten jtvoortaan 'Beethoven 10'. De naam verwijst naar het adres (het gebouw aan de Van Beethovenlaan. „Het is een werkti- |Het belangrijkste is dat we afwilden van kreten als 'het voor- lige Vlietland College'. Later zien we wel wat de werkelijke im wordt", aldus een woordvoerder van de gemeente. De lilopige naam werd gistermiddag onthuld door wethouder IDraijer. Samen met Bas van Leeuwen, leerling van de Ds [tgensschool én bezoeker van de buitenschoolse opvang van Centrale Stichting Kinderopvang Voorschoten. De CSKV en frortgens' zijn de nieuwe gebruikers van het gebouw, dat Ir 3,6 miljoen gulden wordt verbouwd. De CSKV verhuist op 1 volgend jaar van het Innovamgebouw aan de Papelaan jrde Van Beethovenlaan. Vanaf het nieuwe schooljaar volgen [eerlingen van de Fortgens. Gistermiddag maakten 230 scho- n de onthulling door Aad en Bas mee. Al juichend en zin- |d. 'Samen op weg naar een betere tijd. Dan worden dromen kelijkheid. Wij hebben de toekomst aan de Van Beethoven- foto henk bouwman en dag bij Kimball O'Hara ichqtenScoutinggroep Kimball O'Hara houdt morgen huis van 10.30 tot 13.00 uur. De ochtend staat in het teken de Jamboree On The Air (JOTA). Tijdens de JOTA proberen uts over de hele wereld contact met elkaar te krijgen. Ze wsc den hierbij geholpen door zendamateurs. De scouts bou- izelf een toren voor de zendmast. Het clubgebouw van iball O'Hara is te vinden aan het Frans Halsplantsoen 12. de Rijneke Boulevard vindt u alles voor in en om het huis. Deze maand is er weer heel veel voordeel te halen. De gemeente Oegstgeest is dit jaar populairder bij vluch telingen met een verblijfsvergunning dan in voorafgaan de jaren. Vluchtelingenwerk heeft tot nu toe vijfentwin tig statushouders in de gemeente geplaatst, dertien meer dan vorig jaar. Nieuwkomers kunnen ook gemakkelijker een woning in Oegstgeest krijgen sinds de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) statushouders huis vest. oegstgeest gemeente haar stijgende popu- suzanne barbier lariteit aan het goede contact met de centrale opvang voor Volgens de Stichting Vluchte- asielzoekers aan de Oude Rijns- lingenwerk Oegstgeest dankt de burgerweg. Het merendeel van de nieuwkomers in komt daar vandaan. De nabijheid van Leiden en de medische zorg van het LUMC en Centrum '45 moti veert vluchtelingen om bewust voor Oegstgeest te kiezen, zegt M. van der Beek van Vluchtelin genwerk Oegstgeest. Ook de 'sociale relaties' die de asielzoe ker opbouwt in zijn wachttijd zijn een belangrijke reden om te blijven. „Ouders willen liever niet meer weg wanneer hun kinderen gewend zijn op school. Anderen volgen volwas seneducatie of doen aan sport in de gemeente." Voor de mensen die heel ge motiveerd zijn om in Oegst geest of een van de andere re giogemeenten te blijven wonen, hanteert Vluchtelingenwerk een eigen wachtlijst. De stichting kan daardoor snel reageren als bij woningbouwvereniging Bui- tenlust of de SLS iets vrijkomt. Meestal is dat in de Cleveringaf- lat of de Thorbeckehof. Vorig jaar klaagde Buitenlust nog over inkomstenderving omdat het COA (Centraal Opvangor- gaan Asielzoekers) er te lang over deed om statushouders te vinden die de woning wilden hebben. Welzijnswethouder De Ruij- ter (CDA) is tevreden dat de ge meente dit jaar aanzienlijk meer mensen met een perma nente verblijfsvergunning on derdak kan bieden. Vorig jaar liep Oegstgeest nog een achter stand op van zesentwintig sta tushouders. Het ministerie ver wacht dat de gemeente elk jaar zo'n dertig mensen huisvest. Volgens een gemeentelijk woordvoerder leidt de gestegen populariteit niet tot financiële problemen voor Oegstgeest. Het ministerie laat de toeken ning van zijn subsidiegelden namelijk afhangen van het aan tal vluchtelingen dat de ge meente in het verleden heeft gehuisvest. „Het klopt dat de gemeente pas later wordt afge rekend, in die zin zou er een te kort kunnen ontstaan. Voor 1998 deden we het echter goed. Toen is er potje gemaakt voor de magere jaren", aldus de woordvoerder. 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren. Nieuwe eigenaar Hilders wil restaurant, hotel en dienstwoning Boerderij-restaurant Meerrust in Warmond krijgt een nieuwe eigenaar. Het in Den Haag ge vestigde bedrijf Zalmforelstaete van H. Hilders, neemt de hore cagelegenheid in de Dorps straat per volgend jaar oktober over. Hij heeft plannen voor een restaurant en een hotel met vijf kamers. Er komt ook een dienstwo ning voor Hilders, die nu nog in Leiden woont. „Binnen het be stemmingsplan is ruimte voor een dienstwoning", aldus de ondernemer, die Meerrust wil restaureren en anders wil inde len. Hilders wil de formule van Meerrust grotendeels onge moeid laten. „Dat betekent dat we ook zullen mikken op partij en." De huidige eigenaar, Jerry Kokjé, is 'hartstikke blij' met de overname. „Na veel heen en weer gepraat is er nu een oplos sing gevonden waar we allebei blij mee zijn. Op een gegeven moment is Hilders met zo'n voorstel gekomen dat ik dacht: doen!" Kokjé was pas 23 jaar toen hij restaurant Meerrust ruim vijf jaar geleden overnam. Er is nu een last van hem afge vallen. „Ik ben wat vrijer van bankzorgen. Het valt niet mee om een paar miljoen schuld te hebben." Zalmforelstaete sloot alweer een tijd geleden een overeen komst met Kokjé over overna- Platform Duurzaam Voorschoten wil geen wegwerpartikel zijn 'latform Duurzaam Voor ts 1 m gaat langer mee dan ;end( sdagavond tijdens een I lissievergadering werd ge- 1 ?rd. Toen wekten raadsle- Dorp i indruk dat het platform tegpterste houdbaarheidsda- zou hebben gepasseerd bure itmeer dan een wegwerp- n in! I zou zijn. Een methode ipleii egen de leden van deze bew ank' zich juist krachtig als fi ien. Of zoals Aad Abben- het zegt: „Er valt voor ons eel wat te doen. Ik zie re- atrol tig dingen langs de weg hee die eigenlijk helemaal mogen worden wegge- stoelen, tafels, banken, oeten de mensen duide- iken dat er ook zoiets als pruik is." )enbroek is een van de 25 |1 tan het platform. Al vanaf toen burgemeester en uders Duurzaam Voor at d( n in het leven riepen. „Ik zat in Kerk en Milieu, een inter kerkelijke organisatie. Ik vond het belangrijk dat er naast de bestuurders ook een groep mensen kwam die constructief wilde meedenken. Over duur zaamheid. Over leefbaarheid. Hoe gaan we met het milieu om? Hoe kunnen we dat be schermen? Daarom ben ik er in gestapt en daarom blijf ik er ook in." Meestal ontstaan dergelijke initiatieven van 'onderaf. Dat de aanzet nu van 'bovenaf is gegeven door bestuurders, vindt de 62-jarige vutter Abben- broek geen punt: „Voorschoten had wel een duwtje in de rug nodig. Voorschotenaren lopen nu niet meteen over van sociale bewogenheid." Alleen kan hij er wel kwaad om worden dat de raadsleden woensdagavond deden alsof het platform zou bestaan uit een merkwaardig soort ambte naren: Alsof het een verlengstuk zou willen zijn van de gemeen telijke organisatie in plaats van Plal in lekker achter de video. Kom eerst even naar de Rijneke ze héélevard, we hebben een zeer uitgebreid programma video 'ge Reorders, de nieuwste dvd-spelers en breedbeeld tv's). :an 1l winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. een luis in de pels, zoals CDA'er Huibert van Eyk opmerkte. Goed, in een rapport over de toekomst van Duurzaam Voor schoten staan omschrijvingen als 'politieke inbedding' en 'het ophangen van het platform aan een bestuursdienst'. „Maar daarmee willen we nog geen onderdeel zijn van de ambtelij ke organisatie. We willen dat er wat met onze adviezen gebeurt. Dat er betere contacten op het gemeentehuis zijn. En dat voor al de raadsleden met onze tips aan de slag gaan. Vooral zij hebben het laten afweten. Abbenbroek doelt daarbij op de veertig adviezen op het ter rein van verkeer en vervoer en de twintig tips op afvalgebied. Keurig verpakt in een 'Evaluatie en vervolgadvies' van het bu reau Bikker. „En wat zeiden die raadsleden woensdagavond? Dat ze in ons rapport over de toekomst niets lazen over ver keer. Ze weten kennelijk niet eens dat we al eerder aandacht aan het verkeer hebben be steed. Het verklaart waarom het platform na een goede start met veel enthousiaste mensen wat is ingedut en dreigde dood te bloeden." Daarom is hij blij met de komst van Rob van den Boom. De 49-jarige Voorschotenaar meldde zich in februari aan toen de gemeente vier nieuwe thema's aankondigde: 'energie anders', 'openbaar groen', be drijven en milieu' en de 'lokale duurzaamheidsspiegel'. Prompt werd hij bij gebrek aan een da gelijks bestuur uitgeroepen tot woordvoerder en voortrekker. Zelf noemt hij zich liever 'aan spreekpunt'. Hij is beleidswer ker op het ministerie van ont wikkelingssamenwerking, heeft tien jaar gewerkt in Afrika en houdt zich nu bezig met Suri name en het Caribisch gebied. En met Voorschoten, zij het dan privé. „Het lijkt een hele grote ge- dachtensprong. Voorschoten me van de zaak. Kokjé ontken de aanvankelijk glashard tegen over deze krant dat die over eenkomst bestond. Kokjé noch Hilders willen daaraan nu nog woorden vuil maken. „Dat is niet relevant. Jerry is blij en wij zijn blij", zegt Hilders. Tot volgend jaar oktober ver andert er volgens de huidige ei genaar helemaal niets voor de bezoekers. „Ik ga nog een jaar heel goed mijn best doen in Meerrust", zegt Kokjé, die on langs Café de B in Warmond kocht. Die stap stond volgens hem overigens los van de han den zijnde verkoop van Meer rust. „Café de B had ik toch wel overgenomen." Het lukt de gemeente War mond niet om nog voor de zomer vijftig nieuwe aan legsteigers te bouwen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de ge meente deze aanlegplaat sen, onder meer aan de Joppe-kant van de Zwan- burgerpolder, voor 1 juni klaar hebben. Het gaat om subsidie in het kader van het project 'Duizend aanlegplaatsen in het Groene Hart', een initi atief van onder meer de Hiswa en een aantal Ka mers van Koophandel. Warmond heeft inmiddels gevraagd of het ook na 1 juni nog voor subsidie in aanmerldng kan komen. Hierop is echter nog geen antwoord gekomen. Volgens wethouder Van den Aardweg is Warmond niet de enige gemeente die worstelt met de termijn, waarbinnen aanlegplaat sen tot stand moeten ko men. „Nogal wat gemeen tes zijn afgevallen, omdat ze niet kunnen voldoen aan de strenge eisen", al dus de wethouder. Voor de aanleg van stei gers moet de gemeente of fertes vragen en beoorde len, het bestemmingsplan moet worden aangepast en er is een bouwvergunning nodig. Aan wijziging van het bestemmingsplan en de bouwvergunning zitten bezwaarprocedures vast. „Je moet een hele proce dure door. Dan is de ter mijn van een jaar, vanaf de subsidie-aanvraag tot aan de ingebruikname, heel erg kort", vindt Van den Aard weg. Rob van den Boom (links) en Aad Abbenbroek van het Platform Duurzaam Voorschoten: „We willen echt geen onderdeel zijn van de ambtelijke organisatie." foto taco van der eb warmond judy nihof Bij het gemeentebestuur van het Franse dorp Champigny sur Marne bestaat grote belangstel ling voor het aangaan van een 'stedenband' met Warmond. De Ondernemers Vereniging Warmond (OVW) was al en thousiast. De gemeente War mond moet zich nog beraden over een verbond met het Fran se dorp net buiten de bebouw de kom van Parijs. Het idee voor de stedenband Warmond- Champigny is af komstig van C. van Panhuys, een ex-Warmondse die tegen woordig in Champigny woont. Inmiddels zijn contacten over en weer gelegd. „De vriend schap kan nu al niet meer stuk. Het is niet meer te stuiten", zegt OVW-voorzitter L. Schou ten. De OVW vindt het wel be langrijk dat de gemeente mee doet. „Hoe groter het draag vlak, hoe beter", aldus Schou ten. Een ander voordeel is dat er wellicht subsidies mogelijk zijn als de gemeente officieel een band aangaat. Volgens Schouten schiet Warmond veel op met een part nerschap. „We leven niet meer in Warmond, we leven in Euro pa. Het verruimt je blikveld. Je kan ervan leren. Om een voor beeld te noemen: Champigny heeft een prachtige supermarkt en dat heeft de gemeente voor elkaar gekregen. In Warmond zijn we ook bezig met een su permarkt." en de Derde Wereld, maar dat valt wel mee. Je kunt heel ge makkelijk de link leggen. Erop wijzen dat er in Kita in Mali, waarmee Voorschoten een ste denband heeft, ongelooflijke energieproblemen zijn. Dat mensen daar regelmatig geen elektriciteit hebben, terwijl we hier juist een overvloed aan energie hebben. Een gigantisch contrast. Dat is mijn invals hoek. Ik wil de mensen hier voorhouden dat ze bewust en veel verstandiger met energie omgaan. Ik denk dat zoiets wel degelijk leeft. Ook in Voorscho ten." Die bevestiging kreeg hij af gelopen woensdag nogmaals. Veel raadsleden onderstreepten het belang van energiebespa rende maatregelen. In hun ogen het sterkste onderdeel in het rapport waarin het platform aangeeft welke weg het wil vol gen. Uitgerekend Van den Boom kreeg echter als opsteller van dat stuk volop kritiek. Niet alleen op de vermeende drang om 'een verlengstuk te zijn' van de gemeente, maar ook op het ontbreken van voldoende draagvlak in Voorschoten. „En daar verbaas ik me over. We werden geconfronteerd met het model dat de gemeente zelf heeft bedacht. Het campagne model. Je spreekt met elkaar een bepaalde periode af, doet in die tijd je werk en dat is het dan. Zo is het tijdens de eerste campagne in 1998 en 1999 ge gaan en ook met de vier nieuwe thema's dit jaar. In die perio den is veel onderzoek gedaan, maar op een gegeven moment werden die fasen met een lijst van adviezen afgesloten. Wij willen juist verder werken en ook zelf ongevraagd zaken aan kaarten. We hebben ons laten inspireren door de platforms in Leidschendam en Voorburg, waarmee we zijn gaan praten." Duurzaam Voorschoten wil ook 'wel degelijk' contacten leggen met scholen en met an dere instellingen die zich bezig houden met energie en milieu. Tegelijkertijd stellen Van den Boom en Abbenbroek echter vast dat het platform nog erg smal is. Het is het enige punt waarop zij de raadsleden en wethouder Aad Draijer („Men beweegt zich nu in een te klein kringetje") gelijk geven. Van de 25 leden op papier zijn er in de praktijk maar acht actief. „Dat moeten er meer worden en worden er ook meer als beter naar ons wordt geluisterd. Als mensen zien dat ze niet voor niets werken." Op zoek naar herfstsfeer in huis, kom dan naar de Rijneke Boulevard, we hebben meer dan 3.124 banken voor u klaar staan. 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 17