Opnieuw breuk gemeente en winkeliers Sassenheim S: Hillegom misbruikt egels om zin te krijgen Nieuw dak voor kerk Koop weiland voor veilingen gaat door egenwater in de wc k gras op de schuur Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 WEKEN VOOR/41,00 IJDAG 23 JUNI 2000 leen straf na mishandeling bejaarden mhaag/noordwuk» Een 39-jarige inwoner van Sassenheim is ior de Haagse politierechter M. Rabbie ontslagen van rechts- rvolging voor de mishandeling van twee bejaarde Duitse toe ten op de Parallelboulevard in Noordwijk. Volgens de politie- chter was de man tijdens de mishandeling niet in staat zijn 11 te bepalen. Het ontslag van rechtsvervolging is overeenkom- ig de eis van officier van justitie C. van Dam. Een 78-jarige jitser en zijn vijf jaar jongere vrouw kregen allebei rake klap- >n van de Sassenheimer. Deze ging het bejaarde stel op 9 april irig jaar te lijf omdat hij hun hoedjes afhandig wilde maken, n een psychose weet je niet meer wat je doet", gaf de 38-jarige an tijdens de strafzitting als verklaring voor zijn gedrag. urvivalrun bij Kubus '85 twuk Het 'Sporten op Straat-team' van Kubus 85 houdt op terdag 1 juli een survivalrun voor Katwijkse jongeren tussen 12 en de 16 jaar. Start en finish zijn bij Scum in de Noorddui- >n. Opgeven in groepjes van zes kan bij Kubus 85, Callaoweg telefoon: 4033323. De kosten zijn een tientje per groep. In- hrijven kan ook op de wedstrijddag (vanaf 11.30 uur) bij urn. lieuwe CAO bij Ouwehand Vis twuk» Het Katwijkse haringverwerkende bedrijf Ouwehand is en de CNV Bedrijvenbond hebben een akkoord bereikt over >n nieuwe CAO. Alle werknemers van Ouwehand krijgen in ee jaar tijd twee keer een loonsverhoging van 3,5 procent. Bo ndien zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een épensioenregeling. Daardoor wordt het voor medewerkers n Ouwehand mogelijk om op 62-jarige leeftijd te stoppen met irken. Zij krijgen dan zeventig procent van het laatst verdien- loon. ierleg over toegangsweg telers muurvast ■com lieke de kwant egom misbruikt de gemeen- ke regels om de Nederland- poorwegen te dwingen een 15 ierdure brug over de Leidse- rt aan te leggen. Op die ma- wil de gemeente ten koste de NS een oplossing force- in het oude conflict rond de ang tot bollenland, dat in- emd ligt tussen de vaart en spoor. leze beschuldiging uitte ad- aat G. van der Feltz van de e lerlandse Spoorwegen giste- tijdens de commissie be- i en bezwaar van de ge- ;nte. De advocaat verdedig- het plan van de NS om een aan te leggen naar het bol- and, aansluitend op de orwegovergang bij de Fre- ikslaan. Begin dit jaar werd overgang beveiligd en werd Q ten begin gemaakt met de B- gemeente legde het werk omdat het plan in strijd is het bestemmingsplan. Dat t niet toe dat paden in het m i worden verhard en dat het ervlakte aan bollenland ner wordt, aldus wethouder leman van ruimtelijke orde- Koninginnepad kan mogelijk toch terugkeren Het Hoogheemraadschap van Rijnland is niet langer pertinent tegen een mogelijke terugkeer van het zogeheten Koninginne pad in de Katwijkse Zeereep. Dat pad werd in april speciaal voor koningin Beatrix in de dui nen aangelegd en even later, volgens afspraak, weer verwij derd. De gemeente Katwijk wil het pad weer in ere herstellen, omdat zij daarover van zowel toeristen als Katwijkers 'positie ve berichten' heeft ontvangen. Eerder zei het Hoogheem raadschap resoluut nee tegen dat streven. Nu zegt een woord voerder van het Hoogheem raadschap dat als Katwijk met een degelijk plan komt - waarin het pad op minimaal acht me ter boven NAP komt te liggen - daarover 'best gepraat kan wor den'. ,,Als de veiligheid kan worden gegarandeerd, zeggen wij niet langer bij voorbaat nee." Wethouder Van Paridon pre senteert binnenkort haar plan nen met het Koninginnepad in de Zeereep. katwuk Met een hamer wor den nieuwe leistenen op het dak van de rooms-katholieke kerk aan de Kerkstraat in Kat wijk aan den Rijn vastgemaakt. Een ambachtelijke werkje waar leidekkers van het gespeciali seerde bedrijf Torenburg uit Den Haag ruim zes weken mee zoet zijn. Volgens R. Hulmer, lid van de beheerscommissie van het parochiebestuur en in die hoedanigheid verantwoor delijk voor al het onderhoud aan de kerk, verlopen de werk zaamheden voorspoedig. „Het gaat vooralsnog van een leien dakje", zegt hij. Overigens worden nu niet alle leien op het dak van de Johannes de Doper-kerk vervangen. Dat ge beurt in vier etappes. Het is de bedoeling dat over enkele ja ren alle oude leistenen zijn vervangen. De vervanging van alle leien kost de rooms-katho- lieke kerk in totaal ruim 450.000 gulden. FOTO DICK HOCEWONINC ning gisteravond. Van der Feltz zei daarop dat Hillegom 'spijkers op laag water zoekt' en dit 'kruimelgeval' aan grijpt om de eigenaren van het bollenland te helpen hun 'dro men' te verwezenlijken. Zij ge ven de voorkeur aan een korte re route naar hun land, via een nieuwe brug over de Leidse- vaart. Zo'n brug kost negen ton meer dan een weg en dat gaan de NS niet betalen, aldus Van der Feltz. Ook op het aanbod van Wit- teman om samen een Compro mis te zoeken, ging; de advocaat niet in. „Ik voer deze procedure al zes jaar en heb al talloze dra matisch verlopen gesprekken met de landeigenaren gevoerd. Daar zien wij niets meer in. Ze moeten het doen met de route via de Frederikslaan of we laten alles zoals het nu is." De advocaat vroeg de com missie beroep en bezwaar om het college van B en W te ma nen alsnog een vergunning voor aanleg van de weg af te ge ven. Als dat niet gebeurt, stap pen de NS naar de rechter. De commissie beroep en be zwaar doet over drie weken uit spraak. Middenstandersplatform HCS breekt overleg af Opnieuw hebben de Sassenheimse winkeliers het over leg met de gemeente afgebroken. Middenstandersplat form HCS vindt dat de gemeente niet luistert, terwijl het platform juist is opgericht om de winkeliers een stem te geven bij de herinrichting van het Sassenheimse cen trum. Een poging om de in februari ontstane breuk te lij men, heeft niets opgeleverd. De gemeente wil niet tege moet komen aan de eisen van de winkeliers. De gemeenteraad wenste een eind aan de impasse en stuurde burgemeester Buddenberg op pad om de breuk te lijmen. Dat blijkt niet gelukt. Vertegen woordigers van de winkeliers willen alleen weer aanschuiven bij het overleg als ze 'wissel geld' krijgen in de vorm van het Kerkplein dat beschikbaar moet worden gehouden voor parke ren, gedurende de hele herin richting van het centrum. Die herinrichting duurt nog jaren. Ten tweede wilden de winke liers af van de zaterdagafslui ting van de Hoofdstraat. Die sassenheim peter van egmond De patstelling begon in februa ri, toen de HCS (stichting Her inrichting Centrum Sassen heim) de gemeente een brief stuurde waarin ze het vertrou wen in het college van burge meester en wethouders opzeg de. Belangrijk struikelblok is de parkeergelegenheid in het cen trum. Afgesproken was dat Sas senheim in 2005 in het hele centrum 650 parkeerplaatsen zou tellen, maar zoals het er nu voorstaat worden dat er 37 minder. autovrije dag zou de midden standers omzet kosten. B en W wilden niet akkoord gaan met dit 'wisselgeld'. Par keren op het Kerkplein was een tijdelijke situatie, die waar schijnlijk per 1 augustus wordt beëindigd. Nu de J.P. Gouver neurlaan is heringericht, is el ders genoeg parkeerruimte, menen B en W. Ook de zaterdagafsluiting blijft 'heilig' voor het gemeente bestuur. Er komt zelfs geen on derzoek naar de economische gevolgen van de zaterdagafslui ting. Niet om dwars te liggen, zegt wethouder Wagemakers, maar wel omdat eventueel om zetverlies niet objectief is vast te stellen. De zaterdagafsluiting bestaat immers al jaren. Ziet de HCS wel mogelijkheden om een objectieve norm te vinden om dit te onderzoeken, dan hou den B en W zich overigens aan bevolen. De HCS is zo teleurgesteld in het antwoord, dat ze opnieuw het bijltje erbij neergooit. Bij het Kerkplein krijgt de veilig heid kennelijk de hoogste prio riteit, constateerde J. Rhijnsbur- ger van de HCS gisteravond tij dens een vergadering op het ge meentehuis. „Maar niet alleen en uitsluitend de veiligheid hoort een rol te spelen." Wagemakers was tijdens die vergadering totaal verrast door de nieuwe breuk. „Ik dacht dat we de goede weg waren inge slagen. Deze breuk betreur ik zeer en ik hoop dat het overleg toch voortgang krijgt." De raadscommissie voor economi sche zaken steunt haar. „HCS, u moet een verschil van inzicht niet verwarren met een gebrek aan bereidheid om te luiste ren", vatte PvdA'er Van der Meer de stemming samen. „We hebben jarenlang geluisterd, maar zijn het niet met u eens." Lisse is bereid een verlies van twee miljoen gulden te accep teren op de aankoop van de weilanden ten zuiden van de 2e Poellaan. Die gronden wor den nu voor meer dan vijf mil joen gulden aangekocht voor het geval de bollenveilingen of andere handelsbedrijven een nieuwe plek zoeken. Maar mocht Lisse de weilanden daar niet voor nodig hebben en de weilanden weer door verkopen dan krijgt ze daar waarschijnlijk maar drie mil joen gulden voor terug. Ondanks dit financiële risi co ging de Lissese gemeente raad gisteravond unaniem ak koord met de aankoop van de weilanden. Wel moest het col lege nog eens een keer belo ven dat de graslanden pas in het allerlaatste geval worden gebruikt voor de bouw van bedrijven. De wethouders Prins en Mooienaar zegden toe dat als de veilingen CNB en Hobaho daadwerkelijk wil len verkassen, zij in in eerste instantie zullen proberen de bedrijven naar het terrein ten noorden van de 2e Poellaan te laten verhuizen. Die voor be drijfsvestiging bestemde gron den zijn in handen van pro jectontwikkelaar HBG waar Lisse tot voor kort niet mee wenste te onderhandelen. Pas als dat niet lukt, gaat Lisse aan de slag met de nu aangekoch te grond aan de andere kant van de 2e Poellaan. Ook werd de toezegging ge daan dat alles in overleg met deelnemers aan het Pact van Teylingen (in het Pact zijn de weilanden beschermd) zal ge beuren. Maar wethouder Moolenaar maakte tegelijker tijd duidelijk dat Lisse er alles, en dus ook een mogelijk ver lies van twee miljoen gulden, voor over heeft om de bollen veilingen en -handel voor Lis se te behouden. In een eerder stadium heeft CNB laten weten hinnen vijf jaar van zijn huidige stek te willen verhuizen. Hobaho heeft nog een huurcontract voor negen jaar. atste huis milieuwijk Veldzicht opgeleverd neboilers en zelfverwar- ide serres die zorgen voor lage gasrekening, regenwa- m de spoelbak van de wc en a i als dakbedekking van de tur. In de wijk Veldzicht in finburg is het milieuvrien- jk wonen. Vandaag betrekt laatste bewoner de nieuw- ivwijk, die bestaat uit 98 lingen (waarvan 23 huur- m lingen). oor de gemeente Valken- i is de komst van de laatste bewoner reden om tijdens feestelijke receptie het glas ie heffen. Drie jaar geleden de bestuurders van het dorp hun nek uit om Veld- als voorbeeldproject van irzaam en energiezuinig wo- voor te dragen. Bewoners, wers en politici zijn tevre- over het resultaat, hoewel alles van een leien dakje is jan. lals bijvoorbeeld de ont- dt [ende kachels, die letterlijk le figuurlijk voor opschudding O" |den. Bouwer Van Rhijn on- ioekt nog steeds de proble- j i die daarbij zijn ontstaan, e I zijn nu eenmaal dingen "0 kunnen gebeuren", zegt |,j svan Rhijn namens het ge- amige bouwbedrijf. „Er zijn dit project nieuwe dingen rikkeld, zoals dat nieuwe Isysteem. Dat was een robeersel en daar hebben Jachten over gehad." order zijn de reacties voor- filijk positief over de voor- dwijk langs de Tjalmaweg. 4 |ens de aannemer is er het ffl naai voor 98 procent goed ian. „De verwachtingen wa- een stuk lager", zegt Van 2 n, „want Veldzicht was ons milieuvriendelijke pro ject." Volgens de Katwijkse aan nemer heeft milieuvriendelijk bouwen de toekomst. „Bou wers worden gedwongen bij voorbeeld zonneboilers en zon necollectoren te gebruiken. Wat dat betreft hebben wij van Veldzicht heel wat kunnen op steken." Ook de bewoners zijn tevre den. „Het is heerlijk wonen", zegt Léon de Mooij. „Ik heb er nog geen moment spijt van. Natuurlijk kom je dingen tegen waarvan je zegt: dat had beter gekund." De Mooij kampte met een lekkage, die naar zijn zin te lang overlast veroorzaakte. De reparatie bracht niet direct de oplossing, omdat het milieu vriendelijke materiaal dat er voor de reparatie werd ge bruikt, geen soelaas bood. Van Rhijn: „Dat is een les die we hebben geleerd. Vroeger kon den we lekkages verhelpen door te kitten, maar met mi lieuvriendelijk materiaal gaat dat heel •moeilijk." Geitenwollensokken Oud-wethouder Arie van der Plas woont ook naar zijn zin in de milieuvriendelijke wijk. .Al leen hadden er meer parkeer plekken moeten zijn. En de op levering heeft wat langer ge duurd dan was afgesproken. Maar nu ik hier zit, ben ik dat allemaal vergeten." De Mooij ergert zich wel aan de opgebro ken straten. „Daar zit geen tem po in." Wethouder Van der Nagel toonde destijds zijn twijfels, toen het plan werd geopperd om Veldzicht een milieukeur merk mee te geven. „Ik had eerst het idee dat het een gei tenwollensokken-project zou worden. We zijn met het college van burgemeester en wethou ders in Amersfoort, Apeldoorn Milieuwijk Veldzicht in Valkenburg. Volgens de bewoners is het er 'heerlijk wonen'. en Drachten geweest. Uiteinde- dat de kachels ontploften, stoeg wijk en bij hem is de kachel niet want ik ben gewoon niet han- lijk is het plan doorgedrukt en bij hem de schrik niet om het ontploft. Het is gewoon een dig." Van der Nagel is blij met nu zeg ik: het is me alles mee- hart. „Ach, narigheid in een kwestie van de kachel leren ge- de complimenten die hem ge- gevallen." nieuwbouwwijk heb je overal, bruiken. Als ik er had gewoond, regeld worden toegezwaaid. „Ik Toen Van der Nagel hoorde Mijn zoon woont ook in die was er wel een kachel ontploft, hoor steed?: wat een mooie FOTO DICK HOCEWONINC wijk is dat. En toen ik er zondag doorheen liep met mijn vrouw, dacht ik, die mensen hebben gelijk. Het positieve heeft over wonnen." Noord wijkers zien niet veel heil in urinoirs noord wuk marijke den hollander Stappers laten hun fiets echt niet achter in de bewaakte fiet senstalling op het Palaceplein. En door het plaatsen van extra urinoirs wordt het plassen in portieken en tuinen ook niet uitgebannen. De veertig bewo ners van Noordwijk aan Zee die gisteravond de moeite namen om in De Rank hun zegje te doen over de maatregelen die Noordwijk neemt om de nach telijke overlast te beteugelen, zien er allemaal weinig in. De meeste bezoekers lucht ten gisteravond vooral hun hart nog maar eens over de overlast van de stappers in het weekein de. Wildplassen, vernielingen aan geparkeerde auto's, plan tenbakken die week in week uit worden geplunderd of domweg omgegooid door 'stappers', parkeerproblemen, nachtelijk geschreeuw en gelal. Het zijn ergernissen die het woongenot van Noordwijk-aan-Zeeërs al jaren vergallen. Noordwijk wil met nieuwe maatregelen als het aanbren gen van meer en betere verlich ting, extra urinoirs en wellicht ook camerabewaking de over last in het uitgaanscentrum tot aanvaardbare proporties terug brengen. Veel heil zagen de Noordwijkers er allemaal niet in, ook al gaven de meesten aan ook niet een, twee, drie een an dere oplossing te kunnen be denken. „Er moet gewoon meer toe zicht komen. We zien nooit po litie hier", aldus een oudere be woonster. „En als ze er al zijn dan doen ze niks. Zelf durf ik er echt niks van te zeggen. Ik ben doodsbang voor die jongelui." Volgens de politie en burge meester Van der Sluijs surveil leert de politie wel degelijk. Op vallend gekleed en te voet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 19